De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften Dr. W.H.E. Buntinx Kennismarkt Vilans 28 mei 2009 IJsselstein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften Dr. W.H.E. Buntinx Kennismarkt Vilans 28 mei 2009 IJsselstein."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften Dr. W.H.E. Buntinx Kennismarkt Vilans 28 mei 2009 IJsselstein

2 Abstract Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften Hoewel het bieden van 'ondersteuning' centraal staat in individuele ondersteunings- plannen (IOP) van mensen met verstandelijke beperkingen, verwijst de daarin opgenomen informatie meestal naar traditionele beeldvorming. Hierin staan persoonlijke competenties en/of (gedrags)problemen centraal. Onze stelling: IOP’s dienen gebaseerd te zijn op 'ondersteuningsbehoeften'. In de workshop wordt aangegeven wat een 'ondersteuningsbehoefte' eigenlijk is, hoe dit construct is ontstaan en zich onderscheidt van 'competenties', wat de relatie is met 'Kwaliteit van Bestaan' en hoe je ondersteuningsbehoeften in kaart kunt brengen. Daarbij wordt gesteund op de meest recente evidence based modellen en instrumenten. De plaats van de Support Intensity Scale in het onderzoek van ondersteuningsbehoeften wordt toegelicht. Het doel is: het bieden van een overzicht van belangrijke begrippen, modellen en hun samenhang. Voor meer verdieping wordt verwezen naar de literatuur en naar cursussen en workshops gericht op toepassing en specifieke oplossingen (laatste dia's).

3 Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften 1.Achtergrond 2.Modellen voor de professionele praktijk 3.Ondersteuning 4.Uitkomsten van ondersteuning 5.Samenhang

4 1. Achtergrond Wetenschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen

5 Wetenschappelijke ontwikkelingen Mensen met verstandelijke beperkingen Defectmodellen van verstandelijke beperkingen Probleem ‘in’ de persoon - syndroom - genetische afwijking - ontwikkeling centraal zenuwstelsel - intelligentietekort - ontwikkelingsachterstand - tekort aan vaardigheden - eigenschap van de persoon - weinig tot niet beïnvloedbaar Pathologische modellen van

6 Functionele modellen van verstandelijke beperkingen Probleem in de interactie ‘persoon-omgeving’ - verhouding tussen competenties persoon en eisen van de omgeving (settings) - functioneren is dynamisch, afhankelijk van de setting - kwaliteit omgeving bepaalt mee het functioneren (kansen, belemmeringen) - beïnvloedbaar ! Wetenschappelijke ontwikkelingen Sociaal-Ecologische modellen naar Mensen met verstandelijke beperkingen

7 Maatschappelijke ontwikkelingen: gelijkwaardigheid - inclusie 1948 - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1971 - Universele Verklaring van de Rechten van Verstandelijk Gehandicapten 1975 - Universele Verklaring van de Rechten van Mensen met een Handicap 1994 - Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 2006 - Convention on the rights of persons with disabilities 1996 / 2003 - Equal opportunities for people with disabilities: a European action plan 2004 – Included in society (deïnstitutionalisering) Mensen met verstandelijke beperkingen

8 inclusie deel uitmaken van de samenleving toegang tot hulpbronnen (economisch, sociaal, cultureel, zorg) gebruik van algemene voorzieningen participatie: deelname aan het maatschappelijke leven Maatschappelijke ontwikkelingen Hoe? Ondersteuning! Mensen met verstandelijke beperkingen

9 Deze ontwikkelingen leidden in eerste instantie tot modellen voor diagnostiek en beeldvorming in de professionele praktijk Voorbeelden: Fougeyrollas ICF AAIDD 2. Modellen voor de professionele praktijk

10 Disability Creation Process model (P. Fougeyrollas, 1991)

11 gezondheidstoestand aandoeningen, ziekten stoornissenbeperkingenhandicaps - participatiepro blemen belemmeringenpersoonlijke factoren ICF model (WHO 2001)

12 model verstandelijke beperkingen (AAIDD -2002/2009) Functioneren V. Context II. Adaptief gedrag I. Verstandelijke mogelijkheden Onder- steuning III. Gezondheid IV. Participatie, Interactie & Sociale rollen

13 Het AAIDD ‘Terminology and Classification Committee’

14 Gemeenschappelijke kenmerken van de modellen Multidimensioneel Interactioneel: persoon X omgeving Belang van context Verschillende perspectieven mogelijk (gezondheid, kwaliteit van bestaan, sociaal maatschappelijk, ontwikkeling…) Rol van ondersteuning (deze staat centraal in het AAIDD model en wordt hierin verder uitgewerkt)

15 3. Ondersteuning Begrip ondersteuningsbehoeften Ondersteuningsproces Model ondersteuningsbehoeften

16 Ondersteuning Functioneren Ondersteuningsbehoeften Quality of Life Norm?

17 Ondersteuning Quality of Life Ondersteuningsbehoeften Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar tekorten in het individuele functioneren / in de kwaliteit van bestaan van een persoon, in samenhang met ontoereikende cognitieve, sociale, praktische of fysieke competenties.

18 Ondersteuning Quality of Life Ondersteuningsbehoeften Ondersteuning compenseert de tekorten in competenties om met succes activiteiten te kunnen uitvoeren op een niveau zoals dat bij leeftijdgenoten en in de culturele context van de persoon typisch is (quality of life). ‘normaal’ functioneren conform lft.&cult. competenties ondersteuningsbehoefte

19 Ondersteuning Quality of Life Ondersteuningsbehoeften Ondersteuning is gericht op het bereiken van een goede Kwaliteit van Bestaan. ‘normaal’ functioneren conform lft.&cult. competenties ondersteuningsbehoefte

20 Bij ‘normaal’ functioneren (typisch voor leeftijd en cultuur van de persoon) zijn de competenties van de persoon relatief in evenwicht met de eisen van de omgeving – er is congruentie = Eisen van de omgeving Competenties ‘Ondersteuningsbehoefte’

21 Competenties Eisen van de omgeving Bij mensen met verstandelijke beperkingen zijn de persoonlijke cognitieve, sociale en praktische competenties niet in evenwicht met de eisen van de omgeving – de kloof kan worden overbrugd met individuele ondersteuning ‘Ondersteuningsbehoefte’ Behoefte aan individuele ondersteuning

22 Ondersteuning Ondersteuning verwijst naar hulpbronnen en strategieën on het functioneren van mensen met verstandelijke beperkingen te bevorderen. Ondersteuning bevordert hun kwaliteit van bestaan

23 Toelichting 1.Ondersteuning verwijst naar Doelen, Hulpbronnen en Strategieën 2.Geeft mensen toegang tot hulpbronnen en informatie 3.Men hoeft niet ‘klaar’ te zijn om in de samenleving te functioneren 4.Resulteert in toegenomen participatie en persoonlijke groei 5.Wordt geëvalueerd / gemeten in resultaten (‘outcomes’, en niet in ‘output’) Verschil met ‘competenties’: ‘Competenties’ verwijst naar capaciteiten en vaardigheden die de persoon heeft geleerd en wordt ‘gemeten’ in termen van ‘prestaties’ (performance) van de persoon.

24 ondersteuning De behoefte aan ondersteuning verschilt kwantitatief en kwalitatief van persoon tot persoon Proces van ondersteuning: 1.Vaststellen wat de persoon zelf belangrijk vindt (bijvb. via Personal Future Planning = subjectief perspectief) 2.Vaststellen algemene ondersteuningsbehoeften (bijvb. via SIS – “wat is nodig om te participeren in alledaagse activiteiten?” = objectiverend, professioneel perspectief) 3.Plannen van ondersteuning 4.Monitoren van ondersteuningsactiviteiten 5.Evalueren van de uitkomsten van de ondersteuning

25 Planningsproces Individuele Ondersteuning (Thompson et al., 2009) Component 1: Bepaal gewenste ervaringen en doelen Component 2: Bepaal aard en intensiteit van ondersteuningsbehoeften Component 3: Ontwikkel het Individueel Ondersteuningsplan Gebruik uitkomsten van 1 en 2 om voorkeuren en prioriteiten te bepalen, ondersteuningsactiviteiten en hulpbronnen te identificeren. Stel IOP op om in bepaalde settings te functioneren. Component 4: Bewaak de voortgang Wordt IOP ingevoerd en uitgevoerd? Component 5: Evaluatie van het IOP Zijn de doelen bereikt? Zijn ze nog relevant?

26 ondersteunings- behoeften Persoonlijke competentie sociaal praktisch cognitief fysiek Aantal en complexiteit van settings Speciale ondersteunings- behoeften - gedrags- problemen Speciale ondersteunings- behoeften - gezondheid Aantal en complexiteit van activiteiten Model van ondersteuningsbehoeften SIS model van ondersteuningsbehoeften (Thompson et al., 2004)

27 Patroon van ondersteunings- behoeften Persoonlijke competentie sociaal praktisch cognitief fysiek Speciale ondersteunings- behoeften - gedrags- problemen Speciale ondersteunings- behoeften - gezondheid Aantal en complexiteit van activiteiten SIS model van ondersteuningsbehoeften (Thompson et al., 2004) Activiteiten in Huis Activiteiten in Samenleving Leren en Permanente Vorming Arbeidsmatige Activiteiten Gezondheid en Veiligheid Sociale Activiteiten Belangenbehartiging Model van ondersteuningsbehoeften Indicatoren Concrete items Domeinen

28 Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften - AAIDD/NGBZ, 2006 (Instrument voor component 2 uit het Planningsproces Individuele Ondersteuning) Domeinen: Huiselijke activiteiten, Samenleving, Leren, Arbeid, Gezondheid en Veiligheid, Sociale activiteiten, Belangenbehartiging, Speciale Medische en Gedragsmatige behoeften Professioneel onderzoek van ondersteuningsbehoeften Op welk gebied ondersteuning nodig? Hoe intensief is ondersteuning nodig?

29 4. Uitkomsten van ondersteuning Model Quality of Life Persoonlijke uitkomsten van ondersteuning (evaluatie)

30 FactorDomein Indicatoren Zelfstandigheid Persoonlijke ontwikkeling Zelfbepaling Sociale Participatie Inter-persoonlijke relaties Sociale inclusie Rechten Welzijn Emotioneel welzijn Fysiek welzijn Materieel welzijn Quality of Life model (Schalock, 2008)

31 ‘Kwaliteit van bestaan’ heeft subjectieve en objectieve componenten. Schaal voor het onderzoek van ondersteuningsuitkomsten: POS (Van Loon et al., 2008)

32 5. Samenhang Het ‘brugmodel’

33 Samenhang Diagnostiek & Beeldvorming Uitkomst van ondersteuning Ondersteuning (in functie van ondersteuningsbehoeften) Zie: Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.A., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009). Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disabilities. Intellectual Disability. 47 (2), 135–146.

34 Positionering van relevante professionele modellen Diagnostiek & Beeldvorming Fougeyrollas ICF AAIDD SIS Uitkomst van ondersteuning Kwaliteit van Bestaan Ondersteuning (in functie van ondersteuningsbehoeften) Zie: Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.A., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009). Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disabilities. Intellectual Disability. 47 (2), 135–146.

35 Positionering van relevante professionele modellen Diagnostiek & Beeldvorming AAIDD SIS Uitkomst Kwaliteit van Bestaan Ondersteuningsplan Ondersteuning Zie: Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.A., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009). Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disabilities. Intellectual Disability. 47 (2), 135–146.

36 Supports A Bridge between What is and What can be… Beeld van het functioneren en de problemen in het functioneren. Beeld van de ondersteuningsbehoeften Uitkomsten van ondersteuning Kwaliteit van Bestaan Ondersteuningsplan Ondersteuning

37 Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.A., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009). Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disabilities. Intellectual Disability. 47 (2), 135–146. Loon, J. van, Geert Van Hove, Robert Schalock & Claudia Claes (2008). POS - Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Antwerpen:Garant Uitgevers nv Wehmeyer, M.L., Buntinx, W.H.E., Lachapelle, Y., Luckasson, R.A. & Schalock, R.L. (2008). The Intellectual Disability Construct and Its Relation to Human Functioning. Intellectual and Developmental Disabilities, 46:4, 311–318 Schalock R., Buntinx W., Brothwick-Duffy S., Luckasson R., Snell, M., Tassé M.J., & Wehmeyer M. (2007). User's Guide: Mental Retardation Definition, Classification, and Systems of Supports, 10th edition. Washington:American Association on Intellectual andUser's Guide: Mental Retardation Definition, Classification, and Systems of Supports, 10th edition. Developmental Disabilities. Buntinx W.H.E. (2006). Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften. Handleiding. Utrecht: NGBZ. Nederlandse vertaling van: Thompson, J.R., Bryant, B.R., Campbell, E.M., Craig, E.M., Hughes, C.M., Rotholz, D.A., Schalock, R.L., Silverman, W.P., Tassé, M.J. & Wehmeyer, M.L. (2004). Supports Intensity Scale. Users Manual. Washington: American Association on Mental Retardation. Bronnen en literatuurverwijzingen Contact W. Buntinx Buntinx Training & Consultancy BTC@Buntinx.org Tel. 0620798066 -Cursus AAIDD model -Training in afname SIS -Beleid- en managementtoepassingen: AAIDD, SIS en Quality of Life modellen inde praktijk Kwaliteitszorg – IOP – Interdisciplinaire Beeldvorming Integratie inhoudelijke en beheersmatige aspecten van ondersteuning


Download ppt "Onderzoek van Ondersteuningsbehoeften Dr. W.H.E. Buntinx Kennismarkt Vilans 28 mei 2009 IJsselstein."

Verwante presentaties


Ads door Google