De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Leerlingenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Leerlingenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Leerlingenzorg

2

3 Voorstellen zorgteam:
Interne Begeleiders(IB-er) Remedial Teachers(RT-er) Specialist op het gebied van gedrag Specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid Inhoud van de avond: 1. Zorgstructuur 2. Leerlingvolgsysteem 3. Leerlingenzorg Pauze 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling 5. Kinderen met (hoog)begaafdheid 6. Dyslexie

4 Zorgstructuur op De Telgenkamp
Groepsleerlingbespreking (1x per jaar) Groepsbesprekingen (3x per jaar) Spreekuur leerlingenzorg (3x per jaar)

5 Hoe volgen we de leerlingen?
Sociaal emotioneel Pravoo Viseon Methodetoetsen Cito toetsen Ordenen Taal voor kleuters Begrippentoets Begrijpend Lezen Spellingvaardigheid Rekenen Technisch lezen Drie Minuten test Avi Toetsen vanuit dyslexieprotocol Observatie

6 Het Leerling Volgsysteem
Alle leerlingen hebben een dossier (map) Ouders/verzorgers hebben recht op inzage Binnen school hebben leerkrachten, RT-er, IB-er en directie inzage in de dossiers. Dossiers zitten in een afgesloten kast Inhoud: Leerlingengegevens Verslagen oudergesprekken Handelingsplannen Toetsen school Onderzoeksgegevens en/of verslagen Rapporten Observaties De gegevens van een dossier worden nooit zonder toestemming van ouders/verzorgers verstrekt aan derden.

7 Leerlingenzorg (1) Geboden hulp niet toereikend: Wat nu?
De groepsleerkracht is verantwoordelijk en signaleert Stagnatie van de ontwikkeling Contact met ouders/verzorgers De leerkracht biedt extra hulp binnen de groep Geboden hulp niet toereikend: Wat nu?

8 Leerlingenzorg (2) Overleg met zorgteam Gesprek met ouders/verzorgers
Verder in kaart brengen Plan van aanpak/ handelingsplan Leerkracht (en interne begeleider) koppelt plan van aanpak terug met ouders/verzorgers. Werken volgens plan van aanpak Na verloop van tijd blijkt geboden hulp niet toereikend: Hoe verder?

9 Leerlingenzorg (3) Aanmelding voor de individuele leerlingbespreking
Hulpvraag worden besproken Vervolgstappen worden vastgesteld Vervolgstappen kunnen zijn: Observatie kind door schoolbegeleider (Expertis) Aanvraag extern onderzoek Aanvraag rugzak (Leerling gebonden financiering)

10 PAUZE

11 Sociaal-emotionele ontwikkeling (1)
“Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen op school en op een prettige manier met elkaar omgaan” Sociaal vaardig Preventieve aanpak School- en groepsregels Kinderen en hun sociale talenten Pravoo / Viseon Pestprotocol Werken aan een positief groepsklimaat met leerlingen en leerkracht (samen spelen, samen werken)

12 Sociaal-emotionele ontwikkeling (2)
Signalering door leerkracht (Pravoo/Viseon, groeps-leerlingenbespreking), leerling of ouders Individueel of groep Analyseren: observaties, gesprekken met kind, ouders, leerkracht, klasgenootjes Handelingsplan gericht op positieve stimulans, leerling denkt mee Ondersteuning individueel (leerling of leerkracht) en/of groepsgebonden.

13 Kinderen met (hoog)begaafdheid (1)
Doelgroep: Leerlingen die ‘zeer goed’ scoren op de Cito toets, de hoge A scores. We spreken van eenzijdig begaafde leerlingen indien leerlingen op één vakgebied hoog scoren. Leerlingen die op enig andere wijze opvallen en/of gesignaleerd zijn (door bijvoorbeeld intelligentietests, creativiteitstests, door middel van een discrepantie tussen intelligentiescores en geleverde prestaties, inconsistente prestaties, geleverde prestaties in niet-schoolse settings) Leerlingen die door de leerkracht, medeleerlingen, ouders of zichzelf gesignaleerd zijn.

14 Kinderen met (hoog)begaafdheid (2)
Onderwijsaanbod en begeleiding: Mogelijkheid tot versnelling Compacten (indikken) Verrijking in de eigen groep Deelname aan plusgroep (5-6-7) Deelname aan het V.O. traject (8)

15 Kinderen met (hoog)begaafdheid (3)
Taken van de specialist: Verzorgen van het onderwijs aan de plusgroepen Ondersteuning verzorgen voor leerkrachten en ib’ers Opzetten en uitvoeren van het beleidsplan Invoeren van het ‘digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid’

16 Dyslexie (1) In Nederland wordt de volgende definitie voor dyslexie gehanteerd: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van accuraat en /of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (stichting Dyslexie Nederland, 2004)

17 Dyslexie (2) Groep 1 en 2 Waarom aandacht voor dyslexie bij kleuters?
Specifieke risicofactoren die kunnen leiden tot problemen met leren lezen Afname kleutertoetsen in kader van het “protocol leesproblemen en dyslexie” Voorschotbenadering Overdracht naar groep 3

18 Dyslexie (4) Groep 3 Voorschottraining (vervolg)
Dyslexieprotocol (herfst-, winter-, en eindsignalering) Afname toetsen aanvankelijk leesproces AVI en DMT Methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen spelling

19 Dyslexie (5) Vanaf groep 4 Afname AVI en DMT
Methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen spelling Bij uitval verdere diagnostiek door interne begeleider en remedial teacher Analyseren toetsen en leerlingvolgsysteem. In gesprek met ouders verdere vervolgstappen vaststellen

20 Dyslexie (6) Welke aanpak op school voor kinderen met dyslectische kenmerken (dyslexie)? Trainen en onderhoud van technisch leesvaardigheid (connect en ralfi) Intrainen van woordbeelden spelling Meer tijd voor het maken van het werk Pre-teaching begrijpend lezen en eventuele andere teksten in overleg met ouders (computerprogramma Sprint) Cito begrijpend lezen wordt voorgelezen Aangepaste versie entreetoets groep 7 Aangepaste versie eind-cito groep 8 Dit jaar gestart met pilot in groep 8 (afgeven van dyslexieverklaring)

21 Dyslexie (7) Ouders kunnen ervoor kiezen (in samenspraak met school) om verder onderzoek te laten doen bij het kind naar dyslexie d.m.v. externe instanties (RID, v/d Stam, Tom Braams). School heeft daarin een adviserende rol. Kinderen die per 1 januari 2011 nog geen 11 zijn kunnen in aanmerking komen voor vergoeding (onderzoek en behandeling).

22 Afsluiting


Download ppt "Informatieavond Leerlingenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google