De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn Lokale Educatieve Agenda Kitty Schijven Oirschot IInclusief onderwijs op de Wadden Wil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn Lokale Educatieve Agenda Kitty Schijven Oirschot IInclusief onderwijs op de Wadden Wil."— Transcript van de presentatie:

1 LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn Lokale Educatieve Agenda Kitty Schijven Oirschot IInclusief onderwijs op de Wadden Wil Cupido en Lieke Hornstra Terschelling Krimp in PO en de kleine school Pieter Appelhof Oberon

2 Lokale Educatieve Agenda gemeente Oirschot

3 1. Oirschot in het kort Ligging Inwoners 5 kernen Aandeel jeugd Bevolkingsafname 7 scholen PO/ 1 school VO 3 schoolbesturen

4 2. Leerlingenprognoses PO: sterke daling VO: afhankelijk van ontwikkelingen

5 3. Totstandkoming LEA Initiatief Partners Tijdpad Kaders Nadruk op onderwijs Jaarlijks uitvoeringsplan Knelpunten

6 4. LEA Oirschot 1. Scholen2. Scholen/ gemeente3. Gemeente Ond. vernieuwingenVVELeerplicht Zorg in en om de schoolHuisvesting Voortijdig schoolverlatenVeiligheid Relatie arbeidsmarktBrede school Veiligheid Leesbevordering Sport en bewegen Burgerschap/ cultuur Ouderbetrokkenheid

7 5. Uitvoering LEA Werkgroep LEA OOGO/ LEA Frequentie Doel Subwerkgroepen Regie Knelpunten

8 6. Voorbeeld jaarplan 2010 Passend onderwijs (zorg in de school) Samenwerking po-vo (zorg in de school) VVE/ relatie psz-kdv-po Arbeidsmarkt Schoolveiligheid

9 7. Evaluatie Wanneer Wie Wat Vaststelling Vervolg

10 8. Toekomst Bezuinigingen Kerntakendiscussie Rol onderwijs/ CJG Beleid rijksoverheid LEA basis voor verdere samenwerking

11 10-7-201411 Inclusief onderwijs op de Wadden Op weg van inclusief onderwijs naar Passend onderwijs op de Friese Waddeneilanden

12 Gevolgen van de geografische situatie  Elk eiland moet een volwaardige IB-structuur hebben  Elk eiland moet een bepaalde basis –sbo expertise hebben  Personeel volgt niet altijd de (zorg)formatie  Tijdelijke aanstellingen zijn schaars  Extra kosten voor vervanging, verblijf en reizen bij onderling overleg  Extra kosten bij (ambulante) begeleiding

13 Budgettaire gevolgen  Geen SBO betekent dat alle zorgmiddelen aan de scholen toekomen (extra formatie inzet)  Specifiek ‘Waddenbudget’ om tegemoet te komen aan de eerder genoemde knelpunten  Uitbreiding van het scholingsbudget, eilandbreed  Verantwoording afleggen aan elkaar middels een convenant

14 Vervolg hoe het werkt in de praktijk…Terschelling Alle leerlingen blijven op het eiland Op alle scholen wordt gewerkt volgens het principe ‘meer handen in de klas’ Er is ondersteuning van een onderwijsassistent Een aantal PGB kinderen hebben ondersteuning van persoonlijke assistent Kortom: er is sprake van inclusief onderwijs

15 Hoe het werkt in de praktijk, Terschelling als voorbeeld  Terschelling (gegevens 1-10-2010)  5 scholen voor PO (2 bijzonder – 136 llr - en 3 openbare - 264 llr - )  1 school voor VMBO +160 llr  11 SBO leerlingen  16 rugzakleerlingen PO  6 leerlingen met een PGB PO  Verwijzingspercentage naar SBO of Rec 0 %

16 Van inclusief naar passend onderwijs Daar waar mogelijk krachten bundelen, clusteroverstijgende ambulante begeleiding. Binnen de wettelijke kaders vastleggen van contacten met REC’s en SBO Opstellen zorgarrangement per school/eiland Vooral, bekijken wat er kan gebeuren om kinderen nog beter te begeleiden.

17 Het gaat niet om OF, maar om HOE Door onmogelijkheden kun je komen tot mogelijkheden en kansen………… Wat kan dat betekenen voor uw eigen scholen?

18 Dank voor uw belangstelling, voor vragen kunt u contact opnemen met Lieke Hornstra, ambtenaar lokaal onderwijsbeleid Terschelling. l.hornstra@terschelling.nl Willy Cupido, bovenschools directeur Openbaar onderwijs Terschelling/ coördinator samenwerkingsverband Friese Wadden willyc@basisonderwijsterschelling.nl

19 Krimp in PO en de kleine school Pieter Appelhof

20 Vraag: Welk beleid voeren bij krimp? Achtereenvolgens 1.Feiten Nederland 2.Feiten buitenland 3.Dilemma’s 4.Feiten kleine school

21 Feiten Nederland (1) Bekend om krimp  Parkstad: -19% sinds 2000  Eemsdelta: -12%  Achterhoek: - 5-8 %  Zeeuws-Vlaanderen: - 10% Krimp signalen: Eerst uit onderwijs Tot 2040: krimp in 30% van de gemeenten

22 Feiten Nederland (2) Krimp tot 2020: 10 tot 20 % In:  Noordelijke provincies + na 2020  Achterhoek en Rivierengebied - 20%  Limburg: - 10 %/15%  Parkstad- 5%  Zeeland: - 10% Prognoses bekend: bij 30% gem. geen beleid

23 Feiten buitenland (1) Sluitingsmotieven: Engeland en Wales  Kostenbesparing: Best Value Policy  Kwaliteitseisen: innovaties daardoor meer management Sluitingsoorzaak: Scandinavische landen  Decentralisatie: Noorwegen, Zweden, IJsland Nationaal kleine scholenbeleid in  Ierland en IJsland (extra budget)  Finland (brede functie)  Zweden (autonome scholen mogelijk)

24 Feiten Buitenland (2) Problemen:  Isolement van scholen  Ongediplomeerde lk.  Tekort aan scholing  Werving Investeren in:  Netwerken en scholing: o.a. Wales, Noorwegen

25 25

26 3.Dilemma’s kleine school Kiezen tussen twee kwaden Dilemma’s : kosten Kosten kleine school incasseren of School sluiten ten koste leefbaarheid woonkern  Kleine school sluiten of  De school uitbreiden met andere taken (brede school)  Kleine school handhaven maar  Opgaan in groot schoolbestuur vanwege grote reserves

27 Dilemma’s Kwaliteitszorg Kleine school handhaven maar Kans op minder onderwijskwaliteit accepteren  Kleine school sluiten of  Meer zorgleerlingen en geen eigen ll. begelei der

28 Dilemma’s personeelsbeleid  Kleine school sluiten of  Bovenschoolsmanager accepteren Kleine school sluiten of Oudere leerkrachten met vervroegd pensioen ten gunste van jong

29 Dillemma ‘s: Beleid Kleine school handhaven maar Interzuilair profiel accepteren  Kleine school meer profileren (ten koste van scholen in omgeving) of  Regionaal krimpbeleid voeren (evenwichtig aanbod)

30 30

31 Prognoses  Daling of stijging leerlingenaantal is per school niet goed te voorspellen Handhavingsmotief  Kleine school heeft bijzondere sociale functie in woonkern (Finland) Kostenbeheersing  Leegstand bij huidig ruimteoverschot brengt extra kosten met zich mee  Hoge kosten inherent aan platteland (ook andere voorz. zijn duur, o.a. infrastructuur) 4. Feiten kleine school (1)

32 Feiten kleine school (2) Kwaliteitszorg  Kwaliteit van kleine school niet minder goed: mits scholing netwerkvorming Personeelsbeleid  Eigen schoolhoofd beter voor de kleine school in woonkern  Flexibilisering personeelsbeleid mogelijk mits groot schoolbestuur

33 Krimpbeleid  Onvoldoende aandacht voor draagvlak ouders  Krimp bevordert overleg tussen schoolbesturen en gemeenten  Extra overlegkosten krimpbeleid onvoldoende gecompenseerd  Maatregelen: verschillend voor stedelijk- en plattelandsgebied Feiten kleine school (3)


Download ppt "LEA in kleine gemeenten Waar een kleine gemeente groot in kan zijn Lokale Educatieve Agenda Kitty Schijven Oirschot IInclusief onderwijs op de Wadden Wil."

Verwante presentaties


Ads door Google