De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Jan Douw een preek gelezen van ds. J Douma te Haarlem We lezen: Psalm 32 en Lucas 18: De preek gaat over Psalm 32: 5b "het bekennen van onze schuld en Gods genadige vergeving” Alle liederen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) . .

2 Pakistan heeft uw hulp nodig!
Daarom willen de diakenen volgende week een extra collecte houden met als bestemming Noodhulp Pakistan

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17)

4 niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

5 hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân,
Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

6 Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

7 Votum en groet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Gebed Lezen: Psalm 32 Zingen: Psalm 19: 5 Lezen: Lucas 18: Zingen: Psalm 19: 6 Preek over Psalm 32: 5b Zingen: Psalm 32: 1, 2

8 Votum en groet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Gebed Lezen: Psalm 32 Zingen: Psalm 19: 5 Lezen: Lucas 18: Zingen: Psalm 19: 6 Preek over Psalm 32: 5b Zingen: Psalm 32: 1, 2

9 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan;
Psalm 19: 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

10 Votum en groet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Gebed Lezen: Psalm 32 Zingen: Psalm 19: 5 Lezen: Lucas 18: Zingen: Psalm 19: 6 Preek over Psalm 32: 5b Zingen: Psalm 32: 1, 2

11 die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij.
Psalm 19: 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!

12 Votum en groet Zingen: Gezang 155: 1, 2, 3 (GK 17) Gebed Lezen: Psalm 32 Zingen: Psalm 19: 5 Lezen: Lucas 18: Zingen: Psalm 19: 6 Preek over Psalm 32: 5b Zingen: Psalm 32: 1, 2

13 Word je daar vrolijk van?
Tekst: Psalm 32: 5b Word je daar vrolijk van?

14 ‘Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg.’
Tekst: Psalm 32: 5b ‘Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg.’

15 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich!
Tekst: Psalm 32: 5b Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich!

16 Genade ervaren. Dat je er tóch mag zijn.
Tekst: Psalm 32: 5b Genade ervaren. Dat je er tóch mag zijn.

17 Hoe gaat u, hoe ga jij om met ontrouw en zonde?
Tekst: Psalm 32: 5b Hoe gaat u, hoe ga jij om met ontrouw en zonde?

18 ‘Wees geen ezel, wees een bidder.’
Tekst: Psalm 32: 5b ‘Wees geen ezel, wees een bidder.’

19 Tekst: Psalm 32: 5b Leerdicht en Leerrede

20 Zonden, - verzwijg ze niet - belijd ze in gebed !
Tekst: Psalm 32: 5b Zonden, - verzwijg ze niet - belijd ze in gebed !

21 God juicht als je je zonden belijdt!
Tekst: Psalm 32: 5b God juicht als je je zonden belijdt! God is geweldig blij als je om vergeving vraagt. God is de God van de vreugde en blijdschap……….

22 Tekst: Psalm 32: 5b 1. We ontkennen

23 2. Een ander de schuld geven
Tekst: Psalm 32: 5b 1. We ontkennen 2. Een ander de schuld geven

24 Tekst: Psalm 32: 5b 1. We ontkennen 2. Een ander de schuld geven 3. We verontschuldigen ons

25 Tekst: Psalm 32: 5b 1. We ontkennen 2. Een ander de schuld geven 3. We verontschuldigen ons 4. We gaan er oppervlakkig mee om

26 Tekst: Psalm 32: 5b 1. We ontkennen 2. Een ander de schuld geven 3. We verontschuldigen ons 4. We gaan er oppervlakkig mee om 5. We verdringen onze ontrouw of schuld

27 Alle andere wegen lopen dood
Tekst: Psalm 32: 5b Alle andere wegen lopen dood

28 De tollenaar stond op een afstand.
Tekst: Psalm 32: 5b De tollenaar stond op een afstand.

29 Tekst: Psalm 32: 5b De tollenaar stond op een afstand. Hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten.

30 te richten. Hij sloeg zich op de borst
Tekst: Psalm 32: 5b De tollenaar stond op een afstand. Hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. Hij sloeg zich op de borst

31 Tekst: Psalm 32: 5b De tollenaar stond op een afstand. Hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. Hij sloeg zich op de borst Hij zei: God, wees mij, zondaar, genadig

32 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,
Psalm 32: 1, 2 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

33 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten,
Psalm 32: 1, 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

34 Zingen: Psalm 32: 1, 2 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Collecte Zingen: Psalm 32: 3, 4, 5 Zegen

35 stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

36 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij,
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

37 Zingen: Psalm 32: 1, 2 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Gebed Collecte Zingen: Psalm 32: 3, 4, 5 Zegen

38 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de diaconie
de 2e collecte is voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalm 32: 3, 4, 5

39 COLLECTE Volgende Week is de collecte is voor de Kerk
Ook zal er een extra collecte zijn van de diakenen met bestemming Noodhulp Pakistan Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Mark Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 32: 3, 4, 5

40 Laat tot U komen elk van uw beminden
Psalm 32: 3, 4, 5 Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt.

41 Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven
Psalm 32: 3, 4, 5 Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven en onderrichten in de weg ten leven. Ik leer u op de rechte paden gaan, terwijl mijn ogen u steeds gadeslaan. Wil in uw trots niet langer tegenstreven, zoals een paard, door koppigheid gedreven, of als een muildier in zijn onverstand: met toom en bit bedwingt hem ’s mensen hand.

42 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen,
Psalm 32: 3, 4, 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid!

43 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

44 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vrijdag 3 september 19
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vrijdag 3 september uur. Van harte welkom.

45 wat je als Christen kunt leren van de reclame',
Gemeente weekend 'Laat je kennen' , september 2010. Vrijdag 10/9 om uur:   'Christen als merk, wat je als Christen kunt leren van de reclame', lezing door André van der Lugt.  Vanmorgen en Zondagochtend 5 september aanmelden na de dienst voor de speurtocht op zaterdag 11 september in de hal van de kerk bij Ans van der Valk of Sari van Dixhoorn.

46 Pakistan heeft uw hulp nodig!
Daarom willen de diaken volgende week een extra collecte houden met als bestemming Noodhulp Pakistan


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google