De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op-/Inrichting Verwantenraad Woonvoorziening(en)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op-/Inrichting Verwantenraad Woonvoorziening(en)"— Transcript van de presentatie:

1 Op-/Inrichting Verwantenraad Woonvoorziening(en)
Jaarvergadering Familievereniging 2012

2 Inleiding Organisatie wijziging 2011- Selfsupporting
RvB/MT--Unit--Team Werkgroep Pergamijn medewerkers/CCR hebben dit samen vormgegeven in 3 regelingen met implementatievoorstel De teamleider is verantwoordelijk voor oprichten Verwantenraad (VR) ; terugkoppeling naar management Enig aandringen van verwanten helpt!

3 Kaders(1) Medezeggenschap verankert in wet WMcZ (1996)
Advies- en verzwaard adviesrecht Nieuwe wet WcZ komt eraan: Verstevigen van de rechten van de cliënt Voor de cliënt meer waarborgen voor goede zorg Het bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg Controle op naleving van alle verplichtingen van de zorginstelling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

4 Kaders(2) En last but not least: Een grote mate van zeggenschap Vertaling CCR en RvB van medezeggenschap: Keuze voor partnerschap op basis van onderling vertrouwen, goede transparante afstemming en wederzijds respect!

5 Medezeggenschap 3 nivo’s (groeimodel)
Raad van Bestuur + MT Regeling Centrale Cliëntenraad (CCR) Strategisch Units (Dat zijn er 9) Reg. Unit raad (UR) Tactisch Woonvoorz. Dat zijn er ca. 60 Reg.Verwantenraad Woonvoorziening(en) (VR) Operationeel

6 Doelstelling VR Behartigen gemeenschappelijke belangen van Cliënten
Overleg met TL over onderwerpen die de concrete uitvoering door het Team betreffen Bevorderen van contacten tussen Cliënten/cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers Zaken die de woonvoorziening aangaan, op dat niveau te regelen

7 Samenstelling VR Deelnemers VR:
Cliënten bij voorkeur alle Cliëntvertegenwoordigers/Verwanten van Cliënten woonachtig in de woonvoorziening(en), contactpersoon en/of vaste vrijwilliger TL of diens plaatsvervanger, VR en TL kunnen zich (na overleg) laten bijstaan door een of meer deskundigen VR kan beroep doen op Ondersteunings- Functionaris Cliënt kan zich door – bij voorkeur max. 2 - Verwanten laten vertegenwoordigen De VR kiest een bestuur: Voorz/Secr/Vice-Voorz.

8 Uit regeling VR Artikel 4 Werkwijze. 4.1 De VR komt bijeen volgens een, door haar in onderling overleg, jaarlijks vast te stellen vergaderrooster. 4.2 Tijdens de VR komen die aangelegenheden aan de orde waarover hetzij de client-vertegenwoordigers, de cliënten, of de teamleider overleg wenselijk achten.(zie bijlage 1). 4.3 Ten minste een maal per kwartaal wordt in de vergadering met de teamleider de algemene gang van zaken bij de woonvoorziening (-en) besproken. 4.10 De VR kan commissies instellen ter voorbereiding van te behandelen onderwerpen of activiteiten. 4.11 De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het functioneren van de VR, komen ten laste van de zorgaanbieder. Ten behoeve daarvan stelt de zorgaanbieder aan de VR jaarlijks een budget ter beschikking. 4.12 De teamleider staat de VR het gebruik toe van een voorziening (bv vergaderruimte, koffie etc) waarover hij kan beschikken en die de VR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

9 Informatie verstrekking VR
De TL draagt zorg voor tijdige en volledige informatie en communicatie met de VR over onderwerpen die aan de orde kunnen zijn In principe is elk onderwerp bespreekbaar

10 Recht tot advies VR Voor diverse onderwerpen heeft de Verwantenraad adviesrecht: (zie artikel 6 van de regeling VR.)

11 Uit regeling VR Artikel 6. Adviesrecht.
6.1 De VR is bevoegd de teamleider gevraagd en ongevraagd te adviseren of voorstellen te doen over die aangelegenheden die voor cliënten van de woonvoorziening(-en) van belang kunnen zijn. De teamleider zal deze meenemen in zijn besluitvorming, voorzover hij daartoe bevoegd is, dan wel communiceren met de unitmanager, indien deze buiten zijn bevoedheid vallen. 6.2 De teamleider informeert de VR, licht ontwikkelingen, plannen en voorgenomen besluiten betreffende de woonvoorziening(-en) toe, zodat de VR kan reageren conform haar in artikel 6.1. omschreven bevoegdheid, inzake: Voeding De gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing van de woonvoorziening(-en), verhuizing of ingrijpende verbouwing; Het benoemen van de teamleider die rechtstreeks wordt belast met de leiding van de woonvoorziening(-en); Een belangrijke wijziging in de organisatie van de woonvoorziening(-en); Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden in de woonvoorziening(-en); Bewaking of verbetering van de aan cliënten van de woonvoorziening(-en) te leveren zorg met name op het gebied van dagbesteding, nachtzorg, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging Het invullen van de wijze van informatie en communicatie over de zorgverlening aan de cliënten van de woonvoorziening(-en). Het opstellen van huisregels voor de woonvoorziening(-en).

12 VR: Wat kunnen bespreekpunten zijn? (1)
Zie bijlage 1 van de regeling Verwantenraad (gedetailleerd) Voedingsaangelegenheden Veiligheid, hygiëne en gezondheid Kwaliteit van zorg en begeleiding Recreatiemogelijkheden en vrije tijd Voor cliënten geldende huisregels Nieuwe Thema's in de gezondheidszorg

13 VR: Wat kunnen bespreekpunten zijn? (2)
Huisvesting/komende verhuizingen Communicatie/ informatie Jubilea Uitwisselen ervaringen Gezamenlijke activiteiten Etc. Wat niet: Individuele problemen c.q. klachten!

14 Praktische tips (1) Begin vooral laagdrempelig, dus geen moeilijke maar vooral wel interessante onderwerpen, moeten wel actueel en zinvol zijn Vooral kennismaking in het begin: een gezamenlijke BBQ, Kerstviering of Jubileum is een mogelijke start Verzamel adressen etc. van alle verwanten en nodig ze uit per brief , tel. of Niet teleurgesteld zijn bij lage opkomst: vol houden en uitbouwen

15 Praktische tips (2) Omvang van VR niet te groot. Keuze vooraf maken, flexibel omgaan met reglement Geschikte vergaderlocatie aantal personen/nazit, bij voorkeur ‘s avonds Leg volgende vergaderdatum vast Gebruik de bijlage van de regeling VR met bespreekpunten (is zeer gedetailleerd)

16 Praktische tips (3) De VR is er voor alle cliënten/ cliëntvertegenwoordigers, je hoeft helemaal geen grote prater te zijn. Je kunt de VR ook een andere naam geven bijv. Familieberaad, Ouder-raad/ -overleg etc.

17 Praktische tips (4) Voer het overleg in een open en transparante constructieve sfeer Dring aan op uitvoeren van gemaakte afspraken uit het overleg, spoedig en zichtbaar Wees niet terughoudend in het inbrengen van goede punten en ideeën

18 Wat is de winst van deze wijze van overleg?
Bewustwording van medezeggenschap in de nieuwe tijd Grotere betrokkenheid van en contact met Cliëntvertegenwoordigers/achterban Het vormgeven en inrichten van de zorg, vanuit perspectief van de Cliënt, krijgt ruime aandacht Gezamenlijk bewaken van de kwaliteit van de zorg, draagt bij aan een duurzame toekomst en continuïteit van Pergamijn We doen het samen!

19 Waar te vinden? Kijk eens op de websites van:
Pergamijn ( Pergamijn allerlei informatie Pergamijn Plaza (www.pergamijnplaza.org) Pergamijn overzicht van alle woonvoorzieningen Cliëntenraad Pergamijn (www.clientenraadpergamijn.org) Informatie over de activiteiten van de Cliëntenraad Deze presentatie staat ook op de website van de Cliëntenraad, daarnaast staan daar ook de regelingen voor medezeggenschap van Cliënten- en Verwantenraad

20 Vragen?

21 Dank voor jullie aandacht. De Centrale Cliëntenraad


Download ppt "Op-/Inrichting Verwantenraad Woonvoorziening(en)"

Verwante presentaties


Ads door Google