De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feedback essays I geformuleerde eisen: onvoldoende:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feedback essays I geformuleerde eisen: onvoldoende:"— Transcript van de presentatie:

1 Feedback essays I geformuleerde eisen: onvoldoende:
spelling, grammatica inleiding, middenstuk, conclusie en discussie onvoldoende: niet voldoen aan de eisen argumentatie zwak ontbrak vaak: probleemstelling (niet fout gerekend?

2 Feedback essays II wat is een probleemstelling (vraagstelling)?
een probleemstelling is in principe een vraag geeft richting aan van het betoog geeft aan op welke manier het argument wordt vormgegeven (wordt beantwoord in het vervolg) volgt uit doelstelling voorbeeld: Leidt het kijken naar geweldadige films, het bezoeken van internetsites met een gewelddadige inhoud en het spelen van internetgames tot agressief gedrag? afbakenen

3 Feedback essays III wat is een probleemstelling (vraagstelling)?
afbakenen: Wat is er bekend uit onderzoeksliteratuur over het verband tussen het spelen van internetgames en agressie van Amerikaanse jongeren tussen 6 en 16 jaar. of: Invloed van de media op agressief gedrag van jongeren verklaren door het interviewen van twee delinquente jongeren.

4 Feedback essays IV wat is een probleemstelling (vraagstelling)?
een voorbeeld van een vraagstelling voor een essay: Hoe beïnvloedt de moderne informatie- en communicatietechnologie de privacy? Gaat de bestrijding van cybercriminaliteit ten koste van persoonlijke vrijheid?

5 Feedback essays V spelfouten: internetverbindingen geen hoofdletter
een samenstelling wordt nooit gescheiden door een spatie en alleen door een koppelteken als dit de uitspraak ten goede komt on line, maar on-lineverbinding log in, maar inlognaam bij twijfel: Groene Boekje/

6 Feedback essays VI spelling II:
afkortingen als m.a.w., d.w.z., & voluit andere afkortingen eerst voluit met de afkorting tussen haakjes: informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarna de afkorting veilig kan worden gebruikt. grammatica ...

7 Feedback essays VII conclusie is geen samenvatting ...

8 Feedback essays VIII argumenteren: eerst situatie duidelijk schetsen
uitwerken concluderen goed nadenken! wees kritisch! schrijf niet zomaar iets

9 Feedback essays IX Maak de zinnen niet te lang en varieer je stijl: gebruik niet steeds dezelfde woorden of uitdrukkingen, zeker niet in dezelfde zin of twee opeenvolgende zinnen. Probeer zowel levendig als correct te schrijven; vermijd te veel indirecte en passieve vormen (Niet: 'In dit werkstuk wordt getracht ...', maar 'Ik probeer in dit werkstuk ...'). Vermijd ook niet-functionele geleerde of plechtige uitdrukkingen en termen; dus bv. wel 'indirecte observatie', omdat dat een vakterm is, met een specifieke onalledaagse betekenis, maar niet 'een hoge graad van belangrijkheid' of 'van grote importantie' als je gewoon 'belangrijk' bedoelt. Probeer ook te direct aan andere talen ontleende uitdrukkingen, zoals 'kritiseren' en 'wereldwijd' te vermijden, evenals mode-uitdrukkingen als 'het groene licht geven', of 'naar het publiek toe'. Zie voor veel van dit soort zaken en schrijfproblemen, toegespitst op de sociale wetenschappen: Becker, 1986, en voor het Nederlands: Renkema, 1989.

10 Ethiek Wat is ethiek oorsprong
joden, islamieten, christenen hadden gebruiken vrouwen beschermen (onderdrukken) vermenigvuldigen/gezond blijven geboden (10 geboden, bijbel, thora, islam) wetten op basis van deze traditie

11 Wetten nu (inhaalslag)
niet stelen, enz (burgerlijk wetboek) democratisch proces vrijheid van meningsuiting (recht op informatie- en communicatievrijheid) recht op privacy, veiligheid, identiteit, waardigheid ('goede naam') en persoonlijk materieel belang van de ander eigendomsrecht lopen achter technologische ontwikkelingen aan: netwerken ondermijnen de handhaving/wetten zelf

12 Inhaalslag issues 1996: communications decency act ('noodwet') bleek ongrondwettig 1997: informatie, gegeven, programma en communicatie niet eenduidig vastgelegd in wetgeving duidelijk aanwijsbare, lokaliseerbare en aanspreekbare rechtpersonen uitoefening van het recht in de praktijk: waarneming, bewijs en vervolgbaarheid internationaal (trade-off soevereiniteit, nationale veiligheid, openbare orde, culturele identiteit en economisch belang) binding met materiële werkelijkheid

13 Issues mbt internet ISP-liability copyright

14 Copyright Intellectual property law cannot be patched, retrofitted, or expanded to contain digitized expression any more than real estate law might be revised to cover the allocation of broadcasting spectrum (which, in fact, rather resembles what is being attempted here). We will need to develop an entirely new set of methods as befits this entirely new set of circumstances. Most of the people who actually create soft property - the programmers, hackers, and Net surfers - already know this. Unfortunately, neither the companies they work for nor the lawyers these companies hire have enough direct experience with nonmaterial goods to understand why they are so problematic. They are proceeding as though the old laws can somehow be made to work, either by grotesque expansion or by force. They are wrong. -- John Perry Barlow ("The Economy of Ideas", March 1994) Browsing through a borrowed book, lending a magazine to a friend, copying a news article for your files - all seem innocuous enough. But the Clinton administration plans to make such activities illegal for works distributed via digital networks. -- Pamela Samuelson ("The Copyright Grab", January 1996)

15 Issues mbt internet II digital music: napster, p2p
commercial and government surveillance open source software internet jurisdictie microsoft anti-terrorismewetgeving hacking, virussen

16 Maatschappelijke vraagstukken
uitsluiting groepen van vooruitgang door ontwerp, kosten marktwerking vs consumentenbelangen invriezen klonen transseksualiteit cyborgs gentechnologie privacy

17 Afweging wie heeft profijt? (rijken meer)
wie heeft pech? (afschuiven toekomst) waarom wel? waarom niet?

18 Ethiek concluderend Rosalind Williams (MIT): mind, hand and heart have to work together

19 Opdracht 2 kort samenvatten:
Bedenk een methode (te stellen vragen, te observeren items) om het gebruik van papier in een kantoor te observeren en beschrijven. Bedenk hier goed van te voren wat je aan het onderzoeken bent en waarom en welke conclusies daar aan verbonden kunnen worden (wat is de functie van papier?).

20 Het ontwerpen van een onderzoek
opdracht uitleggen theoriegericht of praktijkgericht onderzoek verkenning projectkader problemen, visies, achtergronden, oplossingsrichtingen

21 Soort onderzoek soort onderzoek: theorieontwikkelend theorietoetsend
praktijk: probleemsignalering praktijk: diagnose praktijk: ontwerp praktijk: interventie praktijk: evaluatie

22 Doelstelling vorm Het doel van het onderzoek is X door realisering van Y gebruik van het woord door geeft duidelijk de methode aan nuttig uitvoerbaar eenduidigheid informativiteit

23 Itereren wanneer je iets onverwachts tegenkomt in de ontwerpfase, moet je vanaf het begin alles opnieuw overwegen maar natuurlijk niet achteraf hypothesen ontwikkelen (creatieve wetenschap, wetenschapsethiek)

24 Onderzoeksmodel doel in twee woorden onderzoeksobject vaststellen
onderzoeksoptiek benoemen visualiseren verwoorden

25 Onderzoeksmodel

26 Onderzoeksmodel Een literatuurstudie naar theorieën over mode(woorden), over taalverandering en over ICT-trends levert een theoretisch raamwerk en hypothesen, waarmee het mogelijk wordt onderzoek te doen naar het gebruik van modewoorden in de ICT. Deze methode wordt toegepast op verschillende media, waarmee vervolgens wordt getracht de theorie over modewoorden te verhelderen.

27 Bronnen onderzoeksobject (mensen/situaties/voorwerpen/processen)
mogelijke bronnen: personen, media, werkelijkheid, documenten, literatuur data/kennis bedenken voor-/nadelen

28 Onderzoekstechnieken
ondervraging observatie meetinstrument inhoudsanalyse zoeksysteem

29 Onderzoeksstrategieën
survey experiment gevalstudie (case-study) gefundeerde theoriebenadering bureauonderzoek

30 Inhoudsopgave en planning
Adhv inhoudsopgave een planning maken Elk hoofdstuk is een stukje resultaat en kost een bepaalde tijd. Uit de inhoudsopgave kan een planning worden afgeleid. Let op voorspellingen... Titel, (Voorwoord), Inhoudsopgave, (Samenvatting) Inleiding (doelstelling, vraagstelling) Theoretische achtergronden Methodische verantwoording Resultaten Conclusie en discussie Literatuur Bijlagen


Download ppt "Feedback essays I geformuleerde eisen: onvoldoende:"

Verwante presentaties


Ads door Google