De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren. Korte inhoud:  Inleiding  Agressie in het onderwijs  Typen agressie  Agressie en PAD  Onderzoeksopzet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren. Korte inhoud:  Inleiding  Agressie in het onderwijs  Typen agressie  Agressie en PAD  Onderzoeksopzet."— Transcript van de presentatie:

1 Een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren

2 Korte inhoud:  Inleiding  Agressie in het onderwijs  Typen agressie  Agressie en PAD  Onderzoeksopzet  Resultaten  Conclusie  Discussie  Extra

3 1. Inleiding  PAD= Programma Alternatieve Denkstrategieën  Voor: Regulier en speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs  Tussentijdse evaluatie toont aan dat de reactieve en proactieve agressie verminderd met externaliserende gedragsproblemen  het agressief gedrag van kinderen en jongeren zorgt voor problemen: Bij opvoeders In het onderwijs  Agressie kan aangeboren zijn  Speciaal basisonderwijs, effectieve aanpak van antisociaal gedrag: moeilijk te realiseren door de lange wachtlijsten

4 2. Agressie in het onderwijs  In het Nederlandse primair onderwijs  Terechtkomen via Indicatiecriteria van de Leerling gebonden Financiering in: Regionale Expertise Centra (cluster 4) Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs met ambulante begeleiding en een leerlinggebonden budget  Aanpassingen binnen het primair onderwijs: Ontwikkeling van de professionaliteit van de leraren Schoolorganisatie Middelen om de begeleiding te verbeteren

5 2. Agressie in het onderwijs (a)  Verschijnen van een groot aantal lesprogramma’s ter bevordering van de sociale en emotionele competentie  Na één jaar toepassing: reeds afname van de totale agressie en op de recreatieve agressie in het bijzonder waar te nemen.

6 3. Typen agressie  Reactieve Uiting van onmacht Agressie in reactie met een waargenomen bedreiging Gepaard met woede of controleverlies Moeite met de eerste 3 stappen van het SIP- model (= ecodering, interpretaie en emotie)  Proactieve Uiting van macht Toe-eigenen van bezittingen Domineren of interpreteren van anderen Meer berekende agressie Tekorten met vinden van een juiste oplossing

7 4. Agressie en PAD  PAD- leerplan: Programma Alternatieve Denkstrategieën Schoolprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar Binnen her regulier en speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs Vertaling en bewerking van het Amerikaanse leerplan Lessen als: kringgesprekken, rollenspelen, praktijkgerichte aanwijzingen, generalisatietechnieken,… Doel: voorkomen van problemen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling Preventief karakter Gebruik van PAD na één jaar agressie verminderd

8 5. Onderzoeksopzet  Effectiviteit van het PAD- leerplan  Vergelijken met de door scholen bewust gekozen gedragsinterventies  Hanteren van een quasi- experimenteel design  Doelgroep leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek Uitsluitend jongens tussen de 6 en 7 jaar  Scholen: Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs REC- cluster 4

9 5. Onderzoeksopzet (2groepen)  Experimentele groep 45 leerlingen  Controlegroep Scholen die recent een teamgerichte scholing en/of begeleiding hadden ontvangen 60 leerlingen

10 5. Onderzoeksopzet (meetinstrumenten)  Agressie: Het in kaart brengen van de ontwikkeling van agressief gedrag d.m.v. PRPA (Parent rating scale Reactive and Proactive Aggression)  Achtergrondvariabelen: Intelligente van de deelnemers geschat door de WISC-R en een signaleringslijst met een inventarisatie van 31 risicogroepen De selectie van de proefpersonen is gebruik gemaakt van de TRF (Teachers Report Form)  Uitvoering: Tijdens het onderzoek geen rechtstreeks contact tussen de scholen en de onderzoekers.  Doelstelling: Inzicht verkrijgen in het ontwikkelingsverloop van agressiviteit van kinderen en de relatieve effectiviteit van de verschillende mogelijkheden van een aanpak op school.

11 6. Resultaten  Vergelijking tussen de experimentele groep en de controlegroep  Regressieanalyse (=de relevantie tussen de eventuele verschillen bij beide groepen)  De experimentele en de controle groep bleken significant op de variabele leeftijd, intelligentie en reactieve agressie.  Gebruik van een significatieniveau om het ten onrechte verwaarlozen van een controlevariabele zo veel mogelijk minimaliseren.  Multiple regressie- analyse 2maal nagegaan om de effectiviteit van PAD naar gelang de schooltype na te gaan.

12 6. Resultaten (a)  De totale agressie na één jaar verminderde door de aanpak met PAD, maar het is wel afhankelijk van schooltype.  Niet effectief voor de leerlingen van een school voor Speciaal onderwijs.  Wel significant effectief voor leerlingen met externaliserend gedrag op een school voor basisonderwijs.  Interactie-effect vastgesteld bij proactieve agressie  Proactieve agressie marginaal significant in regulier en speciaal basisonderwijs.  Ontwikkeling van proactieve agressie werd bevorderd in een REC- cluster 4

13 7. Conclusie  De effecten van Pad na één jaar terugdringen van agressieontwikkeling bij jongens met externaliserend gedrag in het primair onderwijs lijkt schoolspecifiek te zijn.  In het regulier en speciaal basisonderwijs heeft PAD een matig specifiek significant positief effect op agressie.  Proactieve agressie bij leerlingen in het speciaal onderwijs REC- cluster 4 lijkt het PAD-leerplan juist de agressie te bevorderen.  Verklaringen zijn speculatief

14 8. Discussie, gezochte oorzaken  Inhoud en organisatie van het PAD- leerplan Vb.: Volgorde en inhoud van de PAD- lessen in het speciaal onderwijs REC- cluster4 wijzigen  Onderwijsorganisatie en uitvoering in het REC- cluster 4 Vb.: Tijdens de bijzondere groepsprocessen uitsluitend leerlingen met ernstige gedragsproblemen kunnen hun negatieve sociale informatieverwerkingsstijl juist versterken.  Leraar- en teamfactoren Vb.: Ontbreken van satisfactie, negatief vertrouwen in de schoolaanpak  De specifieke leerling kenmerken van kinderen in het speciaal onderwijs  Er wordt verwacht van de scholen dat ze een specialistische aanpak met betrekking tot agressie realiseren

15 9. Extra  Zijn er nog vragen?  Zijn er nog bedenkingen?


Download ppt "Een begaanbaar PAD voor agressieve jongeren. Korte inhoud:  Inleiding  Agressie in het onderwijs  Typen agressie  Agressie en PAD  Onderzoeksopzet."

Verwante presentaties


Ads door Google