De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteitsborging binnen de IV-functie (op basis van ISO 9001)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteitsborging binnen de IV-functie (op basis van ISO 9001)"— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteitsborging binnen de IV-functie (op basis van ISO 9001)
4.2 De kwaliteitsborging binnen de IV-functie (op basis van ISO 9001)

2 Kwaliteitsborging in de algemene IV-processen
Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Kwaliteitszorg Onderzoek en product-/marktontwikkeling Productbeheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Uitbesteding en inkoop Financieel beheer Werving en selectie Personeelsbeheer Planning en planningscontrole Ontwikkeling en Onderhoud Exploitatie en Beheer

3 Beleid, organisatie en leiding

4 Kwaliteitszorg

5 Kwaliteitszorg Referenties ISO 9001 Functiebeschrijvingen Gegevens
Organisatieschema Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsplan (incl. kwaliteitsdoelstellingen) Kwaliteitshandboek (Periodiek) Auditplan Auditverslagen, inclusief de follow-up Verslagen van kwaliteitsinspecties en -reviews Verslagen van intern overleg inz. kwaliteit

6 Documentenbeheer

7 Documentenbeheer Referenties Documentatiestandaarden en huisstijl
Gegevens Overzicht van procedures (met de geldige versies) Overzicht van referenties (met de geldige versies) Overzicht van kwaliteitsgegevens (inclusief waar te vinden en hoelang te bewaren) Overzicht van wijzigingen in documenten Overzicht van gedistribueerde documenten Project-/opdrachtdossiers

8 Onderzoek en product-/markt-ontwikkeling

9 Onderzoek en product-/markt-ontwikkeling
Referenties Onderzoeksmethoden Gegevens Onderzoeksdossier (met de probleemstelling, de wijze van uitvoering van het onderzoek, de betrokken personen en de resultaten) Overzicht van verrichte onderzoeken Factsheets, brochures, catalogi e.d. met beschrijvingen van de te verlenen diensten

10 Uitbesteding en inkoop

11 Uitbesteding en inkoop
Referenties Beleid en regels t.a.v. uitbesteding en inkoop Short lists van aanbieders Gegevens Specificaties van in te kopen producten en diensten Verslagen van gesprekken met kandidaat- aanbieders Verantwoording van selecties van aanbieders Contracten met aanbieders Verslagen van verificaties van geleverde producten en diensten Licentieovereenkomsten van doorgeleverde software Evaluatieverslagen van prestaties van aanbie- ders

12 Financieel beheer

13 Werving en selectie

14 Werving en selectie Referenties Aannamebeleid en -regels Gegevens
Correspondentie bij sollicitatie Verslagen van sollicitatiegesprekken Verslagen van (externe) tests

15 Personeelsbeheer

16 Personeelsbeheer Referenties Functiebeschrijvingen
Materiaal voor beoordelingsgesprekken Brochures, catalogi e.d. van cursussen Opleidingsmateriaal Gegevens Verslagen van beoordelingen Loopbaanontwikkelingsplannen Registratie van realisatie van loopbaanont- wikkelingsplannen Opleidingsplannen Registratie van gevolgde opleidingen Afspraken t.a.v. training on the job Verslagen van training on the job-opdrachten CV’s

17 Planning en planningscontrole

18 Kwaliteitsborging in ontwikkel- en onderhoudsprojecten
Ontwikkeling Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Kwaliteitszorg Onderzoek en product-/marktontwikkeling Productbeheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Uitbesteding en inkoop Financieel beheer Werving en selectie Personeelsbeheer Planning en planningscontrole Offerte en contract Projectuit- voering Project- afsluiting Garantie en nazorg Project- opzet

19 Offerte en contract

20 Offerte en contract Referenties
Fact sheets, brochures, catalogi e.d. van te le- veren diensten Standaard presentatiemateriaal Standaarden en modellen voor offertes Standaarden en modellen voor contracten Gegevens Offerteplanningen Overzicht van uitgevoerde opdrachten CV’s Capaciteits- en bezettingsplanning Offertes Beoordelingsverslagen van offertes Overzicht uitstaande offertes Evaluatieverslagen van offertetrajecten Beoordelingsverslagen van contracten Contracten

21 Projectopzet -1 Opstellen van een masterplan voor en initiële inrichting van het project (“Mosquito”): Budget: financiële randvoorwaarden Risico’s en preventieve acties Kwaliteit: kwaliteitsbeleid en kwaliteitsplan Informatie en Communicatie: communicatie- en overlegstructuren, rapportagestructuren en -vormen, rol van de gebruikersorganisatie

22 Projectopzet -2 Planning en doorlooptijd: fasen, mijlpalen, activiteiten, produkten, doorlooptijdplanning Organisatie: structuur, functies binnen het project, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, gewenste kwantitatieve en kwalitatieve menscapaciteit, planning van in- en uitstroom van medewerkers, vereiste ervaring en opleiding

23 Projectopzet -3 Overige: globaal configuratiebeheerplan, globaal plan voor het operationeel beheer binnen het project, plan voor de beveiliging binnen het project, plan voor inkoop en uitbesteding, plan voor de IT- en overige infrastructuur van het project, plan voor huisvesting en werkplekken

24 Projectuitvoering Configuratiebeheer Incidenten- en probleembeheer
Wijzigingsbeheer Documentatie- en programmatuurbeheer Operationeel beheer binnen het project Exploitatie van de ontwikkel-infrastructuur Definitie Basis- ontwerp Detail- ontwerp Realisatie Acceptatie en invoering Acceptatie en installatie van apparatuur en software Apparatuur- en softwarebeheer Netwerkbeheer Ondersteuning soft- ware- en hulpmiddelengebruik

25 Projectuitvoering per fase
Projectfase Fase-opzet Fase-uitvoering Fase-afsluiting Voorbereiden van Validatie van de producten de fase-uitvoering van de fase Inrichten van de fase Opstellen producten t.a.v. Opstarten van de fase- projectbeheersing voor uitvoering volgende fase Opstellen faserapporten Evaluatie fase-uitvoering

26 Projectafsluiting

27 Projectafsluiting Referenties
Modellen en standaarden voor contracten voor nazorg Evaluatierichtlijnen Gegevens Evaluatieverslagen Actielijsten behorend bij evaluatieverslagen CV’s Overzicht van uitgevoerde opdrachten Wijzigingsvoorstellen van bestaand materiaal

28 Garantie en nazorg Referenties Richtlijnen t.a.v. garantie en nazorg
Gegevens Correspondentie Gespreksverslagen

29 Kwaliteitsborging in beheer
Exploitatie en beheer Beleid, organisatie en leiding Documen- tenbeheer Kwaliteitszorg Onderzoek en product-/marktontwikkeling Productbeheer Marketing en communicatie Klanten/Relatiebeheer Uitbesteding en inkoop Financieel beheer Werving en selectie Personeelsbeheer Planning en planningscontrole Dienstenniveaubeheer Capaciteitsbeheer en Beschikbaarheidsbeheer Offerte, diensten- niveau’s en contract Documentatie- en programmatuur- beheer en distributie Help-desk/ incidenten- beheer Probleem- beheer Wijzigings- beheer

30 “Industrie-”-normen voor kwaliteitsborging in ontwikkeling en onderhoud van softwareproducten
ISO : Interpretatie van ISO 9001 voor ontwikkeling, levering en onderhoud van software Richtlijnen van KEMA / COSSO (Nederland) voor evaluatie en invoering van kwaliteitssystemen in de informatietechnologie sector (op basis van ISO ) (1992) Standaarden van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); 17 standaarden relevant voor kwaliteitszorg

31 ISO versus IEEE ISO gericht op industrie en dienstverlening
procesbeheersing organisatie IEEE gericht op software-ontwikkeling techniek

32 “Industrie-”normen voor kwaliteitsborging in Exploitatie en Beheer van softwareproducten
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Opgesteld en voorgeschreven door de Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) in het Verenigd Koninkrijk Geen officiële standaard In Nederland veel gebruikt als de facto standaard Ongeveer 40 boeken


Download ppt "De kwaliteitsborging binnen de IV-functie (op basis van ISO 9001)"

Verwante presentaties


Ads door Google