De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. A. Hakvoort Voorlezer: Pepijn Boeije We lezen Lukas 17: 11-19 De preek gaat over: De dankbare Samaritaan De psalmen en gezangen zijn uit het Liedboek vd Kerken, deze worden geprojecteerd Zingen: Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 . .

2 Geloofd zijt Gij, God onze HEER, in eeuwigheid geprezen!
Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Geloofd zijt Gij, God onze HEER, in eeuwigheid geprezen! U is de majesteit, de eer, hoog is uw roem gerezen. Want al wat in de hemel woont en al wat leeft op aarde behoort aan U, die hoog gekroond het koningschap aanvaardde.

3 In majesteitelijke pracht beheerst Gij al uw werken,
Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 In majesteitelijke pracht beheerst Gij al uw werken, uw rechterhand heeft alle macht het zwakke te versterken; wij willen U nu en altijd lof, eer en dank bewijzen, uw hoge naam, uw heerlijkheid om al uw daden prijzen.

4 Wat Gij, o onze God en HEER ons wilde toevertrouwen,
Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Wat Gij, o onze God en HEER ons wilde toevertrouwen, dat is van U - Gij krijgt het weer om U een huis te bouwen. O HEER die onze harten proeft, wij zijn oprecht genegen te geven wat uw dienst behoeft; wij geven van uw zegen.

5 Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 Dienst van het Woord Gebed om opening van het Woord Bijbellezing: Lukas 17: 11-19 Zingen: Psalm 61: 1, 5 Verkondiging: De dankbare Samaritaan Zingen: Psalm 107: 1, 3, 4

6 Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 Dienst van het Woord Gebed om opening van het Woord Bijbellezing: Lukas 17: 11-19 Zingen: Psalm 61: 1, 5 Verkondiging: De dankbare Samaritaan Zingen: Psalm 107: 1, 3, 4

7 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht
Psalm 67: 1, 3 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend', zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent.

8 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt,
Psalm 67: 1, 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

9 Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 Dienst van het Woord Gebed om opening van het Woord Bijbellezing: Lukas 17: 11-19 Zingen: Psalm 61: 1, 5 Verkondiging: De dankbare Samaritaan Zingen: Psalm 107: 1, 3, 4

10 Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 Dienst van het Woord Gebed om opening van het Woord Bijbellezing: Lukas 17: 11-19 Zingen: Psalm 61: 1, 5 Verkondiging: De dankbare Samaritaan Zingen: Psalm 107: 1, 3, 4

11 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
Psalm 61: 1, 5 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken Roep ik, ver van U vandaan. Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden, Dat ik tot U op kan gaan.

12 Dan zal ik uw naam vereren, Here, Here, Psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven heel mijn leven, Door uw lichtglans overstraald.

13 Zingende Gezegend 17: 1, 2, 4 Stil gebed (staande) Votum en groet (staande) Zingen: Psalm 67: 1, 3 Dienst van het Woord Gebed om opening van het Woord Bijbellezing: Lukas 17: 11-19 Zingen: Psalm 61: 1, 5 Verkondiging: De dankbare Samaritaan Zingen: Psalm 107: 1, 3, 4

14 Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat!
Psalm 107: 1, 3, 4 Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

15 Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan,
Psalm 107: 1, 3, 4 Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan, omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan: maaltijd en lafenis meer dan zij durfden dromen de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen

16 Laat ons nu voor den HERE zijn goedertierenheid toezingen en vereren
Psalm 107: 1, 3, 4 Laat ons nu voor den HERE zijn goedertierenheid toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

17 Dienst van de gebeden Dank voor Gods zegen aan ons persoonlijk Zingen: Gezang 434: 3, 4 aan ons land en volk Zingen: Gezang 350: 1, 2, 3, 4 aan ons als kerken afgesloten met het “Onze Vader” Zingen: Gezang 399: 3

18 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
Gezang 434: 3, 4 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

19 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
Gezang 434: 3, 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

20 Dienst van de gebeden Dank voor Gods zegen aan ons persoonlijk Zingen: Gezang 434: 3, 4 aan ons land en volk Zingen: Gezang 350: 1, 2, 3, 4 aan ons als kerken afgesloten met het “Onze Vader” Zingen: Gezang 399: 3

21 dank voor 't daaglijks brood.
Gezang 350: 1, 2, 3, 4 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daaglijks brood.

22 gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,
Gezang 350: 1, 2, 3, 4 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

23 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren,
Gezang 350: 1, 2, 3, 4 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

24 zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade
Gezang 350: 1, 2, 3, 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

25 Dienst van de gebeden Dank voor Gods zegen aan ons persoonlijk Zingen: Gezang 434: 3, 4 aan ons land en volk Zingen: Gezang 350: 1, 2, 3, 4 aan ons als kerken afgesloten met het “Onze Vader” Zingen: Gezang 399: 3

26 die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt,
Gezang 399: 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

27 Dienst van het dankoffer
Collecte Zingen: Psalm 103: 1, 9 (staande) Zegen (staande)

28 Dankdag 2009 Aids in Zuid-Afrika

29 Zuid-Afrika

30 Dankdag 2009 De opbrengst van de collecte
is bestemd voor aidsprojecten in Zuid-Afrika

31 Het aidsprobleem in Zuid-Afrika
25% - 50% van de bevolking is hiv-besmet Elke dag 1600 nieuwe besmettingen

32 Het aidsprobleem in Zuid-Afrika
Elke dag sterven er aids-patiënten

33 De Verre Naasten in Zuid-Afrika
DVN werkt samen met organisaties die helpen!

34 Hulp bij patiënten thuis:
Medische hulp Voorlichting Praktische hulp Pastorale zorg

35 Voorlichting Dagbehandeling Opname Stervens-begeleiding 35

36 Voorlichting Voorlichting aan jongeren
Discussies over bijgeloof en misverstanden Werken aan liefdevolle omgeving

37 Zorg voor aidswezen Veel kinderen verliezen hun ouders
We zorgen voor extra dagopvang en hulp

38 Nederland helpt! De Verre Naasten ondersteunt MCDC en Thembalethu in hun strijd tegen hiv en aids

39 Helpt u mee?

40 Hartelijk dank! Namens onze broeders en zusters in Zuid-Afrika heel hartelijk dank voor uw steun!

41 Dienst van het dankoffer
Collecte Zingen: Psalm 103: 1, 9 (staande) Zegen (staande)

42 Zegen, mijn ziel,de grote naam des Heren,
Psalm 103: 1, 9 Zegen, mijn ziel,de grote naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

43 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Psalm 103: 1, 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

44 Dienst van het dankoffer
Collecte Zingen: Psalm 103: 1, 9 (staande) Zegen (staande)

45 lieve mensen tussen de 25 en 55 jaar,
zaterdag 28 november mag je niet missen!!! dit is je kans om weer eens ouderwets gezellig op stap te gaan met je vrienden!!! deze superfeestavond is ten bate van juntos contigo! Wanneer:         zaterdag 28 november van uur <-> uur... ssst bij het weggaan voor de buurtbewoners!!  waar              'Villa Singelzicht'     branderijmolengang Middelburg. (vlakbij de schouwburg) geef  je tot en met 26 november!!!! bij arjo: tel.nr: , of bij marlies: tel.nr: Meer informatie zie magneetbord hal


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google