De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEAM-TEACHING http://www.youtube.com/watch?v=MHHjP7XrBq0&feature=player_embedded.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEAM-TEACHING http://www.youtube.com/watch?v=MHHjP7XrBq0&feature=player_embedded."— Transcript van de presentatie:

1 TEAM-TEACHING

2 KRACHTIGE LEEROMGEVING AFSTEMMEN OP BEHOEFTEN VAN LLN SAMEN SCHOOL MAKEN = BETROKKENHEID FASE 0 a. Een positief veilig en rijk klimaat b. Betekenisvol leren c. Rijke ondersteuning en interactie Rijke ondersteuning Coöperatief leren d. De kracht van de leerkracht a. Breed kijken en opvolgen b. Evalueren en rapporteren c. Spontane signalering d. De (klas)leerkracht als eerstelijnszorg e. Leerlingendossier f. Differentiatie Diversiteit noodzaakt differentiatie Differentiatiemaatregelen Soorten differentiatie g. Organisatie van differentiatie Flexibele klasorganisatie Team teaching Heterogene groepen Homogene groepen h. De lat hoog voor iedereen a. Overleg met de leerlingen b. Betrokkenheid van ouders Algemeen Relatie met zorg (schriftelijke en mondelinge communicatie, BaSo-fiche) c. Overleg met en over leerlingen d. Samenwerking met CLB e. Professionele leergemeenschap f. Leerkracht gesteund en gecoacht door zorgteam

3 DEFINITIE(1) We spreken van team teaching wanneer meerdere leerkrachten op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in eenzelfde of in twee aanpalende ruimtes om hen de onderwijsdoelstellingen te laten bereiken

4 DEFINITIE(2) ≠ een ‘gewone’ samenwerking van 2 leerkrachten en 2 klassen = formele beslissing, regelmaat = met respect voor mekaar = bundelen van competenties geeft meerwaarde = alle teamleden blijven verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces Vb. LOFTKLASSEN: een instructieruimte, een oefenruimte

5 Logisch proces??? Er ontstaat langzaamaan een open klas, een gat in de muur, een landschapsperspectief In scholen is de laatste jaren een sterke dynamiek ontstaan tussen leraren en andere medewerkers die zich vertaalt in regelmatig overleg, open en gedeelde leraarskamers én in een gedeelde belangstelling voor zorgthema’s. Open communicatie én een HGW-gerichte aanpak Met samenwerking in de klas ontstaat er langzaamaan een open klas, een gat in de muur, een landschapsperspectief waarin collega’s elkaars aanpak regelmatig zien, bespreken, stimuleren en ondersteunen. In scholen met veel zorgvragen en in brede scholen is de laatste jaren een sterke dynamiek ontstaan tussen leraren en andere medewerkers die zich vertaalt in regelmatig overleg, open en gedeelde leraarskamers én in een gedeelde belangstelling voor zorgthema’s. Open communicatie én een HGW-gerichte aanpak laten toe dat er gepraat wordt over overtuigingen en ervaringen, maar ook over zorgvuldige observaties en opvolging.

6 TEAM TEACHING is een verregaande vernieuwing die zowel van de leerlingen als de leerkrachten een aanpassing vraagt. Het vraagt een bepaalde ingesteldheid en openheid ten opzichte van elkaar en de rest van het team!

7 VISIE EN DOELGERICHTHEID
TEAM TEACHING EN BVV =team op één lijn krijgen! Welke doelen staan voorop? Aansluiting bij ped.project? Op zoek naar raakpunten met kwaliteitsdoelen, schoolwerking (zorgbeleid, taalbeleid, professionaliseringsbeleid..) Cfr.SWP, OKB,.. =gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit! VISIE EN DOELGERICHTHEID

8

9

10 TEAM TEACHING EN BVV Betreft zowel de visiebepaling als de uitvoering
=interne communicatie: iedereen op de hoogte van visie, concept, meerwaarde, consequenties (SWP, PV’s..) Een ‘samenverhaal’: team, directie, schoolbestuur Dus: concrete, tastbare DOELEN vooropstellen! BETROKKENHEID TEAM

11 SAMENWERKING EN OVERLEG
TEAM TEACHING EN BVV De school biedt een context om zowel formeel als informeel goed samen te werken. =de voordelen communiceren én ervaren! =praktisch organiseren: leerkrachten vrijroosteren voor overleg Einddoel: ontstaan van netwerken die van mekaar willen leren! SAMENWERKING EN OVERLEG

12 TEAM TEACHING EN BVV De school heeft aandacht voor wat de leerlingen, de ouders, de maatschappij verwachten = juiste keuzes maken, eigen werking motiveren, in gesprek treden met externen (in harmonie met SWP!) De argumenten voor de keuze voldoende duidelijk maken: welke gevolgen voor taken en competenties leerkrachten, aangepaste functiebeschrijving, voldoende draagkracht, bemerkingen van ouders of externen RESPONSIEF VERMOGEN

13 TEAM TEACHING EN BVV Uitgaan van een BSA: zijn er al mensen die samenwerken? Verschil KO/LO? In welke situaties is het doenbaar? Is er voldoende draagvlak? = bereidheid om zich in te zetten voor een traject van lange duur. De keuze wordt een prioriteit = correcte planning voor uitvoering, opvolging, evaluatie, bijsturing… Team teaching als vernieuwingsproces is GEEN EVIDENTIE ! Mogelijke weerstand ! VERNIEUWEN

14 TEAM TEACHING EN BVV Denk aan: structurele vormen van coaching, intern overleg/ hulp van externen/ nascholing of begeleiding Directeur spoort noden op en geeft feedback Team teaching zelf als onuitputtelijke bron van professionalisering = WERKPLEKLEREN ! PROFESSIONALISEREN

15 TEAM TEACHING EN BVV BELEIDSniveau: schoolbestuur én directeur
LEERKRACHTniveau: de directeur coacht en inspireert! TEAMniveau: duidelijke afspraken binnen samenwerkende duo’s! GEDEELD LEIDERSCHAP

16 WORDEN DE KINDEREN ER BETER VAN?
TEAM TEACHING EN BVV Hoofddoel blijft: iedere leerling krijgt de nodige leer- en onderwijstijd! Het team leert vanuit de prestaties én het welbevinden van de leerlingen (dus: observeren!) Effect van vernieuwing is niet makkelijk te meten! WORDEN DE KINDEREN ER BETER VAN?

17 Valkuilen/Mogelijkheden
EEN GESPREK per drie

18 Valkuilen/Mogelijkheden
Het samenstellen van goed draaiende duo’s?! (=aspect gelijkwaardigheid) Lessen SAMEN voorbereiden! Leerkrachten worden bondgenoten De zelfstandigheid van leerlingen wordt bevorderd!

19 Team teaching : een oplossing ?
Voordelen / meerwaarde Voorwaarden / valkuilen functiedifferentiatie focus op talent en competenties van leerkrachten bondgenoten ,geen concurrenten verhoogde begeleidingscapaciteit binnenklasdifferentiatie (SES) lestijden anders benut professionele leergemeenschap actief leren van de kinderen Informeel overleg tussen lkrn Samenstellen van een goeddraaiend duo ruimte voor ondernemende, zelfstandige kinderen taak -en rolverdeling planlast vermindering als comfort ontstaan van vakleerkrachten (korte) vervanger, manusje … loslaten van frontaal lesgeven, degelijke instructiemomenten

20 PRAKTISCH Leer je partner kennen Bespreek mekaars leerkrachtstijl
Analyseer je eigen leerkrachtgedrag Bereid de lessen samen voor Expliciteer de doelen van de les Blijf praten Experimenteer op eigen tempo! Probeer verschillende modellen uit Beluister elkaars bekommernissen Waardeer elkaars inbreng Durf probleemoplossend en creatief te zijn

21 WERKVORMEN AANBRENGEN NIEUWE LEERSTOF
Eén leerkracht geeft de les, de tweede zorgt voor visuele ondersteuning. De klas is in 2 groepen verdeeld; de les wordt simultaan gegeven. De lesinhoud wordt in 2 stukken verdeeld; de leerlingen wisselen van groep/leerkracht

22 WERKVORMEN AANBRENGEN NIEUWE LEERSTOF
Eén leerkracht brengt leerstof aan; de tweede loopt rond en biedt ondersteuning! Eén leerkracht geeft de leerstof; de tweede stelt verdiepende vragen. Leerkracht 1: basisleerstof Leerkracht 2: differentiatiegroep

23 WERKVORMEN ONDERSTEUNENDE LEERACTIVITEITEN
De groep is in 2 verdeeld. De leerkrachten oefenen een aparte vaardigheid. Groepen mengen en mekaar uitleg geven. Eén leerkracht begeleidt het groepswerk. De tweede remedieert ondertussen. Zelfstandig werkende leerlingen met toezichthoudende lkr. De 2de lkr geeft intensievere instructie.

24 WERKVORMEN ONDERSTEUNENDE LEERACTIVITEITEN
Beide leerkrachten demonstreren toepassingen (fout/juist). Lln reflecteren in duo (observeren, bekritiseren, noteren..). Gaan dan zelf aan de slag, de lkr lopen dan rond in de klas. De leerkrachten spelen een rollenspel. De duo’s gaan daarna zelf aan de slag.

25 WERKVORMEN TESTEN Lkr 1 houdt toezicht.
Lkr 2 ondersteunt lln met compenserende maatregelen. Lln maken individueel hun test. De beide lkr geven individueel feedback. Lln verbeteren mekaars toets. Lkr 1 geeft juiste oplossingen. Lkr 2 loopt rond en ondersteunt bij nazicht.

26 WERKMOMENT 1. Welke vormen van teamteaching gebruik je in je praktijk? 2. Wat zie je zitten om uit te proberen tegen 18 maart? (…getuigenis, fotomontage, filmpje…?


Download ppt "TEAM-TEACHING http://www.youtube.com/watch?v=MHHjP7XrBq0&feature=player_embedded."

Verwante presentaties


Ads door Google