De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLJAARPLAN 2010-2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLJAARPLAN 2010-2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLJAARPLAN 1

2 VEILIG VERBINDEND VERNIEUWEND

3 INHOUD Inleiding Functie schooljaarplan Missie O.S.G. Piter Jelles
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Inleiding Functie schooljaarplan Relatie met strategisch beleidplan en meerjarenbeleidsplan O.S.G. Piter Jelles Missie O.S.G. Piter Jelles Visie De Dyk Positionering De Dyk Ontwikkelingen in de school Beleidsvoornemens schooljaarplan

4 INLEIDING Functie schooljaarplan
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Functie schooljaarplan Dit document bevat het schooljaarplan van De Dyk De belangrijkste functie van het schooljaarplan is een terugblik geven op en de beleidsvoornemens voor verwoorden. Voorafgaand aan die hoofdstukken worden de missie en visie van de school en van de scholengemeenschap beschreven; in het hoofdstuk Positionering komt aan de orde hoe De Dyk de komende jaren een eigen en onderscheidende positie in het onderwijsveld van Leeuwarden wil gaan vervullen. Relatie met strategisch beleidplan en meerjarenbeleidsplan O.S.G. Piter Jelles Het Strategisch Beleidsplan van O.S.G. Piter Jelles geeft het kader voor het Meerjarenbeleidsplan De Dyk; terwijl dat plan in samenhang met de kaderbrief schooljaar weer leidend is voor de beleidsvoornemens op schoolniveau. Relatie met andere plannen De Dyk Dit schooljaarplan beschrijft niet alle plannen van De Dyk uitgebreid; in dit plan wordt verwezen naar andere plannen, waarvan het Zorgplan De Dyk het belangrijkste is. In dit Zorgplan wordt uitgebreid ingegaan op leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg. 4 schooljaarplan

5 MISSIE O.S.G. PITER JELLES
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Alle leerlingen tussen jaar in Leeuwarden en omgeving passend en uitdagend onderwijs bieden, zodat zij geprikkeld worden maximaal rendement te halen uit hun talenten en opgeleid worden tot zelfstandige burgers die in de toekomst hun weg in de maatschappij goed weten te vinden. Om passend onderwijs voor heel verschillende leerlingen te realiseren heeft Piter Jelles verschillende onderwijsconcepten in huis en biedt zij onderwijs aan op verschillende niveaus: van praktijkonderwijs tot Gymnasium, en verschillend van elkaar gepositioneerd. Ten slotte staat Piter Jelles open voor alle gezindten en biedt voor iedereen openbaar onderwijs. 5 schooljaarplan

6 ‘De Dyk: verbindend, veilig en vernieuwend’
VISIE DE DYK VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Een dijk verbindt en vernieuwt op een veilige manier. Op een stevig fundament verbindt een dijk twee plekken en biedt mensen de gelegenheid een weg te begaan die er nog niet was. Onze school biedt leerlingen een stevig fundament om hun eigen weg in de maatschappij te kunnen gaan. De Dyk is een verbindende school. Er is een leer- en leefomgeving die leerlingen de mogelijkheid biedt zich te verbinden met hun passie, hun talenten en hun verantwoordelijkheden. Wij verbinden ook onszelf daaraan: we passen toe wat we uitdragen. We verbinden ons met onze passie, onze talenten, onze verantwoordelijkheden. Dat doen we met elkaar, met de ouders en met de omgeving. Het onderwijs op De Dyk en het handelen van het personeel van De Dyk is gebaseerd op het volgende motto: ‘De Dyk: verbindend, veilig en vernieuwend’ schooljaarplan

7 POSITIONERING DE DYK Algemeen
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Algemeen De Dyk is een MAVO; een school voor vmbo-T leerlingen. Onze kernwaarden zijn veilig, verbindend en vernieuwend. Die kernwaarden zijn herkenbaar in de manier waarop onze school is georganiseerd, in de manier waarop we ons onderwijs vormgeven, in de manier waarop we verantwoordelijkheden delen met leerlingen en ouders, in de manier waarop onze school haar maatschappelijke functie vervult en in de manier waarop onze school haar functie in de wijk waarin zij staat invult. Onze kernwaarden geven richting en kleur aan onder andere de volgende zaken: het mentoraat de talentontwikkeling in theater- en sportklas de leergebieden in de onderbouw actief burgerschap in de school en daarbuiten de dagindeling de lessen de samenwerking met Jongerenwerk de samenwerking met Resto VanHarte deelname aan de wijkprojectgroep Heechterp-Schieringen 7 schooljaarplan

8 POSITIONERING DE DYK De kenmerken van ons onderwijs
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG De kenmerken van ons onderwijs Er is een duidelijke structuur: schooldagen starten en eindigen op dezelfde tijd; lesuitval wordt altijd opgevangen (een enkele uitzondering daargelaten); het onderwijs wordt gegeven in vaste groepen; elke dag start met een 30-minutenles van de mentor. Er is variatie in werkvormen; de ene leerling leert anders dan de ander. Niet elke vaardigheid wordt op dezelfde wijze geleerd. Het lesprogramma wordt boeiend gehouden. Docenten hanteren een activerende didactiek; leerlingen worden uitgedaagd om veel bezig te zijn met de lesstof. Elk leerjaar heeft een aantal projectweken. Samenwerken, presenteren en andere vaardigheden komen dan goed aan bod. In de onderbouw werken een flink aantal vakken samen in leergebieden. Hierdoor is samenhang gewaarborgd. 8 schooljaarplan

9 POSITIONERING DE DYK Kenmerken van ons onderwijs
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Kenmerken van ons onderwijs Er wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen; door de mogelijkheid van directe feedback heeft de computer een kracht die niet te evenaren is door de docent. O.a. bij het drillen heeft dit een flinke toegevoegde waarde. Daarnaast opent de digitale ingang vele wegen om op een andere manier de lesstof te verwerken. In het reguliere curriculum is ruimte voor talentontwikkeling. Dit geldt met name voor de theaterklas en de sportklas, maar ook in de KeuzeWerkTijd is er ruimte voor eigen keuzes van de leerling. Ten slotte vormen burgerschap en sociale integratie een rode draad in onze activiteiten. Dat betekent dat we binnen de school ruimte maken voor activiteiten in het kader van burgerschap én dat we daarnaast in verbinding met de omgeving activiteiten ontwikkelen die leerlingen de kans bieden zich te ontwikkelen tot volwaardig, actief en geïntegreerd burger. 9 schooljaarplan

10 ONTWIKKELINGEN IN DE SCHOOL 2009-2010
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG De terugblik op het schooljaar voor De Dyk is lastig: er bestond nog geen De Dyk dit schooljaar. De T-opleidingen van Piter Jelles in Leeuwarden worden met ingang van schooljaar samengevoegd de MAVO De Dyk. In is er eerst door een projectgroep en later door een startteam hard gewerkt aan ‘de bouw’ van De Dyk. Dat werk heeft in ieder geval geleid tot 95 aanmeldingen voor het eerste leerjaar. De leerjaren 2, 3 en 4 worden gevuld door leerlingen Junior, YnSicht en Aldlân. In totaal zijn er dit cursusjaar 291 leerlingen. schooljaarplan

11 BELEIDSVOORNEMENS 2010-2011 Algemeen
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Algemeen De Dyk start dit jaar. Er is sprake van een nieuw concept waarin met name het mentoraat een essentiële plek inneemt. Daarnaast is er sprake van een samenvoeging van leerlingen en personeel van YnSicht, Aldlân, Montessori en Junior. Die situatie leidt tot enerzijds de opbouw van een nieuwe school (voor het eerste leerjaar geldt dat met name) en van de afbouw van de oude scholen. Tegelijkertijd is er maar één De Dyk. Er kan maar één schoolklimaat zijn. Dat betekent dat dit jaar veel energie en tijd gestoken zal worden in de realisering van De Dyk. In de beleidsvoornemens is dit terug te vinden: een hoop zaken moeten nog worden opgestart, beschreven of zelfs uitgedacht. 11 schooljaarplan

12 BELEIDSVOORNEMENS VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Hierachter staan de beleidsvoornemens voor De voornemens zijn geordend in 6 terreinen: onderwijskundig beleid personeel en organisatie kwaliteitszorg financieel en materieel beleid pr en communicatie medezeggenschap Hierachter volgt een algemene beschrijving van de beleidsvoornemens; in het Activiteitenplan worden deze voornemens SMART uitgewerkt. 12 schooljaarplan

13 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Kernproces Dit jaar zullen we een start maken met het ontwikkelen en implementeren van de belangrijkste pijlers van De Dyk: het mentoraat, de sportklas, de theaterklas, de lesopvang bij lesuitval, de keuzewerktijd en de huiswerkbegeleiding. Door de strakkere determinatie van Piter Jelles bij de aanname en toelating hebben we als school de plicht alles in het werk te stellen de leerling die op onze school is toegelaten ook daadwerkelijk naar de eindstreep te brengen. Pedagogisch klimaat Het realiseren van een aantrekkelijk pedagogisch klimaat stelt hoge eisen aan personeel. Het stelt ook hoge eisen aan leerlingen en daarmee aan het voorbeeldgedrag van personeel: op tijd bij het lokaal, spullen in orde, een goed werk- en leerklimaat tijdens de les. Burgerschap en sociale integratie Op De Dyk willen we werken aan een hechte gemeenschap, aan verantwoordelijkheid geven, nemen en delen. We zullen dus moeten investeren in activiteiten in het kader van die gemeenschap: leerlingenraad, schoolwacht, feestcommissie, enz. Daarnaast zullen er ook in het kader van de maatschappelijke stage buiten school activiteiten ontwikkeld worden. Aan de vormgeving hiervan gaan we dit jaar werken. 13 schooljaarplan

14 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Curriculum Bij de planvorming van De Dyk is een tabel opgesteld die voldoet aan de wettelijke eisen en die ruimte geeft aan de sport- en theaterklas. Deze leerlingen volgen één uur minder biologie, een half lesuur minder Duits en een half lesuur minder Frans. Voor leerjaar 2 moet worden vastgesteld hoe we daar de sport- en theaterklas gaan faciliteren. In leerjaar 1 is het vak Duits ingevoerd; in dit leerjaar maken de leerlingen de keuze voor Frans of Duits. In leerjaar 2 en verder is er dan ruimte voor meer uren aan één van beide talen. Binnen keuzewerktijd is er ruimte voor allerhande leeractiviteiten: zowel werken aan achterstanden als werken aan talentontwikkeling. In leerjaar 3 en 4 wordt de keuzewerktijd ook gevuld zoals men in vorige jaren gewend was: LOB, zelfwerkzaamheidsuren en aandacht voor de instroom in HAVO 4, met name voor het vak wiskunde. PJ-breed en dus ook op De Dyk wordt dit jaar begonnen met de implementatie van de ELO, die in samenwerking met de Basisacademie wordt ontwikkeld voor Taal en Rekenen. In deze ELO werken de leerlingen niet alleen zelfstandig en gestructureerd aan hun achterstanden, maar werken zij ook toe naar de vastgestelde referentieniveaus. 14 schooljaarplan

15 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Didaktiek Van alle docenten mag verwacht worden dat zij continu bezig zijn hun didactische vaardigheden aan te scherpen en te verbeteren. Voor dit schooljaar is de schoolafspraak gemaakt de structuur van de les elke les op het bord te vermelden. Verder staan er geen schoolbrede acties gepland, anders dan het zoveel mogelijk in kaart brengen van de didactische competenties van het personeel. ICT Er is een keuze gemaakt om alle leerlingen gefaseerd te voorzien van hun eigen laptop. Dit jaar wordt gestart in leerjaar 1. Alle theorielokalen worden in oktober voorzien van een digibord. Alle docenten worden ook voorzien van een eigen laptop. Hiermee is ruimte gecreëerd om te werken aan de digitalisering van het onderwijs en is de ruimte voor gevarieerde werkvormen uitgebreid. Leerlingenbegeleiding De kern van de leerlingenbegeleiding wordt gevormd door het dagelijks mentoraat. In de mentorteams zal steeds worden gewerkt aan de ontwikkeling, de implementatie en de borging van de activiteiten van de mentor en het mentorteam. De mentor en het mentorteam zijn de kern van de leerlingenbegeleiding. De vergaderingen van de mentorteams zijn alternerend, zodat teamleden desgewenst kunnen aanschuiven. De (rapport)vergaderingen zoals bekend, met alle docenten die lesgeven aan een bepaalde klas aanwezig, worden niet georganiseerd. Het is aan de mentor de plan- of besluitvorming rond een leerling of een klas naar de betrokken docenten én naar de ouders te communiceren. De begeleiding van het loopbaantraject is in leerjaar 3 en 4 in handen van de decaan. Het is de bedoeling dit LOB-traject uit te breiden naar leerjaar 1 en 2 en de uitvoering steeds meer in handen te leggen bij de mentoren. De meer specifieke leerlingzorg is in handen van de pedagogisch medewerker. Voor een uitgebreid overzicht van de leerlingenbegeleiding en de leerlingzorg verwijs ik naar het Zorgplan De Dyk 15 schooljaarplan

16 ONDERWIJSKUNDIG BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Leermiddelen Bij de keuze van de leermiddelen voor komend jaar moest rekening gehouden worden met het ineenschuiven van de boekenlijsten van drie scholen. Er is zoveel mogelijk getracht binnen het daarvoor beschikbare budget te blijven. Daarbij is soms gekozen voor klassensets en zullen werkboeken meerjarig gebruikt worden. Tevens is gekozen voor de invoering van laptops en digiborden. Hiermee is het op termijn mogelijk binnen de door PJ beschikbaar gestelde budgetten te blijven. In het komend schooljaar zal dus van alle docenten en secties gevraagd worden hoe zij in schooljaar binnen het beschikbare budget blijven; al dan niet door de papieren leermiddelen geheel of gedeeltelijk om te zetten naar digitale leermiddelen. Zie ook het ICT-beleidsplan De Dyk. 16 schooljaarplan

17 PERSONEEL EN ORGANISATIE
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Leiderschap Wij zien De Dyk als één school; er zijn geen deelscholen met een eigen koers. Het MT zal daarom een verandering door moeten maken. Van deelschoolleiders die integraal verantwoordelijk waren voor een deelschool, worden de deelschoolleiders verantwoordelijk voor een deel van de school. Daarnaast krijgt elke deelschoolleider een aantal portefeuilles waarvoor hij verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld in het MT. Wet BIO PJ breed wordt er gewerkt aan het project Veerkracht. Hierin wordt een cyclus van functioneren en beoordelen beschreven. Op De Dyk wordt in september met deze cyclus gestart. We worden daarin begeleid door P&O en dienen zodoende als pilot. Daarnaast is De Dyk vertegenwoordigd in de PJ werkgroep competentieprofielen. Scholing In het kader van de schoolontwikkeling is van een groot aantal leden van het team een gedrags- en drijfveren analyse opgesteld. Deze analyse is vertrekpunt bij het opstellen van de POP’s. De MT-leden worden tot en met december nog begeleid door bureau Nieuwlande. Binnen het eigen schoolbudget van De Dyk zal komend jaar ruimte worden gemaakt voor ondersteuning bij het gebruik van digi-borden; tevens zal bekeken worden of scholing van mentoren in het kader van de ontwikkeling van het mentoraat noodzakelijk is. Arbo Punt van zorg is het schoolklimaat: het blijkt dat de luchtcirculatie en de verwarming van het gebouw niet op orde zijn. Vanuit centraal wordt hier onderzoek naar gedaan. 17 schooljaarplan

18 KWALITEITSZORG 18 Opbrengsten
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Opbrengsten Omdat De Dyk een nieuwe school is, zijn er geen opbrengsten voor Zowel het rendement van de onderbouw als de examenresultaten zal het komende jaar nauwkeurig in beeld gebracht worden. Hetzelfde geldt voor de doorstroom van leerjaar 3 naar 4, de absentie, de voortijdig schoolverlaters, enz. Zie hiervoor het Kwaliteitszorgplan. Onderwijstijd Omdat De Dyk werkt met een zogenaamd vierkant rooster, is de geplande tijd zo goed als gelijk aan de gerealiseerde tijd. Slechts bij uitzondering vallen lessen uit. De geplande tijd voor is minimaal 1045 uur voor leerjaar 1 t/m 3 en minimaal 750 uur voor leerjaar 4. Er is dus een marge van 45 respectievelijk 50 uur. Tevredenheids onderzoeken Zie hiervoor het Kwaliteitszorgplan. Verder nemen wij net als de andere scholen van PJ deel aan Vensters voor Verantwoording en Kwaliteitsscholen. 18 schooljaarplan

19 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Budgetten Omdat De Dyk een startende school is, zijn de kosten voor overhead relatief hoog. Pas als de school over 3 jaar volgroeid is – we streven naar een school van rond de 450 leerlingen – zal het schoolbudget weer toereikend zijn. Voor het schooljaar is de situatie als volgt: Schoolbudget 5 juni € (op basis van 365 leerlingen) Toegevoegd management € Extra leerlingen (26) € Totaal budget € 19 schooljaarplan

20 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Inzet Het budget is € ,=; de inzet bedraagt € ,=; het tekort bedraagt dus maximaal € Maximaal omdat aanvullende middelen niet zijn opgenomen in de budgetbegroting; deze bedragen ongeveer € ,=. Dit tekort is op de vorige dia al benoemd. 20 schooljaarplan

21 FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG Accommodatie en voorzieningen De accommodatie is voorlopig ruim genoeg. Bij groei is er in ieder geval in in de sporthal een knelpunt te verwachten. De communicatiemonitor in de personeelkamer is aan vervanging toe; het scherm is te klein. Verder blijft zoals genoemd de luchtcirculatie en de verwarming een bron van zorg. 21 schooljaarplan

22 PR EN COMMUNICATIE 22 PR en imago
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG PR en imago In de werving is een positief imago neergezet. Het is nu zaak dat imago te bewaken en te versterken. Het is zaak datgene waarmee we ons geprofileerd hebben in ieder geval goed neer te zetten en waar te maken. De PR commissie zal daaraan veel aandacht moeten schenken. Interne communicatie Door de invoering van de laptops voor het personeel kan de interne communicatie vereenvoudigd worden. De interne monitoren in de hal, de personeelskamer en de mediatheek dienen functioneel gevuld te worden. Externe communicatie Dit jaar wordt ingezet meer digitale communicatie met ouders. Alle adressen worden geïnventariseerd; het is de bedoeling dat mentoren de ouders via de informeren over prestaties en gedrag. Verder wordt gestreefd naar een functionele vulling van de portal. Ouders kunnen via de portal inzicht krijgen in de cijfers van hun kind. Over algemene schoolzaken worden de ouders geinformeerd door middel van de OuderInfo; de digitale nieuwsbrief voor ouders. De contactpersonen basisschool bouwen aan en onderhouden de relatie met de basisscholen. De Dyk is lid van het landelijk Platform TL. Interne communicatie Door de invoering van de laptops voor het personeel kan de interne communicatie vereenvoudigd worden. De interne monitoren in de hal, de personeelskamer en de mediatheek dienen functioneel gevuld te worden. 22 schooljaarplan

23 MEDEZEGGENSCHAP 23 MR De MR is een PJ-brede aangelegenheid. schoolraad
VERBINDEND - VERNIEUWEND - VEILIG MR De MR is een PJ-brede aangelegenheid. schoolraad De schoolraad is de MR van de school. Zij overlegt met de directeur van de school die het bevoegd gezag vertegenwoordigd. De raad bestaat uit 2 personeelsleden, één ouder en één leerling. De verkiezingen zijn aan het begin van het schooljaar. resonansouders Elke klas van elk leerjaar wordt gevraagd één of twee ouders af te vaardigen naar de resonansgroep. Deze groepen bespreken samen met de deelschoolleiders alle zaken die de school aangaan. Daarnaast vormen zij de achterban van het raadslid. De vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender. leerlingenraad Elke klas kiest uit haar midden één vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Onder begeleiding van een docent(ontwikkelaar) bespreken ook zij alle zaken die de school aangaan. Uit hun midden kiest de leerlingenraad een vertegenwoordiger voor de schoolraad. 23 schooljaarplan


Download ppt "SCHOOLJAARPLAN 2010-2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google