De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren in groei! Contouren Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012 Ledenberaad 25 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren in groei! Contouren Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012 Ledenberaad 25 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Investeren in groei! Contouren Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012 Ledenberaad 25 februari 2008

2 Inhoud presentatie Proces & besluitvorming Doel ledenberaad Inhoudelijke toelichting notitie Aandachtspunten voor ledenberaad

3 Terugblik besluitvorming AV Nov. 2007: Vaststelling Sportagenda 2012 – 3 ambities: Meer mensen sporten een leven lang, Nederland in de Top 10 van de wereld, bonden ontwikkelen en verzilveren kansen – Ambities Sportagenda 2012 bouwen voort op Sportagenda 2008 – Bijdrage die bond levert is afhankelijk van ontwikkelingsniveau – Deel bonden zet in op groei leden, deel op versterken organisatie – Meer aandacht voor versterken bondsorganisaties Overleg bondsdirecteuren 2007: klanttevredenheidsonderzoek – Meer maatwerk nodig (door middel van segmentatie)

4 Geplande besluitvorming AV Nov. ‘07 Leden- beraad Feb. ‘07 Extra AV Mrt ‘08 Ontwikkeling Lotto Bestedingsplan 2012 Ontwikkeling Contouren - Realisatieplan 2012 - Lotto Bestedingsplan 2012 AV Mei ‘08 Projectgroep Sportagenda Bondsdirecteurenoverleg CRGB Ontwikkeling Realisatieplan 2012 AV Nov ‘08

5 Doel Ledenberaad Informeren over verdere uitwerking Sportagenda in Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012 Toetsen draagvlak Input van leden krijgen m.b.t. openstaande aandachtspunten

6 Toelichting notitie

7 Inhoud notitie Toelichting keuze voor segmentatie bij uitvoering Sportagenda en verdeling Lottogelden Uitwerking randvoorwaarden en kwaliteitseisen (waarop segmentatie gebaseerd wordt) Vertaling segmentatie aanpak naar Lotto Bestedingsplan Contouren Lotto Bestedingsplan

8 Uitgangspunten voor uitwerking Meer maatwerk: bonden zijn divers en hebben verschillende behoeften, wensen & mogelijkheden! Meer efficiency: Programma’s Sportagenda & Lottomiddelen moeten veel beter aansluiten bij prioriteiten bond First things first: Deel bonden werkt eerst aan ontwikkeling eigen organisatie, voordat aan collectieve ambities kan worden bijgedragen Segmentatiemodel dient dynamisch te zijn Minimum standaard voor bonden Toename Lottobudget: van € 38 mln. naar € 40 mln. Meer Lottofinanciering voor bonden: + € 1,65 mln. Geen grote verschuivingen in de Lotto verdeelsystematiek Regelingen & administratieve organisatie in lijn met eisen CBF-keurmerk

9 Minimale kwaliteitseisen Top 10Leven lang sporten Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen Randvoorwaarden Geen deelname aan Sportagenda (effectief 2011) Het ontwikkelingsniveau van de bond bepaalt aan welke programma’s de bond deelneemt en op welke wijze bond financiering krijgt Hiervoor worden randvoorwaarden & minimale kwaliteitseisen geformuleerd

10 Elke bond krijgt een ‘uniek’ profiel  Profiel wordt bepaald op basis van ‘scan’ door bond & NOC*NSF  Positie wordt per ambitie bepaald  Profiel bepaalt deelname aan programma’s, ondersteuning, wijze van inzetten middelen en rol binnen het collectief Bond voldoet aan min. Kwaliteitseisen, niet aan randvoorwaarden Bond voldoet aan randvoorwaarden Bond levert uitzonderlijke prestaties/ heeft uitzonderlijke staat van dienst Leven lang sporten-Volwassen bondExcellerende bond Top 10Opkomende bondVolwassen bondExcellerende bond Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen Opkomende bond--

11 Karakterisering segmenten & rol binnen collectief Excellerende bonden – Bijzondere staat van dienst voor de sport – Leading in organisatie & ontwikkeling tak van sport – Professionele organisatie waardoor prestaties op hoog niveau – Voortrekkers van het collectief – Nemen deel in regieteams/ strategische collectieve trajecten – Betrokken bij ‘peer reviewing’ – Relatie met NOC*NSF gebaseerd op partnership Volwassen bonden – Belangrijke partij in organisatie en ontwikkeling van sport in NL – Organisatie op orde; kunnen inzetten op ambities – Worden betrokken bij uitwerking beleidsthema’s LLS & Top 10 – Gesprekspartner voor NOC*NSF

12 Karakterisering segmenten & rol binnen collectief Opkomende bonden – Nog niet in staat om organisatie en ontwikkeling van tak van sport in NL pro-actief te beïnvloeden – Organisatie onvoldoende ontwikkeld om kerntaken adequaat uit te voeren en om aan ambities Sportagenda bij te dragen – Worden betrokken bij uitwerking beleidsthema’s binnen ambitie ‘Bonden in ontwikkeling’ – Vormen gesprekspartner voor NOC*NSF Te kwalificeren bonden (m.i.v. 2011) – Onvoldoende in staat om organisatie en ontwikkeling van tak van sport in NL pro-actief te beïnvloeden – Voldoen niet aan minimale kwaliteitseisen – NB: doel is dat geen enkele bond in dit segment valt in 2011

13 Profiel bepaalt deelname aan programma’s/ focus bond Excellerende bondVolwassen bondOpkomende bond Leven lang sportenUitvoeren programma Leven Lang Sporten & brancheversterking Uitvoeren programma Leven Lang Sporten Geen deelname aan programma Leven lang sporten Top 10Uitvoeren topsportprogramma & brancheversterking Uitvoeren topsportprogramma Uitvoeren topsportprogramma & versterken organisatie Samenwerking Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen --Versterken organisatie Samenwerking

14 Profiel bepaalt wijze waarop bond financiering krijgt Excellerende bondVolwassen bondOpkomende bond Leven lang sporten Geld voor programma Leven lang sporten Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden Afspraken over uitvoering Geld voor programma Leven lang sporten Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden Afspraken over uitvoering Geen financiering voor programma Leven Lang sporten Top 10 Geld voor topsport- programma Meerjarig inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden Afspraken over uitvoering Geld voor topsportprogramma Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden Afspraken over uitvoering Geld voor topsportprogramma Besteding onder auspiciën NOC*NSF Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/ verantwoorden Afspraken over uitvoering Bonden ontwikkelen Geen financiering voor programma ‘Bonden ontwikkelen’ Geld voor versterken organisatie Besteding onder auspiciën NOC*NSF Jaarlijks inhoudelijk aanvragen/ afrekenen Afspraken over uitvoering

15 Lottorubrieken voor bonden per 2009 HoofdrubriekSubrubrieken Leven Lang Sporten1.1 Programmafinanciering bonden 1.2 Programmamanager Leven lang Sporten Top 102.1 Toptrainings- en wedstrijdprogramma’s 2.2 Regeling Technisch directeuren Brancheontwikkeling3.1 Algemeen Functioneren Bonden 3.2 Fonds Opkomende Bonden 3.3 Stimulering samenwerking volwassen & excellerende bonden

16 Rubrieken voor bonden Subrubrieken Excellerende bond Volwassen bond Opkomende bond Te kwalificeren bond 1.1 Programmafinanciering Leven Lang Sporten Ja Nee 1.2 Programmamanager Leven lang Sporten Ja Nee 2.1 Toptrainings- en wedstrijdprogramma’s Ja Ja, onder auspiciën N*N Tot 2011 onder auspiciën N*N 2.2 Regeling Technisch directeuren Ja Nee 3.1 Algemeen Functioneren Bonden Ja Tot 2011 onder auspiciën N*N 3.2 Fonds Opkomende Bonden Nee JaTot 2011 onder auspiciën N*N 3.3 Stimulering samenwerking volwassen & excellerende bonden Ja Nee

17 Rol NOC*NSF Excellerende bondenVorm geven partnership Afspraken maken over meerjarentrajecten Volwassen bondenOp verzoek adviseren & ondersteunen bij uitwerking plannen Afspraken maken over uitvoering plannen Evt. uitvoering deel plannen (o.b.v. inkoop diensten) Opkomende bondenOndersteunen & adviseren bij uitwerking ontwikkelplannen Plannen beoordelen & maken afspraken voor uitvoering TAC adviseren over financiering Evt. uitvoering deel plannen (o.b.v. inkoop diensten) Te kwalificeren bondenScheidsrechter Controleren of bond aan min. kwaliteitseisen voldoet Uitvoeren sancties AlgemeenPositiebepaling bonden Jaarplan NOC*NSF aan laten sluiten bij behoefte bonden

18 Aandachtspunten voor Ledenberaad 25-2 1.Randvoorwaarden 2.Minimale kwaliteitseisen 3.Terminologie segmentatie 4.Definitie Lidmaatschap 5.Budgetverdeling incl. maarjarentoewijzing

19 Uitgangspunten ‘randvoorwaarden voor segmentering’ Professionele ondersteuning van vrijwilligers is noodzaak gezien complexe omgeving sportbonden Minimale omvang bondsbureau is nodig voor borgen kwaliteit & deskundigheid. Voor Top 10 criteria obv topsportassesment Criteria zijn meetbaar & goede indicatie ontwikkelkracht bond

20 1. Randvoorwaarden voor segmentering Algemene randvoorwaardenSpecifieke randvoorwaarden Top 10 Jaarbegroting > 1,5 miljoen aantoonbaar P&O beleid Cat. I topsportonderdelen (cat. 2 onderwerp van discussie) Programmamanager / Tech. Dir. Topsportplan 25% financiering eigen middelen Benchmark meerjaren opleidingsplan gekwalificeerde coaches Leven Lang Sporten Jaarbegroting > 1,5 miljoen, # lidmaatschappen > 40.000, aantoonbaar P&O beleid O.b.v. topsportassessment, o.a. Programmamanager MarketingPlan Leven lang sporten 25% financiering eigen middelen aantoonbaar inzicht in doelgroep + verenigingen kwalitatief kader accommodatie eisen

21 2. Minimale kwaliteitseisen Uitgangspunt is Code Goed Sportbestuur (vastgesteld tijdens AV 2005) Op basis van Code Goed Sportbestuur zijn basisbeginselen geformuleerd Belangrijk dat bonden aan basisbeginselen voldoen – Vergroot kans dat bond Code kan naleven – Vergroot kans dat bond algemeen geldende regels binnen sport kan naleven Basisbeginselen vormen de kern van minimale kwaliteitseisen

22 3. Terminologie segmentatie  Voor externe communicatie is ‘neutrale’ terminologie nodig  Alternatieven: – Fase 1, 2, 3 bonden – Sterrensysteem – Brons, zilver, goud Bond voldoet aan min. kwaliteitseisen, niet aan randvoorwaarden Bond voldoen aan randvoorwaarden Bond levert uitzonderlijke prestaties/ uitzonderlijke staat van dienst Leven lang sporten-Volwassen bondExcellerende bond Top 10Opkomende bondVolwassen bondExcellerende bond Bonden ontwikkelen & verzilveren kansen Opkomende bond--

23 4. Definitie lidmaatschap Consensus over: – Op centraal niveau registratie van het bewust aangaan lidmaatschap – Aantoonbaar instemmen met de voorwaarden en doel van de vereniging / bond; – Registratie NAW gegevens, geboortedatum en geslacht – Registratie wordt gedeeld met NOC*NSF (doel is op termijn koppeling met MIS). – Minimale jaarlijkse bondsafdracht van € 5, -  Geen consensus over: – Minimale jaarlijkse totale contributie van € 25,- (voor bond of vereniging)

24 5. Budgetverdeling + meerjarentoewijzing


Download ppt "Investeren in groei! Contouren Realisatieplan & Lotto Bestedingsplan 2012 Ledenberaad 25 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google