De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie

2 Hier vanmiddag allerlei informatie over

3 Regelgeving zorgverzekeraars •Diagnostiek en behandeling in het basispakket m.i.v. 2009 •Stapsgewijze invoering •2009 7 en 8 jaar •2010 9 jaar •2011 10 jaar •2012 11 jaar •2013 12 jaar

4 Regelgeving zorgverzekeraars Wie komen in aanmerking? •Kinderen die in 2009 7 of 8 jaar zijn •Traject op school voldoet aan voorwaarden •Diagnostiek: vermoeden van ernstige dyslexie •Behandeling: indicatie enkelvoudige dyslexie Bij aanvang dbc

5 Regelgeving zorgverzekeraars Eisen aan diagnostiek en behandeling • Geprotocolleerd • Gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen • Contract met zorgverzekeraars Is nog in ontwikkelin g

6 Typering van (enkelvoudige) dyslexie •Ernstige lees- en spellingproblemen af te leiden uit zwakke prestaties •Het trage/moeizame leerproces is specifiek voor lezen en spellen •De lees- en spellingproblemen betrekken zich op woord en subwoordniveau •De verwerking van spraakklanken is verstoord/vertraagd •Het snel serieel benoemen (van letters en cijfers) is verstoord vertraagd •Visueel/orthografische woordherkenning is onnauwkeurig/vertraagd •Het koppelen van visueel/auditieve letter/woordverwerking is verstoord/vertraagd • Een minderheid vertoont verbale werkgeheugenproblemen

7 Continuüm van zorg rond lezen, leesproblemen en dyslexie 1.Kleuters goed voorbereiden 2.Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement 3.Effectieve methodes voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen 4.Gebruik leerlingvolgsysteem voor technisch lezen 5.Vaststellen van potentiële uitvallers (zwakste 25%). Differentiatie bij het technisch lezen. Aanpak binnen de klas 6.Vaststellen van leerlingen met ernstige leesproblemen. (zwakste 10%.) Individuele instructie. 7.Vaststellen van achterstand en hardnekkigheid van het leesprobleem. Vermoeden van dyslexie (3 á 4%) 8.Vaststellen van dyslexie o.b.v. psycho-diagnostisch onderzoek 9.Gespecialiseerde dyslexiebehandeling 10.Coaching van dyslectische leerlingen Hier gaat het dus over

8 Indicatie dyslexie •Goed leesonderwijs- 300 minuten instructie per week in groep 3 •Werken volgens protocol- hulp binnen de groep aan de 25 % zwakste lezers • Bij uitval: individuele hulp 3x 20 minuten per week (daarnaast extra lezen/tutorlezen) • Blijft zwakke lezer: zwakste 10% Dyslexie-onderzoek -> ernstige dyslexie: behandeling in de gezondheidszorg in afstemming met school en ouders

9 Welke kinderen: Vuistregel •3- 6 maanden hulp zonder voldoende verbetering •Ernstige enkelvoudige dyslexie •Ondersteuning door ouders

10 Traject school Goede signalering in groep 3 –Herfstsignalering –Interventieperiode –februari signalering –Interventieperiode –Eind groep 3 wel/geen vermoeden dyslexie –Meetmoment (gegevens lvs)

11 Traject school Groep 4 •Interventieperiode (ca 3 mnd) •Meetmoment – evaluatie handelingsplan •Interventieperiode (ca 3 mnd) •Meetmoment (gegevens llvs en evaluatie handelingsplan)

12 De Poortwachtersrol •Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie •Groep 2 •Groep 3 en verder •Meer instructie •Meer leestijd •leesplezier

13 concreet •Fonologische activiteiten in groep 2 •Leestijd groep 3: ca 60 minuten per dag •Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers

14 Wat moet de school aanleveren •basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem; •een beschrijving van het lees- en spellingprobleem; •signalering van het lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…; •omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider); •resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering; •vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria; •argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit; •indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen. Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.

15

16

17

18

19

20 De behandeling •1 maal per week •40 – 60 behandelingen; gedurende 12 – 18 maanden •Individueel •Dagelijks (thuis) oefenen (10 – 20 minuten) •Eindverantwoordelijke is BIG geregistreerde GZ psycholoog / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / NVO Orthopedagoog – Generalist •RPCZ (HGPD-er) ondersteunt groepsleerkracht

21 Behandelaar Ouders School

22 De behandeling Onderwijszorg Nederland Behandeling in modules Lessen met vaste opbouw Huiswerk oefenpartner

23 De behandeling  Klank - tekenkoppeling  Waarnemen van spraakklanken  Snel oproepen van kennis  Herkennen van lettercombinaties  Bevorderen vloeiend lezen  Leesmotivatie

24 Dyslexiebehandeling Opbouw behandelsessie •Spelling 20 minuten •Lezen losse woorden 10 minuten •Lezen tekst 15 minuten •Overleg met ouder •Afspraken met ouders en school •Ondersteuning op school (onderwijsbegeleiding)

25 Samenwerking RPCZ (ONL)- scholen •Diagnostiek RPCZ •Behandeling schoolnabij (bestuur en/of samenwerkingsverband) •Door speciaal opgeleide dyslexie- experts •Verlengde arm •Vastgelegd in contracten

26 Procedure - bespreken met RPCZ-adviseur -> maakt leerling kans op vergoeding? - contact met ouders - ouders melden aan (check bij verzekeraar/in polis!) - school/intern begeleider is verwijzer - aanmelden bij secretariaat primair onderwijs - vragenlijst school/vragenlijst ouders - GZ-psycholoog gaat na of voortraject voldoende is gevolgd - Onderzoek GZ-psycholoog - Evt. gevolgd door behandeling

27 Samenwerking RPCZ- schoolbesturen (beslissingen bestuur) •Wil ik werken met verlengde arm constructie •Als bestuur of binnen samenwerkingsverband •Samenwerkingsvorm vastleggen •Medewerkers laten opleiden

28 Opleiding behandelaar •Voorwaarden –Dyslexie-expert –RT-ervaring –Pedagogisch-didactisch bekwaam –Aanbeveling directeur •Selectie door RPCZ •Opleiding van 7 dagdelen met huiswerkopdrachten

29 informatie •Website RPCZ www.rpcz.nlwww.rpcz.nl •Website ONL: www.onderwijszorgnederland.nl www.onderwijszorgnederland.nl


Download ppt "Welkom Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie."

Verwante presentaties


Ads door Google