De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 24 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 24 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 24 juni 2010

2 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Ellen Vercaigne Juriste Afdeling Juridische Dienstverlening Eric Sempels Adjunct van de directeur Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

3 Programma Definitieve goedkeuring wijziging taxibesluit: TX-platen
Taxameter en randapparatuur VVB- en taxitarieven Vervoerbewijs, dienststaten en controlerapporten Controle: VVB’s + taxidocumenten (vervoerbewijs, dienststaat, controlerapport, homologering) Schorsing of intrekking van de vergunning Centaurus: communicatieplatform

4 0. Wetgeving Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  gewijzigd op 18 juni 2010 -> vindplaats geconsolideerde teksten: -> Belgisch Staatsblad => in menu Belgische wetgeving kiezen (niet Belgisch Staatsblad)

5 1. TX-platen: wat zijn dat?
Voorbeelden: Speciale nummerplaten voor taxi’s of gecombineerde TAXI/VVB’s: TXA-123 TXB-236 TXC-789 Speciale nummerplaten voor VVB’s: TXH-123 TXL-589

6 TX-platen Taxi of gecombineerde TAXI-VVB: elk voertuig dat in dienst is, met uitzondering van de voertuigen die niet zijn ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen (DIV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit, van de motortaxi’s en van de vervangingsvoertuigen, is uitgerust met een speciale nummerplaat Wanneer: ten laatste 1 juli 2011

7 TX-plaat: Uitsluitend VVB: Gemeenteraad kan dit opleggen
Exploitant kan deze TX-plaat vrijwillig aanvragen bij de DIV Aflevering op basis van de vergunning

8 2. Taxameter en randapparatuur:
Taxameters : Objectieve manier om prijs te berekenen op basis van tijd en afstand goedkeuring Vroeger door de FOD Economie Sinds 2004 is er de Meet Instrumenten Richtlijn (MID) Vanaf 2016 mogen alleen nog maar MID gekeurde taxameters gecommercialiseerd worden in Europa

9 Welke zijn er op de Vlaamse markt?
Slechts 1 Belgisch goedgekeurde taxameter : Digitax F1 PLUS (niet MID gekeurde) De rest zijn Europese goedgekeurde taxameters

10 Randapparatuur Sommige taxameters hebben randapparatuur nodig om het vervoerbewijs, de dienststaat en het controlerapport te kunnen afdrukken

11 Taxameter - randapparatuur
Rauwers: Taxitronic GOBOX BCT Varoco: 1. Europese goedkeuring: Digitax F1 PLUS MID of spiegeltaxameter M1 MID gecombineerd met : Combus DAP10 streetlocator FMS 2. Belgische keuring: Digitax F1 PLUS (niet MID) Metrotax: ATA Primus + DAP10streetlocator Euphoria software: CABMAN CS Krautli : Hale Microtax 06 + DREEVO Hale mirror taxameter SPT-02 + DREEVO

12 Installatie: KB betreffende de installatie is nog niet getekend door de federale minister : installatie is nu (24/6/2010) nog vrij  dus ENKEL controle van de goedkeuring van de taxameter! => Beperk de taxikaart in de tijd (bijv. 31/12/2010) Binnenkort: Elke installatie dient gekeurd te worden door een keuringsinstelling (gelijkaardig met technische controle voor auto’s of gasinstallatie)

13 3. Tarieven Taxi: 2 tariefsystemen
1. Publiek systeem: tarieven in de vergunning en taxikaart: Er zijn tarieven A tot Z mogelijk Soorten: te berekenen tarieven forfaits combinaties van forfaits en te berekenen tarieven degressieve tarieven en dergelijke

14 Vergunde tarieven Principe:
De gemeenteraad stelt de toepasselijke tarieven vast. Als er geen gemeentelijke reglement gestemd werd in de gemeenteraad, dan stelt het bevoegde college de tarieven vast op voorstel van de exploitant. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar uitgehangen worden. =>> 2 taxikaarten per taxi : 1 aan binnenkant achterruit 1 op rugleuning voorste zetel De verwerkte tarieven worden opgeslagen in de taxameter (niet meer de randapparatuur)

15 Commerciële kortingen
2. Niet publiek systeem van commerciële kortingen = UITSLUITEND FORFAIT 1 bepaalde klant (particulier of bedrijf) Vooraf bepaald traject Zie aanvraagformulier

16 Wanneer kan de exploitant een aanvraag voor commerciële kortingen indienen?
Als de gemeenteraad het gebruik van commerciële kortingen niet expliciet heeft uitgesloten (verbod is te vermelden in het gemeentelijke reglement) Als het College de tarieven vaststelt, dan kan de exploitant altijd een voorstel van commerciële tarieven indienen College van BS keurt de commerciële kortingen af of goed binnen de 30 dagen Exploitant legt de gewaarmerkte documenten in de taxi (de lijst moet nog een week in de taxi blijven) De kortingen kunnen verwerkt worden met de randapparatuur (via bijv. de taxicentrale of klaviertje)

17 Commerciële kortingen publiek?
De gewaarmerkte documenten (bijlage 4) worden in de taxi bewaard maar niet uitgehangen (bijv koffer) Opvraagbaar door controlepersoneel Opvraagbaar door de rechthebbende

18 Publieke taxitarieven:
Duidelijke omschrijving van de dienstverlening! Taxameter kan in functie van afgelegde kilometers en tijd automatisch doorschakelen naar andere tarief: Voorbeeld 1: liever met degressief tarief werken in plaats van 15 forfaitaire tarieven = tot 10 km 2 euro / km daarna tot 20 km + 1,70 euro/km daarna tot 30 km + 1,50 euro/km Voorbeeld 2: het nachttarief Luchthaventarief: altijd toevoegen “en bestelde rit terug”

19 “Goede” tarieven Tarief A = rit met terugkeer naar vertrekplaats =
opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u Tarief B = rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,30/km + wachtgeld € 25/u Tarief C = rit verder dan 20 km zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u Tarief D = voor vaste klanten, rit zonder terugkeer naar vertrekplaats = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,80/km + wachtgeld € 25/u Nachttarief = voor een rit die begint tussen 22u en 6 u in tarief A, B, C of D = + € 2,00 Tarief E = van de stad Gent naar een bestemming buiten de stad = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 2,00/km + wachtgeld € 25/u Dit gaat altijd samen met een tarief voor ritten vertrekkend buiten de stad

20 “Slechte” tarieven taxidiensten
Tarief L = opnemingsbedrag € 2,40 + kilometerprijs € 1,15/km + wachtgeld € 25/u =>> de dienstverlening is niet duidelijk Tarief E = forfait gemeente naar luchthaven = 100 euro =>> bestemming ontbreekt Tarief D = forfait gemeente naar luchthaven Zaventem = 100 euro  “en bestelde terugrit” ontbreekt Tarief F = forfait gemeente naar luchthaven Zaventem + 2 euro nachttarief = 120 euro  in de forfait is de nachttoeslag inbegrepen

21 Tarieven: Tarief K = forfaitair maandabonnement stadsritten voor 65+ = € 75 Altijd samen met een tweede tarief L = ritten vallend onder het maandabonnement = opnemingsbedrag, kilometerbedrag, wachtgeld & nachttarief = € 0 Tarief N = standaardrit van de gemeente naar Brussels Airport inbegrepen 55 km en 30 minuten = € 69 + verhoogd met extra km en extra wachtgeld aan tarief A

22 Vergund in 2 gemeenten Ingeval een voertuig vergund wordt in verschillende gemeenten, vergunnen de gemeenten op volgende wijze: ofwel dezelfde tarieven ofwel worden de respectievelijk toe te passen tarieven na elkaar in de taxameter geprogrammeerd

23 VVB-tarieven Belangrijk:
De tarieven worden afgesproken tussen de klant en de vervoerder en dan vastgelegd in de overeenkomst (Gaat dus niet naar de gemeente voor goedkeuring) Dienstverlening ten minste 3 uur bestaande uit: ofwel 1 rit ofwel meerdere ritten Voorbeelden: Reisbureau, op voorhand besteld, ingeschreven in het register + overeenkomst in de wagen (origineel, indien op voorhand getekend kopie) Firma: vervoer kaderleden Vervoer rolstoelgebruikers Tijdens de aanvraag moet de exploitant aangeven wat het minimumtarief zal zijn voor zijn VVB -voertuigen. Er wordt nog maar één minimumtarief voor alle voertuigen vermeld in de vergunning

24 4. Vervoerbewijs, dienststaat en controlerapport

25 Dienststaten De taxameter met zijn randapparatuur moet de volgende gegevens kunnen verstrekken : bij de aanvang van de dienst :  - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer  - datum dienst  - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi  - de naam en de voornaam van de bestuurder  - de totalisatoren, vermeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de Europees gehomologeerde toestellen;”; - het uur waarop de dienst van de bestuurder begint Geschrapt : voor de bezoldigde bestuurders (het voorziene uur) van het einde van de dienst  tijdens de dienst : - de uren van de effectief genomen rustpauze (geschrapt : “en de dienstonderbrekingen”   aan het einde van de dienst :    - de totalisatoren - de datum en het uur van de effectieve beëindiging van de dienst  

26 - Vervoerbewijs De randapparatuur drukt de vervoerbewijzen automatisch af. Hierop staan minstens de volgende onuitwisbare vermeldingen :    - vermelding " vervoerbewijs "; - naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer; - identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi; - naam van de bestuurder; - het volgnummer van de rit dat een oplopend getal is dat bestaat uit vijf cijfers, te beginnen met 00001 - datum en het uur van het in- en uitstappen; - instap- en uitstapplaatsen of, ingeval er geen straatnamen bestaan, de GPS-coördinaten en het GPS-formaat; - aantal afgelegde kilometer; - toegepaste tarief; - totale prijs van de rit, voorafgegaan door de vermelding " te betalen bedrag " of de prijs per persoon in geval van een collectieve rit; - vermelding " klachten " en het telefoonnummer van de politiepost van de vergunningverlenende gemeente.

27 Vervoerbewijs : commerciële kortingen
In geval van commerciële kortingen ziet het vervoerbewijs er als volgt uit: Prijs berekend door de taxameter = 32 euro Commerciële korting = 28 euro Te betalen prijs = 28 euro

28 Controlerapport. De randapparatuur moet een controlerapport kunnen afdrukken. Hierop staan tenminste de volgende vermeldingen in onuitwisbare inkt : - de naam of benaming van de exploitant, zijn adres en telefoonnummer;   - het identificatienummer of het immatriculatienummer van de taxi;   - de naam of de benaming van de installateur van de taxameter en de randapparatuur;   - de naam van de bestuurder;   - de datum en het uur waarop de dienst van de bestuurder begonnen is;   - alle gegevens betreffende de uitgevoerde ritten sinds het begin van de dienst;   - alle tarieven die de taxameter kan uitvoeren;   - de totalisatoren, vermeld in artikel 22 van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters voor wat betreft de Belgisch gehomologeerde toestellen, de totalisatoren, vermeld in 15.1 van bijlage MI-007 bij het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende de meetinstrumenten voor wat betreft de Europees gehomologeerde toestellen

29 Wanneer tarief inschakelen?
Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter wordt ingeschakeld op het ogenblik dat de klant plaatsneemt in het voertuig.    Als de klant wordt afgehaald op het afgesproken tijdstip, dan mag het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter worden ingeschakeld op het ogenblik dat de taxi stopt op de plaats van afhaling en nadat de bestuurder de klant verwittigd heeft dat hij aangekomen is.    Het prijsberekeningsmechanisme van de taxameter blijft ingeschakeld zolang de klant het voertuig gebruikt.

30 Vervoerbewijs Aan het einde van de rit wordt het vervoerbewijs van de desbetreffende rit aan de klant overhandigd, zelfs zonder dat die erom verzoekt. Verboden : handgeschreven vervoerbewijs (behalve bij een printprobleem, daarna geen klanten meer vervoeren met dit voertuig zolang het toestel niet is hersteld)

31 Het is de bestuurder verboden om :
aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de randapparatuur;    in geval van een collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast; zelf een tarief in te voeren of een tarief dat zich niet in de taxameter bevindt te gebruiken; een rit te weigeren, tenzij het voertuig besteld is of tenzij de rit de diensttijd overschrijdt; een commerciële korting toe te passen die niet is goedgekeurd door de gemeente of een andere korting toe te passen dan de korting die is goedgekeurd door de gemeente; een commerciële korting toe te passen als de door de gemeente gewaarmerkte lijst van de kortingen die het college van burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd, zich niet in het voertuig bevindt.”.

32 5. Controle VVB en taxi Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder? Dit zijn BEZOLDIGDE VERVOERSDIENSTEN VAN PERSONEN DOOR MIDDEL VAN VOERTUIGEN die aan volgende eisen voldoen: ter beschikkingstelling min 3 u: ofwel 1 rit of combinatie van ritten + voorafgaandelijke registratie ritten op de zetel + opstellen schriftelijke overeenkomst -> overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst: kan wel getekend worden net voor het instappen -> VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd – niet per zitplaats !

33 Planning gemeente 2010 VVB Nagaan welke met de VVB-vergunning uitgevoerde ritten wel degelijk diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn (dienstverlening moet ten minste drie uur duren). Taxi Aanpassing taxitarieven in de vergunning Goedkeuren commerciële kortingen elk voertuig controleren. Nagaan of dienststaat, vervoerbewijs en controlerapport kunnen afgeleverd worden. = Indien niet, de schorsings/intrekkingsprocedure opstarten.

34 TX-plaat: 1/7/2011 Verplicht voor alle voertuigen met een taxivergunning en de gecombineerde TAXI/VVB

35 6. Schorsing – intrekking van de vergunning
Oproepen voor hoorzitting Met brief (best gewone + aangetekende zending) + vermelding dat de vergunning geschorst of ingetrokken kan worden. Welke documenten kunnen opgevraagd worden? Alle documenten die betrekking op: Taxidienst: controlerapporten, boekhouding VVB: register, overeenkomsten, facturen, betaalbewijzen en boekhouding Drie datums vermelden (om geen tijd te verliezen) Herinnering (altijd aangetekend) Proces-verbaal van verhoor opstellen (de exploitant legt een verklaring af) Liefst schorsing (tot de exploitant de documenten bezorgt of zich in orde gesteld heeft) In uitzonderlijke gevallen onmiddellijke intrekking Proportionaliteit sanctie!

36 7. Centaurus Communicatieplatform voor de Vlaamse taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder In te vullen door de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren Gemeentesecretaris geeft toegangsrechten: voor zichzelf als gebruiker al er geen vergunningen afgeleverd werden aan de gemachtigde ambtenaren Voor de gemeenten: Nakijken of een kandidaat-exploitant reeds exploiteerde en de vergunning geschorst of ingetrokken werd Gebruiksvriendelijk werkinstrument, met meldingen over verlopen of te hernieuwen vergunningen, generen van vergunningen en kaarten, wachtlijst, import van voertuiggegevens Voor de controle: consulteerbaar door Politie, Sociale Inspectie, Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor motorvoertuigen De Lijn: zoeken van voertuigen voor rolstoelgebruikers

37

38

39


Download ppt "Taxidiensten & Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Ellen Vercaigne Eric Sempels Brussel, 24 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google