De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 29 augustus 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 29 augustus 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 29 augustus 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 •Omzet stijgt met 0,6% naar 144,4m –Hoogste halfjaaromzet ooit –Marktdynamiek hoger in met name tweede kwartaal –Planningen worden vaker/sneller zowel in positieve als negatieve zin bijgesteld –Verschuivingen zijn klantspecifiek, niet zo zeer sectorspecifiek •Orderportefeuille op goed niveau - stijgt met 1% naar 67,8m ten opzichte van ultimo 2011 –Voorbereidingen gestart voor in eerste kwartaal verworven meerjarige defensieprojecten, nog geen onderdeel van omzet en orderportefeuille Hoofdpunten H1-2012 Omzet op goed niveau, winstgevendheid blijft achter

3 •Aanhoudende margedruk door fellere concurrentie tussen OEMs wereldwijd –Steeds intensievere samenwerking (partnership) met OEMs biedt aan ene kant meer stabiliteit en veel nieuwe kansen, vraagt om meer meedenken en in tijden van economische neergang ook om meeveren •Operationeel resultaat daalt naar 3,9m (H1-11: 5,3m) –Margedruk door onbalans in bezetting binnen de groep in met name tweede kwartaal –Orderverplaatsingen en inzet medewerkers elders in de organisatie op korte termijn in beperkte mate mogelijk –Reorganisatie Neways Electronics Production (Kassel) afgerond, resultaatherstel gedrukt door planbijstellingen klanten in tweede kwartaal –Extra kosten gemaakt vooruitlopend op de start van nieuw verworven defensie- en halfgeleiderprojecten Hoofdpunten H1-2012 Omzet op een goed niveau, winstgevendheid blijft achter

4 •Nettowinst gedaald naar 2,2m (H1-11: 3,2m) –Belastingdruk ruim boven 30% door verlies in Duitsland •Balansverhoudingen onverminderd sterk –Solvabiliteit 41,5% (ultimo 2011: 43,5%) –Balanstotaal met 8% toegenomen door met name hogere voorraden •Netto cash flow -7,4m (H1-11: -10,6m) –Werkkapitaal gestegen door toename voorraden –Investeringen met 2,5m licht hoger dan afschrijvingen Hoofdpunten H1-2012 Omzet op een goed niveau, winstgevendheid blijft achter

5 •Acquisitie van IACS per 1 september 2012 -Overname van alle elektronische ontwikkelactiviteiten, enkele activa en klanten -Sluit naadloos aan op strategie gericht op versterking van hogere toegevoegde waarde ontwikkelcapaciteit (one-stop-provider) -Nieuw ontwikkelcentrum start met circa 10 medewerkers, te vestigen op de hightech campus van de Universiteit Twente -Verbeterde toegang tot arbeidsmarkt - aantrekkelijkheid als werkgever voor engineers / ontwikkelaars in het oosten van Nederland Ontwikkelingen na balansdatum

6 Kerncijfers H1-12

7 Positionering Neways •Markt –Kernmarkt Benelux / Duitsland –Focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom •Klanten –Industriële / professionele markt –B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

8 Positionering Neways •Specialisaties –Kleinere complexe, meer specialistische series –Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen –Product life cycle management / one-stop-provider •Kerncompetentie –Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) –Hoge toegevoegde waarde / expertise en service –Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

9 Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Orderportefeuille per ultimoNetto-omzet +1% 243 188 255 284 (Eur m) +0,6 •Netto-omzet op hoogste niveau ooit; beperkt positief consolidatie-effect ontwikkeltak DHV

10 Omzetverdeling per EMS-marktsector (Eur m) H1-12%H2-11%H1-11%H2-10% Industrieel5236513649344533 Halfgeleider4028332449344130 Medisch3524372628203324 Automotive107 7 796 Defensie32433243 Telecom22323232 Overige21222132 TOTAAL144100140100144100139100

11 Resultaatontwikkeling Bedrijfsresultaat* (Eur m) Nettoresultaat * (Eur m) 1,4 -5,5 8,4 7,4 * 2008, 2009, 2011 inclusief bijzonder lasten -0,5 -5,7 5,1 3,8

12 •Economische neergang vanaf 2008/2009 resulteert in margedruk EMS-markt wereldwijd •Onderbezetting meerdere werkmaatschappijen in met name tweede kwartaal (incl. Neways Electronics Production, Kassel) •Extra kosten andere werkmaatschappijen om aan hoge vraag te voldoen •Extra kosten opstart nieuwe grote projecten •Doelstelling 7% in jaren van hoogconjunctuur * 2008/2009/2011/2012 exclusief bijzondere lasten 7% Ontwikkeling operationele marge

13 •Toename eigen vermogen (+3%) door gerealiseerde winst •Balansverlenging (+8%) met name door toename voorraden •Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 39,3% (ultimo 2011: 41,2%) Solvabiliteit (per ultimo, %) Balans

14 Werkkapitaal •Werkkapitaalbeslag lager dan ultimo juni 2011 •(Courante) voorraden opgelopen door volatiliteit in de marktvraag in met name tweede kwartaal •Omloopsnelheid debiteuren verder verbeterd – op uitstekend niveau (Eur m, per ultimo) H1-12H1 -112011 Voorraden67,460,459,9 Omloopsnelheid in dagen777471 Debiteuren31,839,929,7 Omloopsnelheid in dagen364737 Werkkapitaal45,248,735,6

15 Cashflow Netto cashflow (Eur m) •Toename voorraden •Investeringen licht boven afschrijvingsniveau

16 (Eur m) •Toename H1 2012 betreft uitsluitend kortlopende schulden (Bank)schulden

17 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers •Kenniscomponent steeds belangrijker •Inhuur flexibele krachten op relatief hoog niveau •Aantal FTE’s per ultimo vrijwel stabiel (2087 vs 2082) •Aantal ontwikkelaars gestegen naar ca 130 in FTE (6%; incl. IACS) •Circa 34% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië * waarvan inhuur 58 216 282 270 269 279 1783 2027 2170 208220772087

18 Gegevens per aandeel (Eur) H1-12 2011 2010 Bedrijfsresultaat0,390,750,86 Nettoresultaat 0,220,390,53 Dividend-0,120,16 Eigen vermogen5,165,044,77 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo) 9.9419.8349.685

19 EMS - markttrends •Globalisering leidt tot sterkere concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door OEM’s zet versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009 •Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle •Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s •Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiëntie en (productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker •Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant

20 EMS - markttrends •Toenemende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India) •Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudende onzekere economische ontwikkelingen; planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds

21 •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw one-stop-provider concept / hogere toegevoegde waarde –Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box built’) systeembouw activiteiten –Uitbreiding service & repair activiteiten –Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor kostenefficiënte (product life cycle) oplossingen voor elektronisch componenten en (deel)systemen •Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet- en hogere toegevoegde waarde –Medische sector –Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden) Langetermijnstrategie

22 •Benutting kansen in emerging markets (Azië) –Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië –Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië •Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de organisatie –Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op preferred supplierships –Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur Langetermijnstrategie

23 Aandachtspunten H2-2012 •Hoge volatiliteit in de marktvraag houdt aan, dus veel aandacht voor terugdringen onbalans in bezetting binnen de groep –Productie-orderverplaatsingen –Inzet van vaste medewerkers door de organisatie heen •Verdere resultaatverbetering Neways Electronics Production (Kassel) •Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië •Gerichte sturing op cashflow en voorraadreductie / balansverkorting •Start implementatie van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN •Integratie van per 1 september over te nemen activiteiten van IACS en verplaatsing activiteiten naar nieuwe vestiging op hightech campus Universiteit Twente

24 Vooruitzichten H2-2012 •Economische crisis zorgt voor aanhoudend onzeker marktsentiment en hoge dynamiek in de EMS-markt •Orderportefeuille per ultimo juni 2012 op een goed niveau •Resultaat naar verwachting ook in H2-2012 onder druk door aanhoudend hoge volatiliteit in de marktvraag •Op basis van de huidige inzichten naar verwachting H2-2012 een hogere nettowinst dan H1-2012.


Download ppt "Halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 29 augustus 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google