De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Jaarcijfers 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Jaarcijfers 2004"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Jaarcijfers 2004
Neways Electronics International N.V. 1 maart 2005

2 Hoofdpunten 2004 EMS-markt vertoont licht herstel
Sterk toegenomen vraag vanuit de halfgeleiderindustrie Voorzichtig aangetrokken vraag vanuit andere sectoren in het tweede halfjaar Versneld rendementsherstel door sterk verbeterde concurrentiepositie Omzetgroei 39%, waarvan autonoom 11% Verliessituatie omgebogen naar winst Sterke verbetering bedrijfsresultaat en nettoresultaat Operationele progressie Effecten van doorgevoerde kostenreducties en versterking commerciële positie zichtbaar Laatste grote reorganisatie Neways Heerlen afgerond Uitbesteding naar goedkopere productielanden uitgebreid; tweede productiefaciliteit in Slowakije Basis verstevigd voor verdere groei in de toekomst Afbouw van niet – kernactiviteit; onderhoud en reparatie mobiele telefoons Overname Stork Electronics; uitstekende fit met Neways

3 Positionering Neways Markt: - EMS (Electronic Manufacturing Services) Kernmarkt Benelux / Duitsland Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s) Specialisatie: - Kleinere complexe / specialistische series - Ontwikkeling / productie / systeembouw Kerncompetentie: - Dichtbij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / service Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

4 Overname Stork Electronics
Stork Electronics medio 2004 overgenomen; naam gewijzigd in Neways Advanced Applications (NAA) Versterkt positie Neways op gebied van value added engineering en systeembouw Brengt krachtenbundeling op gebied van business development, commercie en inkoop (synergievoordelen) Optimalere allocatie van PCB productie en systeembouw over de drie vestigingen op industrieterrein Ekkersrijt in Son NAA heeft geen eigen productiefaciliteiten in lagelonenlanden - uitbesteding kan snel worden omgeleid en op termijn worden uitgebreid Integratieproces direct na overname gestart Directe bijdrage in 2004 aan winst per aandeel van Neways

5 Kerncijfers 2004 EUR mln 2004 2003 jaar H2 H1 jaar
Netto-omzet 189,7 118,0 71,7 136,5 Bedrijfsresultaat* 9,3 6,9 2,4 -0,5 Bedrijfsresultaat 9,5 7,1 2,4 -7,4 Netto operationeel resultaat* 4,5 3,5 1,0 -1,7 Nettoresultaat 4,6 3,6 1,0 -6,3 *) excl. bijzondere baten en lasten

6 Omzetontwikkeling EUR mln

7 Omzet per marktsegment
EUR mln % 2003 % 2002 % Industrieel Halfgeleider Telecom Medisch Automotive Overige Totaal

8 Toelichting resultatenrekening
Brutomarge met 42% nagenoeg gelijk aan 2003, terwijl brutomarge NAA ruim onder 40% ligt. Personeelskosten hoger; Stijging aantal medewerkers West-Europa 24% Stijging aantal medewerkers Oost-Europa en China 14% Verdere kostenreductieprogramma’s doorgevoerd Bijzonder resultaat per saldo Eur 0,2 mln, bestaande uit eenmalige last in verband met afbouw onderhoud en reparatie mobiele telefoons en vrijval badwill Eenmalige hoge belastingdruk 44% door afwaardering actieve belasting latentie i.v.m. verlaging vpb-tarief (Eur 0,6 mln) Resulterend in nettowinst van EUR 4,6 miljoen (2003: EUR – 6,3 miljoen)

9 Financiële ratio’s Jaar H1 Jaar 2004 2004 2003
Bedrijfsresultaat* / omzet 4,9% 3,3% -0,4% Bedrijfsresultaat / omzet 5,0% 3,3% -5,4% Netto resultaat* / omzet 2,4% 1,4% -1,2% Netto resultaat / omzet 2,4% 1,4% ,6% Gem. aantal medewerkers (in FTE’s) - waarvan Oost Europa en China ROCE 23,2 8,4 -2,0 *) excl. bijzondere posten

10 Balans en cashflow Vanaf 1 januari: volledige consolidatie Q-nova en Neways Wuxi Financiering acquisitie Stork Electronics (EUR 13,3 mln): versterking eigen vermogen (uitgifte aandelen a EUR 4,00) versterking garantievermogen (achtergestelde leningen EUR 3,0 miljoen) uitbreiding bestaande kredietfaciliteiten Vanaf 1 juli: consolidatie Stork Electronics Balansverlenging (+45%), mede door autonome groei Solvabiliteit 32,2% (ultimo 2003: 33,5%) Positieve netto cash flow EUR 9,2 mln (2003: EUR 5,2 mln), waarmee overname Stork Electronics voor een belangrijk deel is gefinancierd Toename schuldpositie 1,5 mln (exclusief Q-nova / Neways Wuxi)

11 Ontwikkeling voorraadpositie
Eur mln Vrije voorraad 1,7 2,3 4,1 Ordergebonden voorraad 32,2 20,2 24,4 Onderhanden werk 8,9 5,8 6,5 Totaal 42,8 28,3 35,0

12 Solvabiliteit (garantievermogen als % van totaal vermogen)

13 * 2004 exclusief financiering overname Stork Electronics
Netto Cashflow EUR mln * 2004 exclusief financiering overname Stork Electronics

14 (Bank)schulden EUR mln

15 Gegevens per aandeel (EUR) 2004 H1 2004 2003
Bedrijfsresultaat*) 1,09 0,31 -0,06 Bedrijfsresultaat 1,11 0,31 -0,95 Netto operationeel resultaat*) 0,53 0,13 -0,22 Nettoresultaat 0,54 0,13 -0,81 Eigen vermogen 2,39 1,83 1,69 Aantal uitstaande aandelen (x per ultimo) *) excl. bijzondere baten en lasten

16 Ontwikkelingen na balansdatum
Nieuwe kredietovereenkomst Verruiming kortlopende kredietfaciliteit Normale commerciële tariefstelling / risico-opslag vervallen Verpanding aandelen vervallen Vergroot speelruimte voor invulling strategie en groei

17 Overgang naar IFRS Rapportage vanaf (eerste keer bij publicatie halfjaarcijfers) Geen materieel effect op resultatenrekening Lager (EUR 2,0 miljoen) garantievermogen Afwaardering voorraden met EUR 1,4 mln Voorziening Pensioenen en Prepensioenen neemt toe met EUR 0,7 miljoen, op basis van het “defined benefit plan” Solvabiliteit op basis van IFRS per 1 januari 2004: ruim 30% (volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen: 33,5%) Solvabiliteit op basis van IFRS per 1 januari 2005: ruim 30% (volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen: 32,2%)

18 Overgang naar loodvrij produceren
EU-bepaling per 1 juli 2006: alle electronische apparatuur loodvrij op de markt Revolutionaire verandering in wijze van produceren raakt de hele bedrijfstak Voorbereidingen voor overgang naar loodvrij solderen in 2006 in volle gang Eerste Neways werkmaatschappij (Neunkirchen) begin 2005 reeds over Innovatieprijs voor uniek proces “Green Solutions”, samen met Mat-Tec ontwikkeld Kansen voor Neways: uitbesteding problematiek van loodvrij produceren door klanten

19 Markt trends Toename outsourcing door OEM’s
Toenemende vraag naar life cycle management Internationale ontwikkeling OEM’s Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging Meer productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen Opkomst Chinese en Aziatische concurrentie SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)

20 Strategie Strategie gericht op groei
Ontwikkeling en systeembouw verder versterken Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten Versterking strategische positie in Duitsland Afslanking versus instandhouding capaciteit Meer uitbesteden van productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)

21 Verwachtingen 2005 Door teruglopende vraag vanuit de halfgeleiderindustrie is de orderportefeuille enigszins afgenomen Eerste twee maanden winstgevend Kort zicht op ontwikkelingen in EMS-markt houdt aan Maar: Concurrentiepositie sterk verbeterd en meer klantgerichte benadering sluit goed aan bij huidige eisen en wensen van de markt Belangrijke integratieproces van NAA verloopt voorspoedig Neways staat er aan het begin van 2005 als bedrijf weer veel beter voor


Download ppt "Presentatie Jaarcijfers 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google