De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK
Amsterdam, 23 september 2009

2 Agenda Welkom en voorstellen bestuur
Notulen deelnemersvergadering 31 oktober 2008 Bespreking jaarverslag Dekkingsgraad Indexatie Waarde overdracht Beleggingsbeleid Voortgang Nieuwe Pensioenwet: Marktwaarde waardering Communicatie Governance Pensioenfonds vandaag WVTTK Sluiting 23 september 2009

3 1. Pensioenbestuur Bart Mantje (voorzitter) Ard de Wit (plv voorzitter) Ellen van Krimpen (secretaris) Ayolt van Tijum (plv secretaris) Ben Velzeboer Boudewijn van Lynden Dank aan Martin Staal en Jan Damkot voor samen 34 jaar inbreng in het bestuur van het Pensioenfonds van de KAS BANK 23 september 2009

4 2. Notulen Vragen en/of opmerkingen ? 23 september 2009

5 3.1. Jaarverslag: Dekkingsgraad (1)
Minimaal vereiste dekkingsgraad vanuit toezichthouder 105% Vereiste dekkingsgraad inclusief reserve (FTK buffer) 115% Dekkingsgraad ultimo 2007 tegen marktrente 132,6% Dekkingsgraad ultimo 2008 tegen marktrente 90,2% ipv gerapporteerde 92% Oorzaak: niet meenemen van de voorziening excassokosten Dekkingsgraad = vermogenspositie van het fonds Excassokosten zijn kosten die gemaakt moeten worden voor daadwerkelijke uitbetaling van de pensioenen 23 september 2009

6 3.1. Jaarverslag : Dekkingsgraad (2)
Dekkingsgraad Pensioenfonds van de KAS BANK ultimo augustus: 103,9% AMSTERDAM (FD.nl/DJ)--De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is gestegen tot bijna 103%, meldt De Nederlandse Bank (DNB) woensdag in het jongste kwartaalbericht. 23 september 2009

7 3.2. Jaarverslag: Indexatie
Indexatie voor inactieven betrof over ,9% Indexatie voor actieven betrof over % (CAO stijging) Indexatie voor inactieven over % (CPI 12 maands per augustus 0%) Indexatie voor actieven over % (CAO stijging) 23 september 2009

8 3.3 Jaarverslag: Waarde overdracht
Waardeoverdracht en afkoop van pensioenen wettelijk mogelijk bij dekkingsgraad van > 100% Beleid: de dekkingsgraad 3 maanden achtereen > 100% Juni, Juli en augustus boven 100% Dus: 1 september : herstart waardeoverdracht en afkoop van pensioenen 23 september 2009

9 3.4 Jaarverslag: Beleggingsbeleid(1)
Herstelplan ingediend Sponsor vult aan tot 105% van dekkingsgraad per ultimo december 2009 en fonds voldoet hiermee aan herstelvoorwaarden DNB (< 5 jaar) Continuiteitsanalyse laat zien dat het fonds na 12 jaar terug is op niveau van 115% en daarmee wordt aan de reserve-eisen van toezichthouder voldaan (eis is binnen 15 jaar op dekkingsgraad van 115%) Geen ingrijpende acties op rechten, premie en toeslagen 23 september 2009

10 3.4. Jaarverslag: Beleggingsbeleid(2)
Performance 2008 Delta Lloyd van -8,3% tov benchmark -9,3% (85% assets) Insinger van -21,5% tov benchmark -8,6% (15% assets) 23 september 2009

11 3.4. Jaarverslag: Beleggingsbeleid (3)
Hedging Risico’s: Rente Risico is gehedged voor 55% in oktober 2008 via Swap Valuta risico gehedged voor 75% in de posities in Yen, dollar en GBP 23 september 2009

12 3. Jaarverslag 23 september 2009

13 4. Voortgang Nieuwe Pensioenwet
Met ingang van 2007 is het Financieel Toetsingskader voor Pensioenfonds van de KAS BANK van kracht. 3 belangrijke elementen Pensioenwet: Marktwaardewaardering Communicatie Governance structuur 23 september 2009

14 4.1. Marktwaardewaardering
Pensioenwereld hard geraakt door lage rente en lage index(en) met als resultaat voor Pensioenfonds KAS BANK: dekkingsgraad van 132% naar 90%. Indienen van Herstelplan Verdwijnen van in ALM studie vastgesteld risico budget 23 september 2009

15 4.2. Communicatie Startbrief, UPO en website Nieuw: PF update
23 september 2009

16 4.3. Governance: Deelnemersraad
De deelnemersraad adviseert het bestuur van het pensioenfonds op verzoek van het bestuur of uit eigen beweging. Wettelijk is vastgelegd in welke situaties het bestuur in elk geval de deelnemersraad moet horen voordat er een besluit wordt genomen. Gerard van Zwam Eric Frische Nico van Leeuwen Harm Bolsenbroek Status: 4 maal per jaar bij elkaar over ontwikkelingen Adviesrecht ingewonnen voor : Herstelplan, Jaarverslag en ABTN Op 26 mei zijn er verkiezingen geweest waarbij huidig leden van deelnemersraad zijn herkozen 23 september 2009

17 4.3. Governance: Verantwoordingsorgaan
Egon Tibboel Erik Bobeldijk Gerard van Zwam Eric Frische Harm Bolsenbroek Nico van Leeuwen Status: Informatieverstrekking aangaande ontwikkelingen fonds Scholing van Verantwoordingsorgaan Plan van aanpak Verantwoordingsorgaan wordt geschreven Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak vast te stellen of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. 23 september 2009

18 4.3. Governance: Visitatie commissie
Erik Uijen (MN Service) Flip Klopper (oud directeur DNB) Adriaan Heuzinkveld (Pfs Gazelle) Status: Eerste visitatie ronde in mei 2009 plaatsgevonden (geen opmerkingen) Tweede visitatie ronde volgt in oktober De Visitatie Commissie houdt toezicht op het pensioenbestuur en toetst het bestuur op basis van de Principes Goed Pensioenfondsbestuur . 23 september 2009

19 4.3. Governance: Compliance officer
Kees van Pruissen Status: Alle bestuursleden hebben de gedragscode getekend De Compliance Officer is een onafhankelijke (interne) toezichthouder die (actief) toetst of de gedragscode en/of wettelijke regelingen met betrekking tot de koersgevoelige informatie en privé effectentransacties worden nageleefd. De compliance officer heeft een signalerende en corrigerende functie. 23 september 2009

20 5. Pensioenfonds vandaag (1)
Beleggingscommissie Risico analyses Beleggingsbeleid (ALM studie) Performance gesprekken met Asset Managers Mandaat Asset Mangers SLA Asset Managers Herstelplan Continuiteits analyse Performance tot 31 augustus 2009 (Delta Lloyd) = YTD 8,60 % BM = 9,11 % (Insinger) = YTD 10,75 % BM = 9,11 % Gezamenlijk = YTD ,36 % * BM = 9,11 % Inclusief Swap overlay ivm rente hedge van -0,47% 23 september 2009

21 5. Pensioenfonds vandaag (2)
werkgever uitvoeringsovereenkomst pensioenovereenkomst DR pensioenreglement werknemer pensioenuitvoerder DR ABTN Statuten 23 september 2009

22 5. Pensioenfonds vandaag (3)
Herschrijven van Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN) Hierin staat vermeld: Financiële opzet Actuariële grondslagen Wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan: uitvoeringsovereenkomst, de toeslagverlening, de inrichting van de bedrijfsvoering. Sturingsmiddelen Beleggingsbeginselen. Herschrijven uitvoeringsovereenkomst: afspraken rond de financiering Pensioenfondsen dienen te werken volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota. 23 september 2009

23 Pensioenfonds vandaag (4)
(Her)onderhandeling verzekeringscontract Kostenreductie’s (advies) Governance structuur Opleiding Zelfevaluatie Communicatie 23 september 2009

24 6. WVTTK 23 september 2009

25 7. Sluiting DANK VOOR UW KOMST En wel thuis 23 september 2009


Download ppt "WELKOM namens Stichting Pensioenfonds KAS BANK"

Verwante presentaties


Ads door Google