De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 oktober 2011

2 Subsidies Sociale Economie Projectoproep sociale economie 2011 Prioritaire thema’s: –versterking koopkracht –buurt-en nabijheidsdiensten 57 projecten weerhouden Totaal budget 1,9 miljoen €

3 Organisatie/initiatief kadert binnen meerwaardeneconomie: sociale economie + meerwaardeneconomie Statuut: vzw, cv, cvba, vso, etc… Lokale besturen Geen winstmaximalisatie nastreven Wie kon aanvraag indienen?

4 Welk type project? –Nieuwe niches, nieuwe concepten, nieuwe voorzieningen –Vernieuwende initiatieven obv sociale, milieu- en/of economische innovatie –Starten van nieuwe activiteiten en nieuwe praktijken

5 Limiet van de subsidie? Financiële steun ≠ giften Startsubsidie, geen structurele toelage Subsidieerbaar gedeelte: Maximum 80% van de totale kostprijs van het project, maximum 50.000€ Opgelet voor dubbele subsidiëring: éénzelfde bewijs van uitgaven kan slechts bij één subsidiërende overheid ingediend worden

6 Welke kosten komen in aanmerking? Houden rechtsreeks verband met het project Effectief uitgegeven binnen de subsidieperiode Loonkosten Werkingskosten Geen investeringskosten

7 Loonkosten Loonkosten van (tijdelijk) intern personeel –Directe kosten: Brutoloon (enkel niet gesubsidieerd gedeelte) Werkgeversbijdragen Belastbare vergoedingen RSZ (eindejaarspremie, vakantiegeld) Evt. loonmatiging of een vorm van vrijwillige loonmatiging Maaltijdcheques Woon-werkverkeer –Indirecte kosten: Kosten voor arbeidsgeneeskundige dienst Arbeidsongevallenverzekering Kosten voor sociaal secretariaat (excl. BTW) –Komen niet in aanmerking: Bijdragen voor extralegale voordelen (groepsverzekeringen, extralegaal pensioen, beroepsuitgaven, premies ifv prestaties,..) Reeds gesubsidieerde loonkosten

8 Werkingskosten Enkel kosten die specifiek voor het project gemaakt worden Goederen waarvan gebruikt beperkt is in de tijd –Huurkosten –Leasingkosten –Transportkosten –Kantoormateriaal –Communicatiekosten telefoon en fax –Energiekosten: elektriciteit, gas, water; –… => proportioneel ifv het gebruik/grootte project

9 Investeringskosten Goederen die op regelmatige wijze gebruikt worden ifv het productieproces Aankoopbedrag (incl. BTW) > 500€ per eenheid of per bestelling => komen niet in aanmerking

10 BTW Enkel de BTW die niet door de begunstigde gerecupereerd kan worden Wanneer de BTW als kost in rekening wordt gebracht => attest van het BTW- bestuur dat aantoont dat deze niet kan gerecupereerd worden

11 Expertisekosten/partnerschap Maximum 400 €/expertisedag (excl. BTW) Personeelskosten van partners –Verantwoording obv factuur gericht aan organisatie die de aanvraag indient

12 Disseminatiekosten Verspreiden en valoriseren van toegepaste methodes en resultaten –Levensvatbaarheid van resultaten van projecten te verbeteren/verzekeren –Vergroten van impact van de subsidie –Kapitaliseren van investeringen –Vermijden om telkens opnieuw “warm water uit te vinden” Zichtbaarheid van de POD tussenkomst op alle informatie- en publiciteitsacties ivm project (logo POD MI)

13 De minimis-regeling De facultatieve subsidies worden in het kader van de Europese verordering (CE) 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het verdrag op de minimis steunmaatregelen toegekend (Publikatieblad L 379 van 28.12.2006)  Toegekende subsidies over drie belastingjaren < 200.000 €  Meer info? Zie reglement van de de minimissteun: http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/20110418_de_minimis_verordening.doc

14 Levering van goederen en diensten Levering van goederen en diensten door externe leveranciers Voorleggen van 3 verschillende leveranciers, indien bedrag > 5.500 € excl. BTW Er moet kunnen aangetoond worden dat er hiervoor een marktonderzoek is uitgevoerd + keuze van de leveranciers moet voldoende gemotiveerd zijn

15 Betalingsmodaliteiten Voorschot van 50% van de subsidie Resterende saldo na afloop subsidieperiode en na overhandiging eindrapport en bewijsstukken Deadline eindrapport: 30 september 2012 => ! Niet tijdig indienen van eindrapport en bewijsstukken = geen garantie op uitbetaling

16 Duur van de subsidie Afgebakende periode van max. 12 maanden Van 1/9/2011 t.e.m. 31/8/2012 ! Geen structurele subsidie ! Subsidies zijn niet retroactief (het project mag niet gestart zijn op het moment van de aanvraag)

17 Administratieve procedure subsidies Sociale Economie Stap 1 Indiening aanvraagdossier Stap 2Advies werkgroep sociale economie Stap 3Beslissing Staatssecretaris Stap 4Advies IF voor positieve dossiers Stap 5Ministerraad voor akkoord – brief van Staatssecretaris Stap 6Vastlegging Stap 7Officiële notificatie via MB

18 Ministerieel Besluit Naam organisatie en weerhouden project Bedrag van de subsidie Rekening- en ondernemingsnummer Start- en einddatum subsidieperiode Verdeling van de kosten Datum inlevering bewijsstukken

19 Voorbeeld verdeling kosten KostenBedrag Werkingskostenaa € Personeelbb € Promotiecc € Anderedd € Totaalaa+bb+cc+dd € Overdracht tussen de verschillende posten mogelijk wanneer < 15% van het totaalbedrag van de toegekende subsidie

20 Eindrapportering 1.Indienen inhoudelijk eindverslag 2.Schuldvordering 3.Recapitulerende tabel 4.Overmaken bewijsstukken => Deadline 30 september 2012 Zie templates op http://www.mi-is.be/be-nl/sociale-economie/subsidies-voor-sociale-economie-projecten

21 Eindrapportering De werkgroep SE controleert: Inhoudelijk verslag: nagestreefde doelstellingen en resultaten bereikt? Gemaakte kosten conform MB? Subsidiebedrag en opdeling ervan niet overschreden? –Max. 15% van de subsidie kan getransfereerd worden. De POD MI moet vooraf wel op de hoogte gebracht worden. –Subsidieerbare gedeelte = max. 80% van het project, maar ook de overige 20% moet bewezen worden met betalingsbewijzen Zichtbaarheid van de POD MI

22 Vragen?


Download ppt "Subsidies Sociale Economie Presentatie door de POD Maatschappelijke Integratie Werkgroep sociale economie 27 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google