De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Protocollen Leesproblemen & dyslexie en het “Leesdossier”. 08-03-2010 W. Mulock Houwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Protocollen Leesproblemen & dyslexie en het “Leesdossier”. 08-03-2010 W. Mulock Houwer."— Transcript van de presentatie:

1 De Protocollen Leesproblemen & dyslexie en het “Leesdossier”. 08-03-2010 W. Mulock Houwer

2 Programma Het Leesdossier: Inhoud Wat is hiervoor nodig? Extra hulp voor risicoleerlingen Inhoud volgens de PLD Verschillen hulp op niveau 2/3? Borging op verschillende niveaus: team klas leerling

3 School is poortwachter: overgang onderwijs-zorg Aanpak lees- en spellingproblemen = primair taak van de school. Voorwaarden m.b.t. het onderwijsaanbod:  Zorg niveau 1: goed leesonderwijs en invoering P L & D  Zorgniveau 2: Hulp binnen de groep voor 25% zwakste lln  Zorgniveau 3: Meer intensieve hulp voor 10% zwakste lln >>>>>blijvende uitval: vermoeden dyslexie (3 tot 4 % van de lln)

4 Niveau 1: Preventie Goede voorbereiding groep 1-2 Risicokleuters voorschotbenadering (met name tussendoel 1+2 (groep 1) en tussendoel 5+6 (groep 2) Effectief leesonderwijs groep 3-8 (kwaliteit instructie; effectieve methodes) Voldoende tijd voor lezen (zie schema taalpilot)

5 Niveau 2: Signalering en interventie bij zwakste lln (D+E) Gebruik leerlingvolgsysteem (toetskalender PLD) 25% van de leerlingen heeft meer instructie/begeleiding nodig  Differentiatie in de klas door groepsleerkracht  Verlengde instructie  Let op: organisatie, materialen De leesomgeving/leeskilometers

6 Niveau 3: interventie bij blijvend zwakste lln (D E; E E) Deze leerlingen profiteren onvoldoende van de hulp op niveau 2 10% zwakste leerlingen 1 uur per week extra instructie en begeleide oefening Evaluatie > Mogelijk dyslexie > Let op: organisatie, materialen

7 ABC-tje Schrijf voor elke letter van het alfabet een woord/zin op waarmee je het leren lezen zeker niet positief beïnvloedt of stimuleert (ofwel: noem kenmerken van slechte leesbegeleiding)

8 Niveau 4: onderkenning dyslexie  Na 3 à 6 maanden intensieve begeleiding geen/ weinig vooruitgang Ja   Bij 3 achtereenvolgende meetmomenten uitval behorende bij 10% zwakste leerlingen  Ja  Mogelijk sprake van dyslexie  Ja  Mogelijk vergoede diagnostiek  Ja  Mogelijk vergoede behandeling.

9 Vergoedingsregeling dyslexie per 01- 01-09 Niet voor leerlingen: Met lichte vormen van dyslexie Geboren vóór 01-01-2000 Met uitsluitend spellingproblemen Met dyslexie + andere ernstige leer- of gedragsstoornissen. >>Andere hulp: op school en/of rugzak

10 Voor welke leerlingen wel? Voor leerlingen met enkelvoudige en ernstige dyslexie in Bao en SBO In 2010 voor kinderen van 7,8 of 9 jaar. Lezen: E niveau of Lezen D niveau + spellen op E niveau Ouders aanmelden bij zorgverzekering MITS het leerlingdossier van school het vermoeden van dyslexie voldoende kan onderbouwen

11 Inhoud Leesdossier  Gegevens LVS/toetsen  Signalering lees-en spellingproblemen: datum, toets, score, afgenomen door….  Een beschrijving van het lees- en spellingprobleem.  Omschrijving van de begeleiding in de klas ( niveau 1 en 2)  Omschrijving van de begeleiding op niveau 3 (HP met omschrijving: doel, periode, inhoud, organisatievorm, begeleider)  Effect van de hulp (evaluaties)

12 Inhoud Leesdossier (vervolg)  Onderbouwing vermoeden dyslexie door: vaststelling toenemende achterstand (3x E of D-E-E ) op achtereenvolgende meetmomenten.  Na geboden hulp van voldoende intensiteit en kwaliteit  Indien bekend vermelding van andere (leer)stoornissen.  Het dossier wordt ondertekend door de directeur van de school.

13 Recente ontwikkelingen Nieuwe toetskalenders te downloaden: www.leesonderwijs.nlwww.leesonderwijs.nl Meetmoment jan./febr. groep 5 Alle leerlingen Streefdoelen CITO DMT 3 (+2+1) min. C/IV niveau LOVS Leestempo min. C/IV niveau LOVS Spelling of PI min. C/IV niveau LOVS Begrijpend lezen min. IV niveau Zwakke leerlingen Streefdoelen LOVS AVI AVI M4 Analyse lees/spellingresultaten Optie: LOVS Woordenschat en Luisteren 2

14 Protocol 1-2 en nieuwe observatielijst kleuters Signaleringslijst voor kleuters[1][1] Naam leerling: Geboortedatum: Groep 1 januari juni Groep 2 januari juni datum: leeftijd: leerkracht: groepsverloop: datum: leeftijd: leerkracht: groepsverloop: datum: leeftijd: leerkracht: groepsverloop: datum: leeftijd: leerkracht: groepsverloop: Boekoriëntatie en Verhaalbegrip (tussendoelen 1 en 2) - Luistert aandachtig wanneer er een verhaal wordt voorgelezen; - Geniet zichtbaar van voorleesactiviteiten; - Reageert verbaal en/of non- verbaal op de tekst; - De reacties van de leerling sluiten aan bij het verhaal; [1][1] Deze lijst is gebaseerd op de signaleringslijst van: Smits, A.E.H. (2002). Signalering ontwikkeling beginnende geletterdheid. Zwolle: Windesheim O.S.O.

15 Protocol 1-2 en nieuwe observatielijst kleuters Specifieke risicofactoren - Problemen met het leren en snel benoemen van kleuren (zie bijlage 1d); ja / nee - Thuis wordt niet veel (voor)gelezen; ja / nee - Onvoldoende beheersing van het Nederlands als gevolg van meertaligheid; ja / nee - Hoorproblemen;ja / nee - Logopedie i.v.m. spraak- /taalproblemen; ja / nee - Dyslexie in de familie;ja / nee - Vertraagde spraak- /taalontwikkeling. ja / nee Oordeel leerkracht - Voorziet de leerkracht problemen in de volgende groep? Zo ja, welke?

16 Welke ervaringen heb je tot nu toe met aanmeldingen voor de vergoede diagnostiek? Knelpunten? Tips? 1.Denken (voor jezelf 1 minuut) 2. Delen ( 5 minuten) 3. Uitwisselen

17 Kenmerken van de interventie op niveau 3 op een rij:  Volgens PLD: 3x p.w. 20 minuten extra instructie (= idem niveau 2!)  Aangevuld met lezen boeken/teksten zelfstandig of m.b.v. tutor  Interventie door de leerkracht eventueel met ondersteuning van RT/IB  Afstemming van de hulp: school-thuis; klas-extra hulp  Hulp individueel of in een klein groepje.  Alleen buiten de klas als leerling hiermee instemt  Handelingsplan/Behandelverslag

18 Hoe staat jouw school ervoor bij het vormgeven van de interventie op niveau 2/3? Vul de Checklist eerst in voor je school en bespreek dan met elkaar: Waar zie je nog hiaten? Heb je tips voor je collega’s?

19 Extra tijd voor risicolezers  Parallel inroosteren van het lezen  Goede lezers “loslaten”  Extra handen in de groep; de leerkracht begeleidt de risicoleerlingen  Inzet van Rt-er in een groepje  Inzet van tutoren (bovenbouwleerlingen, eventueel ook ouders na instructie volgens principes van “Samen beter Lezen”)

20  Inzet van de computer  Luisterboeken  Tijdens zelfstandig werken.  Thuis lezen volgens “Samen beter lezen”.

21 Klassikale werkvormen (naast de leesles)  Voorlezen aan kleuters  Radiolezen  Theaterlezen  Duolezen (voor beginnende lezers: samen hardop)  Stillezen (voor leerlingen vanaf AVI 5-6)  Voorlezen (dagelijks een korte tekst)

22 Borging  Teamniveau  Klasniveau: * Momenten in de tijd * Wat moet er gebeuren? * Hoe pakken we dat aan?  Leerling niveau: volgdocument (zie www.taalonderwijs.nl )www.taalonderwijs.nl

23 Volgende bijeenkomst: 19-04-10  Voorbereiding voor deze bijeenkomst: Vul voor je school de “Checklist Invoering Protocollen Leesproblemen & Dyslexie” in. ( voor zover je dat nog niet hebt gedaan)  Hiaten?  Waar ga je nog aan werken?  We komen er op terug!

24 Met enthousiaste groet, Edux Onderwijsadvies Willemien Mulock Houwer adviseur leerlingenzorg wmulockhouwer@edux.nl 06-15571269 www.edux.nl


Download ppt "De Protocollen Leesproblemen & dyslexie en het “Leesdossier”. 08-03-2010 W. Mulock Houwer."

Verwante presentaties


Ads door Google