De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviespresentatie V.V. Bieslo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviespresentatie V.V. Bieslo"— Transcript van de presentatie:

1 Adviespresentatie V.V. Bieslo
SPECO Sport & Marketing/Management Where sport meets business Adviespresentatie V.V. Bieslo Patrick van Herten Luc Meerts Rick Feuler

2 Intro Nadat we het verenigingsverslag hebben gemaakt zijn we tot enkele conclusies gekomen bij de verschillende onderwerpen. Het verslag bestond uit vier onderdelen: sportmanagement, bedrijfseconomie, sportbeleid en sportmarktonderzoek. We zijn een aantal maanden geleden begonnen met ons onderzoek. Zo hebben we onder 110 leden enquetes afgenomen. De vragen gingen over een aantal dimensies betrekkende op v.v. Bieslo. Ook hebben wij interviews afgenomen, een vergadering bijgewoond en de sportnota opgevraagd. Voor de rest van de informatie hebben we deskresearch gedaan via internet, folders enz. Het doel van deze adviespresentatie is dat wij voor elk van deze vier onderwerpen de club v.v. Bieslo adviseren hoe het beter kan. De presentatie is opgebouwd uit drie onderdelen: Ledentevredenheid, Management & Organisatie en Beleidsrelaties. Deze drie items zijn ook weer verdeeld in verschillende onderdelen. Tip: voeg foto toe van je vereniging! Tip: voeg foto toe van je vereniging!

3 Inhoud: Adviesonderwerpen
Ledentevredenheid Management & Organisatie Beleidsrelaties

4 Adviesonderwerp 1: Ledentevredenheid Wij hebben 110 leden van de vereniging geënquêteerd. Wij hebben een 100% respons gekregen van de ondervraagde leden. Naast een aantal open vragen, konden de vragen beantwoorden met een 1-5 schaal. Hierbij is 1 zeer goed en 5 zeer slecht.

5 De douches moeten gerenoveerd worden.
1.1Tastbare zaken Wij hebben hier de leden ondervraagd wat zij over bepaalde aspecten vinden. Wij hebben vragen gesteld over de algemene accommodatie en materialen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste leden tevreden zijn over de kantine en kleedlokalen. Toch zijn er nog twee veranderpunten mogelijk volgens de leden. 82 van de 110 ondervraagden heeft de openvraag beantwoord over de kleedlokalen. Daarvan heeft 61,2% aangegeven dat de douches anders moeten. De douches moeten gerenoveerd worden.

6 De voetbalvelden moeten beter worden onderhouden.
1.1Tastbare zaken Ook hebben wij de leden gevraagd wat hun oordeel is over de kwaliteit van de velden. Van alle ondervraagden hebben 38 spelers de vraag over de voetbalvelden beantwoordt met slecht of zeer slecht. Verder hebben 43 personen deze als neutraal beoordeeld. De voetbalvelden moeten beter worden onderhouden.

7 De website moet vaker ge-update worden en het clubblad gemoderniseerd
1.2 Communicatie InhoudBlad Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Zeer goed 17 15,5 Goed 59 53,6 69,1 Neutraal 26 23,6 92,7 Slecht 6 5,5 98,2 Zeer slecht 2 1,8 100,0 Total 110 We hebben de leden de communicatie laten beoordelen. Hierbij zijn de onderwerpen: ALV, website en clubblad aan bod gekomen. We kunnen concluderen dat de leden zeer tevreden zijn over de ALV, clubblad en de website. Wel kwam uit het onderzoek naar voren dat de website niet altijd up-to-date is. Dit vond 62,8% van de ondervraagden. De lay-out van het clubblad is verouderd vind 64%. Op de website moeten meer wedstrijdverslagen en foto’s om hem zo up-to-date te houden. Een nieuw jasje voor het clubblad, is geen verkeerde zet. De website moet vaker ge-update worden en het clubblad gemoderniseerd

8 1.3 Veiligheid De voorlichting van veiligheidsmaatregelen moet
Bij het aspect veiligheid hebben we gekeken hoe het bestuur met vertrouwelijk informatie omgaat, de leden onderling met elkaar omgaan, en als de leden op de hoogte zijn van veiligheidsprocedure tijdens calamiteiten. Het bestuur gaat volgens 55,7% vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Er is binnen de vereniging geen sprake van discriminatie, pesten en intimidatie. Het verspreiden van informatie over het handelen bij calamiteiten is onder de maat, want 42,6% vind het slecht of zeer slecht . Mocht er iets gebeuren weten de leden niet wat ze moeten doen. De voorlichting van veiligheidsmaatregelen moet bij elk begin van het seizoen gepubliceerd worden.

9 V.v. Bieslo moet op dezelfde weg doorgaan zoals nu.
1.4 Competentie Bij het aspect competentie hebben wij de leden ondervraagd wat zij vinden van hun leidinggevende betreft vaardigheden, taken en houding. Volgens de leden hebben de trainers/coaches de geschikte vaardigheden, taken en houding. Bij elke vraag heeft meer dan 80% beantwoord met goed of zeer goed. Ze zijn tevreden hierover. De kwaliteit kan natuurlijk altijd beter, want stilstaan is achteruitgang. Mijn trainer/coach heeft goede leidinggevende taken (Kan hij orde in groep houden, voortouw nemen)a Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Zeer goed 32 29,1 31,7 Goed 51 46,4 50,5 82,2 Neutraal 15 13,6 14,9 97,0 Slecht 3 2,7 3,0 100,0 Total 101 91,8 Missing System 9 8,2 110 a.Figuur 41 V.v. Bieslo moet op dezelfde weg doorgaan zoals nu.

10 1.5 Betrouwbaarheid V.v. Bieslo moet proberen de betrouwbaarheid
Bij het aspect betrouwbaarheid kijken we hoe leden hun afspraken na komen. Hoe kunnen de leden op elkaar vertrouwen dat de afspraken nageleefd worden. 77,8% heeft deze vraag beantwoord met goed of zeer goed. In vergelijking met andere onderzoeken is dit heel hoog. Daar blijkt een gemiddelde van +/- 55% te zijn. Bij ons in het team worden afspraken goed nagekomen.a Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Zeer goed 20 18,2 18,5 Goed 64 58,2 59,3 77,8 Neutraal 18 16,4 16,7 94,4 Slecht 6 5,5 5,6 100,0 Total 108 98,2 Missing System 2 1,8 110 a.Figuur 44 V.v. Bieslo moet proberen de betrouwbaarheid in stand te houden.

11 Aanbevelingen onderdeel marktonderzoek
De douches moeten gerenoveerd worden en de voetbalvelden beter worden onderhouden. De website moet vaker ge- update worden en het clubblad gemoderniseerd. De voorlichting van veiligheidsmaatregelenmoet bij elk begin van het seizoen gepubliceerd worden. V.v. Bieslo moet op dezelfde weg doorgaan zoals nu. V.v. Bieslo moet proberen de betrouwbaarheid in stand te houden.

12 Adviesonderwerp 2: Management & Organisatie We hebben onderzocht hoe de vereniging v.v. Bieslo georganiseerd is. We hebben een bestuursvergadering bijgewoond, interviews gehouden met de vice- voorzitter en drie spelers, en hebben we desk research gedaan. Met de conclusies van deze onderdelen zullen wij v.v. Bieslo aanbevelingen doen, om deze punten te verbeteren. Deze aanbevelingen zullen we in de volgende dia’s toelichten.

13 2.1 Performancemeting Functionele gebieden Sterk Neutraal Zwak *
Strategie Structuur Cultuur Besturen HRM (vrijwilligersbeleid) Besluitvorming Kwaliteits- management *

14 voldoen. Ook moeten ze enkele doelstellingen op papier zetten.
2.2 Strategie Bieslo heeft zijn missie redelijk omschreven. Hierin staat goed in wat men wil aanbieden. Dat is voetbal met verschillende doelen. De onderdelen ‘wie’ en ‘waar’ zijn er niet uit te halen. De visie is wat onduidelijker. Er staat niet echt een toekomstbeeld in of wat men wil bereiken op de langere termijn. De missie van Bieslo is: het aanbieden van voetbal met als doel prestatie, gezelligheid en samenhorigheid, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden en een sociaal maatschappelijke functie. De visie van Bieslo is: inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst zoals vergrijzing, individualisering, minder tijd en betrokkenheid, en sport en beweging V.v. Bieslo moet de missie en visie herschrijven, zodat ze aan de criteria voldoen. Ook moeten ze enkele doelstellingen op papier zetten.

15 2.3 Organisatiestructuur
Wij hebben onderzocht volgens welke structuur v.v. Bieslo wordt bestuurd. V.v. Bieslo wordt bestuurd volgens de lijnorganisatiestructuur. Deze is overzichtelijk en duidelijk. Dit hebben wij beoordeeld als sterk. Om het aantal commissies te beperken, kan v.v. Bieslo de kantine commissie plaatsen onder de accommodatie commissie.

16 V.V. Bieslo moet deze clubcultuur in stand houden.
2.4 Organisatiecultuur V.V. Bieslo heeft een sterke organisatiecultuur. Dit is te zien aan de waarden, rituelen, helden en symbolen. Bieslo is een kleine vereniging waardoor iedereen elkaar kent. De mensen binnen de club zijn zeer vriendelijk en open, dit helpt ook mee aan de cultuur. Er wordt vaker gesproken over de ‘Bieslo familie’. Hierdoor is het voor nieuwe leden makkelijk zich thuis te voelen en zich aan de cultuur aan te passen. V.V. Bieslo moet deze clubcultuur in stand houden.

17 2.5 Besturen De vicevoorzitter is geïnterviewd. Hieruit bleek dat hij een ingenieur was. Ron kijkt vooral naar de toekomst en wil altijd dingen wil verbeteren. Het type bestuurder ingenieur past precies bij Bieslo. Bieslo wil doorgroeien en professioneler worden om zo betere resultaten te krijgen. Dit kan alleen door naar de toekomst te kijken en om altijd dingen te verbeteren. Ron zou ervoor kunnen zorgen dat de structuur bij de jeugd nog beter wordt dan hij nu is.

18 2.6 Human Resource Management (vrijwilligersbeleid)
Bij ons onderzoek naar het Human Resource Management van v.v. Bieslo hebben we een aantal conclusies getrokken. Bij v.v. Bieslo zijn vacatures open, en voor een aantal activiteiten zijn er te weinig vrijwilligers. Dit is geen optimale situatie. V.v. Bieslo moet een efficiënte manier ontwikkelen om vrijwilligers te werven.

19 2.7 Besluitvorming V.V. Bieslo moet zorgen dat het bestuur uit een
Bij v.v. Bieslo worden besluiten genomen via democratische besluitvorming. De algemene vergadering bestaat uit het algemeen bestuur, en de hoofden van de commissies. Als er na overleg niet uit wordt gekomen wordt er democratische gestemd. Dit is een eerlijke manier, maar bij v.v. Bieslo is er een probleem. Het algemeen bestuur bestaat uit twaalf mensen, het kan dus zijn dat na het stemmen nog steeds geen besluit genomen kan worden. Dit moet veranderen, wil v.v. Bieslo effectief gaan besturen. V.V. Bieslo moet zorgen dat het bestuur uit een oneven aantal mensen moet komen te bestaan

20 2.8 Kwaliteitsmanagement
V.V Bieslo stelt eisen aan de kwaliteit van de trainingen maar ook aan materialen en kleedlokalen om zo professioneel mogelijk over te komen. Er worden weinig eisen gesteld aan de voetbalvelden. Ons advies is om hier meer aandacht aan te geven om zodoende ook de kwaliteit van de trainingen te bevorderen. Er worden wel eisen gesteld aan de kleedlokalen, maar vervolgens komen er veel klachten over. Ons advies is om deze problemen ook daadwerkelijk op te lossen op korte termijn. Meer aandacht aan voetbalvelden en materialen besteden, om kwaliteit te bevorderen.

21 V.V. Bieslo moet duidelijker omschrijven welke sponsorpakketten
2.9 Financiële situatie Administratief systeem : V.V. Bieslo heeft een systeem overgenomen uit het bedrijfsleven. Belastingen : V.V. Bieslo hoeft alleen loonbelasting te betalen. Bij BTW blijft men onder de wettelijke norm. Contributie : De contributie wordt jaarlijks vastgelegd met een stijgingspercentage van 5%. Dit moet wel goedgekeurd worden door de ALV. Overige geldstromen : Overige geldstromen zijn de zendmast en sponsoring. Men kan verschillende pakketten sponsoring krijgen. - Vlotman : Bij Bieslo komt het onderdeel capaciteitskosten het vaakst voor. V.V. Bieslo moet duidelijker omschrijven welke sponsorpakketten er mogelijk zijn tegenover welk tarief.

22 Aanbevelingen onderdeel Management & Organisatie
V.v. Bieslo moet de missie en visie herschrijven, zodat ze aan de criteria voldoen. Ook moeten ze enkele doelstellingen op papier zetten. Om het aantal commissies te beperken, kan v.v. Bieslo de kantine commissie plaatsen onder de accommodatie commissie. V.V. Bieslo moet deze clubcultuur in stand houden. Ron zou ervoor kunnen zorgen dat de structuur bij de jeugd nog beter wordt dan hij nu is. V.v. Bieslo moet een efficiënte manier ontwikkelen om vrijwilligers te werven. V.V. Bieslo moet zorgen dat het bestuur uit een oneven aantal mensen moet komen te bestaan. Meer aandacht aan voetbalvelden en materialen besteden, om kwaliteit te bevorderen. V.V. Bieslo moet duidelijker omschrijven welke sponsorpakketten er mogelijk zijn tegenover welk tarief.

23 Adviesonderwerp 3: Beleidsrelaties met Gemeente Beesel ‘’Over de breedte van het veld’’

24 3.1 Ambtelijke relaties V.v. Bieslo moet zich meer bezighouden met
Ruimtelijke ordening : Onderhoud van de velden wordt gedaan door de gemeente. Materialen etc. moet de vereniging zelf voor zorgen. Welzijn : Maatschappelijke projecten organiseren. Orde en Veiligheid : Bij inbraak wordt direct contact gelegd met de politie en gemeente. Belastingen : Geen belastingen want het complex is niet in eigen beheer. Citymarketing/Topsport : Doordat het een kleine gemeente is wordt er niks gedaan betreft topsport en richt de gemeente zich uitsluitend op de breedtesport. V.v. Bieslo moet zich meer bezighouden met het organiseren van maatschappelijke projecten.

25 3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad
De gemeente wil de breedtesportsport stimuleren door sportactiviteiten voor zowel jong en oud. Dit wil men realiseren door meer te gaan samenwerken met de verenigingen. Sport dicht bij huis : Bieslo kan meehelpen met aanleggen van nieuwe trapveldjes binnen de gemeente. Sport en onderwijs : V.V. Bieslo kan in samenwerking met de school voetbalactiviteiten organiseren. Sport in het hart van de gemeente : Samen met buurtvereniging activiteiten organiseren om zo culturen samen te brengen. Iedereen sport, dus ook elke leeftijd : Clinics geven voor mensen boven de 55 jaar. Uitblinken door prestaties : Samenwerking met VVV-Venlo verbeteren. Logo VLP V.v. Bieslo moet meer maatschappelijk werk verrichten in samenwerking met de gemeente.

26 Aanbevelingen sportbeleid
V.v. Bieslo moet zich meer bezighouden met het organiseren van maatschappelijke projecten. V.v. Bieslo moet meer maatschappelijk werk verrichten in samenwerking met de gemeente.

27 Afsluiting totale adviesrapport
Ter afsluiting hebben wij hier de belangrijkste aanbevelingen van het adviesrapport. Wij denken dat v.v. Bieslo op deze punten verandering moet brengen om de vereniging op een hoger niveau te brengen. De douches moeten gerenoveerd worden en de voetbalvelden beter worden onderhouden. V.v. Bieslo moet de missie en visie herschrijven, zodat ze aan de criteria voldoen. Ook moeten ze enkele doelstellingen op papier zetten. Bieslo kan meer maatschappelijk werk verrichten in samenwerking met de gemeente.

28 Stel niet uit, maar start direct!!!


Download ppt "Adviespresentatie V.V. Bieslo"

Verwante presentaties


Ads door Google