De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praatplaten beheer van informatievoorziening RWS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praatplaten beheer van informatievoorziening RWS"— Transcript van de presentatie:

1 Praatplaten beheer van informatievoorziening RWS
Voor het scheiden van vraag en aanbod van IT-beheer zijn een aantal raamwerken (inter)nationaal in omloop. RWS heeft besloten haar beheer conform deze raamwerken in te richten. De raamwerken bieden veel houvast bij het vormgeven van de noodzakelijk activiteiten binnen de diverse afdelingen. De functioneel beheerder gaan uit van BISL en het applicatiemanagement van ASL. Technisch beheer Applicatie Functioneel Aanbodzijde ITIL ASL BiSL Vraagzijde De raamwerken zijn minder praktisch als het gaat om het duidelijk maken van de interactie tussen de raamwerken en dus tussen de verschillende beheerpartijen. In de volgende praatplaten is een aanzet gemaakt deze interactie te verduidelijken. Zie de platen vooral als hulpmiddel bij het vormgeven van de relaties tussen vraag en aanbodzijde en vooral niet als vastgestelde en verplichte procedure. Voor een viertal beheer aandachtsgebieden zijn vanuit een tweetal gezichtspunten praatplaten opgenomen. 1. Scheiden vraag en aanbod Deze praatplaten zijn ontstaan met als doel om met elkaar, dus vraagzijde in de vorm van functioneel beheerder en aanbodzijde door applicatiemanager, vast te stellen welke activiteiten noodzakelijk zijn om het beheer conform het uitgangspunt van vraag en aanbod te scheiden. Resultaat is een veranderplan. Vraagzijde Gebruiker ApM Functioneel beheer Service mgt (o.a. service desk) Aanbodzijde 2. Raamwerken BISL en ASL In deze praatplaten is een aanzet gemaakt om op basis van producten (documenten) de relatie tussen enerzijds BISL en anderzijds ASL weer te geven. Uitgangspunt zijn de gepubliceerde uitgavan van BISL en ASL.. De gebruikte nummering BISL is overeenkomstig de indeling die de werkgroep BISL heeft gekozen. De nummering ASL is gebaseerd op de paragraafnummers in het boek ASL1). BiSL ASL Organization Cycle Management Applications Managementprocessen Beheer Onderhoud / vernieuwing Functionaliteits-beheer Gebruiks-beheer Opstellen Informatie Strategie Opstellen IV-organisatie strategie Product Voor de volgende vier aandachtsgebieden zijn beide geschetste gezichtspunten uitgewerkt in een praatplaat waarbij tevens als aanvulling op de praatplaten vanuit BISL en ASL perspectief de productbescrhijvingen zijn toegevoegd : Wijzigingen plaat 1 en 2 Vragen en verstoringen plaat 3 en 4 Service levels plaat 5 en 6 Strategie plaat 7 en 8 1) De werkgroep ASL heeft, vergelijkbaar mets de werkgroep Functioneel Beheer, de procesbeschrijvingen ASL opgesteld. Hierbij zijn een aantal verschillende documenten ontstaan met elk een eigen inhoudsopgevave. I.t.t. de procesbeschrijvingen functioneel beheer is hier dus geen sprake van één inhoudsopgave. Daarom is gebruik gemaakt van de nummering uit het ASL boek. 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

2 Plaat 1: Wijzigingen (1/2)
Business Gebruikersonderst. Call- incident Servicelevel mgt 1 Origineel, versie 1.1 = Processtap/activiteit Vraag Aanbod = te meten grootheid Registratie / Specificeren Wijzigings voorstel = hulpmiddel = deliverable Beoordelen Advisering/ oplossinsrichtingen = Beslismoment nee ja Doorgaan? T impact 2 Wijzigings verzoek Impact Analysis1) Sjabloon RFC Specificeren Wijzigings verzoek (impact, $, tijdindic) Sjabloon KBA Opstellen Kosten / baten analyse Op voorlopige releaseplanning zetten nee ja Doorgaan? Wijzigings verzoek Specificeren Niet-IT aspecten Functioneel Ontwerp Design (specificeren) Checklist Richtlijnen 3 # functie Punten (FP) T / FP Sjabloon PP Opstellen plan Plan/offerte Op- cq bijstellen releaseplan nee Doorgaan? ja Functioneel Ontwerp 4 T / FP Standaarden Vormgeven niet geautom. IV Realization TO Applicatie - Documentatie T / FP Acceptatietest Test rapporten Testing (unit en integratietests) 5 Sjabloon testplan nee Acceptatie Testing (productietest) ja Generieke acc. criteria nee Voorbereiden transitie Acceptatie ja 6 nee Acceptatie Implementation Productie opdracht Implementatie draaiboek ja Transitie Software Control & Distribution 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

3 Plaat 2: Wijzigingen (2/2)
BISL ASL 3.1 Info verzamelde wijzigingen 3.1 Wijzigings-voorstel 5.2 Change set 3.1 Wijzigingen adm. 2.1 Voor-onderzoek 5.2 Impact analyse 5.2 Rapport Impact analyse 3.1 Bepalen impact 6.2 Wijzingen administratie 6.2 Wijzigingen beheer 6.2 Release administratie 3.1 (voorl.) opdracht 5.3 nadere uitw. Vraag-stelling 2.1 Specificeren 3.1 wijz.+impl. kalender 3.1 Wijzigingenbeheer 5.3 Oplossigs-richtingen 2.1 Informatie analyse 5.3 Ontwerp 5.3 Uitwerken Oplossingsr. 6.3 Info over objecten 2.1 Specificaties 5.3 Ontwerp documentatie 3.1 (voorl.) opdracht Besluitvorming, besturing, planning en control 2.2 Beschr. Opl. Niet IT Besluitvorming, besturing, planning en control 5.4 Nieuwe of gewijz. docs 5.4 Realisatie 2.2 Vormegen niet geatuomatiseerde IT 2.2 Documenten Niet IT (ghl) 5.4 Nieuwe of gewijz. Systeem 2.4 Testaanpak en opzet 6.3 Programmabeheer en distributie 5.4 Test-resultaten 2.4 Toetsen en Testen 5.5 Testen 5.5 Test-producten 2.4 Test- en toets resultaten 5.6 Exploitatie opdracht 2.3 Transitie-plan 2.3 Voorbereiden Transitie 6.3 Change packages 2.3 Implemen-tatieplan 5.6 Implementatie 2.4 Decharge 3.2 Transitie-rapport. 3.2 Transitie 3.2 Gewijz. Info.voorz. 5.6 Opdracht decharge 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

4 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 2: Wijzigingen (2/2) Productbeschrijvingen vraagzijde Vraagzijde 2.1 Vooronderzoek Het doel van een vooronderzoek is duidelijkheid verkrijgen over aanleiding, precieze doel en randvoorwaarden voor de gewenste wijziging. 2.1 Informatie analyse Informatie analyse van de binnengekomen veranderingsbehoefte op noodzaak en urgentie. Op basis van deze analyse wordt besluit genomen of de gewenste verandering daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De informatie analyse beschrijft: Aanleiding, Doel, Doelgroep, Prioriteit, Impact, Kosten/baten, Gewenste oplevertermijn. Het doel van de informatie analyse is: het bepalen van impact en omvang van de wijziging en oplossingsruimte het bepalen en vastleggen van de functionele behoeften en van de eisen t.a.v. de oplossingsrichting in ICT de keuze uit oplossingsalternatieven van ICT 2.1 Specificaties Een specificatie bevat: logische beschrijvingen waaruit de gewenste werking van de informatievoorziening kan worden bepaald (functionele eisen); eventuele eisen ten aanzien van de inpassing van deze informatievoorziening in de omgeving (interfaces); aanvullende eisen ten aanzien van het gebruik van deze informatievoorziening, bijvoorbeeld op het terrein van performance, bereikbaarheid, betrouwbaarheid (niet-functionele kwaliteitseisen). De specificatie is een omschrijving met functionele inhoudelijke eisen en randvoorwaarden, waarmee functioneel beheer aangeeft, welke verwachtingen en eisen men heeft ten aanzien van de gebruikte ICT of ICT-dienstverlening of de wijzigingen daaraan (ICT-vereisten). Het doel van een specificatie is een eenduidige omschrijving van de oplossingsrichtingen van een gewenste verandering. Op basis van een specificatie kan een ict-leverancier een ontwerp maken. 2.3 Implementatieplan Een implementatieplan bevat alle noodzakelijke onderwerpen en activiteiten die moeten worden uitgevoerd voor een succesvolle voorbereiding van de implementatie. Op basis van het opgestelde plan vinden de uitvoerende activiteiten plaats ten aanzien van de ICT. Het doel is het organiseren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de ICT-transitie, zodat de wijziging succesvol doorgevoerd kan worden. 2.4 Testaanpak en opzet Een testaanpak/-opzet is een vastgestelde teststrategie, plan en planning voor het uitvoeren van de test. Het bevat een bijgewerkte en gedocumenteerde set van testgevallen. 2.4 Test- en toetsresultaten Het bevat: bevindingen vanuit de (acceptatie)test, inclusief bevindingen over de onderlinge aansluiting tussen de gewijzigde niet-geautomatiseerde informatievoorziening en de geautomatiseerde informatievoorziening; de gevalideerde implementatieplannen en transitieplannen; een op basis van een evaluatie en risico-beoordeling onderbouwd advies over te nemen vervolgstappen naar aanleiding van de test-resultaten. Uiteindelijk doel is een informatiesysteem dat ofwel werkt conform specificaties ofwel werkt met beargumenteerde afwijkingen in de werking ten opzichte van de specificaties. 2.4 Decharge Dechargeverlening aan de ICT-leverancier. 3.1 Wijzigingsvoorstel Op basis van een wijzigingsvoorstel kan de beoordeling en besluitvorming plaatsvinden. Het is een volledig geformuleerd en geadministrateerd gewenste wijziging. 3.1 Opdracht De opdracht vormt de start van het realiseren van de gewenste wijziging van het geautomatiseerde systeem omschreven in de specificaties door de ICT-leverancier. De geautomatiseerde informatievoorziening wordt gerealiseerd door technisch beheer en applicatiebeheer. 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

5 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 2: Wijzigingen (2/2) Productbeschrijvingen aanbodzijde Aanbodzijde 5.2 Rapport impact analyse In een rapport impactanalyse wordt in kaart gebracht wat de gevolgen (impact) zijn van voorgestelde wijzigingen en op basis hiervan wordt bepaald wat de beste globale oplossingsrichting is om de wijziging te realiseren. Elementen zijn Applicatie, Gebruikersorgansiatie, Infrastructuur 5.3 Ontwerp documentatie De (gebruikers) specificaties van het informatiesysteem of wijziging dienen dusdanig vastgelegd te worden zodat deze daarna op eenduidige wijze kunnen worden gerealiseerd en getest. Het primaire resultaat is een functioneel en/of logisch ontwerp, een niet-technische beschrijving van de werking. Aspecten zijn: status van de ontwerpen (globaal of specifiek) afhankelijkheid van ontwikkelmethodiek (waterval of iteratief) Documenten zijn o.a. procesbeschrijvingen, requirements, niet-functionele eisen, functioneel ontwerp, prototypen, testplannen, testscripts 5.4 Testresultaten De testresultaten geven een beeld van of datgene wat is ontworpen ook inderdaad gerealiseerd is. De resultaten worden gebruikt om te vast te stellen of de applicatie gebruikt kan worden en of deze beheer- en exploiteerbaar is. Elementen van testrapportages zijn risico’s, kwaliteitsattributen, testresultaten, advies 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

6 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 3: Vragen en verstoringen (1/2) Business 1 Origineel, versie 1.1 = Processtap/activiteit Vraag Aanbod = te meten grootheid Monitoring etc. = hulpmiddel = deliverable Verzamelen rele- vante informatie Registratie = beslismoment = proces Geregistreerde call Evt. aanvullende informatie Classificatie Sjabloon Call Aangevulde call ja 2 Oplossingen Match? (EHBI) T aantal matches nee Toegewezen call Toewijzen 3 Analyse Analyse Oplossingen inventariseren Oplossingen inventariseren 4 Keuze oplossing Call + oplossing Keuze oplossing ja Wijziging? ja Wijziging? nee nee Oplossing toepassen Oplossing toepassen Check oplossing Maken wijzigingsvoorstel nee Oplossing ok? ja 5 Oplossing vastleggen Oplossingen Afgesloten call Afsluiten Wijzigings- voorstel Wijzigings- traject 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

7 Plaat 4: Vragen en Verstoringen (2/2)
BISL ASL 1.1 Afgehandel-de calls 1.1 Calls (niet te beantw) 1.1 Gebruikers-ondersteuning 4.2 Inciedentbeheer 1.1 Rapportage 4.2 Incident-registratie 4.2 Pro-actieve communic. 4.2 Incident rapportage 4.2 Problemen 1.3 Opdrachten .i.k.v incidenten 1.3 Operationele ICT aansturing 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

8 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 4: Vragen en Verstoringen (2/2) Productbeschrijvingen Vraagdzijde 1.1 Calls (oplossing bij APM of SM) Een vraag, opmerking, wens of verzoek van een eindgebruiker met betrekking tot de informatievoorziening die niet door de gebruikersondersteuning kan worden opgelost en wordt doorgegeven aan applicatiebeheer. 1.3 Opdrachten (in het kader van incidenten) Het verstrekken van operationele opdrachten aan de ICT-leverancier. Het betreft het afhandelen van calls die niet door functioneel beheer opgelost kan worden vanwege de technische oorzaak. Aanbodzijde 4.2 Incident registratie De incident registratie is een resultaat van het incidentbeheerproces. Met behulp van de registratie is inzichtelijk: gegevens van het incident zoals omschrijving, melder, etc. status van het incident meldingen naar andere beheerprocessen (2e lijn), status van afhandeling 4.2 Incidentrapportage De incidentrapportage geeft inzicht in: de statussen van de incidenten incidenten die mogelijk problems zijn tijdbesteding realisatie van service levels 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

9 Plaat 5: Service levels (1/2)
Business 1 Origineel, versie 1.1 = Processtap/activiteit Vraag Aanbod = te meten grootheid = hulpmiddel = deliverable = beslismoment Identificatie behoef- ten / gewenste veranderingen Sjabloon PDC Op- cq bijstellen Product-/Diensten catalogus en KPI’s Opstellen SLA aanvraag PDC 2 Sjabloon SLA Aanvraag SLA Opstellen voorstel SLA Nee Akkoord? Voorstel SLA ja SLA 3 Bewaken SLA Service level reports Bewaken SLA T KPI’s Sjabloon Report Meldingen/ escalaties 4 ja Behoefte wijziging? Nee Sjabloon SIP Service Improvement plan Beoordelen Opstellen Service Improvement plan ja nee Akkoord? 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

10 Plaat 6: Service Levels (2/2)
BISL ASL 1.3 Operationele ICT aansturing 1.3 Behoefte planning 4.4 Contract management 7.5 Contract/SLA. 7.5 Service level managmenet 4.4 Arspraken 7.5 info over dienst-verlening 7.5 Service reports 4.4 Besch., en betrouw. plan 4.4 Verwerkings-planning 4.4 Beschikbaar-heidsrapp. 4.5 Capaciteits-plan 4.4 Beschikbaar-heidsbeheer 4.5 Capaciteits-beheer 4.6 Continuïteits-beheer 4.5 Cap.- en gebruiks overzichten 4.6 Continuï-teitsplan 4.6 Cont. overzichten 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

11 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 6: Service Levels (2/2) Productbeschrijvingen Vraagdzijde 1.3 Behoefteplanning Behoefteplanning bevat: Definitie van de gewenste kwaliteit van de informatievoorziening en daarmee bepalen van de behoefte aan informatievoorziening Bepaling van de noodzakelijk benodigde informatievoorziening Afstemming met Financieel management, Planning & Control en Contractmanagement over tijdpaden, haalbaarheid, kosten-batenafwegingen en dergelijke. Het geeft inzicht in de behoefte vanuit het bedrijfsproces op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit en de daarvoor te treffen maatregelen en het geeft inzicht in de resultaten en uitvoering van de ICT-dienstverlening in relatie tot de behoefte vanuit de bedrijfsprocessen. 4.4 Afspraken Afspraken vastgeleg ing: Een contract: een beschrijving van de samenwerkingsvorm, de randvoorwaarden van samenwerking en de gebieden van samenwerking. Een Service Level agreement is een beschrijving van de benodigde diensten en de randvoorwaarden waaronder deze diensten door de ICT-leverancier geleverd kunnen worden. Een SLA bevat een beschrijving van een mechanisme voor de monitoring op de naleving van gemaakte afspraken en een beschrijving van overlegvormen over de dienstverlening en de resultaten van het monitoren. Een beschrijving van de wijze van communicatie en de te volgen procedures voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld vastgelegd in een DAP). Aanbodzijde 7.5 SLA Een SLA bevat afspraken over het proces of het resultaat van dienstverlening (in voor opdrachtgevers begrijpelijke termen) waaraan de applicatiebeheerder zich commiteert alsmede sancties indien hieraan niet wordt voldaan. Het geheel van service levels vormt een adequate afspiegelijk van het door de klant gewenste niveau aan dienstverlening. Een SLA heeft betrekking op: het functioneren van de applicatie waarbij aspecten zoals performance, beschikbaarheid, toekomstvastheid zijn gekwantificeerd. De functionaliteit van de applicatie Het proces van dienstverlening De aard van de dienstverlening van de ApM organisatie (producten diensten catalogus). 7.5 Service reports In de service reports is weergegeven in welke maat de afgesproken service levers zijn gerealiseerd. 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

12 Plaat 7: Strategie (1/2) 1 2 3 4 5 6 7 8 Business Vraag Aanbod Rapport
Origineel, versie 1.1 Informatiestrategie Vraag Aanbod 1 Inventariseren Ketenontwikkelingen Inventariseren Bedrijfsproces ontwikkelingen Inventariseren Technologie ontwikkelingen 2 Inventariseren impact Ketenontwikkelingen Rapport Ketenontw. Inventariseren impact Technologie ontwikkelingen Inventariseren impact Bedrijfsproces ontwikkelingen Rapport Organisatie beleid Rapport technologie 3 Inventariseren Informatie Life cycle management Opstellen scenario Informatie Life cycle management Voorstel scenario Applicatie Life cycle management 4 5 Afstemmen scenario Informatie Life cycle management Informatie strategie Statusrapport Inventariseren Informatie Portfolio management 6 Voorstel Architectuur Applicatie Portfolio management 7 Uitvoeren overkoepelende afweging Voorstel Informatie Portfolio Voorstel Standaards 8 Afstemmen Scenario Informatie Portfolio management Informatie beleid Informatie Architectuur = Processtap/activiteit Informatie Portfolio Planning = deliverable 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

13 Plaat 8: Strategie (2/2) BISL ASL 8 Info.strat. 8 ACM
Vraagzijde levert belangrijskste input voor ACM 8.2 Invent impact ketenontw. 8.2 Rapport ketenontw. 8.3 Invent impact ont-wikkelingen 8.3 Analyse organisatie-beleid 8.3 Ontw uit ketenprocessen 8.4 Analyse nwe en gebr technologie 8.4 Ontw org en impact voor apps 8.2 Technologie strategie 8.2 Bepalen ketenontwikkelingen 8.3 Bepalen bedrijfsdoelstellingen 8.4 Bepalen technology ontwikkelingen 8.5 Informatie lifecycle maanagement 8.6 Informatie portfolio management 8.2 ICT developments strategy 8.3 Customer environment strategy 8.4 Customer organization strategy 8.5 Life cycle management 8.6 ICT portfolio mangement 8.4 Invent impact ont-wikkelingen 8.5 Strategie voor applicatie 8.5 Status-rapport 8.5 Informatie-strategie 8.6 ICT portfolio status 8.6 Informatie-architectuur 8.6 Info-beleid en portfol.plan 8.6 ICT portfolio beleid 9 IV org. strat. 9.3 Structuurplan IV organ. 9.2 Leveranciers beleid 9.3 Afspraken met gebr.org 9.2 Diensten en assortim. 9.4 Beleid over infor-matieketens 9.2 Leveranciersmanagement 9.3 Relatiemanagement gebruikersorganisatie 9.4 Ketenpartners-management 9.5 Strategie inrichting IV-functie 9.5 Beleid voor IV organisatie 9 OCM 9.2 Markt- inventarisatie 9.2 Markt- strategie 9.3 Account inventarisatie 9.3 Doelst. en accountstrat. 9.2 Market definition 9.3 Account definition 9.4 Skill definition 9.5 Technology definition 9.6 Service delivery definition 9.4 Inventarisatieen strategie 9.5 Techn inventarisatieen strat. 9.6 Globaal beleidsplan 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl

14 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl
Plaat 8: Strategie (2/2) Productbeschrijvingen Vraagdzijde 8.2 Rapport ketenontwikkeling Het doel is het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening. Van belang zijn: doelen, mogelijkheden van samenwerking; het bedrijfsproces van de betreffende organisatie; onderlinge informatiestromen tussen de organisaties; invulling van de informatievoorziening (al of niet geautomatiseerd) Het geeft inzicht in de bedrijfsbrede ontwikkelingen op het gebied van de informatie-uitwisseling met derden. Deze derden betreffen zowel partners in de voortbrengingsketen van de ondersteunende bedrijfsprocessen (l;anten en leveranciers) als partners in de informatieketen. 8.3 Analyse organisatiebeleid Vastlegging van de ontwikkelingen in de eigen organisatie die van invloed zijn op[ de keuzes die gemaakt worden in de informatievoorziening. Wijzigingen op het gebied van financiën, productvoering, organisatie- en procesinrichting, personeel en dergelijke, kunnen een grote betekenis hebben op de invulling van de informatievoorziening in de nabije toekomst en op langere termijn. Het doel is op pro-actieve wijze aandacht besteden aan de ontwikkelingen die spelen in de organisatie en het bepalen van de inhoudelijke invloed hiervan op de informatievoorziening. 8.5 Informatiestrategie Een strategie voor de informatievoorziening met hierin opgenomen: Schets: beschrijving van de gewenste informatievoorziening op langere termijn Scenario: activiteiten, wijzigingen, stappen met structureel verbeteringskarakter om daar te komen Relaties: impact voor andere delen van de informatievoorziening, ketens en dergelijke Inschatting kosten, maatregelen, baten en ruwe planning 8.6 Informatiebeleid en portfolioplanning Het doel van Informatie portfolio management is het zorgdragen voor een vanuit bedrijfsbrede optiek optimale inzet van middelen en opzet van de informatievoorziening en het afstemmen van de verschillende (deel-)plannen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de informatievoorziening. Dit vindt plaats door het opstellen en onderhouden van een portfolio van de IV-objecten in hoofdlijnen. In deze portfolio worden de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de objecten opgeslagen evenals de veranderingsbehoeften daarop en het belang ervan. Op basis hiervan worden de bedrijfsbrede en bedrijfsbreed gedragen beslissingen genomen over de uit te voeren veranderingen. 9.2 Leveranciersbeleid Generiek beleid over hoe om te gaan met leveranciers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de benodigde soorten van dienstverlening en de wijze waarop en bij wat voor soort leverancier deze moet worden ingekocht,. Tevens wordt aandacht besteed aan de generieke afspraken met leveranciers en aan richtlijnen hoe leveranciers te selecteren inclusief de benodigde mandaten naar het sturend niveau. Richtlijnen of suggesties hoe om te gaan met specifieke leveranciers en diensten die worden afgenomen. Raamcontracten of overkoepelende contracten die voor langere termijn invulling geven aan een strategische samenwerking met ICT-leveranciers. 9.2 Dienstenassortiment Generieke afspraken over af te nemen diensten en richtlijnen daarbij voor het sturend niveau. Aanbodzijde 8.2 Technologie strategie In de strategie zijn verwoord: interessante mogelijkheden of noodzaak van nieuwe technologie, mogelijke toepasbaarheid, voordelen en risico’s. Beleidsplan ten aanzien van de technologie Logisch groeipad vanuit bestaande technologie 8.5 Strategie voor applicatie In de strategie zijn verwoord status van de huidige applicatie (sterkten en zwakten vanuit gebruik, exploitatie en onderhoud) ontwikkelingen: gewenste of noodzakelijk wijzigingen vanuit omgeving of beleid vernieuwingsscenario’s, schetsen en afwegingen: mogelijke arichtecturen en scenario’s, voordel en nadelen van de scenario’s applicatiestrategie op langere termijn (structurele verbeteringen, plannen en fasering, investeringen) kortetermijnverbeteringen (quick wins). 02 August 2007 Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl


Download ppt "Praatplaten beheer van informatievoorziening RWS"

Verwante presentaties


Ads door Google