De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campagne Nederland leeft met Water 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campagne Nederland leeft met Water 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Campagne Nederland leeft met Water 2009
Additioneel draagvlak en maatschappelijke profilering voor uitvoeringsprojecten in de regio 7 april 2009

2 Stukje historie ontstaan campagne NLMW
December 2000: kabinet presenteert 'Anders omgaan met water. Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21)’ Zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en verdergaande bodemdaling vragen om ander waterbeleid Kern: van strijden tegen water naar meebewegen en ruimte geven aan water Juli 2003 sluiten Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten akkoord over hoe WB21 in praktijk moet worden gebracht, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) In NBW staat dat er ook publiekscommunicatie nodig is. Hiervoor wordt eerste campagne `Nederland leeft met water’ ontwikkeld (start ook 2003) 7 april 2009

3 Eerste NLMW-campagne (2003 – 2007)
Doelen: agendasetting, bewustwording, vergroting kennis t.a.v. klimaatproblematiek en WB21 Strategie: landelijke paraplucampagne met stimuleren regionale en lokale uitingen onder label NLMW Doelgroepen: grote publiek en bestuurders Concept: Peter Timofeeff Onderzoek RVD: eerste campagne NLMW zeer succesvol (hoge scores op bewustwording klimaat + kennis beleid `ruimte voor water’) 7 april 2009

4 Besluitvorming vervolgcampagne
2006: ambtelijke verkenning Waterkoers naar lange termijn scenario’s en – ontwikkelingen; transitie waterbeleid nodig: Water niet los te zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen (mobiliteit, wonen, natuur, economie) Overheid niet alleen aanzet, partners andere domeinen nodig Medio 2007: partners NBW nemen principe-besluit NLMW voort te zetten, als onderdeel update afspraken uit 2003 (NBW-actueel) Najaar 2007: kabinet presenteert LT Watervisie Kansen van water beter benutten, verbinding met economie, innovatie Duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak cruciaal Waterbewustzijn in top 5 beleidsthema’s (met daarin NLMW) Najaar 2008: NLMW genoemd als belangrijk instrument waterbewustzijn in concept Nationaal Waterplan (dec. 08). 7 april 2009

5 Nieuwe watercampagne; uitgangspunten
Doelstelling ambitieuzer dan fase 1: betrokkenheid bij beleid en maatregelen vergroten Positieve campagne: niet de problemen maar de oplossingen Klimaat en duurzaamheid als generieke thema’s Verbreding van de inhoudelijke scope: integraal waterbeheer Sterkere rol voor regionaal spoor naast landelijke spoor Doelgroep hetzelfde: algemene publiek + focus jeugd Concept: groene vlot Budget VenW: 10 mln. (4 jr.) 7 april 2009

6 Tweesporen strategie Regionale adaptatie NLMW versterkt zichtbaarheid, geloofwaardigheid en relevantie van de landelijke campagne (handelingsperspectief) Andersom: regio lift mee en profiteert van een landelijke campagne Multiplier: samen grotere kans op realiseren doelstelling (meer betrokkenheid burger) 7 april 2009

7 Terugblik 2008 Voorjaar: nieuwe concept geïntroduceerd als universeel label voor waterbeleid en -beheer. Boodschap ”klimaatverandering vraagt om leven in balans met het water”. Najaar: aandacht voor waterschapsverkiezingen. Boodschap: “Ga stemmen voor droge voeten en schoon water” (coproductie UvW) Resultaten postief, maar nog niet omvangrijk genoeg: concept “groene vlot” slaat goed aan bij publiek; boodschap nog niet aansprekend en concreet genoeg; regionale spoor onvoldoende uit de verf (>> geen multiplier); weinig aanhaken maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 7 april 2009

8 Aanpak 2009 Dragend thema waterveiligheid in combinatie met (start) Deltaprogramma (afgestemd stas, NWO, Deltateam) Aanleiding: advies cie. Veerman (veel publieke aandacht veiligheid i.r.t. klimaatverandering >> kans vergroten betrokkenheid) Regionaal spoor: focus op lopende uitvoeringsprogramma’s waterveiligheid (RvdR, HWBP, Maaswerken) als voorlopers Deltaprogramma. Sleutelrol: concreet en tastbaar voor de burger + “om de hoek” (± landelijke dekking) Positieve impulsen voor samenwerking partners in de regio (cofinanciering, NLMW-ambassadeur) Vergroting van betrokkenheid van maatschappelijke organisaties/bedrijfsleven (actieve PR-aanpak) 7 april 2009

9 Concept: “Nederland onder constructie”
7 april 2009

10 Bijdrage regionale projecten: wat kunt u doen?
haak aan bij landelijk campagnespoor met visuele link naar NLMW en (extra) publieksgerichte activiteiten en communicatie. Aanhaakmogelijkheden NLMW: Timing: landelijke uitingen Postbus 51 (april /mei) advertenties in regionale/HAH-bladen (v.a. sept), bioscoopadvertenties (v.a. sept.) projectinfo + activiteiten op publiekssite (Google-kaart en postcodetool, activiteitenagenda, projectnieuws); Eigen advertentie in NLMW-stijl (advertentiebouwdoos webwinkel) NLMW-premiums inzetten bij eigen acties (webwinkel) NLMW-huisstijl of -stempel toepassen op eigen uitingen financiële ondersteuning van gezamenlijke c-acties in de regio onder de vlag van NLMW (cofinanciering). 7 april 2009

11 Voorbeelden advertentie-bouwdoos
1/2 pag

12 Webwinkel: premiums

13 Webwinkel/huisstijl: het partnerstempel

14 Voordelen NLMW Voordelen aanhaken:
extra draagvlak en goodwill voor doelen eigen project(organisatie) door afstralen landelijke boodschap; meeliften in de uitvoering van de communicatie op goed getest en herkenbaar concept (kostenbesparing); vergroten bereik en impact van de eigen boodschap (meer effectiviteit); positionering eigen (project)organisatie wordt versterkt door associatie met sterk merk (keurmerk-mechanisme) En last but not least: gebruik van NLMW is formele bestuurlijke afspraak Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten!

15 Organisatiestructuur
Aansturing: staatssecretaris en NWO Operationeel: DG Water (beleidsinhoud), DCO (communicatie), RVD(campagnemanagement) campagneteam (operationeel) HWBP/RvdR/Maaswerken/Kustlijnzorg vertegenwoordigd in campagneteam (samen met overige partners/NWO-partijen) Jaarlijkse landelijke communicatiedag water (2009: 16 juni) en website professionals NLMW als expertise- en supportmedia 7 april 2009


Download ppt "Campagne Nederland leeft met Water 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google