De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstbestendig, studentgericht Bacheloronderwijs Taskforce Redesign Ba-Curriculum April 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstbestendig, studentgericht Bacheloronderwijs Taskforce Redesign Ba-Curriculum April 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstbestendig, studentgericht Bacheloronderwijs Taskforce Redesign Ba-Curriculum April 2011

2 Twee grote problemen huidige bacheloropleidingen 1.instroomprobleem 2.rendementsprobleem bacheloropleidingen TU/e uitval instroom uitstroom

3 1. Instroomprobleem de TU/e trekt voornamelijk één type in bèta geïnteres- seerde bachelor student (onderzoek: 66% is concrete bèta) de demografische ontwikkeling leidt tot een daling van de bachelorinstroom uit Limburg en Brabant de TU/e trekt veel te weinig bachelorstudenten uit andere regio’s de TU/e trekt veel te weinig vrouwelijke bachelor- studenten

4 Focus op een véél te kleine markt BètaMentality-verdeling onder VWO-scholieren: PAGE 325-7-2014 Bron: Motivaction, onderzoeks bureau BètaMentality model

5 2. Rendementsprobleem na het 1e jaar is 40% afgevallen door verkeerde studiekeus etc. nog eens 10% valt af in 2 e en 3 e jaar van de herinschrijvers haalt maar 35% het bachelordiploma binnen 4 jaar resultaat: van onze instroom haalt gemiddeld maar 20% het bachelor diploma binnen 4 jaar

6 Combinatie van de twee problemen bedreigt TU/e TU/e draagt onvoldoende bij aan de maatschappelijke vraag naar ingenieurs: onze missie is in gevaar belangrijke opleidingen worden steeds kleiner en zullen daardoor op den duur verdwijnen verlies aan marktaandeel tov. andere universiteiten, met alle financiële gevolgen van dien voor TU/e probleem dusdanig serieus dat oplossingen ‘achter de komma’ niet meer volstaan. huidige systeem niet meer houdbaar: nodig is een fundamenteel herontwerp van de bacheloropleidingen = opdracht taskforce

7 Eisen aan herontwerp bachelor- opleidingen moet opleiden voor ingenieurs van de toekomst concrete bèta’s behouden aantrekkelijker worden voor carrière bèta’s en mensgerichte generalisten bacheloropleiding geeft aansluiting op tenminste één masteropleiding (eisen master instroom gelijk voor buitenlandse en binnenlandse studenten!) instroom en rendementen moeten substantieel omhoog voorgestelde veranderingen zoveel mogelijk ‘evidence based’ en resultaat gericht

8 Profiel van ingenieur van de toekomst diverse bronnen: National Academy of Engineering (USA), KIvI, KNCV, etc. méérdere ingenieurS van de toekomst (2020-2025) multidisciplinariteit wordt belangrijker, ook met alfa en gamma daarnaast eigen ‘unique selling point’ op specialisme (diepgang) sterk analytisch en probleem-oplossend vermogen innovativiteit ingenieur wordt belangrijker als schakel tussen techniek en maatschappij kunnen werken in globaliserende wereld (communicatie en samenwerken) opleiding startpunt, levenslang leren en vernieuwen

9 IngenieurS van de toekomst PAGE 825-7-2014 kennis/vaardigheden spectrum ingenieur (technisch & niet-technisch) Uniek specialisme Ingenieur 1 Ingenieur 2 Ingenieur 3 Ingenieur n Huidige Ingenieur kennisbasis

10 Operationalisering Irs toekomst drie niveaus van vakken onderscheiden: basic, intermediate & advanced (cf Utrecht of Leiden); deel bachelor aantoonbaar op advanced level met ACQA. Voor competenties die corresponderen met profiel van ingenieur van de toekomst zullen minimum niveaus moeten worden vastgesteld.

11 Hoe aantrekkelijker worden voor VWO scholieren? bèta-mentality onderzoek eigen TU/e marktonderzoek onder VWO scholieren met een N profiel (NT/NG/NT&NG) −gemeenschappelijk eerste jaar −thematisch georganiseerde bachelor onderzoek naar keuzegedrag studenten

12 Marktonderzoek VWO scholieren (1) PAGE 1125-7-2014

13 Marktonderzoek VWO scholieren (2) PAGE 1225-7-2014

14 Marktonderzoek VWO scholieren (3) PAGE 1325-7-2014

15 Keuzegedrag van jongeren cognitief onderzoek (bijv. Westenberg, 2008) laat zien dat veel jongeren pas tussen 21-24 jaar in staat zijn goede keuzes te maken in hun studie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen daarom mogelijk maken om keuze voor major uit te stellen tot na 1 e studiejaar bij een foute keuze makkelijker maken om te veranderen van major (inzetten van keuzeruimte) keuzeproces van studenten begeleiden door een coach

16 Bouwstenen oplossing Instroomprobleem bachelor verbreden met mensgerichte en management vakken −vanwege focus op ingenieur van de toekomst −èn om ander type bèta’s te trekken meer differentiatie in bachelorstudie: −zowel breed eerste jaar als snelle specialisatie moet mogelijk zijn −tijdstip van keuze major daarom variabel maken, overstappen naar andere major vergemakkelijken −meer keuzeruimte aanbieden in vakken zodat verschillende bèta types hun interesse kunnen volgen −meer flexibiliteit in vormgeving eigen studietraject zo min mogelijk organisatorische obstakels

17 Analyse Rendementsprobleem (1) Onze studenten zeggen: −te veel ‘hordes’ in de programma’s waardoor de programma’s overvol zijn en de kans op ‘struikelen’ hoog is. −te veel studieonderdelen parallel maakt het moeilijk om te focussen −teveel hoorcolleges, liever meer activerende vormen van onderwijs (zelfstudie, projecten) Onderzoek wijst uit dat: −terugbrengen van aantal parallelcursussen met 1 levert 7 % beter rendement op (Ellen Janssen, 2003) PAGE 1625-7-2014

18 Analyse Rendementsprobleem (2) Onze studenten zeggen: ‘stapelen’ van vakken door groot aantal tentamen mogelijkheden de studielast is onevenredig gespreid, de druk is erg hoog tijdens piekmomenten Onderzoek wijst uit dat: spreiden van toetsen levert 10% beter rendement op (Ellen Janssen, 2003) negatieve relatie tussen aantal herkansingen en rendement voorkom uitstelgedrag bij toetsen betrouwbaarheid toetsing neemt toe bij compensatoir toetsen PAGE 1725-7-2014

19 Coaching onmisbaar Studieloopbaanbegeleiding: start al bij intake student uitdagen om na te denken over eigen keuzeproces student inzicht laten krijgen in eigen motivatie Verschillende aspecten: reflectie op voortgang inhoudelijke begeleiding, keuze van major / vakken professionele ontwikkeling, ontwikkeling beroepsperspectief PAGE 1825-7-2014

20 Bouwstenen oplossing Rendements- probleem grotere onderwijselementen minder elementen parallel meer zelfstudie minder herkansingen compensatoir toetsen coaching van studievoortgang en keuzes

21 Herontwerp bacheloronderwijs TU/e PAGE 2025-7-2014 gebruik maken van de bovenstaande twee sets van bouwstenen niet wiel opnieuw uitvinden, gebruikmaken van oplossingen die gebleken hebben elders te werken MIT inspiratiebron voor taskforce mbt overall structuur bachelor-onderwijs onderzoek ICLON (Leiden) en best practices andere Nederlandse universiteiten (bijv. Utrecht) inspiratie- bron mbt. studeerbaarheid eis aan studeerbaarheid: honors-student in principe in 2,5 jaar diploma, gemiddelde student in 3 jaar, alle herinschrijvers in 4 jaar (bij 40 uur studie per week)

22 1. Gemeenschappelijke basis: 6 dimensies van een ingenieur (30 ec) PAGE 2125-7-2014 dit is een basis, verdere ontwikkeling hiervan herkenbaar maken in andere componenten bachelor

23 2. Major (90 ec) majors moeten opleiden voor tenminste één master- opleiding huidige bacheloropleidingen worden majors daarnaast nieuwe majors starten, al dan niet op basis van bestaande CROHO posities nieuwe majors aantoonbaar aantrekkelijk voor andere types bèta (in het bijzonder meisjes) daarbij gebruik maken van sterkte’s TU/e: Brainport, maatschappelijke thema’s, Lichtinstituut, etc. totaal ca 20-25 majors

24 3. Substantiële keuzeruimte (60 ec) keuzeruimte opdat verschillende bèta types hun interesse kunnen volgen (meer diepgang of combinaties van disciplines) vanwege flexibiliteit in het onderwijsprogramma en studeerbaarheid verschillende soorten keuzeruimte –volledig vrij –binnen discipline (s) / specialisatierichtingen –binnen USE

25 4. Substantiële maatschappelijke component (30 ec) PAGE 2425-7-2014 vanwege profiel van irs van de toekomst èn om meer mensgerichte generalisten en carrière bèta’s te trekken professionele vaardigheden (communiceren, samen- werken, reflecteren, etc. 5 ec) onderwijs in humanities and social sciences (25 ec) −algemeen deel: (5 ec) −specifiek deel: keuze van 2 van 3 leerlijnen van 10 ec −user & technology −society & technology −enterprise & technology ingebed in basis, major en keuzeruimte

26 basis 30 basis 30 keuze 60 major 90 Vier componenten bacheloropleiding USE 25

27 Paden en portfolio definitie: een pad is een door student te doorlopen route door het bacheloronderwijs van (tenminste) 180 EC die leidt tot een bachelordiploma opgebouwd uit de gemeenschappelijke basis, een gekozen major, keuzevakken, en de USE component paden kunnen uniek zijn vanwege keuzeruimte (majors, keuzevakken, USE) en daardoor toegesneden op de interesse van een student tijdens de bachelor houden studenten portfolio bij van hun inhoudelijke voortgang èn van de ontwikkeling van hun competentieprofiel (ACQA) en bespreken deze met coach PAGE 2625-7-2014

28 Variabele paden door bachelor PAGE 2725-7-2014 Differentiatie TypeConcrete bètaCarrière bètaMensgerichte generalist Oog voorDisciplineLoopbaanMaatschappelijke relevantie KiestDirect diepte discipline Combinatie tussen breedte en diepte Eerst breedte, dan diepte Mogelijke route STAGE?

29 Herinrichting organisatie onderwijs (1): studeerbaarheid grotere onderwijseenheden (5 ec of veelvoud) overzichtelijke blokken van maximaal 2 vakken parallel + OGO project activerend onderwijs: meer zelfstudie, minimaal 30% opdrachten per vak deelname aan herkansing beperken (minimaal 4 eerste tentamen), één herkansing en daarna vak overdoen spreiding tentamens om concurrentie te voorkomen en werklast te verdelen compensatoir toetsen binnen en tussen vakken coaching integraal invoeren, van begin tot einde opleiding

30 Herinrichting organisatie onderwijs (2): TU/e Bachelor School een gezamenlijke bachelor structuur met vier componenten differentiatie in majors, keuzeruimte, opbouw individuele studieprogramma’s flexibiliteit in doorlopen studiepaden en mogelijkheid te switchen tussen paden met nieuwe combinaties tussen disciplines (bijv. industrial physics) die aantrekkelijk zijn voor andere type bèta’s is organisatorisch het beste te realiseren in één TU/e Bachelor School –waarin alle bachelor programma’s zijn opgenomen –met een minimum aan organisatorische obstakels

31 Aanbevelingen 1.nog voor de zomer binnen TU/e gemeenschap discussie voeren over bachelor school volgens bovenstaand model 2.gelet op urgentie van problemen van TU/e streven naar snelheid in besluitvorming over herontwerp van bacheloronderwijs 3.vervolg op huidige taskforce die implementatie onderzoekt (waaronder onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële randvoorwaarden)


Download ppt "Toekomstbestendig, studentgericht Bacheloronderwijs Taskforce Redesign Ba-Curriculum April 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google