De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijk Groepswerk in ontwikkeling….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijk Groepswerk in ontwikkeling…."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijk Groepswerk in ontwikkeling….
Workshop NVMW Door: Wim Goossens

2 Opbouw van de workshop Inleiding op maatschappelijk groepswerk
Plenaire groepsdiscussie over stellingen Uitwerking van een voorbeeld Subgroep-opdracht Plenaire terugkoppeling

3 Definitie van Groepsmaatschappelijk werk
“Groepsmaatschappelijk werk is een methode waarbij op doelgerichte, systematische en procesmatige wijze sociale veranderingsprocessen worden bevorderd door gebruik te maken van met elkaar samenhangende groepsfenomenen op het vlak van de relatie tussen werker en groep, de relaties van de groepsleden en de sociaal maatschappelijke context waarin de activiteiten plaatsvinden”

4 Kern van de workshop: Van Groeps Maatschappelijk Werk naar….
maatschappelijk groepswerk !!!

5 Relatie tot de basismethodieken
Geen enkele basismethodiek is toereikend om de sociale werkelijkheid van de hulpvragers van het maatschappelijk werk te verklaren of “bewerken”. De basismethodieken passen binnen een én – én benadering. Methodisch handelen vraagt om een eclectisch integratieve benadering (zie Snellen).

6 Keuze van de basismethodieken:
PERSOON - OMGEVING - MAATSCHAPPIJ Praktijktheorieën (basismethodieken): SCW–TGH– Systeembenadering – Netwerk- EHV Referentiekaders: Psychodiagnostisch - Experiëntieel – Leer-theoretisch – Systeemtheoretisch - Sociaal Psychologisch -Ecologisch- Maatschappijkritisch

7 Kern van de beïnvloeding:
Persoon - Omgeving - Maatschappij Intrapsychisch - Interpsychisch - Extra psychisch

8 Nadere bepaling beïnvloeding
Intrapsychisch: cognities, emoties, gedrag socialisatieaspecten, biografie, enz. Interpsychisch: relaties, communicatiepatronen, systeemposities Extrapsychisch: sociale maatschappelijke laag, maatschappelijke positie, situationele factoren als woon- en werkomgeving, instituties en overheid/overheidsbeleid

9 Groepsmaatschappelijk werk
Legt een verbinding tussen: Intrapsychische dimensie Interpsychische dimensie Extrapsychische dimensie (= sociaal maatschappelijk)

10 Waarden in de processturing
Intrapsychisch Interpsychisch Extrapsychisch Catharsis Altruïsme Solidariseren Identificatie Groepscohesie Collectiviseren Herbeleving Universaliteit Emanciperen Zelfinzicht Leren van elkaar Empowerment Verwerking Feedback Toe-eigenen Netwerken Belangen bundelen

11 Relatie naar andere beroepsgroepen
Intrapsychisch – Interpsychisch – Extra psychisch GGZ/Psychotherapie/Gezinstherapie CMV (CMA)

12 Stellingen: Groepmaatschappelijk werk concentreert zich m.n. op de intrapsychische en interpsychische dimensie Groepsmaatschappelijk werk neigt zich meer te bewegen naar de wereld van therapie/GGZ dan naar de wereld van CMV

13 Blijkt uit: Typen groepen in MW
Hoofd Cognitief georiënteerd Hart Beleving en ervaring georiënteerd Handen Gedrag en vaardigheid georiënteerd Doel:Cognitiever-sterking Kennisvermeerdering Doel: Emoties uiten en delen ervaringen bespreken Doel:Vaardigheden / gedrag leren demonstreren Voorlichting Themabesprekingen Psycho-educatie Echtscheiding Rouwverwerking Betekenisgeving Sociale Vaardigheidstraining Opvoedingsvaardig-heden

14 Stelling Groepsmaatschappelijk werk biedt meer kansen voor beïnvloeding op de extrapsychische dimensie dan thans worden benut !

15 Maatschappelijke legitimatie (1):
Rapport toekomstverkenningen (Verweij–Jonkerinstituut): Vergrijzing en ontgroening Verkleuring en diversiteit in de samenleving Tempo van het moderne leven Risicomaatschappij Inkrimpende verzorgingsstaat

16 Maatschappelijke legitimatie (2):
Toenemende eigen verantwoordelijkheid Toenemende maatschappelijke betrokkenheid en mondigheid van burgers Toename aan vrije tijd Media en politiek (hype samenleving) Bureaucratisering, juridisering , economisering en administrering Toenemende internationalisering en globalisering

17 Consequentie voor MW Maatschappelijke van het maatschappelijk werk profileren Signalering en collectieve belangenbehartiging (en preventie) meer ter hand nemen

18 Betekenis voor Groeps Maatschappelijk Werk
Naast aandacht voor intrapsychische en interpsychische dimensie meer aandacht voor extrapsychische dimensie! Van groepsmaatschappelijk werk naar maatschappelijk groepswerk! Typen groepswerk van maatschappelijk werk bieden daarvoor kansen!

19 Typen groepswerk (2) Hoofd Hart Handen Cognitief georiënteerd
Beleving en ervaring georiënteerd Handen Gedrag en vaardigheid georiënteerd Doel:Cognitiever-sterking Kennisvermeerdering Doel:Emoties uiten en ervaringen delen Doel: Vaardigheden / gedrag leren demonstreren “Socio-educatie”: relatie positie – structuur - probleem Ervaring m.b.t. overheidsinstanties Onderhandelen Positie kiezen Inzicht in culturen Beleving overheidsbeleid Toerusten tot Collectieve belangenbehartiging

20 Voorbeelden MEE: wachtlijstproblematiek  zorginitiatieven
Wijkmaatschappelijk werk  van info- advies naar begeleiden van een huurdercollectief Vrouwen in de bijstand: van leren omgaan met afhankelijkheid  leren opkomen voor gerechtigde vragen Ouderen en vergrijzing: omgaan met eenzaamheid  bevorderen van maatschappelijke participatie

21 Uitwerking van een voorbeeld
WACHTLIJSTEN IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING CONTEXT: MEE

22 Wachtlijsten in de zorg (MEE)
Constateringen: Meer vragen voor woonvoorzieningen dan aanbod. Zorgvragers ervaren toenemende afhankelijkheid van abstracte overheidsorganen. Zorgvragers willen inspraak in de vormgeving van de zorg

23 Wachtlijsten in de zorg (MEE)
Constateringen: MW is verantwoordelijk voor de communicatie naar zorgvragers: dus positie van het brengen van slecht-nieuws. Aanbod moet meer bij de vraag aansluiten: meer vraagsturing van het aanbod.

24 Consequenties Positie MW naast de cliënt in plaats van communiceren namens de zorgaanbieders (= cliëntondersteuner). Cliënten collectieve belangen laten ervaren. Inspraak op vormgeving (zowel inhoudelijk als financieel) van het zorgaanbod bevorderen. Emancipatie en empowerment van zorgvragers t.o.v. zorgaanbieders en subsidiegevers

25 Concrete uitwerking: Helikopterview over eigen caseload.
Bij elkaar brengen van personen met vergelijkbare zorgvraag. 1e bijeenkomst waarin individuele behoeften en belangen worden vertaald naar collectieve behoeften en belangen. Volgende bijeenkomsten: verdere uitdieping: leidend tot een kerngroep (= DB)

26 Vervolg concrete uitwerking:
Zorgvragers continu collectief belang laten ervaren. Formuleren van pakket van eisen in plaats van (communicatie over) afhankelijkheid. Ondersteuning groepswerker bij contacten met zorgaanbieder/financierder. Externe ondersteuning inschakelen (jurist, notaris, enz)

27 Vervolg concrete uitwerking
Ondersteuning bij onderlinge groepsprocessen + verwerkingsprocessen Continuïteit van begeleiders (soms enkele jaren) Onderlinge emotionele support bevorderen Training op: “Staan voor je vraag !” Toerusten met onderhandelings-vaardigheden

28 Uitwerking naar Typen Hoofd (cognitief) Hart (beleving en ervaring)
Handen (gedrag en vaardigheid) Info over zorgaanbod + procedures Ervaringen rond loslaten/verlies Training op : “Staan voor je vraag” Info over mogelijkheden van wettelijke regelingen Ervaringen rondom gevoelens van onmacht naar instituties Training op onderhandelings- vaardigheden Info over relevant netwerk Ervaringen rondom onderlinge groepsprocessen Trainen op vergadertechnieken

29 Effecten/ervaringen Realiseren vraaggestuurd zorgaanbod duurt soms lang.Wordt wel gerealiseerd. Zorgvragers ervaren en claimen meer betrokkenheid en invloed. Zorgvragers maken eigen keuzes. Grenzen van regelgeving worden meer opgezocht.

30 Eigen voorbeelden van de deelnemers workshop
Communiceer in subgroepen over veelvoorkomende hulpvragen bij uw organisatie Kies 1 groep van vragen die u verder gaat uitwerken Analyseer de problematiek op de intra-, inter en extrapsychische dimensie

31 Vervolg opdracht Bespreek welke interventies vanuit groepswerk op de drie dimensies kunnen worden gedaan Geef bij de extrapsychische dimensie aan hoe vanuit de drie groepstypen een antwoord kan worden gegeven.

32 Plenaire terugkoppeling
Resultaten subgroepen Discussie en vragen Bedankt voor de aandacht Wim Goossens


Download ppt "Maatschappelijk Groepswerk in ontwikkeling…."

Verwante presentaties


Ads door Google