De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. de Braak voorgaan. Voor de dienst zingen we LB 21 : 1, 3, 7 Na de zegen Ps. 119 : 23, 28 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 – 3 :

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. de Braak voorgaan. Voor de dienst zingen we LB 21 : 1, 3, 7 Na de zegen Ps. 119 : 23, 28 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 – 3 :"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. de Braak voorgaan. Voor de dienst zingen we LB 21 : 1, 3, 7 Na de zegen Ps. 119 : 23, 28 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24 Tekst: Galaten 3 : 11b

2

3

4 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg”. Jeugd van 12 t/m 16 jaar èn ouders van harte welkom! 4 sept. 2013 19.30 uur Het Morgenlicht

5 Hé jij! Zit jij op jeugdvereniging? Kom dan naar de gezellige

6 Zet in je agenda: Vrijdagavond 13 September 18.30 bij de soos 2.50 p.p. Opgeven kan bij: je verenigingsleider/leidster Of via juniorcommissie@gmail.comjuniorcommissie@gmail.com

7 Tot dan!

8 In deze dienst zal Ds. A. de Braak voorgaan. Voor de dienst zingen we LB 21 : 1, 3, 7 Na de zegen Ps. 119 : 23, 28 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24 Tekst: Galaten 3 : 11b

9  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5 Voor de dienst: LB 21 : 1, 3, 7

10 Liedboek 21 : 1, 3, 7 Vers 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

11 Liedboek 21 : 1, 3, 7 Vers 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

12 Liedboek 21 : 1, 3, 7 Vers 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!

13 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

14  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

15  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

16 Ps. 119 : 23, 28 Vers 23 Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet, ofschoon des bozen strikken mij omringen. Ik doe getrouw al wat Gij mij gebiedt. Te middernacht nog zal ik tot U zingen, dan sta ik op, dan wijd ik U mijn lied om uw rechtvaardige verordeningen.

17 Ps. 119 : 23, 28 Vers 28 Uw hand, H EER, heeft mijn leven toebereid, geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; zij die U vrezen zijn oprecht verblijd dat ik mijn hoop stel op uw woord, o H ERE ; ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.

18  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

19  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

20  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

21 Vers 1 O, H ERE, doe mij recht! In onschuld leeft uw knecht, mijn wandel is naar uw gebod. Ik blijf op U vertrouwen, op U, mijn rotssteen, bouwen; ik wankel niet, o H EER, mijn God. Psalm 26 : 1, 2, 4

22 Vers 2 O, H ERE, toets mijn weg, beproef mijn overleg. Ik leg mijn leven voor U neer. Uw trouw en mededogen houd ik mij steeds voor ogen. Ik wandel in uw waarheid, H EER. Psalm 26 : 1, 2, 4

23 Vers 4 Mijn handen was ik rein, als ik voor U verschijn en zingend om uw altaar schrijd. Ik zal uw wondren noemen, met liefde zal ik roemen de woonplaats van uw heerlijkheid. Psalm 26 : 1, 2, 4

24  Votum en zegengroet  Ps. 119 : 23, 28  Gebed  Lezen: Maleachi 2 : 17 – 3 : 24  Ps. 26 : 1, 2, 4  Tekst: Galaten 3 : 11b  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5

25 Galaten 3 : 11b “De rechtvaardige zal leven door geloof.”

26 Zijn de geboden van God moeilijk te volbrengen? En brengt het evangelie echt bevrijding?

27 Wanneer ben je rechtvaardig voor God? 1.Als je ontzag voor God hebt en je houdt aan Zijn geboden 2.Als Jezus werkelijk je Redder is

28 Goede ouders houden van al hun kinderen Ze hebben kritiek op verkeerd gedrag

29 God heeft een hekel aan verkeerd gedrag De bijbel noemt dat ongerechtigheid

30 Rechtvaardigen: Zij die ontzag voor God en Zijn geboden tonen

31 Gods geboden zijn bedoeld om uitglijders te voorkomen

32 Eerste gebod De HEER vindt het fijn, als ik met mijn hele hart van Hem houd en niet bijgelovig ben of andere goden eer.

33 Tweede gebod De HEER wil graag, dat ik van Hem geen afbeelding maak om Hem door die afbeelding te vereren.

34 Derde gebod De HEER vindt het geweldig als ik voor Zijn grote naam opkom, en Zijn naam altijd heel eerbiedig gebruik. En als ik ook zelf niet vloek of onnodig zweer.

35 Vierde gebod De HEER gunt mij rust na zes dagen werken, zoals Hijzelf gerust heeft na Zijn scheppingswerk. Ik mag bij Hem tot rust komen op de zondag.

36 Vijfde gebod De HEER geniet ervan als ik respect toon voor mijn ouders en geduld heb met hun zwakke punten

37 Zesde gebod De HEER komt op voor mijn leven en voor dat van mijn naaste; zo mag ik ook het beste zoeken voor mijn naaste. Daar past geen moord, jaloezie, wraak en haat bij, maar vriendelijkheid, geduld en het zoeken naar vrede.

38 Zevende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn gedachten en mijn lichaam zuiver en rein bewaar. En als ik getrouwd ben: dat ik mijn man of vrouw trouw blijf.

39 Achtste gebod De HEER geniet er van als hij ziet, dat ik niet steel en daar ook geen plannen voor maak, dat ik niet hebberig ben maar juist goed omga met de gaven, die ik van Hem gekregen heb.

40 Negende gebod De HEER vindt dat ik op de goede weg ben, als ik over mijn naaste de waarheid spreek en in alle eerlijkheid opkom voor de goede naam van mijn naaste.

41 Tiende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn verlangens en begeertes onder controle houd. Dat is goed voor mij en voor iedereen. De HEER houdt van mij. Hij zoekt voor mij het goede. Ik mag van Hem houden. En zo kan ik ook van anderen houden en het goede voor hen zoeken.

42 Wanneer ben je rechtvaardig voor God? 1.Als je ontzag voor God hebt en je houdt aan Zijn geboden 2.Als Jezus werkelijk je Redder is

43 Rechtvaardigen: niet perfect maar zondaars

44 God spreekt gelovige zondaren vrij

45 Hou je aan het onderwijs: Van Mozes (De Tien Geboden) Van Jezus (De Bergrede) De Apostelen (Brieven)

46 Gelovige mensen geloven in de liefde van God

47 Gelovigen verwachten hun redding alleen van Jezus

48

49  Ps. 26 : 1, 2, 4  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Gez. 110 : 1 - 5  Zegen

50 Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des H EREN is bedekt. De H ERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt. Psalm 32 : 1, 2, 4, 5

51 Vers 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht. Psalm 32 : 1, 2, 4, 5

52 Vers 4 Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven en onderrichten in de weg ten leven. Ik leer u op de rechte paden gaan, terwijl mijn ogen u steeds gadeslaan. Wil in uw trots niet langer tegenstreven, zoals een paard, door koppigheid gedreven, of als een muildier in zijn onverstand: met toom en bit bedwingt hen 's mensen hand. Psalm 32 : 1, 2, 4, 5

53 Vers 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de H ERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de H EER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid! Psalm 32 : 1, 2, 4, 5

54  Ps. 26 : 1, 2, 4  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5  Geloofsbelijdenis Gez. 179b  Gebed  Collecte  Gez. 110 : 1 - 5  Zegen

55 Gez. 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, …

56 Gez. 179b … neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; …

57 Gez. 179b … vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; …

58 Gez. 179b … opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen

59  Ps. 26 : 1, 2, 4  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5  Geloofsbelijdenis Gez. 179b  Gebed  Collecte  Gez. 110 : 1 - 5  Zegen

60  Vandaag  1 e A.K.D.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Hulpbeh. kerken  2 e Rente en aflossing  Gez. 110 : 1 - 5

61  Ps. 26 : 1, 2, 4  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5  Geloofsbelijdenis Gez. 179b  Gebed  Collecte  Gez. 110 : 1 - 5  Zegen

62 Vers 1 Alles, alles is gelegen aan genade, aan Gods zegen; welvaart komt bij Hem vandaan. Allen die de Here vrezen zullen onaantastbaar wezen, daar zij in Gods vrijheid staan. Gezang 110 : 1, 2, 3, 4, 5

63 Vers 2 Die ons voedt bij duizendtallen, ons geluk ten deel doet vallen, stelt zich ook voor mij garant. Die mijn leven leidt op aarde en mij wonderwel bewaarde reikt al helpend mij zijn hand. Gezang 110 : 1, 2, 3, 4, 5

64 Vers 3 Wij vermoeien ons met zaken die ons hart onrustig maken, naar de grillen van de dag. O dat ik toch diep van binnen Gods genegenheid mag winnen, en genoegen vinden mag. Gezang 110 : 1, 2, 3, 4, 5

65 Vers 4 Hoop geeft vleugels aan de mensen; Heer, voorzie in onze wensen als het U, o God, behaagt. Dan gaan ziel en lichaam leven, uit de diepten opgeheven, daar ons uw genade draagt. Gezang 110 : 1, 2, 3, 4, 5

66 Vers 5 Dagen aan het licht gekomen gaan voorbij als waterstromen, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Eens zal dan die dag ontwaken, dat zich alles zal volmaken: God maakt alle dingen nieuw. Gezang 110 ; 1, 2, 3, 4, 5

67  Ps. 26 : 1, 2, 4  Preek  Ps. 32 : 1, 2, 4, 5  Geloofsbelijdenis Gez. 179b  Gebed  Collecte  Gez. 110 : 1 - 5  Zegen

68

69

70 Tot volgende week zondag Om: 11:15 uur Om: 11:15 uur Met Ds. R. Tigelaar H.A. Met Ds. R. Tigelaar H.A. In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 16:30 uur En om: 16:30 uur Met Ds. A.H. Verbree Met Ds. A.H. Verbree In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. de Braak voorgaan. Voor de dienst zingen we LB 21 : 1, 3, 7 Na de zegen Ps. 119 : 23, 28 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 – 3 :"

Verwante presentaties


Ads door Google