De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moeten de volken er écht aan geloven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moeten de volken er écht aan geloven?"— Transcript van de presentatie:

1 Moeten de volken er écht aan geloven?
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Jaap v/d Valk Voorganger: Ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder We lezen: 2 Kronieken 7: 1 - 6 Handelingen 14: ; Handelingen 17: De preek gaat over: Psalm 117 Moeten de volken er écht aan geloven? In verband met de vele vakantiegasten worden alle liederen in deze dienst geprojecteerd. Het eerste lied: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86) Psalm 116: 8, 9, 10 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86)
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86) Psalm 116: 8, 9, 10

3 waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Gezang 166: 1, 2, 4 Op bergen en in dalen en overal is God! waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God! waar mijn gedachten zweven, of stijgen, daar is God! omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

4 Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij.
Gezang 166: 1, 2, 4 Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij. Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij. Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor ’t gans heelal.

5 Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijd’ is God!
Gezang 166: 1, 2, 4 Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijd’ is God! Waar ‘k macht’ – loos nederzinke of bitter lijd’, is God! Waar trouwe vrienden handen niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja, overal is God.

6 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot.
Psalm 116: 8, 9, 10 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. In 's HEREN oog is kostbaar onze dood.

7 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid,
Psalm 116: 8, 9, 10 Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid, ik ben u knecht, ik breng U offeranden. Gij hebt, o HEER, ontbonden al mijn banden. Ik zing mijn lied, uw grote naam gewijd.

8 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan,
Psalm 116: 8, 9, 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

9 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86) Psalm 116: 8, 9, 10 Gebed Lezen: 2 Kronieken 7: 1 - 6 Handelingen 14: ; Handelingen 17: Zingen: Psalm 22: 2, 10, 14 Tekst: Psalm 117 Preek Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76)

10 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86) Psalm 116: 8, 9, 10 Gebed Lezen: 2 Kronieken 7: 1 - 6 Handelingen 14: ; Handelingen 17: Zingen: Psalm 22: 2, 10, 14 Tekst: Psalm 117 Preek Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76)

11 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont
Psalm 22: 2, 10, 14 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op lofgezangen Israëls. Gij woont bij 't volk waarvan Gij U de redder toont in zijn benauwen. De vaderen, zij bleven U vertrouwen. Want in hun nood hebt Gij hen doen ontkomen, op hun geroep de dreiging weggenomen. Uw hulp was groot.

12 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd.
Psalm 22: 2, 10, 14 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd. Geprezen zij uw naam, die ik belijd. Te midden van uw volk roep ik verblijd: Groot is de HERE! U die God vreest, wilt hem eerbiedig eren. Laat zang en spel, o Jakobs zaad, Hem prijzen, Het kroost van Israël Hem dank bewijzen: God deed ons wel.

13 Dan knielen alle rijken voor de HEER.
Psalm 22: 2, 10, 14 Dan knielen alle rijken voor de HEER. Wie daalt in 't stof buigt zich ook voor Hem neer en wie zichzelf in leven toch niet meer heeft kunnen houden. Het nakroost dient Hem, daar zij Hem vertrouwden. Hun nageslacht zal men zijn trouw vermelden, die nog geboren worden 't werk vertellen dat Hij volbracht.

14 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG86) Psalm 116: 8, 9, 10 Gebed Lezen: 2 Kronieken 7: 1 - 6 Handelingen 14: ; Handelingen 17: Zingen: Psalm 22: 2, 10, 14 Tekst: Psalm 117 Preek Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76)

15 Moeten de volken er écht aan geloven?
Tekst: Psalm 117 Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Moeten de volken er écht aan geloven? Hoe komt Gods lof uit alle volken tot stand?

16 Alle volken, loof de HEER!!
Tekst: Psalm 117 Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Alle volken, loof de HEER!! Is er verschil tussen mogen en moeten loven? Vernietiging van godsdienst of ook vernietiging van cultuur? Toch is de lof van God geen persoonlijke keuze “Christus is gekomen om de heidenen in staat te stellen God te lozen om zijn barmhartigheid” Rom. 15,9

17 God wil als Redder aangeroepen worden
Tekst: Psalm 117 Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) God wil als Redder aangeroepen worden … door iedereen, niemand uitgezonderd

18 Beethoven “Ode an die Freude”
Tekst: Psalm 117 Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Beethoven “Ode an die Freude” “Alle Menschen werden Brüder”

19 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die Christus ons bewaarde, door zijn geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

20 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

21 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

22 Zingen: Gezang 147: 1, 3, 4 (NG76) Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123 (GK2) Collecte Zingen: E&R 61 (bewerking ps. 117) – in canon Zegen

23 'k Geloof in God de Vader, die uit niets
Gezang 123: 1, 2, 3, 4, 5 (GK2) 'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

24 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
Gezang 123: 1, 2, 3, 4, 5 (GK2) 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

25 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan
Gezang 123: 1, 2, 3, 4, 5 (GK2) Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

26 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op:
Gezang 123: 1, 2, 3, 4, 5 (GK2) De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

27 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
Gezang 123: 1, 2, 3, 4, 5 (GK2) 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

28 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: betr. buitel. kerken Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Kristian Huisman Na de collecte zingen we: E&R 61 – in canon (bewerking ps. 117)

29 Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën.
neemt het water des levens om niet. E&R 61 – in canon (bewerking ps. 117) Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

30 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Moeten de volken er écht aan geloven?"

Verwante presentaties


Ads door Google