De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds"— Transcript van de presentatie:

1 Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds

2 Agenda Opening Bestuursamenstelling
Toelichting door het bestuur op de stand van zaken Beantwoorden van 48 schriftelijke vragen Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie van het pensioenfonds Oordeel van de werkgever Oordeel van het Verantwoordingsorgaan Stemming over voorgenomen besluit Rondvraag Sluiting

3 Waar wordt straks over gestemd?
De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een andere partij, als: Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad (<104,1%) heeft, en Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft Dit is het geval bij pensioenfonds ECI Het bestuur vraagt straks dan ook uw toestemming voor de opheffing van het fonds

4 Bestuursamenstelling
Hans Hijlkema (voorzitter) Wim van der Kooy (secretaris) Michel Muller Ton Cieraad Inge Fluijter Vacature Voormalig voorzitter Guus van Putten Bestuursadviseur Co van Wel Beleggingscommissie (Guus van Putten) Vermogensbeheerder Externe adviseur Verantwoordingsorgaan Joost de Koeijer Wien de Rouw Nald Rietbergen

5 Toelichting bestuur op stand van zaken

6 Toelichting bestuur op stand van zaken
Dekkingsgraad historisch en dramatisch laag De dekkingsgraad is een maat voor de financiële positie van het fonds (104,1%). Verplichtingen en bezittingen worden tegen elkaar afgezet Belegd vermogen geeft weer wat er daadwerkelijk aanwezig is Verplichtingen geven aan wat er ‘in kas’ zou moeten zijn om toekomstige pensioenen te kunnen betalen Voornamelijk bepaald door de lange termijn rente Maar ook toenemende levensverwachting

7 Toelichting bestuur op stand van zaken
Minimale dekkingsgraad voor ons fonds bedraagt 104,1% Vanaf 2007 is het belegd vermogen gegroeid met 23%, een alleszins redelijk resultaat In diezelfde periode zijn de verplichtingen meer dan verdubbeld toegenomen levensverwachting de rente waarmee moet worden gerekend is historisch laag is: nu 2,3%

8 Toelichting bestuur op stand van zaken
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Historisch gezien heeft het fonds nooit een hoge dekkingsgraad gekend, waardoor tegenvallers hard doorwerken De renteafdekking was beperkt door het karakter van de beleggingsportefeuille De beleggingsresultaten wegen niet op tegen de toename van de verplichtingen De risicovrije rente voor de lange termijn is ongekend laag geworden, wat niemand redelijkerwijs had verwacht

9 Toelichting bestuur op stand van zaken
Werkgever heeft uitvoeringsovereenkomst opgezegd Werkgever had de uitvoeringsovereenkomst reeds eind 2010 opgezegd Op 6 juni 2012 definitief met terugwerkende kracht per /12/2011 Werkgever was toen al niet bereid om meer dan 20,5% premie te betalen. 5 jaar daarvoor was de premie 32% Werkgever brengt pensioenopbouw voor actieve deelnemers onder bij andere pensioenuitvoerder met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2012 ECI Pensioenfonds heeft geen inkomsten meer en is een slapend fonds geworden, dat uiteindelijk moet worden geliquideerd

10 Toelichting bestuur op stand van zaken
Oriëntatie op mogelijke overdracht al langer bezig Al begonnen toen DG > 100% was in voorjaar 2011 Gesprekken met verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen gestart Onderzoek naar renteafdekking Beleggingsportefeuille analyse Aanvraag voor zgn. ‘adempauze’ aan DNB, die in eerste instantie goedgekeurd werd In ieder geval tot eind 2013 in de lucht blijven in de hoop dat het tij nog zou keren

11 Toelichting bestuur op stand van zaken
Artikel 84 van de Pensioenwet: Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder.

12 Toelichting bestuur op stand van zaken
Artikel 150 lid b van de Pensioenwet: Overdracht, herverzekering of onderbrenging bij eindigen pensioenregeling Wanneer een pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een korte termijn herstelplan van kracht is: b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of onderbrengen herverzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht

13 Toelichting bestuur op stand van zaken
Dat betekent in de praktijk DNB: Het ECI Pensioenfonds dient per 31/12/2012 de uitvoering overgedragen te hebben aan een verzekeraar of bedrijfs(tak)pensioenfonds De wet bepaalt dat bij een dekkingsgraad van onder de minimum vereiste (voor ons fonds onder de 104,1%) het fonds opgeheven moet worden Daarbij komt dat de sponsor is wegvallen Het bestuur heeft derhalve geen keus dan aan de eisen van DNB tegemoet te komen

14 Toelichting bestuur op stand van zaken
Wat zijn hiervan de gevolgen? De extreem lage dekkingsgraad van het nu slapende fonds betekent een zwakke uitgangs- en onderhandelingspositie voor het fonds Getracht wordt een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven De werkgever is bereid een deel van de lopende uitvoeringskosten te betalen Dat een korting van meer dan eerder genoemde 17,5% op de pensioenrechten aan de orde is en wel in het 4e kwartaal van dit jaar

15 Toelichting bestuur op stand van zaken
Welke maatregelen zijn getroffen? Transfer van de beleggingsportefeuille waarmee de rente-afdekking wordt vergroot. Het fonds heeft een korte horizon en kan geen enkele risico’s nemen Het moment van overdracht is namelijk bepalend voor de hoogte van de korting die moet worden doorgevoerd

16 Toelichting bestuur op stand van zaken
Een voorbeeld van het effect bij een korting van 20% Is nu: Wordt: AOW pensioen voor echtpaar: € , - € , - Gemiddeld ECI pensioen : € , - € , - Totaal effect: € , - € , - Korten op de AOW is dus niet aan de orde Minder pensioen € 1.300,- per jaar (bruto) = 5,4% = € 108,- per maand (bruto)

17 Beantwoorden schriftelijke vragen
Wat is de oorzaak grote terugval DG 125% in 2008 naar 80% nu? Waarom fonds niet eerder elders ondergebracht? DNB kan gepensioneerden kennelijk financieel afknijpen en als toezichthouder handen in onschuld wassen. Is er niet sprake van een fout aan hun kant? Waarom niet gehele fonds bij Bpf? Wordt hiermee niet de solidariteit met werkenden gekeeld? Wat zijn regeltjes en artikeltjes nu waard gebleken na 40 jaar pensioenopbouw? Kan ik mijn inleg terugkrijgen? Kan er tussentijds afgekocht worden?

18 Beantwoorden schriftelijke vragen
Waarom is 2011 nog bewust risico genomen in het aandelenpakket? Heeft ECI een verkeerde partner gekozen of is de beleggingsstrategie slecht gekozen (of beide)? Wanneer weet ik definitief wat de korting zal zijn? Kunnen de maatregelen van Minister van SZW de zaak nog ten goede keren? Waarom is dit fonds zo extreem slecht t.o.v. vrijwel alle andere fondsen, uit de verf gekomen? Wat is de zin van een stemming als er geen mogelijkheid is ons tegen de waardeoverdracht te verzetten? Wat is het alternatief als geen uitvoerende instantie bereid is tot overname?

19 Beantwoorden schriftelijke vragen
Wat is het verschil bij overname door verzekeraar en een Bpf? Wat is de beste optie voor een slaper? Kan overdracht naar mijn huidige pensioenverzekeraar plaatsvinden? Overdracht collectief of kan ook individueel worden gekeken naar de beste optie? Waarom nooit indexatie bij een verzekeraar? Waarom wordt iedereen even veel gekort? (hoe ouder, hoe minder tijd om te repareren) Waarom zoveel korten, nu de overheid een andere rekenrente overweegt?

20 Beantwoorden schriftelijke vragen
Is het mogelijk de aangesloten bedrijven apart bij een andere uitvoerder onder te brengen? Kunnen de deelnemers kiezen of zij naar een verzekeraar of BpF gaan? Is het PF verantwoordelijk voor het uitvoeren van de VPL regeling? Waarom heeft het pensioenfonds de jaarlijkse verplichting voor de VPL regeling niet in rekening gebracht bij de werkgever ECI? Zijn er personen die onlangs gebruik hebben gemaakt van de VPL regteling en waarbij de aanvulling wordt betaald door het PF ECI, maar dat niet is gefinancierd door de werkgever?

21 Beantwoorden schriftelijke vragen
Hoe is de DG op dit moment berekend, ervan uitgaande dat de actieve deelnemers nu langer moeten gaan werken en er dus meer premie wordt afgedragen en men later gaat uitkeren, dan zou dit tot gevolg hebben dat de DG een aantal punten zal stijgen? Kan ik als deelnemer bij overgang aan een ander Pensioenfonds mijn deelname beëindigen, waarbij ik dus alleen aanspraak kan maken op het tot op heden opgebouwde pensioen? Wat zijn de consequenties, indien de deelnemers negatief stemmen inzake de overgang van het PF ECI naar Bpf? Is het mogelijk de door mij opgebouwde rechten bij overgang/liquidatie te laten uitkeren over het tijdvak van pensioengerechtigde leeftijd tot de gemiddelde leeftijdsverwachting?

22 Beantwoorden schriftelijke vragen
Waarom is er niet eerder besloten tot het overdragen van het fonds aan een nieuwe pensioenuitvoerder ? Begrijp ik goed dat deelnemers in het slapende fonds extra hard worden getroffen, hoe zal dat zijn bij een overdracht naar een nieuwe verzekeraar? Wat is de reden dat Guus van Putten nu vlak voor de overdracht door Hans Hijlkema wordt opgevolgd? Wie is de heer Hijlkema en wat is zijn connectie met de ECI of Clearwood?

23 Beantwoorden schriftelijke vragen
In hoeverre is het mogelijk, nu bij liquidatie, om individueel, je eigen reserve uit het fonds te halen? En dit bedrag vervolgens fiscaal vriendelijk te storten bij een verzekeringsmaatschappij of via banksparen bij een bank onder te brengen? Kan de beslissing over het opheffen van het fonds naar een volgende vergadering worden verschoven? Heeft de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, altijd beslissingsbevoegdheid? Pensioengerechtigden worden gedupeerd door systeemfout van Pensioenfondsen (zie bijlage). Wordt deze correctie indien noodzakelijk ook bij Stichting ECI Pensioenfonds ook toegepast? En zo ja wat zijn de positieve gevolgen dan voor de deelnemers?

24 Beantwoorden schriftelijke vragen
Wat is er met mijn 45-jaar pensioenafdracht gebeurd? Waarom niet eerder aan de bel getrokken toen men zag dat de aandelen sterk aan het zakken waren? Waarom heeft Clearwood bij de overname niet goed gekeken naar de slechte staat van de “VUTPOT”? Waar was het geld op dat moment, was dit uit beeld gebracht door de toen aanwezige directie? Hoe is het geld uitgegeven van de overgangsregeling? Waarom zijn wij als betaler van indertijd het VUT fonds niet eerder op de hoogte gesteld en nu zwaar de dupe van terwijl wij er jaren voor betaald hebben? Waarom geen UPO ontvangen over 2011?

25 Beantwoorden schriftelijke vragen
Waarom heeft de werkgever, tevens lid van het bestuur, geen andere stappen ondernomen ter voorkoming liquidatie en dus de 25% pensioenverlies van zijn werknemers te beperken? Welke mogelijkheden zijn er (en wat kost dit voor zowel werknemer als werkgever) als de werkgever weer wel in het ECI PF gaat storten? Welke mogelijkheden zijn er om collectief het gat te dichten naar een hogere DG voordat het huidige fonds eventueel overgaat nar een ander fonds? Waar is het geld van tot nu naar toe, staat dit geld op een derdenrekening? Het PF heeft een aanwijzing gehad en nog geen “bevel” van DNB. Wat als deze vergadering tegenstemt?

26 Wie mogen wij het woord geven?
Gelegenheid tot stellen mondelinge vragen Wie mogen wij het woord geven?

27 Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie
Op 8 augustus 2012 is het bestuur bijeen geweest en heeft het voorgenomen besluit genomen tot liquidatie van het fonds (artikel 18 lid 1 van de statuten) met als consequentie de overdracht van rechten en aanspraken. De deelnemersvergadering dient hierover te besluiten Ja, eens met voorgenomen besluit van het bestuur Nee, niet eens met voorgenomen besluit van het bestuur Onthouding van stem Voordat we overgaan tot stemming: ook werkgever en verantwoordingsorgaan hebben naar het voorgenomen besluit gekeken en een reactie gegeven

28 Oordeel van de werkgever
De werkgever betreurt de gang van zaken rondom het pensioenfonds ECI in hoge mate, mede omdat daarmee duidelijk  is geworden dat de hoge extra bijdrage van de werkgever in de afgelopen 5 jaar eigenlijk voor niets is geweest. Als werkgever was het al  niet verantwoord door te gaan met deze hoge lasten, maar het feit dat de gehele situatie leidt tot korting in de pensioenrechten voor onze medewerkers is onverkwikkelijk. Anderzijds zijn we wel van mening van het bestuur niets te verwijten is en dat de voorgenomen liquidatie van het fonds een juist besluit is, hoe negatief bepaalde effecten ook zijn.

29 Oordeel van het Verantwoordingsorgaan
Primair: het verantwoordingsorgaan heeft geen bestuurlijke macht en heeft geen besluitvorming c.q. bestuurs-verantwoordelijkheid in de onderhavige besluitvorming. Wel heeft het bestuur het wenselijk geacht over de ontstane situatie verantwoording af te leggen aan het verantwoordings-orgaan. Dat hebben we op prijs gesteld. Wij betreuren de ontstane situatie in hoge mate. Wij zijn van mening dat de huidige situatie van het pensioenfonds en de opstelling van de DNB weinig of geen ruimte laat voor andere alternatieven dan liquidatie van het pensioenfonds. In dat kader ondersteunen we voorgenomen route die thans gevolgd wordt, al blijft het de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.

30 Waar wordt over gestemd?
De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een andere partij, als: Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad (<104,1%) heeft, en Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft Dit is het geval bij pensioenfonds ECI Het bestuur vraagt dan ook uw toestemming voor de opheffing van het fonds na overdracht van de pensioenen

31 Gevolgen van instemming
Het bestuur onderzoekt momenteel 2 opties: Overgang naar een Verzekeraar: Betekent een eenmalige korting op de pensioenrechten en verder een nominaal pensioen zonder indexeringen Overgang naar een Bedrijfspensioenfonds: Betekent een korting op de pensioenrechten Met het risico bij slechte ontwikkelingen van de DG op verdere kortingen Met de theoretische mogelijkheid bij hele goede verbeteringen van de DG indexatie te krijgen

32 Stemming over het voorgenomen besluit
Vraag: stemt u in met opheffing van de Stichting Pensioenfonds ECI, zoals het bestuur d.d. 8 augustus 2012 heeft genomen en is beschreven in het voorgenomen bestuursbesluit Er zijn stembriefjes uitgedeeld. Wilt u daar JA of NEE op aankruisen en deze bij Erhan Gokcen inleveren.

33 Wie mogen we het woord geven voor het stellen van een vraag?
Rondvraag Wie mogen we het woord geven voor het stellen van een vraag?

34 Sluiting Het bestuur dankt u voor uw komst en het uitbrengen van uw stem en wenst u een goede reis naar huis


Download ppt "Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds"

Verwante presentaties


Ads door Google