De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Situeren van gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Situeren van gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Situeren van gezondheidszorg

2 Situering GEZONDHEIDSZORG
Wat is gezondheid ? afwezigheid van ziekte, symptomen,… fysisch, psychisch, sociaal welzijn Gezondheidsindicatoren levensverwachting,… mortaliteit, morbiditeit sociale ongelijkheid,… Gezondheidsdeterminanten Gezondheidsindicatoren zijn factoren die de mate van gezondheid van een individu of populatie bepalen Zoals

3 Situering GEZONDHEIDSZORG
Soorten gezondheidszorg ? Klassiek => Biomedisch model Actueel => continuüm binnen zowel fysieke, psychische en sociale dimensies. Curatief Preventief Wetenschappelijk onderzoek ….

4 ARBEIDSGENEESKUNDE BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG
Relatie arbeid – gezondheid Weerslag van arbeid op gezondheid Rechtstreeks negatief, loodintoxicatie – beroepsdoofheid, asbestose (lijst FBZ) Oorzakelijk verband niet wettelijk erkend (open syst FBZ) Verergering bestaande ziekten Vb endogene depressie & stress op het werk Ziekten bij gezinsleden (leukemie kind arbeider diamant) Arbeid werkt gezondheidsbevorderend  werkloosheid maakt ziek...

5 Bedrijfsgezondheidszorg
Arbeidsongevallen 270 mio VS 13,2 mio Beroepsziekten 160 mio 20 % WN lage rugpijn FBZ gerechtigden uitkeringen à nabestaanden Economisch verlies 4% BNP wereldeconomie 40 mio US $ 330 mio € / jaar Absenteïsme Stress, ...

6 Doelstellingen bedrijfsgezondheidszorg
Algemeen Onderzoek wisselwerking mens-arbeid Medisch toezicht verzekeren om de gezondheid van werknemers te beschermen tegen beroepsrisico’s Zorgen voor E.H.B.O. Aangifte doen van beroepsziekten Wat met gezondheidspromotie ? (vaccinatie…)

7 Doelstellingen bedrijfsgezondheidszorg
Specifieke doelstellingen : een gezond (inclusief veilig) arbeidsmilieu, m.a.w. aangepast aan elk individu; evaluatie van de geschiktheid van het individu voor de job; tewerkstelling van iedereen (ook mindervaliden) in een job die zij aankunnen; detectie beroepsziekten in een zo vroeg mogelijk stadium; adequate verstrekking eerste zorgen bij ziekte of ongeval; optimaal gezonde werkers.

8 Taken bedrijfsgezondheidszorg
1. risico-evaluatie en -beheersing 2. medische contacten 3. gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 4. organisatie van de eerste hulp 5. activiteiten t.a.v. het leefmilieu 6. verzameling en analyse van gegevens

9 bedrijfsgezondheidszorg
Risico-evaluatie en –beheersing Evaluatie werkomstandigheden frequente bezoeken aan werkplaatsen + zn metingen lawaai, licht, stof, toxische stoffen,... 1x/j zo bio-,chemische, fysische agentia 1x/2 j zo ...VP of zo fys., mentale of psychosociale belasting

10 arbeidshygiëne Inwerking milieu-invloeden Chemische stoffen ( R / S )
Toxicologie Omgevingsfactoren Lawaai – trillingen Hitte – koude – tocht – stof – ... Organische factoren Werkritme,-belasting, ploegwerk,... Sociale verhoudingen  grensoverschrijdend gedrag

11 bedrijfsgezondheidszorg
Risico-evaluatie en –beheersing Toezicht toekomstige werkomstandigheden Hoe ongunstige situaties vermijden? Collectieve bescherming ? (Pha-seal) Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) Aankoopbeleid ( 3 groene lichten) ...

12 bedrijfsgezondheidszorg
Gezondheidstoezicht  medisch onderzoek Voor indiensttreding (onderworpen of niet) Periodiek Na werkhervatting, mutatie Spontaan (vrijwillig...) RGA Re-integratie (minder-)valide Voortgezet toezicht (FBZ) chem, ca. agentia...

13 gezondheidstoezicht Geschikt of ongeschikt bindend advies...
Veiligheidsfunctie Functie met verhoogde waakzaamheid Risico blootstelling à ioniserende stralingen Werkposten met bijz risico voor zwangeren Werknemers met ernstige besmettelijke ziekten Overleg- en beroepsprocedure niet voorzien bij aanwerving Verplichting?

14 bedrijfsgezondheidszorg
Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding Gezondheidspromotie E.H.B.O. Leefmilieu Verzamelen en analyse gegevens Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek Risicofactoren beroepsziekten,...

15 Regelgeving Werken en gezondheid Federaal... Vlaamse gemeenschap
Interne dienst Externe dienst , 2 departementen Medisch toezicht Risicobeheersing

16 bedrijfsarts – Codex Titel I hfdst IV art. 7 gezondheidstoezicht
Titel III hfdst VI art. 5 hyperbaar werk Titel IV hfdst VII art. 14 ioniserende straling Titel IV hfdst III art. 13.9, 14 lawaai Titel IV hfdst IV art mechanische trillingen Titel V hfdst II art. 15 carcinogenen Titel V hfdst IV art. 8,13, 26, 38 asbest Titel V hfdst III art. 6 biologische agentia Titel VI hfdst II art. 4 beeldschermen Titel VII hfdst II art. 6 PBM Titel VIII hfdst I art. 4 moederschapbescherming Titel VIII hfdst II art. 5 jongeren op het werk Titel VIII hfdst IV art. 5 uitzendarbeid Titel VIII hfdst V art. 7 manueel hanteren van lasten

17 bedrijfsarts – arab 54quater collectieve beschermingsmaatregelen
64 klimaat 98 dranken 148decies4 klimaat EHBO

18 Bijzondere werknemerscategorieën
Bescherming van Tijdelijke werknemers Jongeren op het werk Moederschap (zwangerschap, na bevalling, bij lactatie) Ploegdienst / nachtdienst Oudere werknemers…

19 Aanpak “Gezondheidspromotie” op het werk
Stapsgewijs naar … Gezondheidsbevordering Tabakpreventie Voedingsbeleid op het werk Bewegingsbeleid op het werk Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Zie

20 Casuïstiek Werkhervatting na ziekte of ongeval Alcoholverslaving
Druggebruik - medicatie Ploegenarbeid en nachtarbeid Vaccinatie

21 Casuïstiek Begeleiding van werknemers in het buitenland Tabakpreventie
Grensoverschrijdend gedrag Aanvullende medische onderzoeken Gezondheidspromotie op het werk (bewegen, voeding,…)

22 Anatomie en fysiologie
Ana = uiteen, ontleden Tomé = snijden ontleedkunde Fysiologie Phusis = natuur Logos = leer

23 Anatomie & nomenclatuur
Musculo skeletaal stelsel Cardiovasculair stelstel Respiratoir stelsel Gastro-intestinaal stelsel Excretie stelsel Endocrien stelstel De huid Zenuwstelsel Voortplantingsstelsel


Download ppt "Situeren van gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google