De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Wetsvoorstel kwaliteitswet (v)so en rol inspectie  Hoe kan de sector zichzelf de maat nemen  Ontwikkelingsproces eigen kwaliteitsnorm (v)so  Voordelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Wetsvoorstel kwaliteitswet (v)so en rol inspectie  Hoe kan de sector zichzelf de maat nemen  Ontwikkelingsproces eigen kwaliteitsnorm (v)so  Voordelen."— Transcript van de presentatie:

1

2  Wetsvoorstel kwaliteitswet (v)so en rol inspectie  Hoe kan de sector zichzelf de maat nemen  Ontwikkelingsproces eigen kwaliteitsnorm (v)so  Voordelen om de norm te implementeren  Huidige activiteiten en plannen  Gelegenheid tot stellen van vragen

3  Verwachting: wetgeving in 2012  Inhoud wetsvoorstel: - Opbrengstgerichtheid: invoering ontwikkelingsperspectief - Doorstroomleeftijd, verblijfsduur en onderwijstijd - Uitstroomprofielen, diploma en nazorg - Bekwaamheidseisen leraren voortgezet speciaal onderwijs - Toezicht en verantwoording

4  Risico-gestuurd toezicht  Versterking preventief toezicht (kwaliteitszorg)  Ontwikkelingsperspectief en opbrengsten

5 Doelgericht werken aan kwaliteit Welke richting gaan we op? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we het bereiken? Wat willen we verbeteren? Missie Visie Doelen en resultaten Processen Leren en ontwikkelen Communicatie Leiderschap

6 PDCA-cyclus als leidend principe en motor borging Kwaliteits- niveau Tijd Plan Do Act Check

7 Essentie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS): “van overal en nergens naar een ordelijk systeem”

8  Binnen sector Onderwijs geen specifiek kwaliteitskeurmerk  Wel beschikbaar:  Toezichtskader van Inspectie (o.b.v. Wet-EC)  Zelfevaluatiekader van de WEC-Raad (ZEK)  Diverse kwaliteitsinstrumenten: ZEI, KIK etc.

9  2006: zelfevaluatie uitgezet onder team en ouders  Oordeel inspectie: geen objectieve zelfevaluatie : welke afwegingen hebben respondenten gebruikt?  Afgegeven toezichtarrangement: ZWAK Advies : werk indicatoren uit en beschrijf best practices  Aanleiding tot ontwikkelen kwaliteitskader en normhandboek

10  Publicatie Inspectie voor het Onderwijs, mei 2007: “Vrijwel alle Cluster 4 –scholen worstelen met de vraag hoe voldoende onderwijskwaliteit geboden kan worden aan de zeer complexe doelgroepen.”  Ambitie RMPI: ontwikkelen van een ‘al dan niet geaccrediteerd certificatieschema’ voor het speciaal onderwijs en op termijn wellicht het reguliere onderwijs.  Doel: gestandaardiseerd normenschema voor het (V)SO dat objectief getoetst wordt

11  Yulius Onderwijs (RMPI)  Horizon Jeugdzorg  BOOR / Dienst Amber  ECSO  LVC4  Aloysiusstichting  De Ambelt  RENN4  Werkenrode school  WEC raad  Adviesbureau CKMZ

12  Voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt  Kennisuitwisseling (gebruik maken van elkaars sterke punten)  Tijdsbesparing (vele handen maken licht werk)  Ontwikkeling vanuit meerdere invalshoeken  Onderscheidend (ook in het licht van Passend Onderwijs)  Proactief in plaats van reactief ten opzichte van inspectie en andere instanties

13  Norm pakt ook alle punten uit huidige en verwachte inspectiekader  Bestaande instrumenten als ZEK, ABAB, KIK etc. kunnen worden gebruikt binnen een KMS o.b.v. deze norm  Kwaliteitsnorm onderbouwt de 7-punten branchecode die is ontwikkeld door de sector; geldt als merk/”branding” van de clusterverenigingen

14 ◦ is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit; ◦ realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving; ◦ werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijs-zorgarrangementen; ◦ wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat; ◦ heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving; ◦ zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen; ◦ werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.

15  Basis: Yulius-kwaliteitskader en CIIO Maatstaf (ISO)  Verder dan alleen het wettelijk toezichtskader: ook eigen wensen en doelstellingen sector opnemen  Projectstructuur: projectbureau, stuurgroep, projectleden uit diverse functiegroepen  Start project vanaf oktober 2009; concept norm gereed eind schooljaar 2009 / 2010  Scope kwaliteitsnorm:onderwijs

16  Gehouden validaties in mei/juni 2010 bij Horizon, Ambelt, BOOR en Yulius  Interviews in diverse functielagen over herkenning en erkenning van gepresenteerde normen als maatstaf voor kwaliteit  Nadrukkelijk gevraagd naar mate van belangrijkheid per norm  Totaal 39 gesprekken bij SO, VSO, AB

17  Algemene conclusie: ◦ Alle aandachtsgebieden worden als belangrijk ervaren ◦ Meest belangrijk primair proces ◦ Onderwerpen toegevoegd (bv. veiligheid, medezeggenschap) ◦ Opgegeven “best practice” in het veld vaak als “good practice” gezien ◦ Termen / herkenbaarheid / opgevoerde documenten meestal helder en bekend ◦ Vergroten leesbaarheid en hanteerbaarheid door splitsing in 2 documenten: norm en toelichting

18

19 Beleid PlanningHet ambitieniveau van de school is afgesproken RealisatieDe school wordt effectief bestuurd VernieuwingNieuwe diensten worden systematisch ontwikkeld Organisatie InrichtingDe opzet van de schoolorganisatie is helder SysteemDe school heeft een werkend kwaliteitsmanagementsysteem InfrastructuurDe werking van noodzakelijke hulpmiddelen is geborgd Primair Proces Overeenkomst De school stelt voor elke leerling vast welk resultaat beoogd wordt Uitvoering Het onderwijs vindt plaats op basis van een op de leerling toegesneden plan AfsluitingErvaringen worden ingezet voor professionalisering *)model CIIO Maatstaf

20 Mensen Selectie De school bindt mensen aan zich met de benodigde kwalificaties Ontwikkeling De medewerkers ontwikkelen zich in lijn met de ambities van de school BeoordelingDe leiding beoordeelt de bijdrage van de medewerkers Partners SamenwerkingPartners passen bij de ambities van de school Leveranciers Geleverde producten en diensten voldoen aan de afgesproken eisen BeoordelingDe school beoordeelt de partners op hun bijdrage Reflectie InternInterne evaluaties leiden tot verbetermaatregelen ExternExterne evaluaties leiden tot verbetermaatregelen DirectiebeoordelingJaarlijks wordt het kwaliteitsbeleid bijgestuurd

21  Uitgangspunten van het nieuwe toezicht zijn:  risico gestuurd toezicht in plaats van cyclisch  resultaten eerst, vervolgens het proces  intensiteit toezicht in relatie met kwaliteit  bestuur als aanspreekpunt  handhaving en rekenschap.  Dit vertaalt zich naar:  ontwikkelingsperspectief, opbrengsten  (examenresultaten, in-, door- en uitstroomgegevens), risicoprofiel  en signalen (o.m. klachten berichtgeving in media) en jaarstukken  (schoolgids, financiële stukken, interne verantwoording).

22  De vraag staat centraal of de school ontwikkelingsperspectieven heeft vastgesteld en zich kan verantwoorden over het eindresultaat in termen van de uitstroombestemming van de leerlingen.  Ook zal de inspectie een oordeel vormen over de mate waarin het bevoegd gezag zich heeft ingespannen om het best passende onderwijs te bieden (al dan niet binnen de eigen school).  Apart aandachtspunt is het realiseren van de onderwijstijd, inclusief uren besteed aan leergebiedoverstijgende leerdoelen en stages.  De bekwaamheid van docenten wordt opgenomen in een meerjarig thema-onderzoek naar de kwaliteit van de leraar.

23

24  Vul de zelfevaluatie in en bespreek deze in kleine groepen  Wat roept deze zelfevaluatie op.

25  De kwaliteitsnorm geeft een ondergrens aan waaraan een “goede school” naar maatstaven vanuit de branche dient te voldoen  De leeswijzer geeft tevens “best practices” weer met voorbeelden waarin scholen excelleren; deze voorbeelden kunnen met andere scholen gedeeld worden

26 1) Norm / Domein Primair proces / Overeenkomst. De organisatie stelt voor elke leerling vast welk resultaat beoogd wordt. ◦ De organisatie beheerst de instroom van leerlingen en heeft de werkwijze daarvoor vastgelegd. 2) Leeswijzer Basisniveau:  De organisatie onderhoudt actief contacten met verwijzers en andere doelgroepen; verwijzers zijn op de hoogte van het aanbod van de organisatie.  De aanmelding van een nieuwe leerling gebeurt via een afgesproken procedure; criteria voor aanmelding en inschrijving zijn bekend. Best practice:  De organisatie participeert actief in ketenoverleg, bij minimaal degene die voortvloeien uit de missie/visie (bv. SWV (PCL), REC, UWV).  Er is een “zorgtrajectbegeleider” c.q. een speciaal aanmeldpunt die ouders en leerlingen begeleidt naar de juiste aanmelding en ondersteunt bij de benodigde administratieve handelingen. (Vb: ISOZ voor Cl 2-3-4). Voorbeelddocumenten: plaatsingsprocedure, informatiemateriaal, overzicht verwijzers/ketenpartners, overzicht criteria voor plaatsing

27  De onderwijsinstelling toont aan dat zij ◦ haar processen systematisch benadert ◦ de leerling centraal stelt ◦ voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit ◦ en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren  Ambitie is dat dankzij het landelijke keurmerk ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten

28  Voor bestuur & management: Eisen, plannen en ambities zijn helder, PDCA wordt gevolgd, stuurinformatie beschikbaar  Voor medewerkers: Binnen vaste kaders ruimte om eigen professionaliteit te ontwikkelen en toch te voldoen aan interne en externe eisen  Voor leerlingen en ouders: “Klant” en klantbehoeften staat centraal door hele organisatie; invloed / medezeggenschap is geborgd  Voor partners en stakeholders: Processen liggen vast, kwaliteitsniveau voldoet aan landelijk afgesproken eisen en wordt extern getoetst

29  Kwaliteitsnorm goedgekeurd in stuurgroep 21 januari 2011  Pre-certificatie toets Cluster 3 (Werkenrode) en Cluster 4 school (Ambelt) bij SO, VSO, AB

30  Klankborden met / draagvlak verbreden bij o.a. stakeholders als inspectie en andere scholen: - Norm zal landelijk omarmd moeten worden om als vooruitstrevend en erkend beschouwd te worden  Ontwikkelen PI set (aantoonbare resultaten) - Betrekken Inspectie  Partners gaan norm implementeren en uitdragen

31  Workshops voor bestuurders, management, medewerkers m.b.t. kennis en toepassing norm  Format kwaliteitshandboek  Auditorentraining  Opzetten en begeleiding (landelijke) auditorenpool  Formats uitvoering interne audits, rapportages en programmering  Uitwerken train-de-trainer programma en kennisdeling (bijv. netwerk voor kwaliteits- functionarissen binnen scholen)

32  Meer borging in kwaliteitsdocumenten  Kwaliteitsverbetering aantoonbaar sinds gebruik valide instrumenten ◦ Voortgangbespreking ingezette verbetermaatregelen na oudertevredenheidmeting en interne audits per kwartaal  Niet “hard” aantoonbaar, wel merkbaar: kwaliteitsbewustzijn is gegroeid

33  Beslispunten: 1.wie bepaalt wanneer je voldoet aan het programma van eisen uit de norm? 2.Wie beheert de norm?  Opties:  Overlaten aan sector (onderlinge visitaties?)  Accreditatiesysteem (zoals bv Technasia / NIAZ )  Certificatie onder RvA (zoals HKZ / ISO)  Certificatie niet onder RvA (zoals MIK-V)  Stichting oprichten (zoals St. HKZ)

34  Besloten in stuurgroep januari 2011:  Certificatie onder RvA (zoals HKZ / ISO)

35  Kom dan naar de landelijke bijeenkomst.  Datum: 8 april a.s.  Locatie: Utrecht, nader te bepalen

36 Meer informatie: Corine van Helvoirt/ Geke Hootsen Yulius Boerhaavelaan 2- kamer 2.16 – 2992 KZ Barendrecht T. 0180 - 691127 E. g.hootsen@yulius.nl - W. www.yulius.nlg.hootsen@yulius.nlwww.yulius.nl Caroline van der Linde/Petra van der Jagt Senior adviseur CKMZ bv Reeweg 146, 3343 AP Hendrik Ido Ambacht T. 078-6845555 – M. 06-12410516 E. petra.vdjagt@ckmz.nl – W. www.ckmz.nlpetra.vdjagt@ckmz.nl


Download ppt " Wetsvoorstel kwaliteitswet (v)so en rol inspectie  Hoe kan de sector zichzelf de maat nemen  Ontwikkelingsproces eigen kwaliteitsnorm (v)so  Voordelen."

Verwante presentaties


Ads door Google