De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan een gedragen visie en missie over diversiteit binnen de stad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan een gedragen visie en missie over diversiteit binnen de stad."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werken aan een gedragen visie en missie over diversiteit binnen de stad

3 Aanleiding. Waarom? Totstandkoming visie / missie Implementatie – Instrumenten

4 Aanleiding.

5 senioren Mensen zonder papieren allochtonen Personen met een handicap woonwagenbewoners Socan?

6 Wat gebeurt er allemaal?

7 Vergrijzing Migratie Globalisering emancipatie Individualisering J ongerensubculturen Klimaatverandering I s l a m f o b i e Games ( On)veiligheidsgevoel

8 Al deze processen, hoe ongrijpbaar ook, hebben een impact op het gedrag van de Mechelaar, op het samenleven in de stad. Ook op de werking van de stad.

9 Fysieke diversiteitLevensbeschou- Welijke diversiteit Inkomensdiversiteit Leeftijdsdiversiteit Culturele diversiteitGender diversiteit Etnische diversiteit Sociaal economische diversiteit Politieke diversiteit Diversiteit in gezinssituatiesOpleidingsdiversiteit...

10 MECHELEN Stad in volle vaart Stad in volle verandering

11 Het internet Resultaten 1 - 10 van circa 1.310.000 voor diversiteit (0,37 seconden) Resultaten 1 - 10 van circa 73.100.000 voor diversity (0,30 seconden)

12 Allochtoon Autochtoon gender racisme discriminatie Allochtoon handicap personeelsbeleid Quota samenlevingsproblemen migratievraagstuk Veiligheid/onveiligheid kansarmoede Gelijke onderwijskansen Vlamingen / walen Nieuwe vlaming Inburgering Sociale mix bij huisvesting Iedereen gelijk voor de wet Gelijke plichten Gelijke rechten RELIGIE

13 - Creëren van gedragenheid bij opmaak visietekst Diversiteit als een manier om de organisatie te verbeteren. Het managen/beheersen van diversiteit vraagt bijsturing van je organisatie op alle gebieden. Waarom werk je aan diversiteit?

14 Totstandkoming van de visie/missie van de stad rond ‘werken aan diversiteit’

15 - Gedragenheid (bij opmaak) - Levendig houden - Omslag naar de praktijk Aandachtspunten

16 - Creëren van gedragenheid bij opmaak visietekst Draagkracht

17 Bottom up benadering Creëren van eigenaarschap

18 - Creëren van eigenaarschap bij opmaak visietekst 1.Brainstorm departement samenleving Veilig begonnen Zeker krediet externe procesbegeleider 2.Redactie tekst terugkoppeling 3. Politieke gedragenheid Ronde langs burgemeester en schepenen Uitgebreide oefening – link met bestuursakkoord 4. Goedkeuring college 1 jaar

19 Visie - Verschillen worden erkend, toegestaan en gerespecteerd. Zij het niet onbegrensd. -Diversiteit is gelaagd en contextgebonden -Vanuit de rijkdom van verschil vinden mensen wat ze delen. Diversiteitsdenken gaat over verschillen én gelijkenissen.

20 Fysieke diversiteitLevensbeschou- Welijke diversiteit Inkomens diversiteit Leeftijdsdiversiteit onderwijsdiversiteit Gender diversiteit Etnisch-culturele diversiteit Sociaal econo- mische diversiteit Politieke diversiteit Diversiteit in gezinssituaties Arbeidsdiversiteit moslim Protes- tant Katho- liek Pinkster Adven- tist Vrijzin- nig Boed- dhist Joods Mor- moon... senior medior tiener kind baby bejaard 20’er Vlaming Waal Bask Berber Limbur- ger Assyriër Sportief Fysieke handicap... Hoog inkomen Laag inkomen leefloon Geen inkomen Geen scholing Post univ Univ HO MO LO Div Richt. Man Vrouw Holebi Trans- gender Tradi- tioneel Aantal kinderen Papa + kindjes Mama + kindjes Stief- ouders De vriend van... arbeider Bedien- de Werk- loos manager Huisman Of vrouw Gepensio- neerde Groen! SP A SLP CD&V VLD VB LDD lagere SES Hogere SES... mager Blond haar Groot Plat- voeten Land- bouwer Gem. inkomen Belg

21

22 Dochter/ Zoon van …. K l e u r Religie Etniciteit Opleiding Leeftijd Gender Partner Sexuele voor- keur Student © Dr. Edwin Hoffmann Identiteit: een veelkleurig, veelvormig en bewegend mozaïek

23 Waarom? De foute laag aanspreken Onterechte etiketteringNegatieve beeldvorming Stereotyperingstigmatisering Uitsluiting/ discrimina tie

24 Ik weiger mensen vast te pinnen op één aspect van hun identiteit, of het nu taal, cultuur of godsdienst is. ‘Je bent Vlaming óf je bent Waal’, zeggen zij, ‘je bent moslim óf je bent Christen’, zeggen zij en daarmee moet dan alles gezegd zijn. Dat mensen daarmee nog durven aankomen, ook na de twintigste eeuw die zoveel doden, drama’s, genocides heeft gekend door toepassingen van dat eendimensionale identiteitsdenken: daar kan ik niet bij. Guy Verhofstadt in Humo, 8 mei 2009

25 Niet onderhandelbaar kader En andere relevante wetgeving

26 Missie -Inclusief - belang eigenaarschap Ondersteuner Initiatiefnemer Werkgever Dienstverlener Regelgever Regisseur van het diversiteitsbeleid SLID DLNS GK

27 -Inclusief - belang eigenaarschap -In een stad of gemeente is inclusief werken des te belangrijker w e r k Onderwijs Vrije tijd verenigen v e i l i g h e i d O n d e r n e m e n mobiliteit d i e n s t v e r l e n i n g... Jeugd c u l t u u r w e l z i j n Dienstverlener Ondersteuner Initiatiefnemer werkgever SLID DLNS GK

28 -Levendig houden + omslag naar de praktijk De essentie Hoe werk je als stadsdienst, vanuit je kerntaak en volgens de rol(len) die je vervult, aan de missie rond diversiteit? Hoe werk je aan het ‘deelnemen aan de samenleving’ en het ‘samenleven in diversiteit’ vanuit jouw functie, binnen jouw thema? Wat doe je zelf? Wat doet de dienst diversiteit?

29 Instrumenten -Databank diversiteitsmanagement -Trajecten -Stuurgroep - - - Congres - Onthaaldag

30 -Databank diversiteitsmanagement

31

32

33 -Diversiteitstrajecten Doel: Hoe werk je als stadsdienst, vanuit je kerntaak en volgens de rol(len) die je vervult, aan de missie rond diversiteit? Hoe werk je aan het ‘deelnemen aan de samenleving’, het werken aan gelijke kansen en/of het ‘samenleven in diversiteit’ vanuit jouw functie, binnen jouw thema? Diensten en afdelingen: - Jeugd- Preventie - Burgerzaken- Onderwijsondersteuning Gepland: - Sport- Ontwikkelingssamenwerking - Sociale tewerkstelling- Kinderkribbe - Welzijn- Wijk –en dorpszaken

34 Manier van werken = trechter 1.Visie & Missie Diversiteit 2.Verfijning door diensthoofden en teamchefs 3.Beperkte metaplan met personeelsleden 4.Oefening groene & rode zone diensthoofden – teamchefs 5.Projectfiches Goede praktijk: Burgerzaken

35 1.Visie & Missie Diversiteit Visie Diversiteit als drager van verschil en gelijkenis Diversiteit is gelaagd Diversiteit is contextgebonden

36 Ondersteuner Initiatiefnemer Werkgever Dienstverlener Regelgever Regisseur van het diversiteitsbeleid Missie

37 2. Verfijning door teamchefs en diensthoofden Wat betekent diversiteit voor de afdeling burgerzaken? Klantvriendelijk handelen * vanuit een respectvolle (wederzijdse) basishouding * met aandacht voor een gelijk RESULTAAT

38 Rol: dienstverlenend Diversiteit = contextgebonden? Omgaan met diversiteit = omgaan met klanten (in al hun verscheidenheid) Missie: deelnemen aan een samenleving door info te verstrekken, papieren te bezorgen, enz... werken aan gelijke kansen – kijken naar gelijk resultaat! (cfr gelijkheidsbeginsel)

39 3. Beperkte metaplan met personeelsleden Doelstelling Mensen van de afdeling burgerzaken: - Krijgen de visie en missie van de stad Mechelen rond werken aan diversiteit mee, - verfijnen deze vanuit hun ervaring en deskundigheid naar de eigen praktijk.

40 Methode - Visie en missie via PPT. Verfijning van teamchefs en diensthoofden sterk benadrukt. - Verfijning via Metaplan - Centrale vraag: Wat betekent klantvriendelijk handelen voor jou? Grenzen? Knelpunten? Goede praktijken? Ideeën? Denk ruim – zowel naar (personeels)organisatie als systemen, procedures & management. - Clustering per thema - Groepswerkje: Per thema een ideaal scenario vooropstellen (een doelstelling) + aangeven hoe je hiertoe komt. Itt centrale vraag kijk zoveel mogelijk naar wat je zelf kan doen (groene zone), dingen waar je niet aan kan behoren tor je rode zone.

41 Dag 2 Team vreemdelingen Meta Dienst- verlening Iedereen gelijk behandelen Mensen verder helpen Houding Vriendelijke houding van klant (respect, rustig,...) Geduld Respect Gedrag Houding klant Vriendelijkheid Leren, luiste- ren, klant & bediende Behulpzaam Verwachtingen: lachen & vriendelijk blijven Materieel Andere inde- ling loketten ifv privacy en veiligheid Mankementen aan appa- ratuur, licht, ticketing (in de winkel) Software niet gebruiks- vriendelijk Klanten Agressieve klanten Klanten ‘weten het vaak beter’ Propere klanten? Taal Geen andere taal knn gebruiken is slechte dienstverlening. Werking Intern Openingsuren 38u Gebrek aan afstemming overleg Te weinig personeel Vereenvoudi- ging formu- lieren Duidelijke procedures (opleiding) 4 uur loket na elkaar = zeer slopend

42 Werking Intern Openingsuren 38u Gebrek aan afstemming overleg Te weinig personeel Vereenvoudi- ging formu- lieren Duidelijke procedures (opleiding) 4 uur loket na elkaar = zeer slopend Dag 2 Opleiding - Nieuwkomers krijgen een interne opleiding, zowel rond juridische aspecten als rond klantvriendelijk handelen. Mensen worden er nog te vaak ‘in gesmeten’. - Noodzaak personeel in te lichten bij wijzigingen (wetgeving vb). Hoe? Openingsuren - Evenredig met aantal personeelsleden. - Knelpunt verlof tijdens zomermaanden Loket - 4u loket is te lang (wegens diverse procedures, taal,...) - Noodzaak personeel in te lichten bij wijzigingen (wetgeving vb). Hoe? - Meer personeel, minder loket Arbeidsverdeling - competentiegericht mensen aanwerven en inschakelen (Front –en backoffice) Groepswerk

43 Klanten Agressieve klanten Klanten ‘weten het vaak beter’ Propere klanten? Taal Geen andere taal knn gebruiken is slechte dienstverlening. Dag 2 Groepswerk Agressieve klanten mogelijkheid bieden ‘af te koelen’. Klanten worden veeleisender Rol teamchef is cruciaal Klanten denken vaak dat we de info niet ‘willen’ geven. Propere klanten ? Verbod op andere talen. Realistisch? Klant en bediende dienen elkaar te begrijpen. Het verbod op gebruik andere talen is in onze samenleving niet realistisch. Oplossingen zijn schaars: - Babel werkt nt steeds. - Mensen vragen terug te komen met tolk = nt klantvriendelijk. - vermelden op uitnodigingen dat men een tolk dient mee te brengen - Taalkennis blijven aanmoedigen bij anderstaligen.

44 Klanten Agressieve klanten Klanten ‘weten het vaak beter’ Propere klanten? Taal Geen andere taal knn gebruiken is slechte dienstverlening. Dag 2 Materieel - Programma’s moeten beter werken (ook Hera/Belpic) - Frustratie - Onvoldoende verlichting –en verluchting van winkel (front én - back). Ongezond? Rol preventie adviseur. - Herindeling loketten owv * privacy klanten * veiligheid medewerkers - Kinderhoek. TV met tekenfilmpjes (zeker op drukke momenten).

45 4.Oefening – komen tot een afsprakennota met rolverdeling. GROENE ZONE RODE ZONE Tijdens bekendmaking Resultaten aangeven wat: - Groen is – daar kan je zelf aan. Al dan niet samen met team. - Rood is – daar kan je zelf niet aan. Maar voor wie is dit groen?

46 7 projectfiches -Titel -Projectcoördinator -Timing -Omschrijving -Doel -Doelgroep -Hoe zal je de doelstellingen concreet vertalen? -Hoe betrek je medewerkers bij het project? -Extra middelen -Partners

47 Projecten -Huisstijl, omgaan met klanten met aandacht voor conflicthantering 2. Gebouw, meubilair, inrichting loketten, verlichting, verluchting, verwarming, afkoeling, kinderhoekje, onderhoud 3.Communicatie over taalbeleid van de stad 4.Kennisuitwisseling tussen diensten burgerzaken: afstemming/procedures/dienstoverschrijdend werken 5.Afspraken met externen stroomlijnen

48 Start Trajecten - juni 2008 - evaluatie juni 2009 - bijsturing naar mix organisatiescreening - kleine successen

49 -Stuurgroep diversiteit De stuurgroep geeft de visie en missie van de stad Mechelen rond ‘werken aan diversiteit’ gedragenheid. De vertegenwoordigers van de verschillende departementen en afdelingen dragen de idee uit dat werken aan diversiteit éénieders verantwoordelijkheid is. Dit is een inclusieve benadering van diversiteit (cfr visietekst). De vertegenwoordigers gaan binnen het eigen departement op zoek naar kansen, verbeterpunten Mogelijke acties Aantrekken van deskundige sprekers, Organisatie van een congres rond diversiteit Een 2 maandelijkse cartoon of column rond diversiteit in Passerel (al dan niet binnen een ruimere campagne)

50 De stuurgroep werkt aan de geschikte strategie om diversiteit binnen de stad te managen. De dienst diversiteit geeft elke bijeenkomst een stand van zaken van lopende trajecten. Met deze trajecten is de dienst begonnen binnen het departement samenleving. Vanuit de stuurgroep wordt de databank rond diversiteitsmanagement gepromoot en aangevuld.

51 De stuurgroep buigt zich vanuit de inhoudelijke criteria van de visietekst (kwaliteitsbewaking) en als dusdanig vanuit de diverse rollen die de stad opneemt, over: * de organisatie (meerbepaald: personeel, structuren en procedures), * de communicatie van de stad Mechelen. De stuurgroep werkt, al dan niet met een externe firma, een meetinstrument uit om een nulmeting te verrichten inzake diversiteit. Vanuit de resultaten van een dergelijke meting kunnen verbeterpunten en acties geformuleerd worden.

52 Op die manier werkt de stuurgroep aan: punt 207 van de beleidsverklaring, ‘Het stadsbestuur houdt in de realisatie van haar beleid op alle domeinen rekening met de diversiteit die onze stad kenmerkt. Hiertoe zal bij alle beleidsvoorstellen een diversiteitstoets gehanteerd worden.’ En operationele doelstelling 2.1. van het diversiteitsbeleidsplan Vanuit een gedeelde visie op diversiteit, houdt de Stad Mechelen in de realisatie van haar beleid op alle domeinen rekening met diversiteit.

53 Samenstelling is interdepartementeel Secretaris zit voor Departement samenleving Departement cultuur Departement stedelijke ontwikkeling Departement stedelijke infrastructuur ! Departement financieën! Politie OCMW

54 - Diversiteitsspiegel / congres

55 - Onthaaldag

56 Kritsiche succesfactoren - Kansen zien - Stap per stap werken - Mix van strategie & actie. Enkele successen zijn noodzakelijk. - concrete aanleidingen zoeken - Koppel diversiteit zoveel mogelijk aan de doelstellingen van de organisatie (zowel politiek als ambtelijk) - Diversiteitsbeleid start soms vanuit andere noden - Gun jezelf experimenteerruimte - veiligheid - wat doe je best zelf / waarvoor schakel je externen in. Bezin dus eer je begint (maar vergeet niet te beginnen) - Zoek medestanders (stuurgroep) en verdeel verantwoordelijkheden - Zorg voor een engagement van de top en laat dit zien - De rol van diensthoofden is belangrijk.

57 - Weerstanden ombuigen - juist (her)benoemen, weerstanden worden kansen, -Werken aan vooroordelen - sensibiliserend enerzijds, bestraffend anderzijds - aandacht voor product én proces - De winwin in acties / projecten / activiteiten (of in een diversiteitstraject) - Actief luisteren - Werken aan diversiteit = ‘een sterk merk’ – citymarketing! - Lever maatwerk af (vb trajecten – diversiteitsclausule – diversiteitstoets -...) - Vind het warme water niet uit. (vb deze studiedag) - De plaats van diversiteit in het organogram - Delen in verantwoordelijkheden betekent ook delen in kosten


Download ppt "Werken aan een gedragen visie en missie over diversiteit binnen de stad."

Verwante presentaties


Ads door Google