De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Nieuwjaarsbijeenkomst Gepensioneerden Aon kantoor Amsterdam 13 januari 2012 Rene Mandos Voorzitter Bestuur St. Pensioenfonds Aon Groep Nederland

2 Pensioenfondsen zitten in zwaar weer

3 Korte schets Pensioenfonds
De werkgever Aon Groep Nederland heeft pensioentoezeggingen gedaan aan zijn werknemers, welke zijn vastgelegd in pensioenreglementen. De uitvoering van de toezegging is overgedragen aan de Stichting 'Pensioenfonds Aon Groep Nederland' Het doel van het fonds is het verlenen van pensioenen, toeslagen en uitkeringen aan zijn deelnemers dan wel pensioengerechtigden. Sinds is het Aon Pensioenfonds een gesloten fonds, m.a.w. er komen geen nieuwe deelnemers bij. Het aantal deelnemers per is: Actieve deelnemers (indienst, VUT, AO) Gewezen deelnemers (niet meer in dienst) Pensioengerechtigden (incl. weduwen en wezen) 1.007

4 Het bestuur van het Pensioenfonds
SAMENSTELLING BESTUUR: Namens werkgever: Namens werknemers: Namens gepensioneerden: Rene Mandos, voorzitter Peter van Schagen Leo Langenberg Dorine Wekking, vice voorzitter Bob Wilken Fred van den Beld Maurice Buijzen De taak van het bestuur is de belangen van alle deelnemers, aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden op evenwichtige wijze te behartigen. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen (tenminste 5 : 2) de samenstelling is gewijzigd per december 2011: minder vertegenwoordiging werknemers, meer vertegenwoordiging van gepensioneerden Het bestuur wordt ondersteund door: Fred Dozy, ambtelijk secretaris Erik Jan Jansen, adviseur Aon Hewitt Marsha van Beusekom, investment consultant Aon Hewitt TKP Investments Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit: Rolf van der Wal, Ronald Boer, Fred van Amen, Patrica de Jong, Gert Boorsma en Peter van Meeuwen

5 De dekkingsgraad gaat de verkeerde kant op

6 De dekkingsgraad geeft aan of er voldoende vermogen is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen (vermogen) enerzijds en de waarde van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) anderzijds De pensioenwet schrijft voor dat de waarde van de bezittingen dient te worden vastgesteld op marktwaarde Even zo dient de contante waarde van de verplichtingen op basis van marktrente te worden vastgesteld Voor de bepaling van de marktrente dient te worden uitgegaan van de door De Nederlandsche Bank vastgestelde rentetermijnstructuur (RTS) welke afhankelijk is van het rendement op een bepaald pakket staatsleningen Rekenvoorbeeld contante waarde Pensioenuitkering per 1 januari 2013: Eur 1.100 Pensioenverplichting per 1 januari 2012: Bij marktrente 10% : Eur 1.000 Bij marktrente 2% : Eur 1.078 Hoe lager de marktrente hoe hoger de contante waarde van de verplichting en hoe hoger het vermogen moet zijn

7 De dekkingsgraad geeft aan of er voldoende vermogen is om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen (vermogen) enerzijds en de waarde van de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) anderzijds De pensioenwet schrijft voor dat de waarde van de bezittingen dient te worden vastgesteld op marktwaarde Even zo dient de contante waarde van de verplichtingen op basis van marktrente te worden vastgesteld Voor de bepaling van de marktrente dient te worden uitgegaan van de door De Nederlandsche Bank vastgestelde rentetermijnstructuur (RTS) welke afhankelijk is van het rendement op een bepaald pakket staatsleningen De vereiste minimum dekkingsgraad dient tenminste ± 105% te bedragen, maar afhankelijk van de wijze waarop wordt belegd (beleggingsmix) wordt een vereiste dekkingsgraad bepaald. Bij ons fonds is dit 112,6%. Is de dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad dan is er sprake van een reservetekort; er dient een herstelplan voor de lange termijn te worden gemaakt Is de dekkingsgraad lager dan de vereiste minimum dekkingsgraad dan is er sprake van een dekkingstekort; er dient een herstelplan voor de korte termijn te worden gemaakt

8 De ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2010-2011
Goede beleggingsresultaten: + 14% Gewijzigde sterftetafels: - 8% Beleggingsresultaten: + 4% Stijging rente Daling rente

9 Het vermogen heeft zich positief ontwikkeld, maar …..
(x EUR 1 mio) 431 345

10 …. onvoldoende om de invloed van de gewijzigde sterftetafels en de dalende rente op de verplichtingen te compenseren (x EUR 1 mio) 463 348

11 De werkelijke dekkingsgraad blijft achter ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad
op grond van het korte termijn herstelplan

12 DNB eist maatregelen om dekkingsgraad te herstellen
Aanpassing pensioenregeling Extra bijstorting door werkgever Korten

13 Vragen?

14 Financiën Waarde van de beleggingen en overige activa/passiva per ,-- Contante waarde van de verplichtingen ,-- Dekkingsgraad per ,9% Belangrijkste inkomsten 2011: Actuariële premie + kosten ,-- Solvabiliteitsopslag ,-- Herstelplan betalingen door Aon ,-- Beleggingsopbrengsten ,-- Overgenomen verplichtingen ,-- Belangrijkste uitgaven 2011: Pensioenuitkeringen ,-- Toevoegingen aan de reserve (RTS) ,-- Overgedragen pensioenverplichtingen ,-- Premie herverzekering ,-- Uitvoeringskosten ,--

15 Beleggingsresultaten 2010 en 2011
feitelijk benchmark feitelijk benchmark Vastrentende waarden 9,5% 7,1% 14,2% 11,8% Renteswap 1,6% 2,8% Aandelen 15,2% 15,3% - 8,8% - 6,8% Onroerend Goed 7,5% 9,1% 0,4% - 1,0% Commodities 17,4% 15,9% - 7,3% - 9,9% Totaal rendement 13,6% 8,0% Strategische beleggingsmix: 61% vastrentend 28% aandelen 7% vastgoed 4% commodities


Download ppt "Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google