De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Leerlingenzorg. Voorstellen zorgteam:  Interne Begeleiders(IB-er)  Remedial Teachers(RT-er)  Specialist op het gebied van gedrag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Leerlingenzorg. Voorstellen zorgteam:  Interne Begeleiders(IB-er)  Remedial Teachers(RT-er)  Specialist op het gebied van gedrag."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Leerlingenzorg

2

3 Voorstellen zorgteam:  Interne Begeleiders(IB-er)  Remedial Teachers(RT-er)  Specialist op het gebied van gedrag  Specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid Inhoud van de avond: 1. Zorgstructuur 2. Leerlingvolgsysteem 3. Leerlingenzorg Pauze 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling ontwikkeling 5. Kinderen met (hoog)begaafdheid (hoog)begaafdheid 6. Dyslexie

4 Zorgstructuur op De Telgenkamp  Groepsleerlingbespreking (1x per jaar)  Groepsbesprekingen (3x per jaar)  Spreekuur leerlingenzorg (3x per jaar)

5 Hoe volgen we de leerlingen? Sociaal emotioneel  Pravoo  Viseon Methodetoetsen Cito toetsen  Ordenen  Taal voor kleuters  Begrippentoets  Begrijpend Lezen  Spellingvaardigheid  Rekenen Technisch lezen  Drie Minuten test  Avi  Toetsen vanuit dyslexieprotocol  Observatie

6 Het Leerling Volgsysteem  Alle leerlingen hebben een dossier (map)  Ouders/verzorgers hebben recht op inzage  Binnen school hebben leerkrachten, RT-er, IB-er en directie inzage in de dossiers. Dossiers zitten in een afgesloten kast Inhoud:  Leerlingengegevens  Verslagen oudergesprekken  Handelingsplannen  Toetsen school  Onderzoeksgegevens en/of verslagen  Rapporten  Observaties  De gegevens van een dossier worden nooit zonder toestemming van ouders/verzorgers verstrekt aan derden.

7 Leerlingenzorg (1)  De groepsleerkracht is verantwoordelijk en signaleert  Stagnatie van de ontwikkeling  Contact met ouders/verzorgers  De leerkracht biedt extra hulp binnen de groep Geboden hulp niet toereikend: Wat nu? Wat nu?

8 Leerlingenzorg (2)  Overleg met zorgteam  Gesprek met ouders/verzorgers  Verder in kaart brengen  Plan van aanpak/ handelingsplan  Leerkracht (en interne begeleider) koppelt plan van aanpak terug met ouders/verzorgers.  Werken volgens plan van aanpak  Na verloop van tijd blijkt geboden hulp niet toereikend: Hoe verder?

9 Leerlingenzorg (3)  Aanmelding voor de individuele leerlingbespreking  Hulpvraag worden besproken  Vervolgstappen worden vastgesteld Vervolgstappen kunnen zijn:  Observatie kind door schoolbegeleider (Expertis)  Aanvraag extern onderzoek  Aanvraag rugzak (Leerling gebonden financiering)

10 PAUZE

11 Sociaal-emotionele ontwikkeling (1) “Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen op school en op een prettige manier met elkaar omgaan”  Sociaal vaardig  Preventieve aanpak  School- en groepsregels  Kinderen en hun sociale talenten  Pravoo / Viseon  Pestprotocol  Werken aan een positief groepsklimaat met leerlingen en leerkracht (samen spelen, samen werken)

12 Sociaal-emotionele ontwikkeling (2)  Signalering door leerkracht (Pravoo/Viseon, groeps- leerlingenbespreking), leerling of ouders  Individueel of groep  Analyseren: observaties, gesprekken met kind, ouders, leerkracht, klasgenootjes  Handelingsplan gericht op positieve stimulans, leerling denkt mee  Ondersteuning individueel (leerling of leerkracht) en/of groepsgebonden.

13 Kinderen met (hoog)begaafdheid (1) Doelgroep:   Leerlingen die ‘zeer goed’ scoren op de Cito toets, de hoge A scores. We spreken van eenzijdig begaafde leerlingen indien leerlingen op één vakgebied hoog scoren.   Leerlingen die op enig andere wijze opvallen en/of gesignaleerd zijn (door bijvoorbeeld intelligentietests, creativiteitstests, door middel van een discrepantie tussen intelligentiescores en geleverde prestaties, inconsistente prestaties, geleverde prestaties in niet-schoolse settings)   Leerlingen die door de leerkracht, medeleerlingen, ouders of zichzelf gesignaleerd zijn.

14 Onderwijsaanbod en begeleiding:  Mogelijkheid tot versnelling  Compacten (indikken)  Verrijking in de eigen groep  Deelname aan plusgroep (5-6-7)  Deelname aan het V.O. traject (8) Kinderen met (hoog)begaafdheid (2)

15 Kinderen met (hoog)begaafdheid (3) Taken van de specialist:  Verzorgen van het onderwijs aan de plusgroepen  Ondersteuning verzorgen voor leerkrachten en ib’ers  Opzetten en uitvoeren van het beleidsplan  Invoeren van het ‘digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid’

16 Dyslexie (1)  In Nederland wordt de volgende definitie voor dyslexie gehanteerd: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van accuraat en /of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (stichting Dyslexie Nederland, 2004)

17 Dyslexie (2) Groep 1 en 2  Waarom aandacht voor dyslexie bij kleuters?  Specifieke risicofactoren die kunnen leiden tot problemen met leren lezen  Afname kleutertoetsen in kader van het “protocol leesproblemen en dyslexie”  Voorschotbenadering  Overdracht naar groep 3

18 Dyslexie (4) Groep 3  Voorschottraining (vervolg)  Dyslexieprotocol (herfst-, winter-, en eindsignalering)  Afname toetsen aanvankelijk leesproces  AVI en DMT  Methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen spelling

19 Dyslexie (5) Vanaf groep 4  Afname AVI en DMT  Methodeafhankelijke- en methodeonafhankelijke toetsen spelling  Bij uitval verdere diagnostiek door interne begeleider en remedial teacher  Analyseren toetsen en leerlingvolgsysteem.  In gesprek met ouders verdere vervolgstappen vaststellen

20 Dyslexie (6)  Welke aanpak op school voor kinderen met dyslectische kenmerken (dyslexie)?  Trainen en onderhoud van technisch leesvaardigheid (connect en ralfi)  Intrainen van woordbeelden spelling  Meer tijd voor het maken van het werk  Pre-teaching begrijpend lezen en eventuele andere teksten in overleg met ouders (computerprogramma Sprint)  Cito begrijpend lezen wordt voorgelezen  Aangepaste versie entreetoets groep 7  Aangepaste versie eind-cito groep 8  Dit jaar gestart met pilot in groep 8 (afgeven van dyslexieverklaring)

21 Dyslexie (7)  Ouders kunnen ervoor kiezen (in samenspraak met school) om verder onderzoek te laten doen bij het kind naar dyslexie d.m.v. externe instanties (RID, v/d Stam, Tom Braams). School heeft daarin een adviserende rol.  Kinderen die per 1 januari 2011 nog geen 11 zijn kunnen in aanmerking komen voor vergoeding (onderzoek en behandeling).

22 Afsluiting


Download ppt "Informatieavond Leerlingenzorg. Voorstellen zorgteam:  Interne Begeleiders(IB-er)  Remedial Teachers(RT-er)  Specialist op het gebied van gedrag."

Verwante presentaties


Ads door Google