De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagarrangementen kans of bedreiging? Conferentie LEA Zeist 5 november 2008 Adri van Os.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagarrangementen kans of bedreiging? Conferentie LEA Zeist 5 november 2008 Adri van Os."— Transcript van de presentatie:

1 Dagarrangementen kans of bedreiging? Conferentie LEA Zeist 5 november 2008 Adri van Os

2 Maatschappelijke ontwikkelingen •Vergrijzing en ontgroening •Participatie vrouwen arbeidsproces •Operatie Jong •Passend Onderwijs / Zorg op Maat •Locale Educatieve Agenda (VVE) •Dagarrangementen (WPO) •Centrum Jeugd & Gezin •Harmonisatie PSZ binnen WK (KDV) •Een rijk programma voor ieder kind ( advies Onderwijsraad ) •Opvangen wordt / is ook opvoeden •Tekort aan: passend personeel •Binnen en buitenschools leren loopt in elkaar over •Onderwijs als maatschappelijk ondernemer in een concurrentiele (krimp)markt

3 Brede School Dagarrangement Ontwikkelen van kinderen Ondersteunen van ouders Samen opvoeden

4 Doelen Brede School /Dagarrangementen Hoofddoel •Zorgen dat er een geïntegreerde aanpak geboden wordt om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten Nevendoel •Ouders een pakket bieden van opvoeding, onderwijs en vrije tijd tussen tenminste 07.30 en 18.30 uur

5 Dagarrangementen •Voor alle 1.6 miljoen kinderen die de basisschool bezoeken (als ouders er om vragen) Waarvan: •35% à 50% (2010) via de Wet Kinderopvang (BSO) –Financiering via fiscaal regiem •Rest via Buitenschoolse Activiteiten en of verlengde schooldag-aanbod –Eigen bijdrage, subsidie/gemeente, onderwijs

6 Begrippen 1.Basisschool –Stand alone onderwijsgebouw voor 4 - 12 jaar 2.Brede School: 0 – 12 jaar –Netwerk rondom kinderen en hun ouders –Antwoord op vragen om zorg – hulp – onderwijs - opvang 3.Dagarrangement: 4 – 12 jaar –11 uur per dag 5 dagen per week 52 weken per jaar, arbeidsmarktinstrument 4.Multi Functionele Accommodatie –Ruimte en voorzieningen delen en samen gebruiken: 0 – 100 jaar

7 Brede Scholen en/in MFA’s aantal partners clusteringsgraad brede school in een MFA brede school netwerk autonome school ‘school + ’ laag hoog 1 veel

8 Vier O’s Dagarrangementen •Opvoeding •Onderwijs •Opvang •Ontspanning •Vier O’s leiden naar Ontwikkeling!

9 Dagarrangementen •Een dagarrangement is een combinatie van voorzieningen met onderwijs, opvang, welzijn, sport en zorg rond het kind en gezin in de buurt.

10 Dagarrangementen = VSO –TSO - NSO Vanaf: augustus 2007 Doelgroep: ouders Gebruikers: kinderen Verantwoordelijke: directeur basisschool

11 Dagarrangementen

12 Doel van dagarrangement 1.Kansen van kinderen vergroten •Alle kinderen tot 13 jaar 2.Ouders maximaal faciliteren •Diversiteit, flexibiliteit, wijk als maat 3.Samenwerking tussen de 4x O’s optimaliseren •Het voordeel van het verschil 4.Eigen dienstverlening laten renderen •“Maatschappelijk ondernemen” •binnen de Wet Kinderopvang

13 En nu concreet ? Wat bijvoorbeeld ?

14 Scenario’s Dagarrangementen Keuze mogelijkheden: •Sport & spel : breed/specifiek •Kunst & Cultuur •Natuur & Techniek •Buiten - arrangement •Kook - milieu – heemkunde – WNF – Scouting – enz.

15 Scenario’s Dagarrangementen Koppelen aan: •Zwemdiploma •AMV-bewijs •Sporttraining •Huiswerkgroep •Warm/gezond eten •BOS-activiteiten

16 Scenario’s Dagarrangementen Dagarrangementen op basis van: •Weekprogramma •Maand – seizoen – jaarprogramma •Thema’s (koken – buiten – natuur - kinderboerderij - ontdekken) •Belangstellingswerelden van kinderen •Verbindingen met projecten op/van school •Aansluiting met J+J-werk, activiteiten gemeenschapshuis

17 Scenario’s Dagarrangementen Situationeel/locatie gebonden: •Scouting •Kookstudio •Kinderboerderij •Crea-ruimte •Fitness •Zwembad, gymzaal, park, speeltuin •Sportveld – sportkantine

18 BS/DA: eist samenwerking Onderwijs Welzijn Opvang Sport Cultuur Zorg

19 BS/DA: eist kiezen 0

20 Condities en TBVA •Onderlinge samenwerking tussen PO, KOV en derden (leisure-organisaties) •Onderlinge afstemming •Jaaractiviteitenplanning •Aansluiten bij wensen van kinderen en ouders: “antwoord op de vraag” •Vraaggericht te werk gaan •Heldere TBVA •Onderlinge concurrentie voorkomen?

21 10 belangrijke criteria (1) 1.Gezamenlijke visie ■Vanaf start - samen – gelijk – gelijkwaardig - open 2.Kind centraal ■Psychologische leeftijd/kansen/mogelijkheden/wensen 3.Ouders betrekken er bij ■Antwoord geven op “echte”vragen van ouders/klanten 4.Maatwerk in de wijk, gemeente ■Locaal integraal jeugdbeleid, wijkaanpak, sociale cohesie 5.Multidisciplinaire samenwerking ■Verschillen maken het geheel complementair

22 10 belangrijke criteria (2) 6.Doorgaande lijnen ■Onderscheid 0 – 4, onder-, midden- en bovenbouw 7.Professionele houding ■Iedereen mag mee doen, maar wel kernwaarden akkoord: onderwijs, opvang, zorg, welzijn 8.Structurele aanpak ■Haal- en betaalbaar, onderdeel van brede aanpak 9.Geschikte en beschikbare ruimte ■Autonoom, gedeeld en gezamenlijk 10.Zichtbaar maken van de resultaten ■Geen vrijblijvendheid, maatschappelijk rendement!

23 Kiezen op basis van (1) •Inhoud 1.Ononderbroken pedagogisch raamplan 2.Arrangementen/activiteiten •Structuur –Samenwerkingsvorm •Mate/intensiteit van samenwerking •Eigen identiteit en kernactiviteit •Pro-actieve onderlinge afstemming •Multifunctionele Accommodatie

24 Kiezen op basis van (2) Pedagogische kernwaarden •Bieden van sociaal emotionele veiligheid en geborgenheid •Ontwikkelen van persoonlijke competenties •Ontwikkelen van sociale competenties •Overdracht van waarden en normen

25 Positie gemeente •Dagarrangementen vormen cement tussen onderdelen gemeentelijk beleid •Dagarrangementen bieden kans om gemeentelijk beleid in één kader te zetten •Daarmee kan gemeente efficiënt en effectief beleid formuleren en uitvoeren •Beweeg gemeente tot co-productie •Beweeg gemeente tot bijdragen in natura: gebruik accommodaties, inzet gemeentewerken

26 Vragen: 5x W & 1x H •(voor) Wie •(door) Wie •Waarom •Wanneer •Waar •Wat •Hoe •Programma: –Maand - Week - Dag •Optimale samenwerking •Maatwerk: kind/ouder •Integraal onderdeel van lokale educatieve agenda •Doorgaande pedagogische opvoedingslijn: 0 – 12 jaar •Pedagogische visie/beleid

27 Brede School / Dagarrangement - is weten waar je aan begint - het overkomt je niet

28 Project D&C Stichting Akkoord! PO Venlo Van visie naar beleid en realisatie van Totaal Dagarrangement

29 Project •1- Samenstelling clusters ( scholen + partner) •2- In clusters plan- en visievorming •3- Mini-conferentie met scholen en partners •4- Behoefte-onderzoek •5- Rapportage onderzoek ( conclusies /aanbevelingen) •6- Ontwikkeling en experimentele uitvoering

30 Belangrijke elementen visievorming •Zorgen voor optimale ontwikkelingskansen •Goede pedagogische infrastructuur •Voorkeur voor centrale en flexibele wijkvoorzieningen •Open en stimulerende omgeving •Motto samenwerking : Samen kun je meer! •Uitgangspunt bij ontwikkeling is vraag ouders en kinderen

31 Belangrijkste adviezen uit onderzoek •Leg de nadruk op activiteiten; zorg dat kinderen het leuk vinden •Kies voor duidelijke betrokkenheid van school •Start en begin kleinschalig •Kies voor kern- of wijkgebonden aanpak

32 Vervolg tot nu •Per school samen met partner ontwikkelingsplan voor complete dagarrangement •Per 1-8-07 voldaan aan wettelijke verplichting •Experimentele uitvoering van onderdelen b.v. –Naschoolse opvang in of bij school –Realisatie Combifuncties –Voorschoolse opvang op school –Naschoolse activiteiten

33 Akkoord totaal (PO + DA)

34 Integraal Locatiemanager Onderwijs Dagarrangementen Lea / VVE coördinator PSZ School MW BS-coördinator Dagopvang Buiten schoolse opvang integraal locatie management •Op locatie een integrale eenheid optimale synergie

35 Naar een geïntegreerd model Kindcentrum •Gebruik Subsidieregeling kinderopvang •Ontwikkelen locatiewerkplannen – inhoud! –Digitaal kindvolgsysteem 0-12 –Planmatige methodische werkaanpak 0- 12 –Geïntegreerd zorgsysteem 0- 12 –Doorlopende ped/did ontwikkelingslijnen 0-12

36 ?? Dagarrangementen & Combifuncties

37 Voorbeelden combi •OA-VSO •OA-VSO-TSO-NSO •AK- co TSO •PSZ-OA •KDV-TSO-NSO •LO-NSA •Cul- NSA •Etc.

38 DE combifunctie ? •Bestaat niet •Inspelen op kansen en locale situatie •Accenten leggen met overwegingen –Welke visie? –Wat is kerntaak? –Welke koppelingen te maken? –Welke koppelingen versterken de organisatie? –Hoe sluit combi aan bij de praktijk en andere plannen? –Met wie wil ik samenwerken?

39 10 aandachtspunten combi (1) 1.Soort combifunctionaris 2.Formele werkgever ( 1 of meerdere) 3.CAO ( sport,welzijn, onderwijs, gemeente) 4.Aansturing op de werkvloer 5.Duur van de aanstelling 6.Omvang van de aanstelling

40 10 aandachtspunten combi (2) 7. Verzekering & aansprakelijkheid 8. Bevoegdheden 9. Opleiding /scholing van de CF 10. Functieprofiel ( voorbeelden)

41 Meer informatie Adri van Os Management & Organisatie Ondersteuning a.os7@upcmail.nl 06-21458078


Download ppt "Dagarrangementen kans of bedreiging? Conferentie LEA Zeist 5 november 2008 Adri van Os."

Verwante presentaties


Ads door Google