De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)"— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)
Toelichtingsvergadering aan de bewoners en eigenaars n.a.v. voorontwerp RUP 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

2 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Begrenzing van het RUP Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

3 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Begrenzing van het RUP Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

4 Aanleiding tot opmaak RUP
Problematiek permanente bewoning in weekendverblijfparken Aanpak problematiek: stappenplan Vlaams parlement (2001) Inventaris door gemeente Afweging op Vlaams niveau Afweging provinciaal niveau Eventuele opmaak (provinciale) ruimtelijke uitvoeringsplannen 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

5 Aanleiding tot opmaak RUP
Provinciaal beleidskader voor de weekendverblijven (2008): cluster Nonnebossen: Het bestendigen van het wonen is aanvaardbaar Randvoorwaarden naar landschappelijke inpassing van de cluster. Het boskarakter dient bewaard. Gemengd voorkomen van permanent wonen, weekendverblijven en onbebouwde percelen. Deze vallen niet af te baken in gescheiden zones. Dit dient verder onderzocht. Onderzoek naar verbetering ontsluiting, brandveiligheid, e.d. Start opmaak PRUP Nonnebossen 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

6 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

7 Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?
Een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de grondbestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen. Het is de bedoeling om voor de percelen die binnen het RUP gelegen zijn, te bepalen wat kan en wat niet. Eens goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

8 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/ onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

9 dienst ruimtelijke planning
Situering 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

10 dienst ruimtelijke planning
Bestaande toestand 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

11 Bestaande verkavelingen
1 6 5 4 3 2 VK Nonnebossen Noord VKen Nonnebossen Bos VK Nonnebossen West VK Biochalets VK Nonnebossen Oost VK Nonnebossen Zuid 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

12 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

13 Krachtlijnen van het RUP
Doel Planologisch oplossen probleem permanent wonen Uitgangspunten Behoud van het groen karakter Maatschappelijk en ruimtelijk aanvaardbare oplossing Tegengaan van verdere versnippering Verschillende deelzones op basis van de ruimtelijke kenmerken 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

14 Krachtlijnen van het RUP
Eerste deelzone: herbestemmen naar woonzone VK Noord, Oost, Zuid, West en Biochalets Bestendigen van wonen betekent ook dat de wegenis van deze delen in orde dient te worden gebracht inzake bereikbaarheid, brandveiligheid en nutsvoorzieningen. 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

15 Krachtlijnen van het RUP
Tweede deelzone: bevriezen huidige toestand VK’en Bos Geen bijkomende weekendverblijven of woningen meer mogelijk. Bestaande weekendverblijfconstructies/zonevreemde woningen krijgen permanente zonevreemde rechten 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

16 Krachtlijnen van het RUP
Overige kleinere deelzones met een specifieke bestemming Bouwvrij agrarisch gebied Zone voor horeca Zone voor open oppervlaktewater 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

17 Bestemmingsplan en voorschriften
05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

18 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor recreatief wonen Bestemming Eéngezinswoningen en weekendverblijven zijn toegelaten Per perceel maximaal 1 verblijfsgelegenheid Opsplitsing percelen niet toegelaten (situatie op 28/06/2011 is uitgangspunt) 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

19 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor recreatief wonen Inrichting en beheer Gebouwen maximum oppervlakte 80m² (inclusief bijgebouwen) Maximaal volume is 400m³ In geval samenvoegen van twee percelen: 1 woongelegenheid tot maximaal 500m³ Max. 2 bouwlagen (incl. dak) 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

20 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor recreatief wonen Inrichting en beheer Totale oppervlakte gebouwen en verhardingen max. helft perceelsoppervlakte Inplanting gebouwen min. 3m vanaf zonegrens en min. 1m vanaf kavelgrens Bijgebouwen maximaal aansluiten bij hoofdgebouw Nieuwe hoofdgebouwen maximaal aansluiten op bouwlijn naastgelegen percelen Op onbebouwd/onverharde delen hoogstammig groen behouden en opwaarderen 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

21 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor bos Bestemming Bos, meer bepaald instandhouding, ontwikkeling en herstel van bos Overdruk bestaande woonconstructies Binnen woonconstructies zijn volgende functies toegelaten: ééngezinswoning en weekendverblijf Wat is een bestaande woonconstructie? Hoofdzakelijk vergund of vergund geacht, niet verkrot Minimale oppervlakte 40m² Constructie moet bedoeld zijn voor wonen (permanent wonen of tijdelijk verblijf) Uitrustingsniveau i.f.v. wonen dient aanwezig te zijn 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

22 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor bos Inrichting en beheer Behouden en ontwikkelen van landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

23 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor bos Inrichting en beheer Overdruk bestaande woonconstructies Optimalisatie van bebouwing, max. 80m² (incl. bijgebouwen) Maximaal volume is 400m³ In geval samenvoegen van twee percelen: woongelegenheid tot maximaal 500m³ Max. 2 bouwlagen (incl. dak) 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

24 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor bos Inrichting en beheer Overdruk bestaande woonconstructies Totale oppervlakte gebouwen en verhardingen max. 20% perceeloppervlakte Inplanting gebouwen min. 10m vanaf voorste en achterste perceelgrens en 4m vanaf zijdelingse perceelgrenzen Bijgebouwen maximaal aansluiten bij hoofdgebouw Ontsluitingsweg met max. van 4m in kleinschalige materialen (eigen aan bos) Minimum 50% van perceel streekeigen hoogstammig groen 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

25 Bestemmingsplan en voorschriften
Zone voor horeca Zone voor bouwvrij agrarisch gebied Zone voor open oppervlaktewater 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

26 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

27 Verdere procedure van het RUP
Plenaire vergadering Voorlopige vaststelling provincieraad Openbaar onderzoek (60 dagen) PROCORO: behandeling bezwaren en adviezen Definitieve vaststelling provincieraad Goedkeuring minister 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

28 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

29 dienst ruimtelijke planning
Planbaten Wat is planbaten? Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 2.6.4): vanaf 1 september 2009 van toepassing Een bestemmingswijziging van grond kan aanleiding geven tot een waardevermindering of een waardevermeerdering van deze grond Bij een waardevermeerdering voorziet de huidige wetgeving dat er een belasting wordt geheven op de door de bestemmingswijziging gecreëerde meerwaarde Deze belasting noemen we planbaten Planbaten is van toepassing voor bestemmingswijziging van “recreatie” naar “wonen” 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

30 dienst ruimtelijke planning
Planbaten Hoe wordt planbaten berekend? Percentage van de “vermoede meerwaarde” Hoe groter het perceel, hoe groter het percentage op deze vermoede meerwaarde Op welk tijdstip worden de planbaten geïnd? Bij verkoop Na verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning, incl. wijziging naar functie wonen PRUP: register planbaten/planschade opgenomen 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

31 dienst ruimtelijke planning
Planbaten Voorbeeld berekening voor een perceel van 500m² Meerwaarde van recreatie naar wonen = euro 500 m² x 83,73 euro = euro Dit ligt tussen en euro Tot en met euro leidt tot heffing van 375 euro Overig bedrag: 41865 euro euro = euro 16865 euro x 3 % = 505,95 euro Totaal planbaten: 505,95 euro euro = 880,95 euro 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

32 Planbaten 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning
Gedeelte van de vermoede meerwaarde Percentage toepasselijk op het overeenstemmend gedeelte Totale bedrag van de heffing over het voorgaand gedeelte Oppervlakte Berekende planbaten van 0,01 tot en met EURO 1 t.h. 100 83,73 € van tot en met EURO 2 t.h. 125 EUR 200 209,92 € van tot en met EURO 3 t.h. 375 EUR 300 378,57 € van tot en met EURO 5 t.h. 1.125 EUR 400 629,76 € van tot en met EURO 8 t.h. 3.625 EUR 500 880,95 € van tot en met EURO 14 t.h. 7.625 EUR 600 1.136,90 € van tot en met EURO 18 t.h. EUR 700 1.555,55 € van tot en met EURO 24 t.h. EUR 800 1.974,20 € boven de EURO 30 t.h. EUR 900 2.392,85 € 1000 2.811,50 € 1200 3.663,08 € 1400 5.002,76 € 1600 6.342,44 € 1800 7.724,96 € 2000 10.069,40 € 2500 16.303,50 € 3000 23.910,60 € 4000 44.005,80 € 5000 64.101,00 € 6000 84.339,00 € 7000 ,00 € 8000 ,00 € 9000 ,00 € 10000 ,00 € 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

33 dienst ruimtelijke planning
Register planbaten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Elk ruimtelijk uitvoeringsplan dient een register te bevatten, al dan niet grafisch, dat aangeeft voor welke percelen het RUP aanleiding kan geven tot planbaten of planschade. 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

34 dienst ruimtelijke planning
Planschade Wat is planschade? Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 2.6.1) Indien een in werking getreden RUP een bouw- of verkavelingsverbod oplegt, kan dit mogelijk aanleiding geven tot een beperkte schadevergoeding: planschadevergoeding Planschade is mogelijk van toepassing binnen de deelzone “bos” en de deelzone “bouwvrij agrarisch gebied”, indien aan alle decretale voorwaarden is voldaan en geen uitzonderingen gelden Berekening: 80% van de waardevermindering 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

35 dienst ruimtelijke planning
Register planschade Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Elk ruimtelijk uitvoeringsplan dient een register te bevatten, al dan niet grafisch, dat aangeeft voor welke percelen het RUP aanleiding kan geven tot planbaten of planschade. 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

36 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

37 Relatie met uitdovend woonrecht?
Wat is nu de relatie van dit RUP met het declaratief attest uitdovend woonrecht? Plan A = PRUP Nonnebossen: permanente rechten Plan B = declaratief attest woonrecht: uitdovend tot 2029 Met andere woorden: het declaratief attest is enkel van tel indien het RUP niet wordt goedgekeurd of in hoger beroep zou vernietigd worden. In dat geval kunnen nog rechten worden geput uit een eventueel verkregen declaratief attest. 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

38 dienst ruimtelijke planning
Overzicht Aanleiding tot opmaak RUP Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? Situering en feitelijke toestand van het plangebied Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften Verdere procedure van het RUP Planbaten & planschade Relatie met uitdovend woonrecht? Consequenties van het RUP/onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

39 Consequenties van het RUP
Provinciaal beleidskader voor de weekendverblijven (2008): cluster Nonnebossen: …onderzoek naar verbetering ontsluiting, brandveiligheid, e.d. Resultaten van dit verdere onderzoek: Heraanleg en opwaardering wegenis in de zone voor recreatief wonen is een noodzaak Uitvoering is een opdracht voor de gemeente Onteigeningsplan Toegevoegd aan RUP om verwerving openbare wegenis mogelijk te maken: enkel toepassen indien noodzakelijk 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

40 dienst ruimtelijke planning
Onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

41 dienst ruimtelijke planning
Onteigeningsplan 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning

42 dienst ruimtelijke planning
Vragen over het RUP? 05/07/2011 dienst ruimtelijke planning


Download ppt "Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)"

Verwante presentaties


Ads door Google