De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ONTWIKKELING VAN DE PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNINGSUITKOMSTEN SCHAAL (POS) Elise Bonte 1BaOA1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ONTWIKKELING VAN DE PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNINGSUITKOMSTEN SCHAAL (POS) Elise Bonte 1BaOA1."— Transcript van de presentatie:

1 DE ONTWIKKELING VAN DE PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNINGSUITKOMSTEN SCHAAL (POS) Elise Bonte 1BaOA1

2 1.Inleiding 1.1 Kwaliteit van bestaan  Mensen met een beperking: bevorderen van goede kwaliteit van bestaan  Kwaliteit van bestaan: geëvolueerd  Conceptueel model voor het meten van individuele kwaliteit van bestaan  Sociaal concept om richting te geven aan de zorgpraktijk en kwaliteitsverbetering  Criterium voor het beoordelen van de effectiviteit  Internationaal gebruikt worden  Leidraad voor organisaties om in beleid en praktijk strategieën toe te voegen om de kwaliteit van bestaan te bevorderen  Kwaliteit van bestaan wordt beïnvloed door persoonlijke- en omgevingsfactoren  Subjectieve en objectieve indicatoren nodig om te evalueren

3 Beleid & management  Ontwikkeling van een instrument van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking  Gaat uit van het referentiekader van Schalock (8 dimensies)  Ontwikkeld door Schalock en Verdugo  Relevant voor gedragswetenschappers  Gaat om hetzelfde als dat wat iedereen belangrijk vindt  Vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen  Vergroot door mensen in de samenleving te accepteren en te integreren  Multidimensionaliteit  Componenten in het model van kwaliteit van bestaan  Factoren  Domeinen  Indicatoren  Bedoeling van ontwikkelen schaal:  Inschatting van KVB van individuele persoon  Subjectieve mening en geobjectiveerde inschatting over hoe de persoon zelf zijn KVB ervaart  Gebaseerd op het geschetste conceptueel model

4 1.2 Meten van kwaliteit van bestaan  Actuele visie:  Multidimensionaal  Gebruik methodologisch pluralisme  Incorporeren van een systeem  Betrekken van mensen met een beperking in de ontwikkeling en implementatie  Empirische basis:  Observatie  Beschrijving  Concept mapping  Combinatie van uitkomsten van kwalitatieve en kwantitatieve studies op gebied van kwaliteit van bestaan

5 2. Methode van constructie  POS werd ontwikkeld in verschillende stappen:  Onderzoek en literatuur op het gebied van domeinspecifieke indicatoritems  Parallelle versies maken van de schaal om subjectieve en objectieve indicatoren te meten en zo de inhoud te vergelijken  Elk item is op vier criteria beoordeeld: belang, relevantie, haalbaarheid en verbetering  Meerdere betrokken personen evalueerden elk potentieel indicator  De auteurs ontwikkelden de parallelle formulering voor elk item  Een pilotversie van de schaal werd afgenomen bij zorgaanbieders  Cronbach’s alpha’s werden voor de pilotversie berekend om de interne consistentie te bepalen  Er werd een tweede pilotversie afgenomen van een aangepaste versie om betrouwbaarheidscoëfficiënten te berekenen  Het meetinstrument werd afgerond en er werd een online-versie ontwikkeld

6 3. Betrouwbaarheid en validiteit 3.1 betrouwbaarheid Procedures voor afname van de POS  Betrouwbaarheid bevorderen  Procedures voor afname van de interviews ontwikkeld  Afgenomen door professional  Interviewer moet er rekening mee houden dat de antwoorden afhankelijk kunnen zijn van: persoonlijke kenmerken, ervaringen, omstandigheden… Interne consistentie  Homogeniteit van items binnen het instrument  Alle factorscores hebben een aanvaardbare interne consistentie  De scores van de cliënten zelf vertonen een gelijkaardig patroon van interne consistentie als die van proxies of professionelen

7 Correlatie tussen beoordeling cliënt en proxy/correlatie tussen beoordeling twee professionals  Afname bij verschillende types van respondenten  Overeenkomsten nagegaan  Zelfbeoordeling: correlatiecoëfficiënt tussen cliënt en proxy  Geobjectiveerde beoordeling: correlatie berekend tussen twee verschillende professionals  Correlatie in huidige studie is aanvaardbaar, dus instrument kan op een betrouwbare manier afgenomen worden Congruentie tussen zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling  Laagste correlatie te vinden voor het domein emotioneel welbevinden  Nood aan complementariteit en aanzet tot dialoog

8 3.2 validiteit  Vraag of het instrument meet wat het moet meten Inhoudsvaliditeit  Refereert naar de constructie van het instrument en naar de representativiteit van de items voor het te meten concept  Cross-cultureel onderzoek  Zorgvuldig besproken binnen expert- en focusgroepen Concurrente validiteit  Mate waarin de score van een persoon een bepaalde test correleert met een score van die persoon op een andere test  Bepaald door de afname van de geobjectiveerde beoordelingsversie  Algemene correlatie tussen de POS en de GENCAT hoog, op domein materieel welbevinden

9 4. Toepassingsmogelijkheden  Meerdere doeleinden  Kwaliteitsverbetering  Persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek  Wensen en persoonlijke aspiraties met de persoon besproken en vastgelegd  Ondersteuningsbehoefte van de persoon vastgelegd: ondersteuningsmethodiek  Individueel ondersteuningsplan opgesteld  Teruggekoppeld en kunnen worden gebruikt voor bijstelling van wensen, ondersteuningsbehoeften en het ondersteuningsplan  Geven informatie voer de kwaliteit van de organisatie  Belangrijkste doel: KVB van de individuele cliënten zoveel mogelijk bevorderen  Uitkomsten POS weergegeven in:  Profielen voor een individu  Locatie  Gehele organisatie  Van de individuele persoon, in relatie tot anderen  Locatie, organisatie  Onderzoek naar de predictoren van kwaliteit van bestaan

10 5. Conclusie  Meten van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking  Gebaseerd op het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan  Zowel subjectieve/ zelfbeoordelingsscores als objectie/ geobjectiveerde beoordelingsscores  Gebaseerd op een theoretisch kader  Belang van het betrekken van stakeholders  In de handleiding uitdrukkelijk richtlijnen opgenomen voor de training van interviewers en voor de afname van de POS  Bij de ontwikkeling ervan: rekening gehouden met de acht principes  Gebaseerd op een valide conceptueel kader  Theoretisch gebaseerd en inductief ontwikkeld  Methodisch verantwoord zijn  Inzicht moeten kunnen verschaffen  Analyse van data en feedback  Correlatiecoëfficiënten acceptabel zijn  Concurrente validiteit aantonen  Gesprek voeren over de mogelijke antwoorden

11  Combinatie van zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling: confrontatie van verschillende perspectieven  Actieve betrokkenheid van de respondent + indirecte informanten  Beide perspectieven in eenzelfde instrument te integreren  Reële en open dialoog  Eerste ervaring:  Positief  Kwalitatieve informatie  Nuttig om door te spelen  In toekomst behoefte aan kinder- en jongerenversie  Bij ruimer gebruik van nadere ervaringen met de POS, ook in de internationale context: aanpassingen nodig


Download ppt "DE ONTWIKKELING VAN DE PERSOONSGERICHTE ONDERSTEUNINGSUITKOMSTEN SCHAAL (POS) Elise Bonte 1BaOA1."

Verwante presentaties


Ads door Google