De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.  Organisatie wijziging 2011- Selfsupporting  RvB/MT--Unit--Team  Werkgroep Pergamijn medewerkers/CCR hebben dit samen vormgegeven in 3 regelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.  Organisatie wijziging 2011- Selfsupporting  RvB/MT--Unit--Team  Werkgroep Pergamijn medewerkers/CCR hebben dit samen vormgegeven in 3 regelingen."— Transcript van de presentatie:

1 1

2  Organisatie wijziging 2011- Selfsupporting  RvB/MT--Unit--Team  Werkgroep Pergamijn medewerkers/CCR hebben dit samen vormgegeven in 3 regelingen met implementatievoorstel  De teamleider is verantwoordelijk voor oprichten Verwantenraad (VR) ; terugkoppeling naar management  Enig aandringen van verwanten helpt! 2

3  Medezeggenschap verankert in wet WMcZ (1996) Advies- en verzwaard adviesrecht  Nieuwe wet WcZ komt eraan:  Verstevigen van de rechten van de cliënt  Voor de cliënt meer waarborgen voor goede zorg  Het bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg  Controle op naleving van alle verplichtingen van de zorginstelling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 3

4  En last but not least: Een grote mate van zeggenschap  Vertaling CCR en RvB van medezeggenschap: Keuze voor partnerschap op basis van onderling vertrouwen, goede transparante afstemming en wederzijds respect! 4

5 Regeling Centrale Cliëntenraad (CCR) Raad van Bestuur + MT Reg. Unit raad (UR) Units (Dat zijn er 9) Units Reg. Verwantenraad Woonvoorziening(en) (VR) Woonvoorz. Dat zijn er ca. 60 Woonvoorz. Strategisch Operationeel Tactisch 5

6  Behartigen gemeenschappelijke belangen van Cliënten  Overleg met TL over onderwerpen die de concrete uitvoering door het Team betreffen  Bevorderen van contacten tussen Cliënten/cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers  Zaken die de woonvoorziening aangaan, op dat niveau te regelen Doelstelling VR 6

7  Deelnemers VR:  Cliënten  bij voorkeur alle Cliëntvertegenwoordigers/Verwanten van Cliënten woonachtig in de woonvoorziening(en), contactpersoon en/of vaste vrijwilliger  TL of diens plaatsvervanger,  VR en TL kunnen zich (na overleg) laten bijstaan door een of meer deskundigen  VR kan beroep doen op Ondersteunings- Functionaris  Cliënt kan zich door – bij voorkeur max. 2 - Verwanten laten vertegenwoordigen  De VR kiest een bestuur: Voorz/Secr/Vice-Voorz. Samenstelling VR 7

8 Artikel 4 Werkwijze. 4.1De VR komt bijeen volgens een, door haar in onderling overleg, jaarlijks vast te stellen vergaderrooster. 4.2Tijdens de VR komen die aangelegenheden aan de orde waarover hetzij de client-vertegenwoordigers, de cliënten, of de teamleider overleg wenselijk achten.(zie bijlage 1). 4.3Ten minste een maal per kwartaal wordt in de vergadering met de teamleider de algemene gang van zaken bij de woonvoorziening (-en) besproken. 4.10De VR kan commissies instellen ter voorbereiding van te behandelen onderwerpen of activiteiten. 4.11De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het functioneren van de VR, komen ten laste van de zorgaanbieder. Ten behoeve daarvan stelt de zorgaanbieder aan de VR jaarlijks een budget ter beschikking. 4.12De teamleider staat de VR het gebruik toe van een voorziening (bv vergaderruimte, koffie etc) waarover hij kan beschikken en die de VR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Uit regeling VR 8

9  De TL draagt zorg voor tijdige en volledige informatie en communicatie met de VR over onderwerpen die aan de orde kunnen zijn  In principe is elk onderwerp bespreekbaar Informatie verstrekking VR 9

10 Voor diverse onderwerpen heeft de Verwantenraad adviesrecht: (zie artikel 6 van de regeling VR.) 10

11 Artikel 6. Adviesrecht. 6.1De VR is bevoegd de teamleider gevraagd en ongevraagd te adviseren of voorstellen te doen over die aangelegenheden die voor cliënten van de woonvoorziening(-en) van belang kunnen zijn. De teamleider zal deze meenemen in zijn besluitvorming, voorzover hij daartoe bevoegd is, dan wel communiceren met de unitmanager, indien deze buiten zijn bevoedheid vallen. 6.2De teamleider informeert de VR, licht ontwikkelingen, plannen en voorgenomen besluiten betreffende de woonvoorziening(-en) toe, zodat de VR kan reageren conform haar in artikel 6.1. omschreven bevoegdheid, inzake: 1. Voeding 2. De gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing van de woonvoorziening(-en), verhuizing of ingrijpende verbouwing; 3. Het benoemen van de teamleider die rechtstreeks wordt belast met de leiding van de woonvoorziening(-en); 4. Een belangrijke wijziging in de organisatie van de woonvoorziening(-en); 5. Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden in de woonvoorziening(-en); 6. Bewaking of verbetering van de aan cliënten van de woonvoorziening(- en) te leveren zorg met name op het gebied van dagbesteding, nachtzorg, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging 7. Het invullen van de wijze van informatie en communicatie over de zorgverlening aan de cliënten van de woonvoorziening(-en). 8. Het opstellen van huisregels voor de woonvoorziening(-en). Uit regeling VR 11

12  Voedingsaangelegenheden  Veiligheid, hygiëne en gezondheid  Kwaliteit van zorg en begeleiding  Recreatiemogelijkheden en vrije tijd  Voor cliënten geldende huisregels  Nieuwe Thema's in de gezondheidszorg 12 Zie bijlage 1 van de regeling Verwantenraad (gedetailleerd)

13  Huisvesting/komende verhuizingen  Communicatie/ informatie  Jubilea  Uitwisselen ervaringen  Gezamenlijke activiteiten  Etc. Wat niet: Individuele problemen c.q. klachten! 13

14  Begin vooral laagdrempelig, dus geen moeilijke maar vooral wel interessante onderwerpen, moeten wel actueel en zinvol zijn  Vooral kennismaking in het begin: een gezamenlijke BBQ, Kerstviering of Jubileum is een mogelijke start  Verzamel adressen etc. van alle verwanten en nodig ze uit per brief, tel. of E-mail  Niet teleurgesteld zijn bij lage opkomst: vol houden en uitbouwen Praktische tips (1) 14

15  Omvang van VR niet te groot. Keuze vooraf maken, flexibel omgaan met reglement  Geschikte vergaderlocatie aantal personen/nazit, bij voorkeur ‘s avonds  Leg volgende vergaderdatum vast  Gebruik de bijlage van de regeling VR met bespreekpunten (is zeer gedetailleerd) Praktische tips (2) 15

16  De VR is er voor alle cliënten/ cliëntvertegenwoordigers, je hoeft helemaal geen grote prater te zijn.  Je kunt de VR ook een andere naam geven bijv. Familieberaad, Ouder-raad/ -overleg etc. -overleg etc. Praktische tips (3) 16

17  Voer het overleg in een open en transparante constructieve sfeer  Dring aan op uitvoeren van gemaakte afspraken uit het overleg, spoedig en zichtbaar  Wees niet terughoudend in het inbrengen van goede punten en ideeën Praktische tips (4) 17

18 Wat is de winst van deze wijze van overleg?  Bewustwording van medezeggenschap in de nieuwe tijd  Grotere betrokkenheid van en contact met Cliëntvertegenwoordigers/achterban  Het vormgeven en inrichten van de zorg, vanuit perspectief van de Cliënt, krijgt ruime aandacht  Gezamenlijk bewaken van de kwaliteit van de zorg, draagt bij aan een duurzame toekomst en continuïteit van Pergamijn We doen het samen! 18

19 Waar te vinden?  Kijk eens op de websites van: Pergamijn ( www.pergamijn.org) Pergamijn ( www.pergamijn.org)www.pergamijn.org Pergamijn allerlei informatie Pergamijn allerlei informatie Pergamijn Plaza (www.pergamijnplaza.org) Pergamijn Plaza (www.pergamijnplaza.org)www.pergamijnplaza.org Pergamijn overzicht van alle woonvoorzieningen Pergamijn overzicht van alle woonvoorzieningen Cliëntenraad Pergamijn (www.clientenraadpergamijn.org) Cliëntenraad Pergamijn (www.clientenraadpergamijn.org)www.clientenraadpergamijn.org Informatie over de activiteiten van de Cliëntenraad Informatie over de activiteiten van de Cliëntenraad  Deze presentatie staat ook op de website van de Cliëntenraad, daarnaast staan daar ook de regelingen voor medezeggenschap van Cliënten- en Verwantenraad 19

20 Vragen? 20

21 21


Download ppt "1.  Organisatie wijziging 2011- Selfsupporting  RvB/MT--Unit--Team  Werkgroep Pergamijn medewerkers/CCR hebben dit samen vormgegeven in 3 regelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google