De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht op het water(bodem)beheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht op het water(bodem)beheer"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht op het water(bodem)beheer
30 januari 2008 Prof. dr. ir. Jan Leentvaar Hoofdinspecteur Waterbeheer

2 van verticale ordening
“De Kanteling” RWS Beleid van verticale ordening naar horizontale ordening Uitvoering Handhaving Beleid Uitvoering Toezicht

3 Positionering I Start 1 jan. 2003 Minister Staatssecretaris SG IG DG
INSPECTIE 50 fte RWS Water Water TL Start 1 jan. 2003

4 Inspectie Waterbeheer
Positionering II Staatssecretaris Regionaal waterbeheer Nationaal waterbeheer Intra Inter Inspectie Waterbeheer 12 Provincies 26 Waterschappen 10 Regionale RWS-Diensten Vergunning-verlening Beheer en onderhoud Advies Beleid Beheer en onderhoud Handhaving Vergunning-verlening Handhaving

5 Intrabestuurlijk, binnen ministerie VenW, op RWS
Soorten Toezicht Intrabestuurlijk, binnen ministerie VenW, op RWS Interbestuurlijk op waterschappen en provincies Toezicht Kwalibo op intermediairs o.a. Raad van Accreditatie (RvA) Certificerende Instellingen (CI) Het toezicht is ingericht in verschillende vormen; intrabestuurlijk, dus binnen hetzelfde bestuur van het ministerie van VenW. Hiertoe behoort het toezicht op rijkswaterstaat. IVW is binnen deze vorm eindverantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en beschikkingen aan rijkswaterstaat. Het interbestuurlijke toezicht bestaat uit inspectieonderzoeken bij waterschappen en provincies. Voorbeelden zijn onderzoeken naar tijdelijke baggerdepots bij waterschappen (2007) en onderhoudsbaggeren bij provincies (2007/2008) Het Kwalibo-toezicht en de uitbreiding van de bevoegdheden van IVW maakt het mogelijk om intermediairs zoals producenten en leveranciers van grond en bagger te inspecteren en indien nodig hun erkenningen in trekken (Sebastian Jansen zal hier verder op in gaan). Ook de Raad van Accreditatie en de certificerende instellingen (bijv. KIWA, Lloyds) vallen onder het toezicht van IVW.

6 Proces Baggerketen In rood is het primaire toezicht aangegeven dat de Inspectie Waterbeheer houdt op waterbeheerders en op verstrekkers van accreditaties en certificaten Het primaire doel van de Inspectie Waterbeheer richting de Raad van Accreditatie en de Certificerende Instellingen(bijv. KIWA, Lloyds) is om te controleren of het afgeven van erkenningen conform de richtlijnen verloopt. Dit is vastgelegd in Kwalibo dat deel uitmaakt van het Besluit Bodemkwaliteit De dunne lichtbruine pijlen geven de mogelijkheid van een “reality check” aan die de Inspectie Waterbeheer kan uitvoeren richting de bodemintermediairs Het schema maakt 3 grondstromen en het toezicht hierop inzichtelijk: 1) aangevoerde grond, 2) vrijgekomen bagger/grond die nuttig wordt toegepast en 3) ernstig verontreinigde grond die wordt gestort in een baggerdepot

7 Organisatie Kwalibo toezicht
De bevoegdheid tot handhaving is in het Bbk afwijkend van de bevoegdheid van de gebiedsbeheerder. In of op het droge: De opdrachtgever wordt gehandhaafd door het lokale bevoegde gezag (meestal de gemeenten), alle eerdere schakels in de keten door de VROM-Inspectie. Daarbij geldt dat de aannemer ook te allen tijde aan de vereisten van het besluit dient te voldoen. Op de schakels voor de aannemer vindt eventuele handhaving plaats op basis van Kwalibo (hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit). In het natte: Handhaving van zowel de opdrachtgever als de aannemer vindt plaats door de waterkwaliteitsbeheerder. Alle eerdere schakels op basis van Kwalibo door de Inspectie Waterbeheer. Verdere toelichting hierop zal nog volgen(Sebastian Jansen). Met de introductie van Kwalibo houden IVW en VROM-inspectie ook toezicht op de grondstroom die vooraf gaat aan het uiteindelijke toepassen van de grond of bagger. Deze uitbreiding van de handhaving draagt bij aan betere kwaliteit van de uitvoering van het bodembeheer en tot betere naleving van de milieuregels.


Download ppt "Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht op het water(bodem)beheer"

Verwante presentaties


Ads door Google