De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda vanavond: 19:45 uur: Welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda vanavond: 19:45 uur: Welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda vanavond: 19:45 uur: Welkom
19:50 uur: Presentatie OB schoolleider 20:10 uur: Parallelsessies“4 x een kwartier” Leerlingvolgsysteem Thuisbegeleiding Activiteiten, cultuur, sport **incl. koffie** Schoolplein 21:15 uur: Afsluiting door schoolleider 21:30 uur: Einde avond

2 Waarom deze avond? “De basis is het onderwijs & de vorming; de troepen eromheen, zoals de ouders, moeten we actiever erbij betrekken dan nu het geval is”. – Minister van Onderwijs in 'Avond van het Onderwijs', 3 okt 2011 – Dáárom vanavond: Ónze troepen in actie!! * De troepen: plenair → Ouderbetrokkenheid, waar staan we: Update! (OB) lokalen → Activiteiten, fin. verantw., ideeën, gezocht... (OR) lokalen → Medezeggenschap, hoe & wat (MR, GMR) lokalen/plein→ Uw inbreng, wat is uw mening? M.b.t. sport, cultuur, schoolplein, expertise, ... (Alle ouders) * De basis: onderwijs & leerlingen: lokalen → Presentatie leerlingvolgsysteem lokalen → Een kwartiertje op de stoel van uw kind! Leef u in i.v.m. een goede thuisbegeleiding (=OB!)

3 OB is actueel. OB is belangrijk. Daverhof & OB, een goed initiatief!
Ouderbetrokkenheid 2 quotes uit de actualiteit (Avond van het Onderwijs, Publieke Omroep, 3 okt. jl.) “Ontwikkeling van het kind is een co-productie van ouders en leerkrachten” Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt “Goede leraar/ouder relatie is minstens zo belangrijk als goed taal- en rekenonderwijs. Ouderbetrokkenheid verbetert leerlingresultaten en de ontwikkeling van het kind” Micha de Winter, Hoogleraar Pedagogiek OB is actueel. OB is belangrijk. Daverhof & OB, een goed initiatief!

4 Ouderbetrokkenheid:. wat was het ook al weer
Ouderbetrokkenheid: wat was het ook al weer? Ouderparticipatie gebeurt op school (OR act.), Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af. Wat is ouderbetrokkenheid? Interesse voor/betrokkenheid bij: de ontwikkeling van het kind de school van het kind de leraar het huiswerk ouderavonden en tienminuten-gesprekken respectvolle communicatie tussen ouders, leraren en leerlingen Waaróm ouderbetrokkenheid? Aangetoond positief effect op leerprestaties Positief effect op werkhouding en cognitief leren Pas wanneer je informatie hebt over prestaties en leerdoelen, kun je kiezen en een afweging maken: of, en zoja, wát je er mee doet!

5 OB: 4 fasen Fase 1: Informatiegericht (Daverhof 2010/2011)
Info vaak achteraf, alleen enkele formele overlegmomenten, algemene info vooraf. Fase 2: Structuurgericht (Daverhof 2012/2013) Verwachtingen en verantwoordelijkheden van leerkrachten, leerlingen en ouders zijn duidelijk omschreven en vastgelegd; school stelt snel en adequaat gegevens beschikbaar. Fase 3: Relatiegericht Meer tijd in opbouwen relatie met ouders; handelen is pro actief en gericht op voorkomen en oplossen van problemen. Fase 4: Samenwerkingsgericht (doel De Daverhof 2015) School kijkt voortdurend waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke kennis en probeert samenwerking met ouders steeds te verbeteren. Fase 5: Innovatiegericht Ouders vroegtijdig betrekken bij onderwijsvernieuwing; ouders hebben gelijkwaardige positie in besluitvormingsstructuur.

6 OB Daverhof Enquête ouders & leerkrachten Installeren regiegroep OB
(uitkomst: Daverhof fase 1, Informatiegericht) Installeren regiegroep OB Visie & doelen OB formuleren, door team & regiegroep Actielijst opstellen Uitvoering Periodieke terugkoppeling ('OB-avonden')

7 Visie Daverhof op OB Op de Daverhof werken ouders en team samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid, gericht op het welbevinden en de optimale ontwikkeling van ieder individu. Wij geven aan wat ouders kunnen verwachten van de school en wat daarbij de grenzen zijn en wij geven aan wat wij van de ouders verwachten. Wederzijdse open communicatie is hierbij essentieel. Wij gaan met respect met ouders en leerlingen om en verwachten van hen dat ook met ons te doen. De Daverhof is een transparante school, die duidelijk onderdeel uit maakt van de dorpsgemeenschap en aantrekkelijk is voor ouders en leerlingen.

8 Korte termijn doelstellingen
Fase 1 en 2 bereiken voor aanvang schooljaar 2012/2013 Bestaande protocollen zijn geactualiseerd en gecommuniceerd Communicatie vanuit school tijdig, verzorgd, uniform en waar mogelijk per Ouders worden betrokken bij opstellen van een handelingsplan Website is actueel en verschaft ook echt info Per periode worden leerdoelen en thema's vooraf met ouders gecommuniceerd

9 Lange termijn doelstellingen (2014/2015)
De fasen relatie- en samenwerkings gericht zijn volgens ouders en leerkrachten verbeterd, minimaal 75% geeft “tevreden” Handelingsplannen worden samen met ouders (en leerlingen) opgesteld en ondertekend (100%) Docenten ervaren dat ouders precies weten wanneer en hoe ze hun kinderen kunnen onder- steunen met schoolwerkzaamheden (75%)

10 Doelen: Over 4 jaar willen we...
Standaard 1 PTA (Actieve ouders): Ouders zijn actieve deelnemers bij de totale schoolontwikkeling van hun kind Standaard 2 PTA (Effectief communiceren): Taken en verantwoordelijkheden van team en ouders zijn duidelijk omschreven en vastgelegd Tijdige, duidelijke communicatie

11 Doelen: Over 4 jaar willen we (vervolg)
Standaard 3 PTA (ondersteuning van leerlingresultaten): Ouders en leraren werken samen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen Standaard 4 PTA (recht voor ieder kind): Ouders weten hoe het schoolsysteem werkt De school stimuleert en ondersteunt ouders om hun eigen en andere kinderen succesvol te laten zijn

12 Doelen: Over 4 jaar willen we (vervolg)
Standaard 5 PTA (Gelijkwaardigheid in besluitvorming): De school houdt rekening met de stem van ouders in gezamenlijke besluitvorming Standaard 6 PTA (Samenwerken met de gemeenschap): Ouders en school werken samen aan de maatschappelijke participatie van de leerlingen

13 OB Daverhof Enquête ouders & leerkrachten Installeren regiegroep OB
(uitkomst: Daverhof fase 1, Informatiegericht) Installeren regiegroep OB Visie OB formuleren, door team & regiegroep Actielijst opstellen Uitvoering Periodieke terugkoppeling ('OB-avonden')

14 OB, 1e terugkoppeling: Wat vond u ook al weer (ouderenquête)?
* Veel informatie wordt onduidelijk en niet tijdig gegeven * Structuren zijn onduidelijk m.b.t. kinderen met een zorgvraag; ouders voelen zich vaak onbegrepen, moeten zelf initiatief nemen en afspraken worden niet altijd nagekomen * Het is niet helder wat de school van ouders verwacht (leerondersteuning thuis, hoe/waar kunnen klachten / opmerkingen het best gecommuniceerd worden) * Behoefte aan duidelijke afspraken over effectieve, respectvolle communicatie, zowél bij ouders als team

15 OB, 1e terugkoppeling: Info avond OB 28 maart
Voor de volledige actielijst: Uitgevoerde acties: (m.n. gericht op behalen fase 2: structuurgerichte school) Info avond OB 28 maart Actielijst opstellen (door regiegroep & input alle ouders) Infobrief 1e schooldag: wederzijdse verwachtingen (fase 2) Periodiek themabrieven met leerdoelen (fase 2) Eenduidige huisstijl in alle uitingen Uitgebreide(re) info via Daverpraet (fase 2) Agendagebruik groep 8 Inloopavond (i.p.v. informatieavond) adressen ouders vergaren 2e OB avond organiseren: update & terugkoppeling

16 OB, 1e terugkoppeling: Geplande acties (korte termijn):
Planning sportieve & culturele activiteiten 2011/2012 Actiever gebruik website (themabrieven, notulen MR) Informeren via Registratie suggesties/opmerkingen/klachten & follow up 'Gezicht' geven in de school (foto's team/OR/MR/OB) Herschrijven protocollen (o.a. Pesten, zorgleerlingen) Folder met samenvatting van regels&afspraken op school

17 OB Interactief: troepen aan de slag Parallelsessies “4 x een kwartier”
1. Demo leerlingvolgsysteem (Ouderbetrokkenheid) Om 20:10 en 20:40 uur 2. Instructie door leerkrachten aan ouders t.b.v thuisbegeleiding: (Ouderbetrokkenheid) :10 uur Groep 3/4: Lezen :25 uur Groep 5/6: Optellen :40 uur Groep 7/8: Staartdelingen 3. Activiteiten, sport, cultuur, hulp, ideeën, inventarisatie van úw expertise (OR/MR) (Ouderparticipatie) .... én koffie & thee !!! 4. Schoolplein: uw ideeën, wensen, extra commissie- leden gevraagd, (financiële) realisatie (Ouderparticipatie)

18 Tot slot Uitkomsten & terugblik parallelsessies
Doelen realiseren we alleen met úw medewerking Niet in 1 dag/schooljaar volbracht.... We houden u op de hoogte! Hartelijk dank voor uw belangstelling & deelname!


Download ppt "Agenda vanavond: 19:45 uur: Welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google