De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Voor het scheiden van vraag en aanbod van IT-beheer zijn een aantal raamwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Voor het scheiden van vraag en aanbod van IT-beheer zijn een aantal raamwerken."— Transcript van de presentatie:

1 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Voor het scheiden van vraag en aanbod van IT-beheer zijn een aantal raamwerken (inter)nationaal in omloop. RWS heeft besloten haar beheer conform deze raamwerken in te richten. De raamwerken bieden veel houvast bij het vormgeven van de noodzakelijk activiteiten binnen de diverse afdelingen. De functioneel beheerder gaan uit van BISL en het applicatiemanagement van ASL. De raamwerken zijn minder praktisch als het gaat om het duidelijk maken van de interactie tussen de raamwerken en dus tussen de verschillende beheerpartijen. In de volgende praatplaten is een aanzet gemaakt deze interactie te verduidelijken. Zie de platen vooral als hulpmiddel bij het vormgeven van de relaties tussen vraag en aanbodzijde en vooral niet als vastgestelde en verplichte procedure. Voor een viertal beheer aandachtsgebieden zijn vanuit een tweetal gezichtspunten praatplaten opgenomen. 1. Scheiden vraag en aanbod Deze praatplaten zijn ontstaan met als doel om met elkaar, dus vraagzijde in de vorm van functioneel beheerder en aanbodzijde door applicatiemanager, vast te stellen welke activiteiten noodzakelijk zijn om het beheer conform het uitgangspunt van vraag en aanbod te scheiden. Resultaat is een veranderplan. Vraagzijde GebruikerApMFunctione el beheer Service mgt (o.a. service desk) Aanbodzijde 2. Raamwerken BISL en ASL In deze praatplaten is een aanzet gemaakt om op basis van producten (documenten) de relatie tussen enerzijds BISL en anderzijds ASL weer te geven. Uitgangspunt zijn de gepubliceerde uitgavan van BISL en ASL.. De gebruikte nummering BISL is overeenkomstig de indeling die de werkgroep BISL heeft gekozen. De nummering ASL is gebaseerd op de paragraafnummers in het boek ASL 1). BiSL ASL Organization Cycle Management Applications Cycle Management Managementprocessen Beheer Onderhoud / vernieuwing Functionaliteits-beheer Gebruiks-beheer Managementprocessen Opstellen Informatie Strategie Opstellen IV-organisatie strategie Product Voor de volgende vier aandachtsgebieden zijn beide geschetste gezichtspunten uitgewerkt in een praatplaat waarbij tevens als aanvulling op de praatplaten vanuit BISL en ASL perspectief de productbescrhijvingen zijn toegevoegd : 1.Wijzigingenplaat 1 en 2 2.Vragen en verstoringenplaat 3 en 4 3.Service levelsplaat 5 en 6 4.Strategieplaat 7 en 8 Praatplaten beheer van informatievoorziening RWS Technischbeheer Applicatiebeheer Functioneel beheer Aanbodzijde ITIL ASL BiSL Vraagzijde 1) De werkgroep ASL heeft, vergelijkbaar mets de werkgroep Functioneel Beheer, de procesbeschrijvingen ASL opgesteld. Hierbij zijn een aantal verschillende documenten ontstaan met elk een eigen inhoudsopgevave. I.t.t. de procesbeschrijvingen functioneel beheer is hier dus geen sprake van één inhoudsopgave. Daarom is gebruik gemaakt van de nummering uit het ASL boek.

2 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl AanbodVraag Wijzigings verzoek Impact Analysis 1) Wijzigings verzoek (impact, $, tijdindic) Specificeren Niet-IT aspecten Doorgaan? Opstellen Kosten / baten analyse Design (specificeren) Opstellen plan Doorgaan? Vormgeven niet geautom. IV Realization Acceptatietest Testing (unit en integratietests) Testing (productietest) Acceptatie Transitie Software Control & Distribution Acceptatie T impact # functie Punten (FP) T / FP Functioneel Ontwerp Wijzigings verzoek Functioneel Ontwerp Checklist Richtlijnen = Processtap/activiteit = te meten grootheid = hulpmiddel Standaarden Generieke acc. criteria -TO - Applicatie - Documentatie Sjabloon RFC Sjabloon KBA Sjabloon PP Implementatie draaiboek Registratie / Specificeren = deliverable Plan/offerte Op- cq bijstellen releaseplan Op voorlopige releaseplanning zetten Doorgaan? Specificeren Business Gebruikersonderst. Call- incident Servicelevel mgt Plaat 1: Wijzigingen (1/2) Beoordelen janee Advisering/ oplossinsrichtingen Implementation Voorbereiden transitie Acceptatie 1 2 3 4 5 6 Sjabloon testplan ja nee ja Test rapporten Productie opdracht Wijzigings voorstel = Beslismoment ja Origineel, versie 1.1

3 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl ASLBISL 2.1 Voor- onderzoek 2.2 Beschr. Opl. Niet IT 2.2 Documenten Niet IT (ghl) 2.3 Implemen- tatieplan 2.3 Transitie- plan 2.4 Testaanpak en opzet 2.4 Test- en toets resultaten 2.4 Decharge 3.1 Wijzigingen adm. 3.1 wijz.+impl. kalender 3.2 Gewijz. Info.voorz. 3.2 Transitie- rapport. 3.1 Wijzigings- voorstel 5.2 Rapport Impact analyse 5.2 Change set 3.1 (voorl.) opdracht 5.4 Nieuwe of gewijz. docs 5.4 Nieuwe of gewijz. Systeem 5.4 Test- resultaten 5.5 Test- producten 5.6 Exploitatie opdracht 5.6 Opdracht decharge 5.3 Uitwerken Oplossingsr. 6.2 Wijzingen administratie 6.2 Release administratie 6.3 Change packages 6.3 Info over objecten 3.1 Info verzamelde wijzigingen 3.1 Bepalen impact Besluitvorming, besturing, planning en control 3.1 (voorl.) opdracht 2.1 Informatie analyse 2.1 Specificaties 5.3 Oplossigs- richtingen 5.3 nadere uitw. Vraag- stelling 5.3 Ontwerp documentatie 3.1 Wijzigingenbeheer 2.1 Specificeren 2.2 Vormegen niet geatuomatiseerde IT 2.4 Toetsen en Testen 2.3 Voorbereiden Transitie 3.2 Transitie5.6 Implementatie 5.2 Impact analyse 5.3 Ontwerp 5.4 Realisatie 5.5 Testen 6.2 Wijzigingen beheer 6.3 Programmabeheer en distributie Plaat 2: Wijzigingen (2/2)

4 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Plaat 2: Wijzigingen (2/2) Productbeschrijvingen vraagzijde Vraagzijde 2.1 Vooronderzoek Het doel van een vooronderzoek is duidelijkheid verkrijgen over aanleiding, precieze doel en randvoorwaarden voor de gewenste wijziging. 2.1 Informatie analyse Informatie analyse van de binnengekomen veranderingsbehoefte op noodzaak en urgentie. Op basis van deze analyse wordt besluit genomen of de gewenste verandering daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De informatie analyse beschrijft: Aanleiding, Doel, Doelgroep, Prioriteit, Impact, Kosten/baten, Gewenste oplevertermijn. Het doel van de informatie analyse is: het bepalen van impact en omvang van de wijziging en oplossingsruimte het bepalen en vastleggen van de functionele behoeften en van de eisen t.a.v. de oplossingsrichting in ICT de keuze uit oplossingsalternatieven van ICT 2.1 Specificaties Een specificatie bevat: logische beschrijvingen waaruit de gewenste werking van de informatievoorziening kan worden bepaald (functionele eisen); eventuele eisen ten aanzien van de inpassing van deze informatievoorziening in de omgeving (interfaces); aanvullende eisen ten aanzien van het gebruik van deze informatievoorziening, bijvoorbeeld op het terrein van performance, bereikbaarheid, betrouwbaarheid (niet-functionele kwaliteitseisen). De specificatie is een omschrijving met functionele inhoudelijke eisen en randvoorwaarden, waarmee functioneel beheer aangeeft, welke verwachtingen en eisen men heeft ten aanzien van de gebruikte ICT of ICT-dienstverlening of de wijzigingen daaraan (ICT-vereisten). Het doel van een specificatie is een eenduidige omschrijving van de oplossingsrichtingen van een gewenste verandering. Op basis van een specificatie kan een ict-leverancier een ontwerp maken. 2.3 Implementatieplan Een implementatieplan bevat alle noodzakelijke onderwerpen en activiteiten die moeten worden uitgevoerd voor een succesvolle voorbereiding van de implementatie. Op basis van het opgestelde plan vinden de uitvoerende activiteiten plaats ten aanzien van de ICT. Het doel is het organiseren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de ICT-transitie, zodat de wijziging succesvol doorgevoerd kan worden. 2.4 Testaanpak en opzet Een testaanpak/-opzet is een vastgestelde teststrategie, plan en planning voor het uitvoeren van de test. Het bevat een bijgewerkte en gedocumenteerde set van testgevallen. 2.4 Test- en toetsresultaten Het bevat: bevindingen vanuit de (acceptatie)test, inclusief bevindingen over de onderlinge aansluiting tussen de gewijzigde niet-geautomatiseerde informatievoorziening en de geautomatiseerde informatievoorziening; de gevalideerde implementatieplannen en transitieplannen; een op basis van een evaluatie en risico-beoordeling onderbouwd advies over te nemen vervolgstappen naar aanleiding van de test- resultaten. Uiteindelijk doel is een informatiesysteem dat ofwel werkt conform specificaties ofwel werkt met beargumenteerde afwijkingen in de werking ten opzichte van de specificaties. 2.4 Decharge Dechargeverlening aan de ICT-leverancier. 3.1 Wijzigingsvoorstel Op basis van een wijzigingsvoorstel kan de beoordeling en besluitvorming plaatsvinden. Het is een volledig geformuleerd en geadministrateerd gewenste wijziging. 3.1 Opdracht De opdracht vormt de start van het realiseren van de gewenste wijziging van het geautomatiseerde systeem omschreven in de specificaties door de ICT-leverancier. De geautomatiseerde informatievoorziening wordt gerealiseerd door technisch beheer en applicatiebeheer.

5 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Plaat 2: Wijzigingen (2/2) Productbeschrijvingen aanbodzijde Aanbodzijde 5.2 Rapport impact analyse In een rapport impactanalyse wordt in kaart gebracht wat de gevolgen (impact) zijn van voorgestelde wijzigingen en op basis hiervan wordt bepaald wat de beste globale oplossingsrichting is om de wijziging te realiseren. Elementen zijn Applicatie, Gebruikersorgansiatie, Infrastructuur 5.3 Ontwerp documentatie De (gebruikers) specificaties van het informatiesysteem of wijziging dienen dusdanig vastgelegd te worden zodat deze daarna op eenduidige wijze kunnen worden gerealiseerd en getest. Het primaire resultaat is een functioneel en/of logisch ontwerp, een niet- technische beschrijving van de werking. Aspecten zijn: status van de ontwerpen (globaal of specifiek) afhankelijkheid van ontwikkelmethodiek (waterval of iteratief) Documenten zijn o.a. procesbeschrijvingen, requirements, niet-functionele eisen, functioneel ontwerp, prototypen, testplannen, testscripts 5.4 Testresultaten De testresultaten geven een beeld van of datgene wat is ontworpen ook inderdaad gerealiseerd is. De resultaten worden gebruikt om te vast te stellen of de applicatie gebruikt kan worden en of deze beheer- en exploiteerbaar is. Elementen van testrapportages zijn risico’s, kwaliteitsattributen, testresultaten, advies

6 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Aanbod Vraag Business T aantal matches = Processtap/activiteit = te meten grootheid = hulpmiddel Sjabloon Call Verzamelen rele- vante informatie = deliverable Evt. aanvullende informatie Registratie 1 2 3 Classificatie Match? (EHBI) ja nee Analyse Oplossingen inventariseren Oplossingen inventariseren Keuze oplossing Oplossing toepassen Oplossing toepassen 4 Wijziging? Maken wijzigingsvoorstel Check oplossing ja nee Oplossing ok? nee ja Oplossing vastleggen 5 Geregistreerde call Toegewezen call Call + oplossing Afsluiten Oplossingen Afgesloten call = beslismoment Wijzigings- traject Toewijzen Monitoring etc. Aangevulde call Wijzigings- voorstel = proces Wijziging? ja nee Origineel, versie 1.1 Plaat 3: Vragen en verstoringen (1/2)

7 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl ASLBISL Plaat 4: Vragen en Verstoringen (2/2) 1.1 Gebruikers- ondersteuning 4.2 Incident- registratie 1.1 Calls (niet te beantw) 1.1 Afgehandel- de calls 1.1 Rapportage 1.3 Opdrachten.i.k.v incidenten 1.3 Operationele ICT aansturing 4.2 Inciedentbeheer 4.2 Problemen 4.2 Incident rapportage 4.2 Pro- actieve communic.

8 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Vraagdzijde 1.1 Calls (oplossing bij APM of SM) Een vraag, opmerking, wens of verzoek van een eindgebruiker met betrekking tot de informatievoorziening die niet door de gebruikersondersteuning kan worden opgelost en wordt doorgegeven aan applicatiebeheer. 1.3 Opdrachten (in het kader van incidenten) Het verstrekken van operationele opdrachten aan de ICT-leverancier. Het betreft het afhandelen van calls die niet door functioneel beheer opgelost kan worden vanwege de technische oorzaak. Aanbodzijde 4.2 Incident registratie De incident registratie is een resultaat van het incidentbeheerproces. Met behulp van de registratie is inzichtelijk: gegevens van het incident zoals omschrijving, melder, etc. status van het incident meldingen naar andere beheerprocessen (2 e lijn), status van afhandeling 4.2 Incidentrapportage De incidentrapportage geeft inzicht in: de statussen van de incidenten incidenten die mogelijk problems zijn tijdbesteding realisatie van service levels Plaat 4: Vragen en Verstoringen (2/2) Productbeschrijvingen

9 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl AanbodVraag Bewaken SLA Opstellen SLA aanvraag Beoordelen Opstellen Service Improvement plan Business = Processtap/activiteit = te meten grootheid = hulpmiddel Service Improvement plan Identificatie behoef- ten / gewenste veranderingen = deliverable SLA Akkoord? ja Op- cq bijstellen Product-/Diensten catalogus en KPI’s 1 2 3 4 janee PDC Opstellen voorstel SLA Aanvraag SLA Voorstel SLA Nee Bewaken SLA Service level reports Meldingen/ escalaties Akkoord? Behoefte wijziging? ja Nee Sjabloon PDC Sjabloon SLA Sjabloon Report Sjabloon SIP T KPI’s = beslismoment Origineel, versie 1.1 Plaat 5: Service levels (1/2)

10 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl ASLBISL Plaat 6: Service Levels (2/2) 4.4 Beschikbaar-heidsbeheer 4.4 Besch., en betrouw. plan 4.4 Verwerkings- planning 4.5 Capaciteits-beheer 4.5 Capaciteits- plan 4.5 Cap.- en gebruiks overzichten 4.6 Continuïteits-beheer 4.6 Continuï- teitsplan 4.6 Cont. overzichten 7.5 Service level managmenet 7.5 Contract/SLA. 4.4 Beschikbaar- heidsrapp. 7.5 Service reports 4.4 Contract management 4.4 Arspraken 1.3 Operationele ICT aansturing 1.3 Behoefte planning 7.5 info over dienst- verlening

11 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Vraagdzijde 1.3 Behoefteplanning Behoefteplanning bevat: Definitie van de gewenste kwaliteit van de informatievoorziening en daarmee bepalen van de behoefte aan informatievoorziening Bepaling van de noodzakelijk benodigde informatievoorziening Afstemming met Financieel management, Planning & Control en Contractmanagement over tijdpaden, haalbaarheid, kosten- batenafwegingen en dergelijke. Het geeft inzicht in de behoefte vanuit het bedrijfsproces op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit en de daarvoor te treffen maatregelen en het geeft inzicht in de resultaten en uitvoering van de ICT-dienstverlening in relatie tot de behoefte vanuit de bedrijfsprocessen. 4.4 Afspraken Afspraken vastgeleg ing: Een contract: een beschrijving van de samenwerkingsvorm, de randvoorwaarden van samenwerking en de gebieden van samenwerking. Een Service Level agreement is een beschrijving van de benodigde diensten en de randvoorwaarden waaronder deze diensten door de ICT-leverancier geleverd kunnen worden. Een SLA bevat een beschrijving van een mechanisme voor de monitoring op de naleving van gemaakte afspraken en een beschrijving van overlegvormen over de dienstverlening en de resultaten van het monitoren. Een beschrijving van de wijze van communicatie en de te volgen procedures voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld vastgelegd in een DAP). Aanbodzijde 7.5 SLA Een SLA bevat afspraken over het proces of het resultaat van dienstverlening (in voor opdrachtgevers begrijpelijke termen) waaraan de applicatiebeheerder zich commiteert alsmede sancties indien hieraan niet wordt voldaan. Het geheel van service levels vormt een adequate afspiegelijk van het door de klant gewenste niveau aan dienstverlening. Een SLA heeft betrekking op: het functioneren van de applicatie waarbij aspecten zoals performance, beschikbaarheid, toekomstvastheid zijn gekwantificeerd. De functionaliteit van de applicatie Het proces van dienstverlening De aard van de dienstverlening van de ApM organisatie (producten diensten catalogus). 7.5 Service reports In de service reports is weergegeven in welke maat de afgesproken service levers zijn gerealiseerd. Plaat 6: Service Levels (2/2) Productbeschrijvingen

12 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl AanbodVraag Inventariseren Bedrijfsproces ontwikkelingen Business Inventariseren Ketenontwikkelingen 1 2 3 4 Inventariseren impact Bedrijfsproces ontwikkelingen Inventariseren impact Ketenontwikkelingen Inventariseren impact Technologie ontwikkelingen Rapport technologie Rapport Organisatie beleid Rapport Ketenontw. Inventariseren Informatie Life cycle management Inventariseren Informatie Portfolio management Opstellen scenario Informatie Life cycle management Afstemmen scenario Informatie Life cycle management Voorstel scenario Informatie strategie Statusrapport Uitvoeren overkoepelende afweging Afstemmen Scenario Informatie Portfolio management Voorstel Architectuur Informatie beleid Informatie Architectuur Informatie Portfolio Planning 5 6 7 8 Inventariseren Technologie ontwikkelingen Applicatie Life cycle management Applicatie Portfolio management Voorstel Informatie Portfolio Voorstel Standaards = Processtap/activiteit = deliverable Plaat 7: Strategie (1/2) Origineel, versie 1.1 Informatiestrategie

13 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl ASLBISL 8.2 Rapport ketenontw. 8.2 Technologie strategie 8.2 ICT developments strategy8.3 Customer environment strategy 8.3 Ontw uit ketenprocessen 8.4 Customer organization strategy 8.4 Ontw org en impact voor apps 8.5 Life cycle management 8.5 Strategie voor applicatie 8.6 ICT portfolio mangement 8 ACM 8.6 ICT portfolio status Vraagzijde levert belangrijskste input voor ACM 8.6 ICT portfolio beleid 9.2 Markt- inventarisatie 9.2 Market definition9.3 Account definition 9.2 Markt- strategie 9.4 Skill definition 9.3 Doelst. en accountstrat. 9.5 Technology definition9.6 Service delivery definition 9 OCM 9.4 Inventarisatie en strategie 9.5 Techn inventarisatie en strat. 9.3 Account inventarisatie 9.6 Globaal beleidsplan 8.2 Bepalen ketenontwikkelingen8.3 Bepalen bedrijfsdoelstellingen8.4 Bepalen technology ontwikkelingen8.5 Informatie lifecycle maanagement8.6 Informatie portfolio management 8 Info.strat. 8.2 Invent impact ketenontw. 8.3 Analyse organisatie- beleid 8.3 Invent impact ont- wikkelingen 8.4 Analyse nwe en gebr technologie 8.4 Invent impact ont- wikkelingen 8.5 Status- rapport 8.5 Informatie- strategie 8.6 Informatie- architectuur 8.6 Info- beleid en portfol.plan 9.2 Leveranciersmanagement9.3 Relatiemanagement gebruikersorganisatie9.4 Ketenpartners-management9.5 Strategie inrichting IV-functie 9 IV org. strat. 9.2 Leveranciers beleid 9.2 Diensten en assortim. 9.3 Structuurplan IV organ. 9.3 Afspraken met gebr.org 9.4 Beleid over infor- matieketens 9.5 Beleid voor IV organisatie Plaat 8: Strategie (2/2)

14 02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Vraagdzijde 8.2 Rapport ketenontwikkeling Het doel is het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening. Van belang zijn: doelen, mogelijkheden van samenwerking; het bedrijfsproces van de betreffende organisatie; onderlinge informatiestromen tussen de organisaties; invulling van de informatievoorziening (al of niet geautomatiseerd) Het geeft inzicht in de bedrijfsbrede ontwikkelingen op het gebied van de informatie-uitwisseling met derden. Deze derden betreffen zowel partners in de voortbrengingsketen van de ondersteunende bedrijfsprocessen (l;anten en leveranciers) als partners in de informatieketen. 8.3 Analyse organisatiebeleid Vastlegging van de ontwikkelingen in de eigen organisatie die van invloed zijn op[ de keuzes die gemaakt worden in de informatievoorziening. Wijzigingen op het gebied van financiën, productvoering, organisatie- en procesinrichting, personeel en dergelijke, kunnen een grote betekenis hebben op de invulling van de informatievoorziening in de nabije toekomst en op langere termijn. Het doel is op pro-actieve wijze aandacht besteden aan de ontwikkelingen die spelen in de organisatie en het bepalen van de inhoudelijke invloed hiervan op de informatievoorziening. 8.5 Informatiestrategie Een strategie voor de informatievoorziening met hierin opgenomen: Schets: beschrijving van de gewenste informatievoorziening op langere termijn Scenario: activiteiten, wijzigingen, stappen met structureel verbeteringskarakter om daar te komen Relaties: impact voor andere delen van de informatievoorziening, ketens en dergelijke Inschatting kosten, maatregelen, baten en ruwe planning 8.6 Informatiebeleid en portfolioplanning Het doel van Informatie portfolio management is het zorgdragen voor een vanuit bedrijfsbrede optiek optimale inzet van middelen en opzet van de informatievoorziening en het afstemmen van de verschillende (deel-)plannen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de informatievoorziening. Dit vindt plaats door het opstellen en onderhouden van een portfolio van de IV-objecten in hoofdlijnen. In deze portfolio worden de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de objecten opgeslagen evenals de veranderingsbehoeften daarop en het belang ervan. Op basis hiervan worden de bedrijfsbrede en bedrijfsbreed gedragen beslissingen genomen over de uit te voeren veranderingen. 9.2 Leveranciersbeleid Generiek beleid over hoe om te gaan met leveranciers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de benodigde soorten van dienstverlening en de wijze waarop en bij wat voor soort leverancier deze moet worden ingekocht,. Tevens wordt aandacht besteed aan de generieke afspraken met leveranciers en aan richtlijnen hoe leveranciers te selecteren inclusief de benodigde mandaten naar het sturend niveau. Richtlijnen of suggesties hoe om te gaan met specifieke leveranciers en diensten die worden afgenomen. Raamcontracten of overkoepelende contracten die voor langere termijn invulling geven aan een strategische samenwerking met ICT- leveranciers. 9.2 Dienstenassortiment Generieke afspraken over af te nemen diensten en richtlijnen daarbij voor het sturend niveau. Aanbodzijde 8.2 Technologie strategie In de strategie zijn verwoord: interessante mogelijkheden of noodzaak van nieuwe technologie, mogelijke toepasbaarheid, voordelen en risico’s. Beleidsplan ten aanzien van de technologie Logisch groeipad vanuit bestaande technologie 8.5 Strategie voor applicatie In de strategie zijn verwoord status van de huidige applicatie (sterkten en zwakten vanuit gebruik, exploitatie en onderhoud) ontwikkelingen: gewenste of noodzakelijk wijzigingen vanuit omgeving of beleid vernieuwingsscenario’s, schetsen en afwegingen: mogelijke arichtecturen en scenario’s, voordel en nadelen van de scenario’s applicatiestrategie op langere termijn (structurele verbeteringen, plannen en fasering, investeringen) kortetermijnverbeteringen (quick wins). Plaat 8: Strategie (2/2) Productbeschrijvingen


Download ppt "02 August 2007Versie 0.2 Praatplaat scheiden vraag/aanbod I.r.t bisl/asl Voor het scheiden van vraag en aanbod van IT-beheer zijn een aantal raamwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google