De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst Gepensioneerden Aon kantoor Amsterdam 13 januari 2012 Rene Mandos Voorzitter Bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst Gepensioneerden Aon kantoor Amsterdam 13 januari 2012 Rene Mandos Voorzitter Bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst Gepensioneerden Aon kantoor Amsterdam 13 januari 2012 Rene Mandos Voorzitter Bestuur St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland

2 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Pensioenfondsen zitten in zwaar weer

3 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Korte schets Pensioenfonds De werkgever Aon Groep Nederland heeft pensioentoezeggingen gedaan aan zijn werknemers, welke zijn vastgelegd in pensioenreglementen. De uitvoering van de toezegging is overgedragen aan de Stichting 'Pensioenfonds Aon Groep Nederland' Het doel van het fonds is het verlenen van pensioenen, toeslagen en uitkeringen aan zijn deelnemers dan wel pensioengerechtigden. Sinds 01-01-2009 is het Aon Pensioenfonds een gesloten fonds, m.a.w. er komen geen nieuwe deelnemers bij. Het aantal deelnemers per 31-12-2011 is: -Actieve deelnemers (indienst, VUT, AO)1.181 -Gewezen deelnemers (niet meer in dienst)1.668 -Pensioengerechtigden (incl. weduwen en wezen)1.007

4 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Namens werkgever:Namens werknemers:Namens gepensioneerden: Rene Mandos, voorzitterPeter van SchagenLeo Langenberg Dorine Wekking, vice voorzitterBob WilkenFred van den Beld Maurice Buijzen SAMENSTELLING BESTUUR: De taak van het bestuur is de belangen van alle deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden op evenwichtige wijze te behartigen. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen (tenminste 5 : 2) de samenstelling is gewijzigd per december 2011: minder vertegenwoordiging werknemers, meer vertegenwoordiging van gepensioneerden Het bestuur wordt ondersteund door: Fred Dozy, ambtelijk secretaris Erik Jan Jansen, adviseur Aon Hewitt Marsha van Beusekom, investment consultant Aon Hewitt TKP Investments Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit: Rolf van der Wal, Ronald Boer, Fred van Amen, Patrica de Jong, Gert Boorsma en Peter van Meeuwen Het bestuur van het Pensioenfonds

5 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 De dekkingsgraad gaat de verkeerde kant op

6 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 De dekkingsgraad geeft aan of er voldoende vermogen is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen (vermogen) enerzijds en de waarde van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) anderzijds –De pensioenwet schrijft voor dat de waarde van de bezittingen dient te worden vastgesteld op marktwaarde –Even zo dient de contante waarde van de verplichtingen op basis van marktrente te worden vastgesteld –Voor de bepaling van de marktrente dient te worden uitgegaan van de door De Nederlandsche Bank vastgestelde rentetermijnstructuur (RTS) welke afhankelijk is van het rendement op een bepaald pakket staatsleningen Rekenvoorbeeld contante waarde Pensioenuitkering per 1 januari 2013: Eur 1.100 Pensioenverplichting per 1 januari 2012: –Bij marktrente 10% : Eur 1.000 –Bij marktrente 2% :Eur 1.078  Hoe lager de marktrente hoe hoger de contante waarde van de verplichting en hoe hoger het vermogen moet zijn

7 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 De dekkingsgraad geeft aan of er voldoende vermogen is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen (vermogen) enerzijds en de waarde van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) anderzijds –De pensioenwet schrijft voor dat de waarde van de bezittingen dient te worden vastgesteld op marktwaarde –Even zo dient de contante waarde van de verplichtingen op basis van marktrente te worden vastgesteld –Voor de bepaling van de marktrente dient te worden uitgegaan van de door De Nederlandsche Bank vastgestelde rentetermijnstructuur (RTS) welke afhankelijk is van het rendement op een bepaald pakket staatsleningen De vereiste minimum dekkingsgraad dient tenminste ± 105% te bedragen, maar afhankelijk van de wijze waarop wordt belegd (beleggingsmix) wordt een vereiste dekkingsgraad bepaald. Bij ons fonds is dit 112,6%. Is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad dan is er sprake van een reservetekort; er dient een herstelplan voor de lange termijn te worden gemaakt Is de dekkingsgraad lager dan de vereiste minimum dekkingsgraad dan is er sprake van een dekkingstekort; er dient een herstelplan voor de korte termijn te worden gemaakt

8 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010-2011 Goede beleggingsresultaten: + 14% Gewijzigde sterftetafels: - 8% Stijging rente Daling rente Beleggingsresultaten: + 4%

9 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Het vermogen heeft zich positief ontwikkeld, maar ….. (x EUR 1 mio) 345 431

10 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 …. onvoldoende om de invloed van de gewijzigde sterftetafels en de dalende rente op de verplichtingen te compenseren (x EUR 1 mio) 348 463

11 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 De werkelijke dekkingsgraad blijft achter ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad op grond van het korte termijn herstelplan

12 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 DNB eist maatregelen om dekkingsgraad te herstellen Aanpassing pensioenregeling Extra bijstorting door werkgever Korten

13 Vragen?

14 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Financiën Waarde van de beleggingen en overige activa/passiva per 31-12-2011 430.748.000,-- Contante waarde van de verplichtingen 463.458.000,-- Dekkingsgraad per 31-12-2011 92,9% Belangrijkste inkomsten 2011: Actuariële premie + kosten 13.000.000,-- Solvabiliteitsopslag 1.900.000,-- Herstelplan betalingen door Aon 6.600.000,-- Beleggingsopbrengsten 37.230.000,-- Overgenomen verplichtingen 870.000,-- Belangrijkste uitgaven 2011: Pensioenuitkeringen 17.500.000,-- Toevoegingen aan de reserve (RTS) 38.060.000,-- Overgedragen pensioenverplichtingen 2.360.000,-- Premie herverzekering 925.000,-- Uitvoeringskosten 768.000,--

15 St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland | Bijeenkomst Gepensioneerdenvereniging Aon Amsterdam | 13 januari 2012 Beleggingsresultaten 2010 en 2011 20102011 feitelijkbenchmarkfeitelijkbenchmark Vastrentende waarden 9,5% 7,1%14,2%11,8% Renteswap 1,6% 2,8% Aandelen15,2%15,3%- 8,8%- 6,8% Onroerend Goed 7,5% 9,1% 0,4%- 1,0% Commodities17,4%15,9%- 7,3%- 9,9% Totaal rendement13,6% 8,0% Strategische beleggingsmix: 61% vastrentend 28% aandelen 7% vastgoed 4% commodities


Download ppt "Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland Nieuwjaarsbijeenkomst Gepensioneerden Aon kantoor Amsterdam 13 januari 2012 Rene Mandos Voorzitter Bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google