De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 MEERJARENBELEIDSPLAN 2010-2014. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 MEERJARENBELEIDSPLAN 2010-2014. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND."— Transcript van de presentatie:

1 11 MEERJARENBELEIDSPLAN 2010-2014

2 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND

3 3 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG INHOUD Inleiding Functie meerjarenbeleidplan en schooljaarplan Toelichting totstandkoming meerjarenbeleidplan Relatie met strategisch beleidplan/meerjarenplan Piter Jelles Algemene schoolgegevens Naam, denominatie, samenstellende schooltypen en adressen Bestuur, administratie, adressen Schoolleiding Schoolorganisatie Schoolgrootte Karakteristiek van de populatie Positionering De Dyk Kernwaarden Schoolontwikkeling Beleidsvoornemens 2010-2014 Onderwijskundig beleid Personeel en organisatie Kwaliteitszorg Financieel en materieel beleid PR en communicatie meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

4 4 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG INLEIDING Functie meerjarenbeleidplan en schooljaarplan Het meerjarenbeleidplan dient gelezen te worden in samenhang met het Strategisch Beleidsplan van O.S.G. Piter Jelles en de kaderbrief schooljaar 2010-2011van het College van Bestuur. Piter Jelles geeft het kader voor het Meerjarenbeleidplan van De Dyk, terwijl dat plan in samenhang met de kaderbrief weer leidend is voor de beleidsvoornemens op schoolniveau. Ieder jaar wordt er gebaseerd op dit plan een schooljaarplan geschreven, waarin wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het volgende jaar worden verwoord. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

5 5 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG INLEIDING Toelichting totstandkoming meerjarenbeleidplan Het meerjarenplan wordt geschreven door de directeur en voorgelegd aan het personeel van de school. De formele goedkeuring vindt plaats in de Raad, waar ook de ouders en leerlingen hun inbreng kunnen hebben. Vervolgens wordt het plan ingediend bij het College van Bestuur van Piter Jelles. Relatie met strategisch beleidplan/meerjarenplan Piter Jelles Het meerjarenplan van De Dyk past binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Piter Jelles. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

6 6 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Naam, denominatie, samenstellende schooltypen en adressen NaamDe Dyk Gezindte Openbaar SchooltypeMAVO AdresEgelantierstraat 88, 8924EP, Leeuwarden Bestuur, administratie, adressen BestuurWiebe Wieling AdministratieO.S.G Piter Jelles Elzenstraat 5, 8924 JN Leeuwarden Schoolleiding schoolleidingdirecteurHawé van der Panne managementteamEls de Boer Binne Jansma meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

7 7 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Schoolorganisatie De teamindeling in De Dyk is overeenkomstig de visie gebaseerd op het meerjarig mentoraat. Er zijn voor schooljaar 2010-2011 twee mentorteams gevormd, die in volgende schooljaren meegaan met de leerlingen: 2010-2011 team 1mentoren leerjaar 1 en 3 Binne Jansma team 2mentoren leerjaar 2 en 4 Els de Boer 2011-2012 team 1 mentoren leerjaar 2 en 4Binne Jansma team 2 mentoren leerjaar 1 en 3Els de Boer 2012-2013 team 1mentoren leerjaar 1 en 3 Binne jansma team 2mentoren leerjaar 2 en 4 Els de Boer 2013-2014 team 1 mentoren leerjaar 2 en 4Binne Jansma team 2 mentoren leerjaar 1 en 3Els de Boer Op deze manier houdt een leerling vier jaar dezelfde mentor en is de continuïteit van de begeleiding gewaarborgd. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

8 8 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Vervolg Schoolorganisatie Voor 2010-2011 is de indeling als volgt: team 1teamleider Binne Jansma mentoren leerjaar 1 en 3 team 2teamleider Els de Boer mentoren leerjaar 2 en 4 De docenten die geen mentor zijn, worden wel ingedeeld bij een teamleider, die hun directleidinggevende is. Hetzelfde geldt voor het OOP. Verder zijn de diverse aandachtsgebieden als volgt verdeeld: Els de Boeronderwijs en mentoraat, kwaliteitszorg Binne JansmaPR en communicatie, MAS, LOB, stages leermiddelenbeleid (inclusief ICT) Hawé van der Panneformatie, financiën, personeelsbeleid, zorg, facilitair, 8+ meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

9 9 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Schoolorganisatie De Dyk kent de volgende overlegvormen: Managementteamoverleg managementledenalle zaken Teamoverleg teamleider + mentorenleerlingbespreking en leerlingbegeleiding Sectieoverlegdocentenvakinhoud, leerlijnen Schooloverlegalle personeelsledenonderwijs en begeleiding Pragmatisch overlegwerkgroepen e.d.nader te bepalen Zorgadviesteampedagogisch med. e.azorgleerlingen OOP-overlegteamleider + OOP-ledenalle zaken Het totale personeel is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding binnen onze school. Die verantwoordelijkheid is in onze ogen ondeelbaar. In het schooloverleg praten we dus met z’n allen over onderwijs en begeleiding. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

10 10 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Schoolgrootte leerlingenleerjaar 1 95 leerjaar 2 60 leerjaar 3 71 leerjaar 4 65 totaal291 aantalftemv medewerkers administratie10,81 conciërge11,01 onderwijsassistent11,01 mediatheek10,21 pedagogisch medewerker10,9 1 docenten 20 13,5137 docentontwikkelaar21,82 leraren in opleiding30,912 teamleiders21,811 directeur10,61 meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

11 11 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS Karakteristiek van de populatie Het valt niet mee om van een nog niet bestaande school een karakteristiek van de populatie te geven. Toch zijn een paar opmerkingen te maken. Er zijn in 2010-2011 291 leerlingen aangemeld. Dit zijn allen leerlingen met een vmbo-T advies, waarbij het advies gebaseerd is op of een testgegeven (CITO of Drempeltest) of het LeerlingVolgSysteem van de basisschool. Onder hen zijn 26 leerlingen met een LWOO-indicatie en 9 leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering. Daarnaast zijn er nog 7 leerlingen met verschillende stoornissen. Verder hebben zich 38 leerlingen opgegeven voor de sportklas en 20 voor de theaterklas. Van deze leerlingen verwachten we nog meer dan van onze overige leerlingen. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

12 12 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG POSITIONERING DE DYK Kernwaarden De Dyk is een MAVO; een school voor vmbo-T leerlingen. Onze kernwaarden zijn veilig, verbindend en vernieuwend. Die kernwaarden zijn herkenbaar in de manier waarop onze school is georganiseerd, in de manier waarop we ons onderwijs vormgeven, in de manier waarop we verantwoordelijkheden delen met leerlingen en ouders, in de manier waarop onze school haar maatschappelijke functie vervult en in de manier waarop onze school haar functie in de wijk waarin zij staat invult. Onze kernwaarden geven richting en kleur aan onder andere de volgende zaken: • het mentoraat • de talentontwikkeling in theater- en sportklas • de leergebieden in de onderbouw • actief burgerschap in de school en daarbuiten • de dagindeling • de lessen • de samenwerking met Jongerenwerk • de samenwerking met Resto VanHarte • deelname aan de wijkprojectgroep Heechterp-Schieringen meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

13 13 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG POSITIONERING DE DYK Schoolontwikkeling De Dyk wil zich ontwikkelen tot een school waarin modern maar gedegen vakonderwijs wordt geboden en waarin leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. De begeleiding van de leerling speelt daarbij een centrale rol. De Dyk stelt zich ten doel door middel van een excellente leerlingbegeleiding het klimaat te scheppen waarin de leerling optimaal presteert. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

14 14 VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG BELEIDSVOORNEMENS 2010-2014 Hierachter volgt de beleidsrichting voor de komende vier jaar op hoofdlijnen op de terreinen onderwijskundig beleid, personeel en organisatie, kwaliteitszorg, financieel en materieel beleid en ten slotte PR en communicatie. Schematisch wordt aangegeven wat in het licht van onze visie en onze missie de huidige situatie is, wat de ontwikkelingsrichting is en welke acties daarvoor nodig zijn. In het schooljaarplan 2010-2011 worden deze acties concreet ingevuld. meerjarenbeleidsplan de dyk 2010-2014

15 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND ONDERWIJSKUNDIG BELEID Huidige stand van zaken:Wat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: De leergebieden in de onderbouw, waarin de afzonderlijke vakken gegeven worden door vakdocenten (kwaliteit), zijn verbonden door één werkplan, de vakdocenten vormen één sectie. De programma’s van de vakken van het leergebied zijn doordacht op elkaar afgestemd en versterken het rendement en de samenhang. Ontwikkelen van de samenhang tussen de vakken van het leergebied. Het verdiepende keuzeprogramma van de sport- en theaterklas, waardoor het onderwijs aansluit bij het talent en de passie van de leerling. Het programma van de sportklas en de theaterklas ondersteunt de gemeenschap van de school. Ontwikkelen van die activiteiten die ten goede komen aan de gemeenschap van de school. Projecten die vakken op een duidelijke manier inhoudelijk verbinden. Projecten vormen een meerwaarde voor de verwerking van de inhoud. Ontwikkelen van de samenhang tussen de vakken. Het leermiddelenbeleid heeft als doel ontwikkelingen en verbeteringen van het onderwijs geleidelijk te implementeren. Leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, daarbij ondersteund door ICT- toepassingen. Kosten leermiddelen inventariseren, scholing op het gebied van didactiek en ICT-vaardigheden. Programma van eisen t.av. leermiddelen opgesteld. 15

16 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND ONDERWIJSKUNDIG BELEID Huidige stand van zakenWat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: Het dagelijks mentoraat, waardoor de leerling elke dag op school ‘thuiskomt’. Het mentorprogramma leerjaar 1 t/m 4 is een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. LOB is geïntegreerd in de mentorles. Het mentorprogramma vullen met algemene (studie)vaardigheden, monitoring van competenties, ontwikkeling keuzevaardigheden t.b.v. vervolgstudie. LOB-lijn ontwikkelen De vaste dagindeling, waardoor er een heldere structuur is en lesuitval niet of nauwelijks voorkomt. De lesuitval is minder dan 2%, voor leerlingen is (zelfstandig) doorwerken tijdens schooltijd normaal. Ontwikkelen van werk- en studiewijzers, organiseren van de opvang. Specifieke zorg (LWOO, LGF, dyslexie, sociale vaardigheden, enz) wordt georganiseerd door de pedagogisch medewerker en verzorgd door docenten i.s.m. de pedagogisch medewerker. De ‘gewone’ begeleidng en de begeleiding vanuit specifieke zorg worden meer en meer geïntegreerd. Afstemmen zorg en begeleiding, ontwikkelen personeel. 16

17 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND PERSONEEL EN ORGANISATIE Huidige stand van zaken:Wat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: De organisatie van de begeleiding in twee alternerende mentorteams: leerjaar 1 en 3 en leerjaar 2 en 4. Hierdoor is niet alleen de continuïteit van de mentor gegarandeerd, maar ook de verbinding tussen de leerjaren. De monitoring van de ontwikkeling van de leerling is een continu proces in de mentorteams. Scholing van mentoren om alle facetten van de begeleiding te beheersen. De verantwoordelijkheid voor het onderwijsprogramma te verbinden aan alle personeelsleden tijdens het schooloverleg. Het personeel vindt het vanzelfsprekend dat het onderwijs op onze school van ons allen is – en daarmee iets gemeenschappelijks. Oefenen in samen verantwoordelijk- heid dragen en elkaar aanspreken op die gemeenschappelijkheid. Functiemix nog niet ingevoerd; er zijn 2 (8%) LC-functionarissen (docent-ontwikkelaars) en 2 (8%) LD- functionarissen (deelschoolleiders) Functiemix ingevoerd en op weg naar streefdoel: in de docentformatie is ruimte voor 16% LC formatie en 8% LD formatie. Bijdragen aan het centraal te ontwikkelen beleid vanuit de eigen schoolvisie. Het personeelsbeleid is in ontwikkeling. Functioneren en beoordelen wordt opgezet; competenties worden benoemd. Het personeel heeft een kwaliteitsbewustzijn en is op weg naar steeds beter. Het personeel werkt met een POP en voldoet aan de wet BIO. Ontwikkeling en scholing is niet of nauwelijks georganiseerd. Ontwikkeling en scholing zijn gerelateerd aan en staan in dienst van de visie en ontwikkeling van de school. Opstellen scholingsplan 17

18 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND KWALITEITSZORG Huidige stand van zaken:Wat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: Er is een kwaliteitszorgsysteem, dat alle aspecten van de school systematisch evalueert. Het kwaliteitszorgsysteem leidt tot kwaliteitsbewustzijn bij personeel, leerlingen, ouders. Stapsgewijs implementeren van het kwaliteitszorgsysteem. Het rendement van de onderbouw is voldoende. Het rendement van de onderbouw is goed. Een zorgvuldige determinatie en plaatsing, leerlingen doubleren alleen bij uitzondering, bevorderingsnormen op grond van kennis, vaardigheden en competenties. De eindexamenresultaten zijn op het landelijk gemiddelde. De eindexamenresultaten zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs (lesbezoek, toetsbeleid). Onze school verbindt ouders, leerlingen en personeel; de school is een gemeenschap. Uit enquêtes blijkt dat meer dan 90% van ouders, leerlingen en personeel zich onderling verbonden weet en daarmee aan de gemeenschap. Burgerschap een herkenbare plek geven; activiteiten vóór en dóór organiseren; verantwoordelijkheden delen. 18

19 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID Huidige stand van zaken:Wat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: Financiële verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de school; teams of secties werken met een eigen budget. Teams of secties zijn in staat doelen en middelen te verbinden. De financiering van de school zo helder mogelijk maken. Aanpassingen aan de accommodatie worden in het schooloverleg besproken. Het gebouw voldoet aan onze onderwijskundige en pedagogische doelen. Onderwijsdoelen vertalen naar het gebouw; keuzes maken in de middelen om de doelen te bereiken. De Dyk overschrijdt als startende school de centrale financiele kaders blijven. De Dyk groeit naar 400-450 leerlingen en is dan in staat binnen de kaders te blijven. Zowel op personeel als op materieel gebied dient er scherp begroot te worden, zonder de kwaliteit van het onderwijs uit het oog te verliezen. 19

20 MOTTO MAVO DE DYK: VERBINDEND VEILIG VERNIEUWEND PR EN COMMUNICATIE Huidige stand van zaken:Wat hebben we over 4 jaar versterkt of nog meer bereikt: Acties in de komende 4 jaar: Leerlingen en ouders verbinden aan PR en daarmee een aantrekkelijk imago neerzetten. De Dyk is een vertrouwde naam, met een positief imago. Op De Dyk tel je mee en doe je ertoe. Leerlingen inzetten bij PR-activiteiten (theaterklas, burgerschap). Ouders rollen geven (meepraten, meedoen, meebeslissen). Aandacht besteden aan communicatie via moderne media: website, portal, email. Communicatie verloopt voornamelijk digitaal; papieren communicatie alleen nog bij speciale PR activiteiten Rol portal ontwikkelen,zowel voor leerlingen,ouders als personeel. Experimenteren met sms berichten. De medezeggenschap wordt georganiseerd via resonansgroepen, een leerlingraad en een schoolraad (MR). Via de resonansgroepen voelen de ouders zich zeer betrokken bij de beleidsontwikkeling van de school; voor de leerlingenraad geldt hetzelfde. Investeren in de resonansgroepen en in de leerlingenraad: tijd, aandacht en invloed. Relaties met basisscholen opbouwen, onderhouden en koesteren. Relaties zijn goed; over en weer is er kennis van elkaars onderwijs. Contactpersonen per basisschool benoemen. Inhoudelijke afstemming nastreven door wederzijds lesbezoek. 20


Download ppt "11 MEERJARENBELEIDSPLAN 2010-2014. 2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND."

Verwante presentaties


Ads door Google