De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorbraak Bemoeizorg Zorg voor Beter Harry Gras Caroline Place 2 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorbraak Bemoeizorg Zorg voor Beter Harry Gras Caroline Place 2 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Doorbraak Bemoeizorg Zorg voor Beter Harry Gras Caroline Place 2 februari 2009

2  Zorg voor Beter programma VWS  Bemoeizorg: een werkveld in ontwikkeling  Kloof tussen kennis en praktijk - Quickscan  Kansen voor verbetering Waarom een Doorbraaktraject Bemoeizorg?

3 Zorg voor Beter  Zorg voor beter is opgezet om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurende GGZ (en OGGZ). zie: www.zorgvoorbeter.nl  GGZ onderwerpen: Herstel, Geest en Lichaam, Sociale participatie en Bemoeizorg

4 Bemoeizorgteams hebben te maken met:  Veranderde financiering  Veranderde wet- en regelgeving WMO/AWBZ  Meer diversiteit aan doelgroepen  Groeiend aantal teams die bemoeizorg bieden  Meer diversiteit in bemoeizorgteams en hun missie, taakopdracht Bemoeizorg: een werkveld in ontwikkeling

5 Het werkveld bestaat uit:  Fantastische teams  met enthousiaste, profes- sionele, doortastende hulp- verleners (en managers) die,  slimme en inventieve ideeën hebben,  een scherpe inschatting van de problemen van sociaal kwetsbare mensen  en die weten waar de oplossingen liggen……..

6 Quickscan 2006  Reactie van 88 teams (van de ruim 100) die bemoeizorg bieden  Verschillende type teams: (F)ACT- teams, Vangnet & Adviesteams (meldpunt), bemoeizorgteams etc.  Diverse doelgroepen  Functie: frontoffice, backoffice

7 Kansen voor verbetering (extern)‏  Verbetering van de randvoorwaarden:  Duidelijke financiering (WMO/AWBZ)‏  Vermindering van bureaucratie  Budget voor praktische hulp  Vereenvoudiging van de CIZ- indicatieprocedure  Vereenvoudiging van privacyregels  Opvang- en woonplekken  Afstemming tussen justitie, politie en zorgaanbieders

8 Kansen voor verbetering (continuïteit van zorg)‏  Verbetering van bemoeizorg in de teams  Verbetering van het eigen zorgproces  Verbetering van doorstroom van cliënten in de zorgketen en dus de uitstroom  Criteria, richtlijnen voor bemoeizorg  Inzicht in uitkomsten, effecten van bemoeizorg  Kennis en ondersteuning bij de uitvoering

9 Doorbraak methode  Een gestructureerde verbetermethode voor de gezondheidszorg  Een groot aantal teams werkt gedurende een jaar aan eigen lokale verbeterdoelen aan de hand van gezamenlijke doelen (gezamenlijke ambities)‏  Deze doelen worden SMART geformuleerd  Gericht op gezondheidswinst voor cliënten  Monitoring van resultaten/verbeteringen via metingen  Cyclisch verbeteren met Plan, Do, Study, Act  Begeleiding door een expertteam (inhoud en proces)‏  Deelnemende teams vormen een leernetwerk Doorbraak methode:

10 Doorbraak Bemoeizorg 1.Continuïteit van zorg Doorstroom cliënten bemoeizorg Screening/inschatting problemen Bemoeizorgplannen Bemoeizorgproces Breuken in de zorg/samenwerking (F)ACT onderdelen Integrated Dual Diagnosis Treatment Indicatiestelling Samenwerkingsverbanden 1.Methodisch en professioneel handelen Assertieve outreach/ casefinding Presentiebenadering Cognitieve-gedragsbenadering Presentiebenadering Familiebijeenkomsten Gezinsinterventies Risicotaxatie Motiverende gesprekstechnieken Oplossingsgerichte aanpak Teams vertalen thema’s in lokale doelen afhankelijk van lokale situatie Gezamenlijke ambities: Verbeteren sociaal functioneren Verminderen van problemen op levensgebieden Door te werken aan verbeterthema’s:

11 Deelnemende teams:  Ronde 1: 13 teams  Ronde 2: 11 teams  Samenwerkingsteams, verslavingszorg, RIBW, GGD GGZ, en enkele welzijnsorganisatie  Jeugd en volwassenen

12 Verbeterdoelen van de teams ronde 1:  Cliënten moeten binnen XX tijd een actueel behandelplan/begeleidingsplan hebben  Elke cliënt heeft een logboek/dagboek met daarin een doel: PDSA  Cliënten worden gesignaleerd, op een behandellijst geplaatst en toegeleid naar een voorziening/zorg (binnen XX tijd)‏  Begeleidingstijd verminderen  Anamnese/psychiater gezien binnen XX tijd  Heraanmeldingen verminderen  Familiebijeenkomsten XX tijd na binnenkomst  Signaleringsfase versnellen  Proces verlengen in de keten (samenwerking)‏

13 Plannen (PLAN’s) zijn dus gericht op:  Continuïteit van de zorg  Verbetering van het zorgproces  Bemoeizorgplan, begeleidings- of behandelplan  Doorlooptijd verbeteren, versnellen  Modelgetrouw werken (F)ACT

14 En gericht op:  Methodisch handelen/interventies  Familie-avonden  Zorgdagboeken  Assertive outreach  Motiverende ge- spreksvoering

15 Verbeteracties zijn (DO’s):  Systematisch opstellen van een zorg-, behandel-, bemoeizorgplan met cliënten  Motiverende gesprekken houden met cliënten  Inventarisatie van instellingen en het maken van een (digitale) sociale kaart  Bezoeken van netwerkpartners of bijeenkomsten om de samenwerking te verduidelijken en te verdiepen  Training en coaching van het team  Beschrijven van (onderdelen) van het zorgproces of de methodiek en stapsgewijze besluitvorming daarover  Overleg met management

16 Voorbeeld: Plan  Cliënten hebben op 22 september een actueel trajectplan; dat wil zeggen dat het plan 3 maanden of korter geleden is bijgewerkt. Do  Een trajectplan maken of actualiseren van elke cliënt.  Elke cliënt op het digibord zetten met data voor herziening van het trajectplan. Check  Op 22 mei vindt een check plaats of 60% van de cliënten een actueel trajectplan heeft. Act  Invoering van trajectplannen voor alle nieuwe aangemelde cliënten.

17 Wat levert een ZorgvoorBeter project op voor deelnemende teams? Kwalitatieve resultaten  Uitwisseling van kennis en ervaring tussen teams uit het gehele land  Enthousiasme voor zelf gekozen verbeteringen voor de praktijk  Direct cliëntgebonden resultaten die inzichtelijk zijn voor het team en leidinggevenden  Input van kennis door en ondersteuning van experts

18 Alle neuzen dezelfde kant op

19 JIJ zou voortaan aanwezig zijn bij het regio- overleg. Niet waar, HIJ! Gestructureerde manier van verbeteren

20 Wat levert een ZorgvoorBeter project op voor deelnemende teams? Kwalitatieve resultaten  Kennis over het implementeren van innovaties en verbeteringen ook voor de toekomst  Stimulans voor meten en registeren  Reflecteren

21 Wat levert het cliënten op? Kwantitatieve Resultaten Doelen: 1. Verminderen van problemen op levensgebieden POL en CGI 2. Verbeteren sociaal functioneren HoNOS

22 Algemene kenmerken  Resultaten over 13 teams  Meting bij: 443 cliënten  Meetperiode 2 januari - 22 september 2008  Totaal zijn 64 cliënten uitgestroomd. Redenen: - 29 x doorgestroomd - 4 x afgehaakt - 6 x verhuisd - 5 x tijdelijk uit beeld (opname) - 16 x anders

23 Sekse cliënten  298 mannen  166 vrouwen

24 Periode in zorg

25 Problemen op Levensgebieden - POL Aantal cliënten Nul meting Tweede meting Derde meting Vierde meting POL 443361273236  Vier deelgebieden  Uitval

26 POL resultaten ernst individueel A. Op individueel niveauNulmeting (n = 443)Eindmeting (n = 361)% cliënten verbetering  Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 1.Contactleggen en houden1,92661771,923512631% 2.Lichamelijke gezondheid1,53331101,42808124% 3.Voedingstoestand1,3347961,23035829% 4. Persoonlijke hygiëne1,2359841,13134825% 5. Financiële situatie2,41852572,119616438% 6. Woonsituatie2,42122291,922513638% 7. Strafrechtelijke situatie0,8382600,83085320% 8. Civielrechtelijke situatie0,5410320,43412018% 9. Angst- of somberheidklachten1,63081341,62679431% 10. Verwardheid0,8372700,73194221% 11. Verstandelijke beperking0,5420230,63303128% 12. Dementerend0,144321036103% 13. Analfabetisme0,3425180,3348137% 14. Hyperactief/ agressief gedrag1374690,83174424% 15. Zelfdestructief gedrag0,93657813025923% 16.Dag- en nachtritme1,23489413154627% 17.Zinvolle dagactiviteiten2,41992442,120515635% 18.ADL/HDL-niveau1,82961472,12758533%

27 POL resultaten directe omgeving B. In relatie tot directe omgeving Nulmeting (n = 443)Eindmeting (n = 361)% cliënten verbete- ring  Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 1.Isolement, eenzaamheid 2,3224213222913237% 2.Zorg voor kind(eren) 0,7368670,63233812% 3.Relatie met partner,fami- lie etc. 2,1252185222313830% 4.Sociaal steunnetwerk 2,51952422,520215932%

28 Pol resultaten maatschappij C. In relatie tot maatschappij Nulmeting (n = 443)Eindmeting (n = 361)% cliënten verbete- ring  Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 1.Slachtoffer (huiselijk) geweld 0,5386500,43322610% 2.Dader (huiselijk) geweld 0,3406220,43391910% 3.Woningvervuiling verwaarlozing 1,232810013065227% 4.Overlastgevend1,13339513005823% 5.(Dreigende) huisuitzetting 0,9342840,53292922% 6. Dak-of thuisloos0,9329980,82896914%

29 POL resultaten psych. problemen D. Psychiatrische problemen Nulmeting (n = 443)Eindmeting (n = 361)% cliënten verbete -ring  Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 Gem.Score 0,1,2 Score 3,4 1.Psychotische stoornis 132310312847414% 2.Stemmings- stoornis 1,33241011,32728622% 3.Angststoornis1339851,12916716% 4.Persoonlijk- heidsstoornis 1,42981261,425010821% 5.Verslaving aan alcohol 1,33021241,22689020% 6.Verslaving aan drugs 1,32951301,22619719% 7.Verslaving aan medicijnen 0,5383420,53223511%

30 CGI ernst-schaal Aantal cliënten Nul meting Vervolg meting CGI359318  Doel: Een vermindering van de ernst op de CGI

31 Resultaten HoNOS sociaal functioneren Score HoNOS Nul me- ting 2e me- ting 3e me- ting 4e me- ting 5e me- ting 6 e me- ting 7e me- ting 8e me- ting Aantal cliënten 44037830027022016913259 Gemiddel- de 9,48,8 8,48,18,08,47,3

32 Gemiddelde op de HoNOS  Doel: Een gemiddelde verbetering van minimaal 2 punten  Resultaat: 220 cliënten zijn verbeterd van ∑ 9,1 naar ∑ 8,1 Veranderingen in het sociaal functioneren (n = 220)‏

33 Samenvatting resultaten  De trends zijn:  Afname van de problemen op levensgebieden (POL): aantal en ernst  Vermindering van de (ingeschatte) ernst van de problematiek (CGI – ernst)‏  Verbetering sociaal functioneren (HoNOS)‏

34 B.A.S. fidelity

35

36  Een doorbraaktraject helpt de teams om in een stevig tempo en op een gestructureerde wijze verbeteringen en innovaties te realiseren.  Zij hebben de verbeteringen en resultaten inzichtelijk kunnen maken voor derden!  Bemoeizorg is een kwetsbaar werkveld, een niet beschermde vorm van hulpverlening waar iedereen wat toevoegt of afdoet, al naar gelang het uitkomt  Het Zorg voor Beter project helpt teams hun missie en visie te (her)formuleren  Minder onduidelijkheid > teams hebben hun positie en taken meer op een rijtje Conclusies

37  Ga door met de verbeteringen en innovaties in bemoeizorg!  Zorg voor metingen en zichtbare resultaten!  Creëer goede randvoorwaarden!  Wissel kennis en ervaring uit met elkaar  Ga door met het verbeteren volgens het Nolan model PDSA  Laat hulpverleners een opleiding volgen, in company of de opleiding bemoeizorg (Rinogroep Utrecht-8 e jaar)‏  Kijken op www.trimbos.nl/verbeterdezorg voor meer verbetermogelijkhedenwww.trimbos.nl/verbeterdezorg  Benut B.A.S. voor fidelitymetingen!  Let op de flyer : ‘Een verhaal apart’ een boek over dilemma’s in de bemoeizorg Aanbevelingen


Download ppt "Doorbraak Bemoeizorg Zorg voor Beter Harry Gras Caroline Place 2 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google