De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING"— Transcript van de presentatie:

1 PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING
MIJN PLAN PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

2 NIET DE WIEG MAAR JIJZELF BENT DE MOTOR VAN JE TOEKOMST
P.C.T.P. Je wieg bepaalt de toekomst NIET DE WIEG MAAR JIJZELF BENT DE MOTOR VAN JE TOEKOMST GENT/BRUSSEL. - Een op de drie Vlamingen is jonger dan 25 en de meesten van hen stellen het redelijk goed. Maar een minderheid voelt zich op alle fronten slechter, en bovendien blijft ook vandaag nog je toekomst sterk afhangen van de plaats waar je wieg staat. EMPOWERMENT TALENT GERICHT

3 Geef mij een NORMAAL leven !
Hoelang mag ik nog bij mijn ouders blijven wonen? Kan ik mijn rijbewijs halen? Ik wil mama worden Kan dat? Mag ik gaan samen- wonen met mijn vriendin? MOET ik in een beschutte werkplaats gaan werken? Ga ik de vrienden van op school nog zien? INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

4 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
We zijn daar mee bezig jongen! Je moet daar nog niet aan denken,… Is ‘t hier niet goed misschien? Sssst, geen slapende honden wakker maken,… Alles op z’n tijd ! Dat zijn zorgen voor morgen! Eerst leren lopen, dan pas vliegen! INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

5 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
Gevoelens bij de jongeren: FRUSTRATIE: “Ik voel mij niet begrepen” ZELFBEELD: Ouders onderschatten mij. ONRECHTVAARDIGHEID “Mijn broer is jonger en hij mag meer dan mij” GELATENGHEID: het heeft geen zin om over de toekomst te praten. WOEDE: agressieve uiting van frustraties Gevoelens bij de ouders: ANGST: Wat als wij er niet meer zijn? ONMACHT: Welzijns-landschap, het bos en de bomen,… OVERBESCHERMING: De regie over het leven overnemen REELE NOOD AAN HET OPSTARTEN EN BEGE-LEIDEN VAN EEN PER-SOONLIJK TANSITIETPLAN INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

6 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
? Is al begonnen! DE UITDAGING ALS SCHOOL: Leerlingen een actieve rol geven in het ontdekken van hun toekomstmogelijkheden Bij alle betrokken partijen gevoelens van weerstand en frustratie ombuigen en inruilen voor een positieve kijk op zichzelf, de samenleving en de toekomst De lln. voorbereiden op een toekomst die bij hen past en die hen gelukkig maakt Een duurzaam sociaal netwerk opbouwen van betekenisvolle mensen uit hun omgeving die het unieke toekomstplan mee helpen ondersteunen INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

7 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
8 DE PIJLERS VAN PERSON CENTERD TRANSITIEPLANNING In dromen geloven Werken met netwerken Het centraal stellen van de lln met zijn talent Een holistische benadering Een inclusief leven Versterken en ondersteunen van de mogelijkheden van de leerling De zoektocht naar identiteit transitieplanning is een veranderingsproces INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

8 PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING FASE 1: Beeldvormingsfase
ZICHT KRIJGEN OP DE IDENTITEIT EN HET UNIEKE PALET AAN TALENTEN HOLISTISCH FASE 2: Planningsfase Individueel leertraject uittekenen; welke ondersteuning heeft deze leerling nodig om zijn/haar talent verder te ontwikkelen? DOELGERICHT FASE 3: Actiefase “BEING A DOER INSTEAD OF A VIEWER” AAN DE SLAG GAAN MET TALENT IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING INCLUSIEF

9 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
FASE 1: ZICHT KRIJGEN OP DE IDENTITEIT EN HET UNIEKE PALET AAN TALENTEN INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

10 fase 1 beeldvorming: identIty screening / INTERN NETWERK
DOEL Inzicht krijgen in de dromen, wensen en verwachtingen van de lln. m.b.t. hun toekomst 28, 35, 66, 123, 125, 134, 159 METHODIEK De lln. tekenen hun droom op een affiche. Er volgt een nabespreking in groep. Elke droom mag verteld, worden, zonder er een waardeoordeel over te vellen. De droom (be-)grijpbaar maken. Vertalen naar het hier en nu. 136, 137, 138, 159 We onderzoeken in welke mate de droom al een stuk gerealiseerd werd en welke uitdagingen er nog voor ons liggen. Er wordt een PLAN-begeleider aangeduid die de lln en zijn context verder volgt. Zicht krijgen op de totale persoon door niet enkel cognitief/motorische vaardigheden, maar ook sociaal/emotionele competenties in kaart brengen. Het verfijnen van de individuele onderwijs-en ondersteuningsbehoeftes. 132, 133, 134 Jacht op talent: we stellen elk individueel talent centraal en zoeken actief naar ontplooiingskansen. De gewonnen informatie kan nu maximaal ingezet worden tijdens leerlingbesprekingen en IHP om zo de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte beter af te stemmen op de persoon Het leven met een beperking bespreekbaar maken en de focus leggen op de mogelijkheden , 24, 66, We aanvaarden de beperking als deel van onze persoonlijkheid. We gaan op zoek naar de eigen energiebronnen. Trainen van skills die de integratie in de maatschappij vereenvoudigen.18, 20, 29, 30, 31,36 We reiken tools aan die de communicatie en de sociale integratie versterken. INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

11 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
FASE 2: Individueel leertraject uittekenen; welke ondersteuning heeft deze leerling nodig om zijn/haar talent verder te ontwikkelen? Ravenote S.M.T. INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

12 fase 2: PLANNINGSFASE/ I.L.T. DOEL METHODIEK
MIJN PLAN Pieter Chlarie DOEL De jongeren inzicht geven in hun sociale omgeving en hen een kader aanreiken om die groepen te benoemen en de nabijheidsfactor te bepalen. 29, 30, 31,32, 37, 40 METHODIEK A.d.h.v. het sociaal kwadrant helpen we de lln hun sociale omgeving definiëren. Wie doet wat voor mij,….op wie kan ik terugvallen,…. Een forum creëren om elk individueel talent een kans te geven. De onderwijsbehoefte concretiseren; wat heeft deze lln nodig om zijn/haar talent verder te ontwikkelen? 25, 26, 28, 117, 118, 119, 119, 126 We gaan na of de lln binnen de context van de school zijn talent voldoende kan ontwikkelen. Het ind. welbevinden wordt afgetoetst. In de klassenraad worden de onderwijssbehoefte en de joboriëntering hierop afgestemd. Vriendschappen en andere sociale relaties in kaart brengen. Tools aanreiken om vriendschappen te bestendigen. 27, 56, 57 We gaan in op de barrières die vriendschappen bemoeilijken. Lln gaan actief op zoek naar hefbomen die hun sociale relaties activeren. Doelgericht en planmatig omzetten van verlangens en wensen in concrete acties. 63, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Lln worden uitgedaagd om woon/werk-en vrijetijdsmogelijkheden in hun buurt te scannen. Lln tools aanreiken om een gesprek hierover thuis en in het netwerk aan te gaan. Trainen van skills die de integratie in de maatschappij vereenvoudigen. 18, 20, 29, 30, 31,36, 132, Lln worden opgeroepen om de regie over het eigen leven meer op te nemen en actief te participeren in het besluitvormingsproces INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

13 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
FASE 3: “BEING A DOER INSTEAD OF A VIEWER” AAN DE SLAG MET TALENT IN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

14 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
fase 3: actiefase DOEL Vragen m.b.t. tot de domeinen wonen, werken, vrije tijd en sociale relaties van de leerling verfijnen in overleg met zijn/haar context. 132, 136, 141, 142, 143 METHODIEK Lln de weg wijzen naar inclusieve partners in de samenleving. Testing en onderzoek van arbeidsrijpheid i.f.v. tewerkstelling i.s.m. erkende begeleidingsdiensten. 78, 81, 84, 86, 90, 92, 108, 114, Op school of alternerend en i.s.m. gespecialiseerde diensten (Transpop, vola abo, gtb,…) de transfer maken naar de arbeidsmarkt. De zoektocht aanvatten naar netwerkfiguren die een antwoord zijn op de ondersteuningsvraag van de leerling. 30, 31,32, 37, 40, 117, 123, 125, 132, Lln activeren om mensen uit hun netwerk te betrekken bij hun ondersteuningsvraag. School faciliteert de samenwerking met het netwerk. Het welbevinden t.a.v. de verschillenden levensdomeinen aftoetsen en de lln een actieve rol geven in de besluitvorming, 20, 21, 22, 27, 62, 63, 64, 66, 141, 142, 157, Zelfreflectietools aanreiken die de lln. in staat stellen zijn welbevinden te analyseren. Lln motiveren om een actieve rol aan te nemen in het onderhouden van hun vriendenkring, 27, 56, 57 28, 59, 124, We onderzoeken samen wat barrières en hefbomen zijn in vriendschappen. INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

15 INCLUSIEF LEVEN TRANSITIEPLANNING ALS PARTNER VAN HET HGW
FASE1: beeldvorming Identity screening FASE 2: Planningsfase I.L.T. FASE 3::Actiefase inclusie Zorg team BEELDVORMING Holistische benadering INDIVIDUEEL LEERTRAJECT AFSTEMMEN OP ONDERWIJS- BEHOEFTES DE BRUG MAKEN NAAR EEN AUTHENTIEKE EN GELUKKIGE TOEKOMST INCLUSIEF LEVEN LLN. Ouders netwerk HGSW HGSW HGSW PlAN- bege-leider Speuren naar talent, dromen, belangstellings gebieden OEFENEN SKILLS inclusieve partners zoeken CONTEXT BEVRAGEN IFV WELBEVINDEN ABO/TRANSPOP SMT/ VOLA,…. vrije tijd /wonen GEINTEGREED MODEL GERICHT OP EEN INCLUSIEVE TOEKOMSTPLANNING INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

16 UITGANGSPUNTEN OMSCHRIJVING “MIJN PLAN” - TOOLS
TRANSITIEPLANNING ALS PARTNER VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN UITGANGSPUNTEN 1. DOELGERICHT WERKEN OMSCHRIJVING Elke jongere is uniek; zo is het ook met het toekomstplan. Dit persoonlijk verhaal vertaalt zich in het individueel leertraject. “MIJN PLAN” - TOOLS Individueel toekomstplan STICORDI-maatregelen skills op maat Succesbeleving 2. Onderwijs-en onder- steuningsbehoeftes detecteren Van wat heeft die leerling naar, wat heeft die leerling nodig om,… Welke ondersteuning heb ik als lkr nodig om mijn doel met deze groep te bereiken? Holistische benadering Identity screening Info maximaal inzetten tijdens lln-bespreking en IHP collegiale consultatie Navorming en professionalisering 3. DE LEERKRACHT DOET ER TOE De lkr stemt zijn pedagogische aanpak en klasmanagement af op de eigenheid van de groep. De lkr heeft een open houding en genereert lesmateriaal uit wat de lln aanbrengen. Gentse Teaching Variërend leiderschap Ontwikkelingsgericht onderwijs 4. WISSELWERKING EN AFSTEMMING ‘Jouw verhaal vertelt iets over mij’. Leerlingen leren met en van elkaar. De Leerkracht heeft aandacht voor de context van de jongeren. De ouders blijven betrokken bij de stappen die we nemen.. Affiches: ‘In dromen geloven’ De plancoördinator gaat hier-over in dialoog met de lln, en zijn context Ouders betrekken als expert ter zake MIJN PLAN Pieter Chlarie INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

17 UITGANGSPUNTEN OMSCHRIJVING “MIJN PLAN” - TOOLS 5. CONSTRUCTIEVE
SAMENWERKING OMSCHRIJVING Leerkrachten, ouders, leerlingen, CLB en externen participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen deskundigheid. “MIJN PLAN” - TOOLS Ouders als gelijkwaardige partner in het HGW Plancoördinator als brugfiguur tussen de school en de lln in zijn brede context Opstarten van netwerkgroepen Lln krijgt de rol van ervaringsdeskundige 6. AANDACHT VOOR HET POSITIEVE We richten de focus op de mogelijkheden i.p.v. de beperkingen. Toekomstplanning gelooft in elk individueel talent en neemt deze als uitgangspunt. We zoeken naar partners in de samenleving om talenten te versterken. Believe system Emancipatorisch denken Positief zelfbeeld Active participatie in een inclusieve samenleving (empowermentstrategieën) 7. SYSTEMATISCH EN TRANSPARANT Transparantie: iedereen kent, begrijpt en gebruikt de afgesproken werkwijze. Dit komt ook de sfeer, de relaties en het proces van acceptatie ten goede. Affiches als blauwdruk van het toekomstplan Lln-dossier en IHP als groeidocumenten MIJN PLAN gefaseerd opbouwen MIJN PLAN Pieter Chlarie INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

18 Voor de leerling en zijn/haar netwerk
PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING IS EEN VERANDERINGSPROCES Voor de leerling en zijn/haar netwerk - we kiezen voor een PERSON CENTERED aanpak; d.w.z dat het verhaal van de lln centraal staat. Geef de lln tijd om zichzelf beter te leren kennen. De mens achter de lln komt tevoorschijn. - We stimuleren de bewustwording om de wereld niet langer als toeschouwer te ervaren, maar als actieve participant. We stimuleren een groei in de verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

19 Voor de leerkracht/KR/zorgteam
- Bij de leerkracht verandert de rol van het overbrengen van kennis naar het faciliteren van een individueel-en groepsleerproces. - Ouders en netwerkfiguren worden ‘insiders’ en worden op een creatieve wijze geïnformeerd en betrokken. - Ontwikkel een radar voor het ontdekken van talenten bij leerlingen en ga actief op zoek om deze info te delen met je collega’s. - Leer van collega’s uit andere scholen die reeds ervaring hebben met Person centered werken. - Er zal zich en positieve dynamiek ontwikkelen die gericht is op ‘wat er is’ en niet op ‘wat er zou moeten zijn’. - Laat je raken door de motivatie van je lln. zie de lichtjes in hun ogen! INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

20 Voor de directies en het orthoped. kader
- Laat de verandering toe, stap voor stap en planmatig. - Creëer een veilige ruimte om te experimenteren. Zowel voor de leerling als de leerkracht. - Ga in op het vormingsaanbod over Person Centered TranistiePlanning. - De school wordt een actieve partner in het realiseren van participatie van kwetsbare mensen in de samenleving. - De eindverantwoordelijk over het toekomstplan is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin elke betrokkene zijn aandeel heeft. - De veranderingen zijn niet vanzelfsprekend, maar haalbaar. (Ervaring PLAN vzw) INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

21 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
Welke inspanningen leveren we vandaag al om de toe- komst van onze leerlingen voor te bereiden? Welke kansen lieten we nog ongebruikt? * Welke methodiek gebruiken we vandaag om tot een beeldvorming van onze leerlingen te komen? Welke partners zijn hierbij betrokken? Welke verandering is hierin wenselijk? Is er behoefte aan navorming rond dit thema? Voor wie is die navorming nodig? Welke input verwacht je van een navorming rond PCTP ? INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING

22 INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING
You’ve got to define your talent,… ! Steve Jobs INTRODUCTIE TRANSITIEPLANNING


Download ppt "PERSON CENTERED TRANSITIEPLANNING"

Verwante presentaties


Ads door Google