De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in."— Transcript van de presentatie:

1 Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in gevaar: ‘Dekker moet ingrijpen’ “

2 Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs ECPO Advies: Routeplanner Passend Onderwijs Persbericht: Passend Onderwijs: Code Oranje Advies voorzitter ECPO Jan Gispen: Niet remmen maar gas geven

3 Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs Conclusies en Adviezen ECPO m.b.t Passend Onderwijs -Belangrijke bestuurlijke en onderwijskundige ontwikkeling, maar een moeilijk te beïnvloeden en te beoordelen stelselwijziging -Niet goed te beoordelen of het veld – schoolleiders, leraren, ouders – voor augustus 2014 voldoende voorbereid is. -Schoolleiders te weinig in beeld. Leerkrachten nog onvoldoende op de hoogte en ‘vrezen’ niet te hanteren toename van problematiek in de klas -Ouders voelen zich onvoldoende geïnformeerd -Passend wordt grotendeels beleidsarm ingevoerd -Invoering wordt vertroebeld door beeld van bezuinigingen en ‘veel meer moeilijke leerlingen in de klas’ -Spanning tussen diffuus worden van de doelgroep (definiëring zorgleerlingen) behoefte aan transparatie en verantwoording

4 Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs Conclusies en Adviezen ECPO m.b.t Passend Onderwijs -Evalueren en beoordelen van resultaten moeilijk door ontstaan van niet vergelijkbare contexten, regio’s en strijdigheid van doelen -Bevorderende factor en succes is: positieve verwachting van de direct betrokkenen -Vereveningskwesties kunnen de invoering sterk belemmeren -De belangrijkste factor is de kunde en de deskundigheid van de man of vrouw in de klas. Die vormt de sleutel tot het succes van Passend Onderwijs

5 Arrangeren met het ondersteuningsteam Doelen Passend Onderwijs  School heeft zorgplicht  School regelt onderwijs en zorg op de eigen school of op een andere school of setting in het samenwerkingsverband  Meer kinderen thuisnabij opvangen  Vergroting van de zorg-breedte van de school  Van medisch labelen naar handelingsgericht arrangeren en denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften  Integraal arrangeren en indiceren van onderwijs en jeugdzorg  Koppeling van onderwijs en jeugdhulp (transitie en transformatie jeugdhulp, overheveling AWBZ-taken)  Uitgangspunt van Eigen Kracht in jeugdhulp en onderwijs

6 Arrangeren met het ondersteuningsteam Ondersteuningsstructuur van het SWV Belangrijk onderdelen ondersteuningsstructuur van het SWV -Zorg Advies Team / Het Loket met de taken -Informeren -Handelingsgericht Adviseren -Arrangeren en/of indiceren: onderwijs- en zorgtoewijzing op het niveau van het SWV -Trajectbegeleiding en Monitoren Van ouders, leerkrachten, scholen, deskundigen -Het Loket = loketfunctie op het niveau van het SWV -Brede Ambulante Dienst

7 Arrangeren met het ondersteuningsteam Ondersteuningsstructuur van de school Ondersteuningsteam – zorgteam van en in de school = loketfunctie van de school Doelen en kenmerken -Vroegtijdig en sneller signaleren van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind -thuisnabij, niet medisch, maar handelingsgericht -Nauwe samenwerking met ouders -Nauwe samenwerking met jeugdhulp: cruciale koppeling -Tijdig, effectief en multidisciplinair integrale ondersteuning bieden aan het kind, de ouders en de leerkracht -Gericht op eigen kracht ouders en leerkracht -Arrangeren in de school -Professionaliseringslag van de (zorgbreedte) van de school

8 Arrangeren met het ondersteuningsteam Ondersteuningsstructuur van de school

9 Ieder zijn talent, ieder zijn onderwijs Toerusting vanuit identiteit en kwaliteit ZELF, samen, gemeente Gemeente Barneveld Passend onderwijs en Jeugdzorg Onderwijs Zorg en opvoeding Zorgteam VO Kerken- raden Veilig en verantwoord Ruimte voor ontwikkeling

10 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in school Arrangeren = een proces waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind én de leerkracht gematchd worden met een bij dit kind en deze leerkracht passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod

11 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in school Kenmerken -Van curatief naar preventief -Kind, leerkacht, groep, voortraject in beeld -Vroegtijdig signaleren en handelen -Voorkomen van probleem-escalatie -dichtbij, licht, zo mogelijk kort -Van indiceren naar arrangeren -Niet medisch labelen / DSM-denken -Denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften -1 kind, 1 gezin, 1 plan en regie -Van sectoraal naar integraal -Gelijktijdig in de groep, school, gezin, omgeving/sociale context

12 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in school - structuur Samenstelling ondersteuningsteam -gezin: ouders / verzorgers kind, eventueel ondersteuners -Onderwijs/school: IB’er, leerkracht, onderwijs- en/of gedragsdeskundige (orthopedagoog, ambulant begeleider, schoolpsycholoog, enz.) -Jeugdhulp: jeughulpdeskundige (schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, jeugdarts, enz.) -Flexibel / oproepbaar deel: zie voren

13 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in school - structuur Werkwijze en protocollen -Procesdocument met routes voor onder andere: aanmelding, inschakelen externen, doorverwijzing -Dataverzameling: leerling, leerkracht, groep, gezin, kerk, jeugdhulp, sociale omgeving -Groeidocument / Kindkans -Vergaderfrequentie in relatie tot andere leerlingbesprekingen (3-4) -Agendering: slim inrichten agenda -Technisch voorzitterschap: IB’er niet de directeur -Notulering -Gespreksleidraad -Toestemmingsverklaring ouders

14 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in school - structuur Werkwijze en protocollen -Protocol en criteria voor arrangeren / toewijzen van ondersteuning: wat zijn de criteria voor de inzet van de beschikbare zorgmiddelen -Welke vragen waar neer leggen -Sociale kaart / Deskundigennetwerk opbouwen -Collegiaal netwerk -Systeem van verantwoording en besluitvorming: wie is verantwoordelijk voor wat m.n. voor de besluiten -Protocol bezwaar/klachten van ouders -Beschrijving inrichting en werkwijze OT in schoolgids

15 Arrangeren met het ondersteuningsteam Arrangeren in de school - Cultuur Kenmerken -Positie en betrokkenheid ouders: in principe altijd aanwezig bij bespreking van hun kind (in het ondersteuningsteam) -Ouders als (niet gelijkwaardige) partner / ouderfolder -Informatievoorziening ouders: transparant, volledig, tijdig, zorgvuldige verslaglegging in dossier -Let op: gemeenschappelijke / verschillen in taal van onderwijs en jeugdzorg -Cultuur van vertrouwen: in ouders en in professionals -Niet medisch labelen, maar handelings- en praktijkgericht werken -Kern is: afstemming onderwijsbehoeften en onderwijssituatie -Welbevinden van kind, ouders, leerkracht centraal -Met geld zijn niet alle problemen op te lossen

16 Arrangeren met het ondersteuningsteam Tot slot (De leraar moet) onderzoeken op welke wijze de geest van de leerling het best aangepakt kan worden. Er zijn leerlingen wier concentratie verslapt als men er niet voortdurend bovenop zit, anderen kunnen niet tegen bevelen; sommigen worden door vrees in toom gehouden, terwijl dit anderen juist verlamt; continuïteit vormt sommigen, anderen moeten het van vlagen hebben Quintilianus – Opleiding tot redenaar – Ca. 95 na Christus


Download ppt "Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in."

Verwante presentaties


Ads door Google