De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviespresentatie SC Welberg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviespresentatie SC Welberg"— Transcript van de presentatie:

1 Adviespresentatie SC Welberg
- Nicky Wolfs - Stephan Jonk - 21 Juni 2010

2 Intro Afgelopen maanden hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leden van SC Welberg. We hebben de tevredenheid onder de leden van SC Welberg gemeten. Het doel hiervan is om duidelijkheid te krijgen over wat beter zou kunnen en hierop aanbevelingen te creeëren. Allereerst zijn we ons gaan oriënteren door verdere informatie over SC Welberg op te zoeken op internet en via de gemeente. Hierna hebben we een interview gehad met de voorzitter, een enquete gehouden, contact gehad met de gemeente en een bestuursvergadering bijgewoond. We zijn een stuk wijzer geworden door dit onderzoek en willen nu graag de resultaten met u delen. We zullen hierbij eerst de resultaten van de enquete behandelen, hierna zullen we het Management & Organisatie deel behandelen en tot slot de relatie van SC Welberg en de gemeente.

3 Inhoud: Adviesonderwerpen
Ledentevredenheid Management & Organisatie Beleidsrelaties

4 Adviesonderwerp 1: Ledentevredenheid
In dit deel van het rapport gaan we aan de hand van de uitslag van de enquête aanbevelingen doen per onderwerp aan het bestuur van SC Welberg. We zullen de volgende dimensies behandelen: - Tastbare zaken - Communicatie - Veiligheid - Competentie - Responsiviteit

5 1.1 Tastbare zaken Deze dia geeft aan hoe de tastbare zaken als kleedkamers, kantine en velden ervoor staan. Men is uiterst tevreden over de staat en kwaliteit van de kantine. De kleedkamers zijn minder goed. dit komt vooral doordat de kleedkamers oud zijn. Wel is het duidelijk dat alle leden ontevreden zijn over de velden. Op een schaal van 1 tot 4 scoort men bij het aantal velden een 1,56 en bij de kwaliteit van de velden een 2,11. Ruim onvoldoende dus. Het aantal velden verhogen. Als er meer velden zijn zal de kwaliteit ook verbeterd worden. Dit omdat er dan minder belasting van de velden is.

6 1.2 Communicatie Hier zien we hoe het ervoor staat met de Communicatie bij SC Welberg. Op een score van 1tot5 scoort men heel hoog op communicatief gebied. Het laagste cijfer (een 3,46) is nog ruim voldoende. De plannen die het bestuur heeft zijn niet altijd te begrijpen voor de leden. Dit komt doordat de plannen niet worden doorgegeven aan de leden waardoor er onduidelijkheid ontstaat bij de leden. Doorgeven aan de leden wat de plannen van het bestuur zijn. Dit door bijvoorbeeld: In de nieuwsbrief en/of website ruimte hiervoor vrij te maken.

7 1.3 Veiligheid De Veiligheid bij SC Welberg is erg goed. Iedereen voelt zich veilig bij de club. Het is dus voor de club vooral noodzaak om deze veiligheid vast te houden. Verbetering is niet strikt noodzakelijk maar verzwakking mag zeker niet. Het laagste cijfer wat men scoort op het gebied van veiligheid is een 3 (schaal 1-5) dit cijfer wordt behaald bij de stelling: Ik durf mijn waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten. Het plaatsen van sloten op de kleedkamers. Zo kunnen teams zelf de kleedkamer op slot doen. Hierdoor durven de spelers eerder hun spullen achter te laten.

8 1.4 Competentie Bij deze dia kijken we naar de tevredenheid over de vaardigheden van het kantinepersoneel, de trainers, het bestuur en de scheidsrechters. Men is uiterst tevreden over het kantinepersoneel, de trainers en het bestuur. Men is minder te spreken over de scheidsrechters. Maar dit is redelijk te verwachten omdat een scheidsrechter het nooit helemaal goed doet volgens de spelers. Wel vindt men dat de vakkundigheid van de trainers omhoog kan. Zoals te zien in de grafiek hiernaast. Het geven/laten geven van trainerscursussen aan de trainers om zo de vakkundigheid bij de trainers te laten toenemen

9 1.5 Responsiviteit De kwaliteit van de responsiviteit bij SC Welberg is goed. De leden zijn overal tevreden over. Op een schaal van 1 tot 5 is de laagste score een 3,13. dit is bij de stelling: ‘Nadat er is gezegd dat men een probleem gaat verhelpen is er ook gelijk verbetering te zien’ De leden vinden dus dat het bestuur sneller moet laten zien waar men mee bezig is en naast sneller ook beter laten zien wat men aan het doen is. Aangeven op de nieuwsbrief en/of website, hoe en wanneer men problemen oplost.

10 Afsluiting adviesonderwerp 1
Conclusies Over het algemeen erg tevreden Grootste ergenis: Velden Communicatief kan beter Scheidsrechters Aanbevelingen: Zorgen voor meer velden, dit zal ook de kwaliteit verbeteren (Nieuw sportpark?). Nieuwsbrief en/of website vernieuwen, verhoogt de professionaliteit. Op de nieuwsbrief en/of website vertellen wat de plannen zijn.

11 Adviesonderwerp 2: Management & Organisatie
In dit deel van het rapport zullen we het Management & Organisatie deel behandelen. Deze onderwerpen zullen worden afgesloten met een aanbeveling We zullen de volgende onderwerpen behandelen: Strategie Organisatiestructuur Organisatiecultuur Besturen HRM (vrijwilligersbeleid) Besluitvorming

12 2.1 Performancemeting Functionele gebieden Sterk Neutraal Zwak
Strategie Structuur Cultuur Besturen HRM (vrijwilligersbeleid) Besluitvorming Kwaliteits- management

13 2.2 Strategie De missie is goed geformuleerd: Voetbal mogelijk maken voor een ieder die zich op een sportieve en eerlijke manier bezig wil houden met deze sport. Deze sport uitoefenen als lid van een team en met de overige teamspelers optrekken op en rond het voetbalveld tijdens trainingen en wedstrijden en elkaars sterke en minder sterke kwaliteiten accepteren. Te aller tijde de naam van de club hoog houden en respect afdwingen bij de tegenstander. Altijd in acht nemend dat Sportclub Welberg bij de KNVB een convenant heeft getekend voor eerlijk spel en tegen geweld op het veld. -De visie is niet goed geformuleerd: Een recreatieve voetbalclub blijven waarin de bindingsfactor een belangrijke rol speelt, voetbal creëren voor iedereen en misschien als extra een klasse hoger gaan spelen. Een nieuw sportpark realiseren en het ledenaantal uitbreiden. De visie kan veel inspirerender en emotioneler. Dit maakt de visie “pakkender”

14 Vervolg Strategie De doelstellingen van SC Welberg zijn goed SMART geformuleerd: Doelstelling 1: Het krijgen van een nieuw sportpark, van alleen SC Welberg. Doelsteling 2: Met het 1e elftal op korte termijn een klasse promoveren. Doelstelling 3: Ieder jaar weer meer leden erbij krijgen, een langzame groei. Tip: Het houden van een talentendag. Zorgt voor: nieuwe spelers bij de club wat zorgt voor een groei van het ledenaantal. Over een langere periode kan dit zorgen voor een kwaliteitsimpuls van het 1e elftal.

15 2.3 Organisatiestructuur
- Prima in orde. - Goede taakverdeling. - Goede scores in enquête. Zo houden, mensen zijn erg tevreden over het bestuur

16 2.4 Organisatiecultuur Er is sprake van een dunne organisatiecultuur.
Iedereen kent iedereen en er zijn geen “lagen” iedereen kan je gelijk beschouwen. Het is niet duidelijk op het sportpark wie er nu supporter,lid of zelfs bestuurslid is. Iedereen kent elkaar Het bestuur kan zich tijdens wedstrijden professioneler uiten. Waardoor het duidelijker is wie het bestuur is.

17 Vooral zo houden, misschien iets langer over problemen overleggen
2.5 Besturen Interview met voorzitter Rien Bartels Bricoleur Klopt met vereniging, vereniging is niet erg groot dus goed te overzien. Klopt met omgeving, kleine omgeving dus de wegen zijn kort om met het bestuur in contact te komen. Vooral zo houden, misschien iets langer over problemen overleggen

18 2.6 Human Resource Management (vrijwilligersbeleid)
Heeft genoeg vrijwilligers, kan uiteraard altijd meer. Bemensen: Intern gezocht bij ouders, oudere spelers of bestuursleden. Beoordelen: Geen beoordeling, wel ‘sociale controle’. Belonen: Geen contributie, goed behandeld. (Mossel-Sate avond). Waardering! Begeleiden: Nauwelijks begeleiding Beter beoordelen, mensen sturen die naar een training komen kijken. Beter begeleiden door cursussen te organiseren of meer te ondersteunen

19 Zo houden, de voordelen zijn beter dan de nadelen.
2.7 Besluitvorming Besluiten altijd unaniem. Bij verdeeldheid wordt middels argumenten geprobeerd anderen te overtuigen. Voordelen: Als het niet lukt volgen er geen conflicten (ik zei het toch) Vaak goed doordachte besluiten Nadelen: Soms goede ideeën worden niet doorgevoerd door verdeeldheid. Kan te lang duren Zo houden, de voordelen zijn beter dan de nadelen.

20 Beleidsrelaties met de gemeente Steenbergen
Adviesonderwerp 3: Beleidsrelaties met de gemeente Steenbergen In dit onderdeel gaan we verder in op de relatie tussen SC Welberg en de gemeente Steenbergen.

21 3.1 Ambtelijke relaties De Relatie tussen SC Welberg en de Gemeente Steenbergen - Ruimtelijke Ordening/Beheer/Onderhoud: Nieuw sportpark voor SC Welberg Welzijn: Sociale contacten,gezelligheid Creëren betere fysieke conditie. Orde & Veiligheid: maatregelen ter preventie van de veiligheid: Geen glas op en bij het veld, hekwerk om het hoofdveld en sociale controle - Belastingen OZB belasting voor de kleedkamers en het scheidrechtershok Rioolrecht Citymarketing/topsport Geen topsport Citymarketing Welberg is nauwelijks actief op dit gebied. Dit komt door: afzondering van de gemeente Steenbergen, en het niet in de belangstelling hoeven te staan, behouden eigen identiteit Actiever meedoen met de evenementen van de gemeente Steenbergen De gemeente helpen met zoeken naar de locatie voor nieuw sportpark.

22 3.2 Politieke mogelijkheden in de nieuwe gemeenteraad
Stimuleren van jeugd en jongeren beleid d.m.v. sportieve activiteiten Hoe? Sc Welberg kan mee helpen met activiteiten of zelf activiteiten organiseren. Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang. Het maken van ruimte voor buitenschoolse opvang op de velden van de club. Meedoen met de sportactiviteiten die de gemeente organiseert voor jeugd. Dit zorgt voor bekendheid met SC Welberg bij de jeugd.

23 Afsluiting onderwerp 3 SC Welberg heeft een goede band met de gemeente. Deze kan verbeterd worden door meer mee te doen met de activiteiten die de gemeente organiseert. Ook moet SC Welberg de gemeente sturen bij het zoeken naar een sportpark. Hierdoor zal de gemeente sneller met een oplossing komen

24 Afsluiting totale adviesrapport
Opgevallen is dat de leden erg tevreden zijn over de gang van zaken bij SC Welberg. Deze tevredenheid bij de leden zal nog beter worden als: - Er aangegeven wordt waar het bestuur mee bezig is en wat men van plan is als bestuur. - Er betere en meer velden worden gecreëerd. Dit door een nieuw sportpark te realiseren. Dat kan alleen door een goede samenwerking met de gemeente Steenbergen.

25 SC Welberg is de club bij uitstek, om op en top van sport te genieten
Tot slot SC Welberg is een leuke gezellige club die goed bezig is. Door iets professioneler te werk te gaan kan het echter nog een stuk beter. Dit zal de tevredenheid bij de leden verhogen. SC Welberg is de club bij uitstek, om op en top van sport te genieten


Download ppt "Adviespresentatie SC Welberg"

Verwante presentaties


Ads door Google