De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CtC in Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CtC in Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 CtC in Rotterdam

2 Wat is CtC? Een in de VS ontwikkelt preventief programma om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen. De CtC-aanpak richt zich daarbij niet alleen op de jongeren zelf, maar tevens op andere personen/instellingen die direct betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van jongeren, of die op deze terreinen verantwoordelijk zijn voor het beleid. Het doel op de lange termijn is een veilige, constructieve leefomgeving te scheppen.

3 CTC in het kort: 4 pijlers:
Sociale ontwikkelingsstrategie: een theorie over welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling tot sociaal gezonde volwassen: Gezonde opvattingen en duidelijke normen Binding met familie, school en gemeenschap Kansen, vaardigheden en erkenning Individuele karakteristieke Samenhangende gemeenschapsbrede benadering: stuurgroep en preventieteam Risico + beschermende factoren en de invloed die men hierop kan uitoefenen. Effectieve en veelbelovende programma’s

4 Uitgangspunten Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Communities That Care is dat de preventie van gedragsproblemen en maatschappelijke uitval kan plaatsvinden via de reductie van risicofactoren en/of de stimulering van beschermende factoren

5 Wat is de CtC werkwijze? Met behulp van het scholieren/jongeren onderzoek en de professionals in een wijk wordt een wijkprofiel gemaakt, stuurgroep en preventieteam geïnstalleerd en een plan van aanpak opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren en programma’s in de wijk

6 De scholieren- of jongerenenqûete
De scholieren- of jongerenenquête brengt van een wijk of gemeente in beeld: de achtergronden; het probleemgedrag; de risicofactoren; de beschermende factoren.

7 Probleemgedrag Binnen CTC spreken we over 6 vormen van probleemgedrag:
geweld delinquentie problematisch alcohol en drugsgebruik schoolverzuim en tienerzwangerschappen depressie in 2006 aan toegevoegd

8 Risicofactoren CTC gaat uit van 17 risicofactoren die het voorkomen van probleemgedrag kunnen voorspellen. Deze risicofactoren kunnen zich voordoen binnen verschillende domeinen waarin de jongeren opgroeien: gezin, school, kinderen en jongeren, en wijk.

9 Gemeten risicofactoren
Gezin: geschiedenis van probleemgedrag in het gezin; problemen met gezinsmanagement; conflicten in het gezin; ouders die probleemgedrag bevorderen door hun houding. School: vroeg en aanhoudend antisociaal gedrag; leerachterstanden beginnend op de basisschool; gebrek aan binding met school.

10 Kinderen en jongeren: vervreemding en opstandigheid; omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen; houding die probleemgedrag bevordert; vroeg begin van het probleemgedrag; constitutionele factoren. Buurt/wijk: verkrijgbaarheid van drugs; verkrijgbaarheid van wapens; maatschappelijke normen die probleemgedrag bevorderen; hoge mate van doorstroming in de wijk; weinig binding met en gebrek aan organisatie in de wijk.

11 Gemeten beschermende factoren
CTC onderscheidt 16 beschermende factoren die het vóórkomen van risicogedrag tegengaan: Gezin: mogelijkheden voor positieve betrokkenheid; beloningen voor positieve betrokkenheid; gezonde opvattingen en duidelijke normen; sociale binding. School: gezonde opvattingen en duidelijke normen.

12 Kinderen en jongeren: Buurt/wijk: religie; sociale vaardigheden;
gezonde opvattingen en duidelijke normen; cognitieve vaardigheden; vermogen om hulp te vragen; flexibel en veerkrachtig karakter. Buurt/wijk: mogelijkheden voor positieve betrokkenheid; beloningen voor positieve betrokkenheid; gezonde opvattingen en duidelijke normen.

13 Voorbeeld 1 geweld (percentages)

14 Voorbeeld 2 beschermende factoren wijk 1 x opmerkelijk ongunstig en 2 x opmerkelijk gunstig

15 Wat is de meerwaarde van CtC?

16 De situatie in Rotterdam
samenvoeging CtC en de Rotterdamse Jeugdmonitor RJM in 2006 voordelen: jongeren worden minder belast Scholen hoeven niet benaderd te worden nadeel: niet alle leerlingen en alle leeftijden worden meegenomen

17 Rotterdam in de uitvoer
De Dienst JOS heeft de deelgemeenten ondersteund bij de implementatie van het programma CtC van Bijna alle deelgemeenten in Rotterdam hebben CtC ingevoerd CtC is een structureel onderdeel van het deelgemeentelijk jeugdbeleid CtC heeft zich ontwikkeld tot een Rotterdamse aanpak voor gebiedsgericht werken binnen het (deel)gemeentelijk jeugdbeleid. De methodiek is aangepast en afgestemd op de Rotterdamse beleidscyclus en de deelgemeentelijke situatie en werkwijze. Het preventie- of uitvoeringsplan vormt de kern van het hoofdstuk jeugd in de i-wappen.(integrale wijk actieplannen) In 2014 zal ws de nieuwe monitor afgenomen worden afgenomen bij hele doelgroep jaar

18 Kansen Deelgemeenten en scholen
De wijksamenwerkingsverbanden (of jeugdkansenzones) maken met behulp van de CtC-methodiek een degelijke analyse van speerpunten en aanbod, gericht op de preventie van problemen van en met jongeren. Dit zorgt voor draagvlak, samenwerking en afstemming in de wijken en in de deelgemeenten. De analyse is wetenschappelijk onderbouwd omdat deze enerzijds is gebaseerd op epidemiologische gegevens van de Rotterdamse jeugdmonitor van de GGD en anderzijds op de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van CtC. Het overzicht van aan te pakken risico- en beschermende factoren, wordt vervolgens in het preventieplan SMART geformuleerd en door het deelgemeentebestuur vastgesteld. De actiepunten komen terug in de jeugdparagraaf van de i-Wapsen. Hierdoor vormen deze een goed uitgangspunt voor gebiedsgericht werken en voor verbinding met de stedelijke programma’s. De scholen kunnen de gegevens gebruiken voor het opstellen en onderbouwen van schoolplannen die aansluiten op de preventieplannen voor de wijken.

19 Risico’s Door het wegvallen van stedelijke financiële bijdragen voor zowel CtC als JKZ en de beëindiging van gerichte ondersteuning en coördinatie van het CtC proces staan deelgemeenten er alleen voor Door de huidige bezuinigingen staat de jeugdmonitor van de GGD onder druk. Op dit moment is nog niet duidelijk of de nieuwe opzet van de jeugdmonitor, Jeugd Rijnmond in Beeld (JRB) zal voldoen om een wetenschappelijk onderbouwde analyse op wijkniveau en op schoolniveau van de opgroeisituatie van de jeugd te kunnen blijven maken.

20 Probleem in Rotterdam (en andere grote steden)
Bij overlast trekt men niet samen op: in grote gemeenten is integraal jeugdbeleid lastig, hierdoor wordt er te weinig samengewerkt tussen diverse sectoren CtC uitgerold vanuit algemeen jeugdbeleid Probleemaanpak jeugd vanuit DOSA Zorg vanuit CJG en GGD Hoe houd je het enthousiasme gaande?

21 Oplossing De titel van de conferentie is veiligheid en leefbaarheid. Juist daarom is het belangrijk om de verbinding te leggen met jeugdveiligheidsbeleid enerzijds en jeugdzorg anderzijds. Bij beiden is preventie van belang en is CtC een sterk instrument om dit op een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde manier uit te voeren en te komen tot een verbinding tussen preventief, curatief en repressief beleid.

22 Oplossing in de praktijk
Integrale aanpak DOSA + Gezondheid + jeugdbeleid door gebruik CtC Inzetten op de gevonden factoren: - weinig binding - vroeg begin probleemgedrag - problemen met gezinsmanagement En niet dweilen met de kraan open Hoe doe je dit?

23 Stellingen: CtC is het sturingsinstrument bij uitstek voor jeugdbeleid
CtC verbetert de integrale samenwerking CtC biedt organisatiestructuur CtC biedt basis voor CJG CtC biedt basis voor transitie Wat voor kansen biedt de nieuwe clustervorming in Rotterdam voor CtC?

24 toekomst Hoe zorg je dat CtC niet uit het oog verdwijnt bij de introductie van nieuwe onderwerpen zoals transitie en CJG Hoe ziet u gebruik van CtC in de toekomst?


Download ppt "CtC in Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google