De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Jaarcijfers 2004 Neways Electronics International N.V. 1 maart 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Jaarcijfers 2004 Neways Electronics International N.V. 1 maart 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Jaarcijfers 2004 Neways Electronics International N.V. 1 maart 2005

2 Hoofdpunten 2004 EMS-markt vertoont licht herstel •Sterk toegenomen vraag vanuit de halfgeleiderindustrie •Voorzichtig aangetrokken vraag vanuit andere sectoren in het tweede halfjaar Versneld rendementsherstel door sterk verbeterde concurrentiepositie •Omzetgroei 39%, waarvan autonoom 11% •Verliessituatie omgebogen naar winst •Sterke verbetering bedrijfsresultaat en nettoresultaat Operationele progressie •Effecten van doorgevoerde kostenreducties en versterking commerciële positie zichtbaar •Laatste grote reorganisatie Neways Heerlen afgerond •Uitbesteding naar goedkopere productielanden uitgebreid; tweede productiefaciliteit in Slowakije Basis verstevigd voor verdere groei in de toekomst •Afbouw van niet – kernactiviteit; onderhoud en reparatie mobiele telefoons •Overname Stork Electronics; uitstekende fit met Neways

3 Positionering Neways •Markt: - EMS (Electronic Manufacturing Services) - Kernmarkt Benelux / Duitsland •Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s) •Specialisatie: - Kleinere complexe / specialistische series - Ontwikkeling / productie / systeembouw •Kerncompetentie: - Dichtbij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

4 Overname Stork Electronics •Stork Electronics medio 2004 overgenomen; naam gewijzigd in Neways Advanced Applications (NAA) •Versterkt positie Neways op gebied van value added engineering en systeembouw •Brengt krachtenbundeling op gebied van business development, commercie en inkoop (synergievoordelen) •Optimalere allocatie van PCB productie en systeembouw over de drie vestigingen op industrieterrein Ekkersrijt in Son •NAA heeft geen eigen productiefaciliteiten in lagelonenlanden - uitbesteding kan snel worden omgeleid en op termijn worden uitgebreid •Integratieproces direct na overname gestart •Directe bijdrage in 2004 aan winst per aandeel van Neways

5 Kerncijfers 2004 EUR mln20042003 jaarH2H1jaar Netto-omzet189,7118,071,7136,5 Bedrijfsresultaat*9,36,92,4-0,5 Bedrijfsresultaat9,57,12,4-7,4 Netto operationeel resultaat*4,53,51,0-1,7 Nettoresultaat4,63,61,0-6,3 *) excl. bijzondere baten en lasten

6 Omzetontwikkeling EUR mln

7 Omzet per marktsegment EUR mln 2004%2003%2002% Industrieel633364475938 Halfgeleider482515112114 Telecom631071912 Medisch492620151912 Automotive95129138 Overige15815112416 Totaal190100136100155100

8 Toelichting resultatenrekening •Brutomarge met 42% nagenoeg gelijk aan 2003, terwijl brutomarge NAA ruim onder 40% ligt. •Personeelskosten hoger; –Stijging aantal medewerkers West-Europa 24% –Stijging aantal medewerkers Oost-Europa en China 14% •Verdere kostenreductieprogramma’s doorgevoerd •Bijzonder resultaat per saldo Eur 0,2 mln, bestaande uit eenmalige last in verband met afbouw onderhoud en reparatie mobiele telefoons en vrijval badwill •Eenmalige hoge belastingdruk 44% door afwaardering actieve belasting latentie i.v.m. verlaging vpb-tarief (Eur 0,6 mln) •Resulterend in nettowinst van EUR 4,6 miljoen (2003: EUR – 6,3 miljoen)

9 Financiële ratio’s Jaar H1Jaar 200420042003 Bedrijfsresultaat* / omzet4,9%3,3%-0,4% Bedrijfsresultaat / omzet5,0%3,3%-5,4% Netto resultaat* / omzet2,4%1,4%-1,2% Netto resultaat / omzet2,4%1,4% - 4,6% Gem. aantal medewerkers (in FTE’s)1.8361.5831.563 - waarvan Oost Europa en China644598488 ROCE 23,2 8,4-2,0 *) excl. bijzondere posten

10 Balans en cashflow •Vanaf 1 januari: volledige consolidatie Q-nova en Neways Wuxi •Financiering acquisitie Stork Electronics (EUR 13,3 mln): -versterking eigen vermogen (uitgifte 760.000 aandelen a EUR 4,00) -versterking garantievermogen (achtergestelde leningen EUR 3,0 miljoen) -uitbreiding bestaande kredietfaciliteiten •Vanaf 1 juli: consolidatie Stork Electronics •Balansverlenging (+45%), mede door autonome groei •Solvabiliteit 32,2% (ultimo 2003: 33,5%) •Positieve netto cash flow EUR 9,2 mln (2003: EUR 5,2 mln), waarmee overname Stork Electronics voor een belangrijk deel is gefinancierd •Toename schuldpositie 1,5 mln (exclusief Q-nova / Neways Wuxi)

11 Ontwikkeling voorraadpositie Eur mln31.12.0431.12. 0331.12.02 Vrije voorraad1,72,34,1 Ordergebonden voorraad32,220,224,4 Onderhanden werk8,95,86,5 Totaal42,828,335,0

12 Solvabiliteit (garantievermogen als % van totaal vermogen)

13 Netto Cashflow EUR mln * 2004 exclusief financiering overname Stork Electronics

14 (Bank)schulden EUR mln

15 Gegevens per aandeel (EUR)2004H1 20042003 Bedrijfsresultaat*)1,090,31-0,06 Bedrijfsresultaat1,110,31-0,95 Netto operationeel resultaat*)0,530,13-0,22 Nettoresultaat 0,540,13-0,81 Eigen vermogen2,391,831,69 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 per ultimo) 8.5267.7667.766 *) excl. bijzondere baten en lasten

16 Ontwikkelingen na balansdatum Nieuwe kredietovereenkomst •Verruiming kortlopende kredietfaciliteit •Normale commerciële tariefstelling / risico-opslag vervallen •Verpanding aandelen vervallen •Vergroot speelruimte voor invulling strategie en groei

17 Overgang naar IFRS •Rapportage vanaf 2005 (eerste keer bij publicatie halfjaarcijfers) •Geen materieel effect op resultatenrekening •Lager (EUR 2,0 miljoen) garantievermogen •Afwaardering voorraden met EUR 1,4 mln •Voorziening Pensioenen en Prepensioenen neemt toe met EUR 0,7 miljoen, op basis van het “defined benefit plan” •Solvabiliteit op basis van IFRS per 1 januari 2004: ruim 30% (volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen: 33,5%) •Solvabiliteit op basis van IFRS per 1 januari 2005: ruim 30% (volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen: 32,2%)

18 Overgang naar loodvrij produceren •EU-bepaling per 1 juli 2006: alle electronische apparatuur loodvrij op de markt •Revolutionaire verandering in wijze van produceren raakt de hele bedrijfstak •Voorbereidingen voor overgang naar loodvrij solderen in 2006 in volle gang •Eerste Neways werkmaatschappij (Neunkirchen) begin 2005 reeds over •Innovatieprijs voor uniek proces “Green Solutions”, samen met Mat-Tec ontwikkeld •Kansen voor Neways: uitbesteding problematiek van loodvrij produceren door klanten

19 Markt trends •Toename outsourcing door OEM’s •Toenemende vraag naar life cycle management •Internationale ontwikkeling OEM’s •Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging •Meer productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) •Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen •Opkomst Chinese en Aziatische concurrentie •SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)

20 Strategie •Strategie gericht op groei •Ontwikkeling en systeembouw verder versterken •Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten •Versterking strategische positie in Duitsland •Afslanking versus instandhouding capaciteit •Meer uitbesteden van productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)

21 Verwachtingen 2005 •Door teruglopende vraag vanuit de halfgeleiderindustrie is de orderportefeuille enigszins afgenomen •Eerste twee maanden winstgevend •Kort zicht op ontwikkelingen in EMS-markt houdt aan •Maar: –Concurrentiepositie sterk verbeterd en meer klantgerichte benadering sluit goed aan bij huidige eisen en wensen van de markt –Belangrijke integratieproces van NAA verloopt voorspoedig –Neways staat er aan het begin van 2005 als bedrijf weer veel beter voor


Download ppt "Presentatie Jaarcijfers 2004 Neways Electronics International N.V. 1 maart 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google