De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verbeterde Jenaplanschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verbeterde Jenaplanschool"— Transcript van de presentatie:

1 De verbeterde Jenaplanschool
Plenaire ouderavond 17 mei 2011

2 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Van denken naar doen Plenaire avond vorig jaar riep veel op: veel overeenstemming over de achtergronden … maar hoe ziet de praktijk er dan uit ? Plan is nu klaar! besproken met team, MR en klankbordgroep opnieuw grote mate van instemming en enthousiasme Komend schooljaar gaan we echt aan de slag presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

3 Doel van deze avond en het vervolg
Informeren over de veranderingen die we in het komende schooljaar gaan doorvoeren. Uitgangspunten van onze school Hoofdlijnen van de verbeteringen Op 1 september zal er een vervolgbijeenkomst zijn om dieper in te gaan op specifieke zaken (leermethodes, materiaal, zorg) Ingaan op algemene vragen (niet op detail of individueel niveau, “gebruik feedbackmuur”) presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

4 Programma Uitgangspunten Onderwijs De praktijk context, aanleiding
basisprincipes Onderwijs rekenen en taal, zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad! presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

5 Gedragen visie door lange aanloop (vanaf 2004)
Aanleiding: Hoe verhogen wij/houden wij de betrokkenheid en motivatie van alle kinderen vast In eerste instantie “vrijblijvend” en “bottom up” Proces van voortschrijdend inzicht Professionele begeleiding (Eduniek, APS) Bezoeken van scholen, bijwonen van congressen/lezingen en houden van diverse pilots op school, instellen van een klankbordgroep van ouders presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

6 Ook de omgeving beweegt
Opbrengst-/resultaatgericht onderwijs (passend bij mogelijkheden van kinderen), referentiekaders Vernieuwing en verbetering van methoden Rekenrijk, Alles-in-1, Kleuterplein De rol van ICT geeft nieuwe mogelijkheden In het onderwijs (didactisch, remedierend etc.) In de organisatie (registratie, overdracht, communicatie etc.) presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

7 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Onze conclusie VERANDEREN VERNIEUWEN We kunnen, durven en willen: professionaliteit team gedegen voorbereiding NIET: Veranderen om te veranderen Er is veel te winnen: betere benutting van talent nieuwe methodes andere organisatie instructies NIET: Experimenteren VERBETEREN Er is veel te behouden: het “klimaat” op school uitgangspunten Jenaplan DUS: Gerichte verbetering met behoud van het goede presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

8 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Wat houden we in ere ? Het pedagogisch klimaat/sfeer met veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling Samenwerking met ouders Vieringen (met betere voorzieningen en structuur) Bijzondere activiteiten en tradities Kringen Aandacht voor kunst en sport De heterogene stamgroep als veilige haven met de groepsleerkracht als centraal aanspreekpunt presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

9 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Missie van de school De Jenaplanschool Wittevrouwen is een pedagogisch gerichte leergemeenschap die uitgaat van het creatief en innovatief vermogen van het kind. Met zo veel mogelijk ruimte voor verschil, leren kinderen en leerkrachten van en met elkaar. Wij werken hierbij nauw samen met ouders. Wij bieden een rijke leeromgeving opdat het kind, vanuit welbevinden en betrokkenheid, zijn/haar mogelijkheden, kennis en ervaring uitbreidt en al doende de wereld verkent en leert kennen presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

10 Vanuit welke visie werken wij teneinde de missie te realiseren ?
Voldoen aan kerndoelen en referentiekaders opbrengst-/resultaatgericht onderwijs passend bij mogelijkheden van kinderen Meer expliciete aandacht voor leesonderwijs Balans tussen cognitieve en niet-cognitieve vakken (dus én én) Rekening houden met verschillen Werken aan betekenisvol, levensecht onderwijs (vakintegratie) Werken met afstemming onderwijs passend bij leerbehoeften van kind presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

11 Programma Uitgangspunten Onderwijs De praktijk context, aanleiding
basisprincipes Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad! presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

12 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Cognitieve vakken (rekenen en lezen) worden gestructureerd naar niveaugroep Van alle instructies in de stamgroep door dezelfde leerkracht naar instructies in niveaugroepen door verschillende leerkrachten, heterogeen waar kan, homogeen waar moet (leerkrachten faciliteren om zo optimaal mogelijk te functioneren) Differentiatie in instructies (per niveaugroep 3 verschillende aanpakken) Gebruik van de meest moderne methodes die aansluiten bij de referentiekaders presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

13 Horizontale programmering maakt “instructie op maat” mogelijk
Vaste momenten voor de hele school (horizontale programmering) Kinderen zijn ingedeeld in niveaugroepen Niveaugroepen hebben vaste leerkracht Alle kinderen krijgen basisinstructie Vervolg op maat in 3 aanpakken Groepen worden samengesteld door leerkrachten presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

14 Goede balans tussen teamwork en heldere verantwoordelijkheden
Meerdere leerkrachten worden ingezet bij het helpen, begeleiden en volgen van kinderen Zorg vindt plaats op de werkvloer; er wordt gewerkt met groepsplannen ICT wordt zo veel mogelijk ingezet De groepsleerkracht is verantwoordelijk en blijft het centrale aanspreekpunt voor ouders presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

15 “Zorg” wordt waar mogelijk geïntegreerd in het dagelijks programma
Communicatielijnen verhelderen en verbeteren RT waar nodig op de werkvloer, individuele aandacht voor kinderen blijft ook Werken met handelingsgericht werken (onderwijsbehoeften van kinderen, groepsplannen) presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

16 Met “Alles-in-1” kunnen we Wereldoriëntatie sterk verbeteren
20 thema’s voor 5 t/m 8, kerndoelen dekkend, meerdere niveau’s (5 thema’s per jaar) Integratie van alle vakgebieden behalve rekenen, gymnastiek en spelling Zeer veel verschillende invalshoeken bij ieder thema, rijke leeromgeving (betekenisvol onderwijs) Gebruik van diverse materialen en bronnen Afsluiting met presentatie en toetsing Gedetailleerde presentatie in september presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

17 Verrijking door “Ateliers”
Benutten en ontplooiien van talenten van kinderen en leerkrachten Periodes van 3 weken met 2 ateliers per week Meer diepgang en ontwikkeling Bestemd voor m.n. kunstzinnig onderwijs en techniek Niet alleen leerkrachten maar ook specialisten (bijv. ouders) kunnen worden ingezet presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

18 Programma Uitgangspunten Onderwijs De praktijk context, aanleiding
basisprincipes Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal),zorg Wereldorientatie, ateliers, kleuterplein De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad! presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

19 Veranderingen in KB en OB
Kleuterbouw blijft voor het grootste deel werken zoals nu maar wel met de methode “Kleuterplein” als leidraad (vaste thema’s) Meer uitwisseling tussen de kleuter- en onderbouw (o.a. gezamenlijk gebruik hoeken) Bepaalde instructies (aanvankelijk lezen en rekenen meer in niveaugroepen) Kinderen in groep 4 kunnen op onderdelen met groep 5 meegaan. Werken in ateliers presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

20 Veranderingen in MB en BB
presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

21 Het jaar wordt gestructureerd in project- en cursusweken
5 x 5= 25 project weken 5 x 3= 15 cursus weken 1 x startweek en 1 x eindweek Totaal 42 schoolweken presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

22 Verschil project- en cursusweek
Projectweken thema’s (alles-in-1) met alle vakgebieden rekenen, spelling,lezen Gymnastiek Kringen/vieringen Spel Sociaal-emotionele ontwikkeling Cursusweken rekenen,lezen,spelling taalonderdelen gymnastiek kringen/vieringen Computeronderwijs Ateliers (kunstzinnig onderwijs en techniek etc.) Alle “speciale activiteiten” (kampen, cito, kerst, sinterklaas, schoolreis afscheidsrituelen, sport etc.) presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

23 Een dag in het schoolleven van je kind
PROJECTWEEK 8.45 start in de eigen stamgroep (2-jarig) kringgesprek viering (om de week) doornemen week 9.30 instructie/verwerkinggroep (bijv. rekenen) Je kind gaat naar de niveaugroep die bij hem/haar hoort In deze vorm wordt rekenen en lezen gegeven In de niveaugroep vindt gelaagde instructie en verwerking plaats 10.30 pauze presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

24 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Vervolg schooldag 10.50 Alles in 1(in eigen stamgroep) Introductie nieuwe thema Vanuit diverse invalshoeken en op verschillende, bij het kind passende niveau wordt er gewerkt aan het thema (betekenisvol, levensecht) Dus: taal, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, engels, kunstzinnige vorming en verkeer zitten verwerkt in de projecten Kinderen werken afwisselend met de hele groep, in kleine groepjes of individueel 11.30 gymnastiek 12.15 overblijf presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

25 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Vervolg schooldag 13.15 instructie/verwerkingsgroep (bijv.spelling) Je kind gaat naar de niveaugroep die bij hem/haar hoort In deze vorm wordt rekenen en lezen gegeven In de niveaugroep vindt gelaagde instructie en verwerking plaats 14.00 Alles in 1(in eigen stamgroep) 15.10 Afsluiting dag (in eigen stamgroep) 15.15 naar huis presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

26 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Vervolg schooldag CURSUSWEEK 8.45 uur Kring of viering 9.30 uur instructiegroep rekenen 10.30 uur pauze 10.50 uur werkperiode in de stamgroep 11.30 uur gymnastiek 12.15 uur overblijf presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

27 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Vervolg schooldag 13.15 uur atelier (5 periodes van weken, 2 ateliers per week, dus blokken van lessen) 14.15 uur instructiegroep lezen 14.45 uur werken aan computervaardigheidslessen 15.15 uur naar huis presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

28 Programma Uitgangspunten Onderwijs De praktijk context, aanleiding
basisprincipes Onderwijs cognitieve vakken (rekenen, taal), zorg wereldorientatie en ateliers De praktijk hoe ziet een dag/week/jaar in het schoolleven van uw kind er uit?!? We sluiten af en praten na met een drankje van de Ouderraad! presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen

29 presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen
Afronding Vragen ? Napraten met MT-leden “Feedback-muur” Suggesties Vragen Reacties (pluspunten en zorgen) presentatie nieuwe onderwijsplan Jenaplanschool Wittevrouwen


Download ppt "De verbeterde Jenaplanschool"

Verwante presentaties


Ads door Google