De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 januari 2014

2 Subsidies Sociale Economie Projectoproep sociale economie 2013 Prioritaire thema’s: –Gezonde voeding –Buitenschoolse initiatieven voor kinderen/families –Strategisch management 27 projecten weerhouden Totaal budget 1.988.962,00 €

3 Organisatie/initiatief kadert binnen meerwaardeneconomie: sociale economie + meerwaardeneconomie Statuut: vzw, cv, cvba, vso, etc… Lokale besturen Geen winstmaximalisatie nastreven Wie kon aanvraag indienen?

4 Welk type project? –Nieuwe niches, nieuwe concepten, nieuwe voorzieningen –Vernieuwende initiatieven obv sociale, milieu- en/of economische innovatie –Starten van nieuwe activiteiten en nieuwe praktijken

5 Limiet van de subsidie? Financiële steun ≠ giften Startsubsidie, geen structurele toelage Subsidieerbaar gedeelte: Maximum 80% van de totale kostprijs van het project, maximum 100.000,00 € Opgelet voor dubbele subsidiëring: éénzelfde bewijs van uitgaven kan slechts bij één subsidiërende overheid ingediend worden

6 Welke kosten komen in aanmerking? Houden rechtsreeks verband met het project Effectief uitgegeven binnen de subsidieperiode Loonkosten Werkingskosten Investeringskosten

7 Loonkosten Loonkosten van intern personeel –Directe kosten: Brutoloon Werkgeversbijdragen Belastbare vergoedingen RSZ (eindejaarspremie, vakantiegeld) Maaltijdcheques Woon-werkverkeer –Indirecte kosten: Kosten voor arbeidsgeneeskundige dienst Arbeidsongevallenverzekering Kosten voor sociaal secretariaat (excl. BTW) –Komen niet in aanmerking: Bijdragen voor extralegale voordelen (groepsverzekeringen, extralegaal pensioen, beroepsuitgaven, premies ifv prestaties,..) Reeds gesubsidieerde loonkosten

8 Werkingskosten Enkel kosten die specifiek voor het project gemaakt worden Goederen waarvan het gebruik beperkt is in de tijd –Huurkosten –Leasingkosten –Transportkosten –Kantoormateriaal –Communicatiekosten telefoon en fax –Energiekosten: elektriciteit, gas, water; –… => proportioneel ifv het gebruik/grootte project

9 Expertisekosten/partnerschap Maximum 400 €/expertisedag (excl. BTW) Personeelskosten van partners –Verantwoording obv factuur gericht aan organisatie die de aanvraag indient

10 Investeringskosten Enkel de investeringen nodig voor de uitvoering van het project waarvan de aankopen werden gedaan tijdens de subsidieperiode. Enkel de wettelijke afschrijfwaarde voor het te subsidiëren jaar mag ingebracht worden Investeringen in onroerende goederen en daarbij horende kosten komen niet in aanmerking

11 BTW Enkel de BTW die niet door de begunstigde gerecupereerd kan worden Wanneer de BTW als kost in rekening wordt gebracht => attest van het BTW- bestuur dat aantoont dat deze niet kan gerecupereerd worden

12 Disseminatiekosten Verspreiden en valoriseren van toegepaste methodes en resultaten –Levensvatbaarheid van resultaten van projecten te verbeteren/verzekeren –Vergroten van impact van de subsidie –Kapitaliseren van investeringen –Vermijden om telkens opnieuw “warm water uit te vinden” Zichtbaarheid van de POD tussenkomst op alle informatie- en publiciteitsacties ivm project (logo POD MI)

13 Betalingsmodaliteiten Voorschot van 50% van de subsidie Resterende saldo na afloop subsidieperiode en na overhandiging en controle van eindrapport en bewijsstukken Deadline eindrapport + bewijsstukken : 30 november 2014

14 Duur van de subsidie Van 18/11/2013 t.e.m. 31/10/2014 ! Enkel de gemaakte kosten tijdens die periode zijn subsidieerbaar ! Geen verlening van de subsidieperiode

15 Ministerieel Besluit Naam organisatie en weerhouden project Bedrag van de subsidie Rekening- en ondernemingsnummer Start- en einddatum subsidieperiode Verdeling van de kosten Datum inlevering bewijsstukken

16 Eindrapportering 1.Indienen inhoudelijk eindverslag 2.Schuldvordering 3.Samenvattingstabel 4.Kopie van de bewijsstukken => Deadline 30 november 2014 Zie templates op http://www.mi-is.be/be-nl/sociale-economie/subsidies-voor-sociale-economie-projecten

17 Eindrapportering De werkgroep sociale economie controleert: Het inhoudelijk verslag: nagestreefde doelstellingen en resultaten bereikt? Houden de gemaakte kosten verband met het project? Zijn de gemaakte kosten conform aan het ministeriel besluit? Wordt het subsidiebedrag + de opdeling ervan niet overschreden? –Mogelijkheid om eenmalig max. 15% van de subsidie te herverdelen tussen de verschillende types van kosten. De POD MI moet hiervan vooraf op de hoogte gebracht worden. Zichtbaarheid van de POD MI

18 Vragen?


Download ppt "Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google