De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten Maasdriel

Verwante presentaties


Presentatie over: "WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten Maasdriel"— Transcript van de presentatie:

1 WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten Maasdriel
Stand van zaken Presentatie Gemeente Maasdriel Cie Ruimte: 1 december 2010

2 Agenda Presentatie: 15 minuten Ontvangen stukken:
Raadsvoorstel 16 december met twee stukken ter inzage: WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten gemeente Maasdriel, Samenvatting en Stand van zaken; Onderbouwing intergemeentelijke structuurvisie WaalWeelde West Masterplan en Visie WaalWeelde

3 Doel van de presentatie
Mogelijke informatieachterstand over WaalWeelde inlopen; Schetsen ontwikkelingen rond WaalWeelde, WaalWeelde West en de deelprojecten binnen de gemeente Maasdriel; Informatie over de intergemeentelijke structuurvisie WaalWeelde West Aankondigen besluitvorming door de gemeenteraad

4 Visie WaalWeelde Historie

5 Huidige afvoer: 15.000 m³/sec Afvoer 2015: 16.000 m³/sec
Belangrijkste doel : hoogwaterbescherming Huidige afvoer: m³/sec Afvoer 2015: m³/sec Afvoer 2100: m³/sec (verwacht) Location Gelderland in the Netherlands 5

6 WaalWeelde: opgaven, belangen, initiatieven
Waterveiligheid Natuurontwikkeling kunst Scheepvaart Wonen Recreatie en toerisme Economie Cultuurhistorie 6

7 Schaalniveau’s in WaalWeelde

8 Samenwerken onder het motto:
Waarom samenwerken Algemeen Brede verankering van WaalWeelde-doelen: samenhangende en gedragen ruimtelijke visie, kader voor toekomstige projecten Meer haalbare projecten: verevenings- en compensatiemogelijkheden (rivier, natuur, financieel); Beter te organiseren commitment van alle betrokken partijen; Aansluiting Meerjaren programmma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT): zicht op bijdragen van Rijk. Samenwerken onder het motto: Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je verder !! 8

9 Ontschotten gelabelde € -stromen

10 Huidige samenwerking niveau WaalWeelde
Intentieovereenkomst 2 juli 2009 (consortium, 14 gemeenten, provincie) Resultaten: Visie WaalWeelde Ruimtelijk Investeringsprogramma WaalWeelde (RIW) Afspraken maken met Rijk, provincie, gemeenten en consortium voor het vervolg: Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Top 10 projecten: quick-wins/kansrijke projecten Programmaorganisatie

11 Huidige samenwerking niveau WaalWeelde West
Intentieovereenkomst 18 december 2009 Gemeente Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel, Provincie Gelderland, DLG en marktpartijen: Volker Wessels Vastgoed en Smit’s Bouwbedrijf, Van Oord Nederland BV, Van Uden Logistics, Klop Beheer, Heijmans Vastgoed, Maapron Resultaten: Masterplan als basis voor uitwerking; Ontwikkelstrategie, haalbaarheid en wijze planologische verankering; Afspraken over wijze van samenwerken voor het vervolg;

12 Masterplan WaalWeelde West
Uitwerking van de Visie WaalWeelde in 20 deelprojecten Beschrijving van de samenhang en de programmatische ambities; Planning met streefbeeld voor 2015, 2020 en 2050

13 Uitkomsten intentieovereenkomst WWW
Besluit Stuurgroep WaalWeelde West: Keuze voor een ontwikkelingsgerichte provinciale/intergemeentelijke Structuurvisie; Milieu Effect Rapportage (MER) koppelen aan SV; Rijk, provincie, gemeenten en private partijen doorlopen gezamenlijk het teken- en rekenproces; Maak een keuze voor een haalbare scenario en stuur de uitvoering van de projecten op pve-niveau aan;

14 Waarom een structuurvisie
Afspraak intentieovereenkomst WWW; Intergemeentelijke en provinciale structuurvisie: borging gebiedsoverstijgende ambities en belangen; Commitment en duidelijkheid van en voor alle partijen; Van ambities naar keuzes: realistisch en haalbaar; Samenhang: koppelt projecten aan elkaar; Saldering, compensatie en verevening; Planologisch juridische status

15 Uitgangspunten van de structuurvisie
Gezamenlijk proces Met input van alle betrokken partijen (RWS, LNV) Helderheid over positie rijk (MIRT) Regie op het proces: provincie Proces- en advieskosten voor provincie; eigen ambtelijke capaciteit voor de gemeente; Beleidsdeel en uitvoeringsdeel (geld, planning); Input: Masterplan, Structuurvisie Maasdriel (=toekomstvisie 2020+), overige beleidskaders; Stevige participatie en communicatie tbv draagvlak.

16 Deelprojecten WaalWeelde West

17 Waar wordt aan gewerkt de komende periode (1)
WaalWeelde Bestuursovereenkomst (afspraken met Rijk) – raad: 1e kwartaal 2011 Uitwerkingen Visie WaalWeelde: supplementen ruimtelijke kwaliteit (incl. cultuurhistorie), recreatie en toerisme, economie en watergebonden bedrijventerreinen, functieveranderingslokaties MIRT-verkenning en afstemming Deltaprogramma Rivieren WaalWeelde West Bestuursovereenkomst + PVA Structuurvisie – raad: 1e kwartaal 2011 Structuurvisie WaalWeelde West: Startnotitie (Reikwijdte Detailniveau) – raad: 1e kwartaal 2011 MER en SV – raad: eind 2012/begin 2013 (+ tussentijds informatie)

18 Waar wordt aan gewerkt de komende periode (2)
Hurwenensche Uiterwaarden Huidige stand van zaken: Integraal Inrichtingsplan en MER is klaar door DLG; Financiering voor nevengeul, voor De Kil nog niet; Standpunt Cie. Ruimte: integrale uitvoering van zowel de nevengeul als de Kil, landbouwgebied nog niet; Status van Top 10 project in WaalWeelde Planning: realisatie vanaf 2011 Vervolgstappen: DLG werkt aan varianten voor De Kil met een financieringsvoorstel in overleg met WaalWeelde Overeenkomst voor integrale realisatie Besluitvorming: afhankelijk van uitkomst

19 Waar wordt aan gewerkt de komende periode (3)
Bato’s Erf Huidige stand van zaken: Fase 1: ‘Het Fundament’ als basis voor fase 2 (opruimen terrein/asfalt, versterking natuur en cultuurhistorische waarden); Status van Top 10 project in WaalWeelde Planning: inrichtingsvarianten fase 1: 2e kwrt 2011 Vervolgstappen: Fase 2: ‘Proeftuin voor duurzame ontwikkeling’ Uitwerking in Community of Ownership samen met Universiteit van Nijmegen

20 Maasdriel als volwaardige partner (1)
Gemeente Maasdriel nog geen volwaardige partner (wel agendalid maar intentieovereenkomsten niet getekend) Onduidelijkheid waar WaalWeelde voor staat en onzekerheid over de haalbaarheid van de doelstellingen Prioritering door beperkte bestuurlijke/ambtelijke capaciteit; Maasdrielse projecten in ontwikkeling en planologisch/juridisch belegd Wat is er veranderd? Doelen en concrete resultaten worden steeds zichtbaarder: WaalWeelde opgenomen in het MIRT en Deltaprogramma Rivieren; WaalWeelde organiseert commitment bij bevoegde gezagen Provincie faciliteert ondersteuning

21 Maasdriel als volwaardige partner (2)
Waarom nu aansluiten? WaalWeelde geeft zicht op integrale realisatie van de Maasdrielse deelprojecten en daarmee snelle realisatie inhoudelijke doelen; Richting geven aan toekomstige invulling van het gebied en daarmee de eigen beleidsdoelstellingen; Opkomen voor belangen van burgers van Maasdriel; Signaal naar samenwerkingspartners en mede besluitvormend in de afspraken met het Rijk;

22 WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten Maasdriel
Vragen


Download ppt "WaalWeelde, WaalWeelde West en deelprojecten Maasdriel"

Verwante presentaties


Ads door Google