De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagarrangementen kans of bedreiging?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagarrangementen kans of bedreiging?"— Transcript van de presentatie:

1 Dagarrangementen kans of bedreiging?
Conferentie LEA Zeist 5 november 2008 Adri van Os

2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Vergrijzing en ontgroening Participatie vrouwen arbeidsproces Operatie Jong Passend Onderwijs / Zorg op Maat Locale Educatieve Agenda (VVE) Dagarrangementen (WPO) Centrum Jeugd & Gezin Harmonisatie PSZ binnen WK (KDV) Een rijk programma voor ieder kind ( advies Onderwijsraad ) Opvangen wordt / is ook opvoeden Tekort aan: passend personeel Binnen en buitenschools leren loopt in elkaar over Onderwijs als maatschappelijk ondernemer in een concurrentiele (krimp)markt

3 Brede School Dagarrangement
Ontwikkelen van kinderen Ondersteunen van ouders Samen opvoeden

4 Doelen Brede School /Dagarrangementen
Hoofddoel Zorgen dat er een geïntegreerde aanpak geboden wordt om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten Nevendoel Ouders een pakket bieden van opvoeding, onderwijs en vrije tijd tussen tenminste en uur

5 Dagarrangementen Voor alle 1.6 miljoen kinderen die de basisschool bezoeken (als ouders er om vragen) Waarvan: 35% à 50% (2010) via de Wet Kinderopvang (BSO) Financiering via fiscaal regiem Rest via Buitenschoolse Activiteiten en of verlengde schooldag-aanbod Eigen bijdrage, subsidie/gemeente, onderwijs

6 Begrippen Basisschool Brede School: 0 – 12 jaar
Stand alone onderwijsgebouw voor jaar Brede School: 0 – 12 jaar Netwerk rondom kinderen en hun ouders Antwoord op vragen om zorg – hulp – onderwijs - opvang Dagarrangement: 4 – 12 jaar 11 uur per dag 5 dagen per week 52 weken per jaar, arbeidsmarktinstrument Multi Functionele Accommodatie Ruimte en voorzieningen delen en samen gebruiken: 0 – 100 jaar

7 Brede Scholen en/in MFA’s
brede school netwerk brede school in een MFA veel aantal partners ‘school+’ autonome school 1 laag hoog clusteringsgraad

8 Vier O’s Dagarrangementen
Opvoeding Onderwijs Opvang Ontspanning Vier O’s leiden naar Ontwikkeling!

9 Dagarrangementen Een dagarrangement is een combinatie van voorzieningen met onderwijs, opvang, welzijn, sport en zorg rond het kind en gezin in de buurt.

10 Dagarrangementen = VSO –TSO - NSO
Vanaf: augustus 2007 Doelgroep: ouders Gebruikers: kinderen Verantwoordelijke: directeur basisschool

11 Dagarrangementen

12 Doel van dagarrangement
Kansen van kinderen vergroten Alle kinderen tot 13 jaar Ouders maximaal faciliteren Diversiteit, flexibiliteit, wijk als maat Samenwerking tussen de 4x O’s optimaliseren Het voordeel van het verschil Eigen dienstverlening laten renderen “Maatschappelijk ondernemen” binnen de Wet Kinderopvang

13 En nu concreet ? Wat bijvoorbeeld ?

14 Scenario’s Dagarrangementen
Keuze mogelijkheden: Sport & spel : breed/specifiek Kunst & Cultuur Natuur & Techniek Buiten - arrangement Kook - milieu – heemkunde – WNF – Scouting – enz.

15 Scenario’s Dagarrangementen
Koppelen aan: Zwemdiploma AMV-bewijs Sporttraining Huiswerkgroep Warm/gezond eten BOS-activiteiten

16 Scenario’s Dagarrangementen
Dagarrangementen op basis van: Weekprogramma Maand – seizoen – jaarprogramma Thema’s (koken – buiten – natuur - kinderboerderij - ontdekken) Belangstellingswerelden van kinderen Verbindingen met projecten op/van school Aansluiting met J+J-werk, activiteiten gemeenschapshuis

17 Scenario’s Dagarrangementen
Situationeel/locatie gebonden: Scouting Kookstudio Kinderboerderij Crea-ruimte Fitness Zwembad, gymzaal, park, speeltuin Sportveld – sportkantine

18 BS/DA: eist samenwerking
Onderwijs Welzijn Opvang Sport Cultuur Zorg

19 BS/DA: eist kiezen

20 Condities en TBVA Onderlinge samenwerking tussen PO, KOV en derden (leisure-organisaties) Onderlinge afstemming Jaaractiviteitenplanning Aansluiten bij wensen van kinderen en ouders: “antwoord op de vraag” Vraaggericht te werk gaan Heldere TBVA Onderlinge concurrentie voorkomen?

21 10 belangrijke criteria (1)
Gezamenlijke visie Vanaf start - samen – gelijk – gelijkwaardig - open Kind centraal Psychologische leeftijd/kansen/mogelijkheden/wensen Ouders betrekken er bij Antwoord geven op “echte”vragen van ouders/klanten Maatwerk in de wijk, gemeente Locaal integraal jeugdbeleid, wijkaanpak, sociale cohesie Multidisciplinaire samenwerking Verschillen maken het geheel complementair

22 10 belangrijke criteria (2)
Doorgaande lijnen Onderscheid 0 – 4 , onder-, midden- en bovenbouw Professionele houding Iedereen mag mee doen, maar wel kernwaarden akkoord: onderwijs, opvang, zorg, welzijn Structurele aanpak Haal- en betaalbaar, onderdeel van brede aanpak Geschikte en beschikbare ruimte Autonoom, gedeeld en gezamenlijk Zichtbaar maken van de resultaten Geen vrijblijvendheid, maatschappelijk rendement!

23 Kiezen op basis van (1) Inhoud Ononderbroken pedagogisch raamplan
Arrangementen/activiteiten Structuur Samenwerkingsvorm Mate/intensiteit van samenwerking Eigen identiteit en kernactiviteit Pro-actieve onderlinge afstemming Multifunctionele Accommodatie

24 Kiezen op basis van (2) Pedagogische kernwaarden
Bieden van sociaal emotionele veiligheid en geborgenheid Ontwikkelen van persoonlijke competenties Ontwikkelen van sociale competenties Overdracht van waarden en normen

25 Positie gemeente Dagarrangementen vormen cement tussen onderdelen gemeentelijk beleid Dagarrangementen bieden kans om gemeentelijk beleid in één kader te zetten Daarmee kan gemeente efficiënt en effectief beleid formuleren en uitvoeren Beweeg gemeente tot co-productie Beweeg gemeente tot bijdragen in natura: gebruik accommodaties, inzet gemeentewerken

26 Vragen: 5x W & 1x H Programma: (voor) Wie (door) Wie
Maand - Week - Dag Optimale samenwerking Maatwerk: kind/ouder Integraal onderdeel van lokale educatieve agenda Doorgaande pedagogische opvoedingslijn: 0 – 12 jaar Pedagogische visie/beleid (voor) Wie (door) Wie Waarom Wanneer Waar Wat Hoe

27 Brede School / Dagarrangement - is weten waar je aan begint - het overkomt je niet

28 Project D&C Stichting Akkoord! PO Venlo
Van visie naar beleid en realisatie van Totaal Dagarrangement

29 Project 1- Samenstelling clusters ( scholen + partner)
2- In clusters plan- en visievorming 3- Mini-conferentie met scholen en partners 4- Behoefte-onderzoek 5- Rapportage onderzoek ( conclusies /aanbevelingen) 6- Ontwikkeling en experimentele uitvoering

30 Belangrijke elementen visievorming
Zorgen voor optimale ontwikkelingskansen Goede pedagogische infrastructuur Voorkeur voor centrale en flexibele wijkvoorzieningen Open en stimulerende omgeving Motto samenwerking : Samen kun je meer! Uitgangspunt bij ontwikkeling is vraag ouders en kinderen

31 Belangrijkste adviezen uit onderzoek
Leg de nadruk op activiteiten; zorg dat kinderen het leuk vinden Kies voor duidelijke betrokkenheid van school Start en begin kleinschalig Kies voor kern- of wijkgebonden aanpak

32 Vervolg tot nu Per school samen met partner ontwikkelingsplan voor complete dagarrangement Per voldaan aan wettelijke verplichting Experimentele uitvoering van onderdelen b.v. Naschoolse opvang in of bij school Realisatie Combifuncties Voorschoolse opvang op school Naschoolse activiteiten

33 Akkoord totaal (PO + DA)

34 integraal locatie management
Op locatie een integrale eenheid optimale synergie

35 Naar een geïntegreerd model Kindcentrum
Gebruik Subsidieregeling kinderopvang Ontwikkelen locatiewerkplannen – inhoud! Digitaal kindvolgsysteem 0-12 Planmatige methodische werkaanpak 0- 12 Geïntegreerd zorgsysteem 0- 12 Doorlopende ped/did ontwikkelingslijnen 0-12

36 ?? Dagarrangementen & Combifuncties

37 Voorbeelden combi OA-VSO OA-VSO-TSO-NSO AK- co TSO PSZ-OA KDV-TSO-NSO
LO-NSA Cul- NSA Etc.

38 DE combifunctie ? Bestaat niet Inspelen op kansen en locale situatie
Accenten leggen met overwegingen Welke visie? Wat is kerntaak? Welke koppelingen te maken? Welke koppelingen versterken de organisatie? Hoe sluit combi aan bij de praktijk en andere plannen? Met wie wil ik samenwerken?

39 10 aandachtspunten combi (1)
Soort combifunctionaris Formele werkgever ( 1 of meerdere) CAO ( sport,welzijn, onderwijs, gemeente) Aansturing op de werkvloer Duur van de aanstelling Omvang van de aanstelling

40 10 aandachtspunten combi (2)
7. Verzekering & aansprakelijkheid 8. Bevoegdheden 9. Opleiding /scholing van de CF 10. Functieprofiel ( voorbeelden)

41 Meer informatie Adri van Os Management & Organisatie Ondersteuning a
Meer informatie Adri van Os Management & Organisatie Ondersteuning


Download ppt "Dagarrangementen kans of bedreiging?"

Verwante presentaties


Ads door Google