De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie"— Transcript van de presentatie:

1 Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie
Welkom Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie

2 Hier vanmiddag allerlei informatie over

3 Regelgeving zorgverzekeraars
Diagnostiek en behandeling in het basispakket m.i.v. 2009 Stapsgewijze invoering en 8 jaar jaar jaar jaar jaar

4 Regelgeving zorgverzekeraars
Bij aanvang dbc Wie komen in aanmerking? Kinderen die in of 8 jaar zijn Traject op school voldoet aan voorwaarden Diagnostiek: vermoeden van ernstige dyslexie Behandeling: indicatie enkelvoudige dyslexie

5 Regelgeving zorgverzekeraars
Eisen aan diagnostiek en behandeling Geprotocolleerd Gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen Contract met zorgverzekeraars Is nog in ontwikkeling

6 Typering van (enkelvoudige) dyslexie
Ernstige lees- en spellingproblemen af te leiden uit zwakke prestaties Het trage/moeizame leerproces is specifiek voor lezen en spellen De lees- en spellingproblemen betrekken zich op woord en subwoordniveau De verwerking van spraakklanken is verstoord/vertraagd Het snel serieel benoemen (van letters en cijfers) is verstoord vertraagd Visueel/orthografische woordherkenning is onnauwkeurig/vertraagd Het koppelen van visueel/auditieve letter/woordverwerking is verstoord/vertraagd • Een minderheid vertoont verbale werkgeheugenproblemen

7 Continuüm van zorg rond lezen, leesproblemen en dyslexie
Kleuters goed voorbereiden Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement Effectieve methodes voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen Gebruik leerlingvolgsysteem voor technisch lezen Vaststellen van potentiële uitvallers (zwakste 25%). Differentiatie bij het technisch lezen. Aanpak binnen de klas Vaststellen van leerlingen met ernstige leesproblemen. (zwakste 10%.) Individuele instructie. Vaststellen van achterstand en hardnekkigheid van het leesprobleem. Vermoeden van dyslexie (3 á 4%) Vaststellen van dyslexie o.b.v. psycho-diagnostisch onderzoek Gespecialiseerde dyslexiebehandeling Coaching van dyslectische leerlingen Hier gaat het dus over

8 Indicatie dyslexie Goed leesonderwijs- 300 minuten instructie
per week in groep 3 Werken volgens protocol- hulp binnen de groep aan de 25 % zwakste lezers • Bij uitval: individuele hulp 3x 20 minuten per week (daarnaast extra lezen/tutorlezen) • Blijft zwakke lezer: zwakste 10% Dyslexie-onderzoek -> ernstige dyslexie: behandeling in de gezondheidszorg in afstemming met school en ouders

9 Welke kinderen: Vuistregel
3- 6 maanden hulp zonder voldoende verbetering Ernstige enkelvoudige dyslexie Ondersteuning door ouders

10 Traject school Goede signalering in groep 3 Herfstsignalering
Interventieperiode februari signalering Eind groep 3 wel/geen vermoeden dyslexie Meetmoment (gegevens lvs)

11 Traject school Groep 4 Interventieperiode (ca 3 mnd)
Meetmoment – evaluatie handelingsplan Meetmoment (gegevens llvs en evaluatie handelingsplan)

12 De Poortwachtersrol Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie
Groep 2 Groep 3 en verder Meer instructie Meer leestijd leesplezier

13 concreet Fonologische activiteiten in groep 2
Leestijd groep 3: ca 60 minuten per dag Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers

14 Wat moet de school aanleveren
basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem; een beschrijving van het lees- en spellingprobleem; signalering van het lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…; omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider); resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering; vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria; argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit; indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen. Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

15

16

17

18

19

20 De behandeling 1 maal per week
40 – 60 behandelingen; gedurende 12 – 18 maanden Individueel Dagelijks (thuis) oefenen (10 – 20 minuten) Eindverantwoordelijke is BIG geregistreerde GZ psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / NVO Orthopedagoog – Generalist RPCZ (HGPD-er) ondersteunt groepsleerkracht

21 Ouders Behandelaar School

22 De behandeling Onderwijszorg Nederland
Behandeling in modules Lessen met vaste opbouw Huiswerk oefenpartner

23 De behandeling Klank - tekenkoppeling Waarnemen van spraakklanken
Snel oproepen van kennis Herkennen van lettercombinaties Bevorderen vloeiend lezen Leesmotivatie

24 Dyslexiebehandeling Opbouw behandelsessie
Spelling minuten Lezen losse woorden 10 minuten Lezen tekst minuten Overleg met ouder Afspraken met ouders en school Ondersteuning op school (onderwijsbegeleiding)

25 Samenwerking RPCZ (ONL)- scholen
Diagnostiek RPCZ Behandeling schoolnabij (bestuur en/of samenwerkingsverband) Door speciaal opgeleide dyslexie-experts Verlengde arm Vastgelegd in contracten

26 Procedure bespreken met RPCZ-adviseur -> maakt leerling kans op vergoeding? contact met ouders ouders melden aan (check bij verzekeraar/in polis!) school/intern begeleider is verwijzer aanmelden bij secretariaat primair onderwijs vragenlijst school/vragenlijst ouders GZ-psycholoog gaat na of voortraject voldoende is gevolgd Onderzoek GZ-psycholoog Evt. gevolgd door behandeling

27 Samenwerking RPCZ-schoolbesturen (beslissingen bestuur)
Wil ik werken met verlengde arm constructie Als bestuur of binnen samenwerkingsverband Samenwerkingsvorm vastleggen Medewerkers laten opleiden

28 Opleiding behandelaar
Voorwaarden Dyslexie-expert RT-ervaring Pedagogisch-didactisch bekwaam Aanbeveling directeur Selectie door RPCZ Opleiding van 7 dagdelen met huiswerkopdrachten

29 informatie Website RPCZ www.rpcz.nl
Website ONL:


Download ppt "Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie"

Verwante presentaties


Ads door Google