De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 (Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen
Harry Killaars Veiligheidsconsultant Openbare Veiligheid Brandweer Midden en West-Brabant GI4OOV & GUFO

2 NVBR Branchevereniging van de Brandweer Jaarlijkse ledenvergadering
Raad van Regionale Commandanten Programmaraad risicobeheersing en crisis- beheersing Netwerken van de leden Cluster EV van LNP

3 In overleg op verschillende niveaus
Op verzoek van VROM voor OESO Parijs Overleg BZK, VROM en V&W IPO/VNG Basisnet Relevant Kennistafels Netwerk pro-actie in de regio

4 Buisleidingen Gas Vloeistof (zeer) Brandbaar Aardgas Butaan Buteen
Etheen Propeen Monovinylchloride Waterstof Aardgascondensaat Benzines Crude oil Diesel olie Gascondensaat Gasolie Huisbrandolie Kerosine Nafta Propyleenoxide Ruwe aardolie Brandbaar Toxisch ethyleenoxide Inert Stikstof Oxiderend Zuurstof GI4OOV & GUFO

5 Scenario’s Aard Gevaren 1 Brandbaar gas Brand/explosie Hitte bij brand
Geluid (hoge druk) 2 Brandbare vloeistof Brand/ explosie Milieuverontreiniging Verzakking van grond 3 Stikstof Verstikking 4 Zuurstof Bevordering spontane ontbranding 5 Toxisch gas vergiftiging

6 Effecten Effect Effectafstand Brandbaar gas Ontsteking/brand
400 m (hoge druk) 100 m (lage druk) Brandbare vloeistof irritatie 100 m Stikstof verstikking Zuurstof ontbranding Toxisch gas 1.000 m

7 Incidenten (dagelijks)

8 Grote incidenten 1992 heipaal door gastransportleiding Venlo
2004 explosie Gellingen België 2004 DPO zuid Limburg kerosine 2008 lekkage Antwerpen ethyleen Journaal

9 Taken Hulpdiensten Politie GHOR Brandweer Gemeenten Afzetten
Omleiden verkeer Evacueren burgers Begeleiden van technici naar incidenten en slachtoffers naar ziekenhuizen GHOR Behandelen van slachtoffers Opbouw en bemannen van Sigmatenten Brandweer Inschatten van gevaar, grootte van bedreigde gebied Aard van lekkage vloeistof, gas Effectafstand bepalen Beperken van het gevaar Beheersen van het gevaar Beperken materiële schade Ontsmetten slachtoffers en hulpverleners Gemeenten Voorlichting burgers Opvang burgers Registratie slachtoffers Afwikkeling met leiding beheerder Taken Hulpdiensten

10 Crisisbeheersing Buisleidingincidenten zijn opgenomen in het regionaal beheersplan, als ongeval met gevaarlijke stoffen. Opschaling conform procedure incidentmatrix. Concrete afspraken met leidingbeheerders.

11 Risicobeheersing >>> BEVB
Art 12.2. Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede hulpverlening en zelfredzaamheid. Wro art 2.1 of 2.2 Structuurvisie RO

12 Ervaringen adviespraktijk MWB
Tracébesluit Gasunie leiding naar België; Tracébesluit Zebra gasleiding Amercentrale; Leidingenstraat Roosendaal; Bebouwing in nabijheid van gasleidingen; Vloeistofleidingen tussen Antwerpen, Bergen op Zoom en Rotterdam; Gasdrukstations aan de grens.

13 Risicoprofiel cyclisch proces 4 jaar
Wet op de Veiligheidregio’s Overzicht van risicovolle situaties in de regio; Analyse, weging en inschatting van de gevolgen van risicovolle situaties; Na overleg en input met/van raden deelnemende gemeenten; Na overleg met infra-, en leidingbeheerders, waterschappen; Risicoprofiel is input voor Crisisplan en Beleidsplan.

14 Vragen


Download ppt "(Ontwerp) Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google