De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

05/07/2011dienst ruimtelijke planning1 Toelichtingsvergadering aan de bewoners en eigenaars n.a.v. voorontwerp RUP Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)

Verwante presentaties


Presentatie over: "05/07/2011dienst ruimtelijke planning1 Toelichtingsvergadering aan de bewoners en eigenaars n.a.v. voorontwerp RUP Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)"— Transcript van de presentatie:

1 05/07/2011dienst ruimtelijke planning1 Toelichtingsvergadering aan de bewoners en eigenaars n.a.v. voorontwerp RUP Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)

2 05/07/2011dienst ruimtelijke planning2 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Begrenzing van het RUP 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

3 05/07/2011dienst ruimtelijke planning3 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Begrenzing van het RUP 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

4 Aanleiding tot opmaak RUP  Problematiek permanente bewoning in weekendverblijfparken  Aanpak problematiek: stappenplan Vlaams parlement (2001) 1.Inventaris door gemeente 2.Afweging op Vlaams niveau 3.Afweging provinciaal niveau 4.Eventuele opmaak (provinciale) ruimtelijke uitvoeringsplannen 05/07/2011dienst ruimtelijke planning4

5 Aanleiding tot opmaak RUP  Provinciaal beleidskader voor de weekendverblijven (2008): cluster Nonnebossen:  Het bestendigen van het wonen is aanvaardbaar  Randvoorwaarden naar landschappelijke inpassing van de cluster.  Het boskarakter dient bewaard.  Gemengd voorkomen van permanent wonen, weekendverblijven en onbebouwde percelen. Deze vallen niet af te baken in gescheiden zones. Dit dient verder onderzocht.  Onderzoek naar verbetering ontsluiting, brandveiligheid, e.d.  Start opmaak PRUP Nonnebossen 05/07/2011dienst ruimtelijke planning5

6 05/07/2011dienst ruimtelijke planning6 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

7 Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?  Een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de grondbestemming vastlegt.  Ruimtelijk uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen.  Het is de bedoeling om voor de percelen die binnen het RUP gelegen zijn, te bepalen wat kan en wat niet.  Eens goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 05/07/2011dienst ruimtelijke planning7

8 05/07/2011dienst ruimtelijke planning8 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/ onteigeningsplan

9 Situering 05/07/2011dienst ruimtelijke planning9

10 05/07/2011dienst ruimtelijke planning10 Bestaande toestand

11 05/07/2011dienst ruimtelijke planning11 Bestaande verkavelingen 1 6 5 4 3 2 VK Nonnebossen West VK Nonnebossen Zuid VK Nonnebossen Oost VK Nonnebossen Noord VKen Nonnebossen Bos VK Biochalets

12 05/07/2011dienst ruimtelijke planning12 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

13 Krachtlijnen van het RUP 05/07/2011dienst ruimtelijke planning13  Doel  Planologisch oplossen probleem permanent wonen  Uitgangspunten  Behoud van het groen karakter  Maatschappelijk en ruimtelijk aanvaardbare oplossing  Tegengaan van verdere versnippering  Verschillende deelzones op basis van de ruimtelijke kenmerken

14 Krachtlijnen van het RUP 05/07/2011dienst ruimtelijke planning14  Eerste deelzone: herbestemmen naar woonzone  VK Noord, Oost, Zuid, West en Biochalets  Bestendigen van wonen betekent ook dat de wegenis van deze delen in orde dient te worden gebracht inzake bereikbaarheid, brandveiligheid en nutsvoorzieningen.

15 Krachtlijnen van het RUP 05/07/2011dienst ruimtelijke planning15  Tweede deelzone: bevriezen huidige toestand  VK’en Bos  Geen bijkomende weekendverblijven of woningen meer mogelijk.  Bestaande weekendverblijfconstructies/zonevreemde woningen krijgen permanente zonevreemde rechten

16 Krachtlijnen van het RUP 05/07/2011dienst ruimtelijke planning16  Overige kleinere deelzones met een specifieke bestemming  Bouwvrij agrarisch gebied  Zone voor horeca  Zone voor open oppervlaktewater

17 Bestemmingsplan en voorschriften 05/07/2011dienst ruimtelijke planning17

18 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor recreatief wonen  Bestemming  Eéngezinswoningen en weekendverblijven zijn toegelaten  Per perceel maximaal 1 verblijfsgelegenheid  Opsplitsing percelen niet toegelaten (situatie op 28/06/2011 is uitgangspunt) 05/07/2011dienst ruimtelijke planning18

19 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor recreatief wonen  Inrichting en beheer  Gebouwen maximum oppervlakte 80m² (inclusief bijgebouwen)  Maximaal volume is 400m³  In geval samenvoegen van twee percelen: 1 woongelegenheid tot maximaal 500m³  Max. 2 bouwlagen (incl. dak) 05/07/2011dienst ruimtelijke planning19

20 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor recreatief wonen  Inrichting en beheer  Totale oppervlakte gebouwen en verhardingen max. helft perceelsoppervlakte  Inplanting gebouwen min. 3m vanaf zonegrens en min. 1m vanaf kavelgrens  Bijgebouwen maximaal aansluiten bij hoofdgebouw  Nieuwe hoofdgebouwen maximaal aansluiten op bouwlijn naastgelegen percelen  Op onbebouwd/onverharde delen hoogstammig groen behouden en opwaarderen 05/07/2011dienst ruimtelijke planning20

21 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor bos  Bestemming  Bos, meer bepaald instandhouding, ontwikkeling en herstel van bos  Overdruk bestaande woonconstructies  Binnen woonconstructies zijn volgende functies toegelaten: ééngezinswoning en weekendverblijf  Wat is een bestaande woonconstructie?  Hoofdzakelijk vergund of vergund geacht, niet verkrot  Minimale oppervlakte 40m²  Constructie moet bedoeld zijn voor wonen (permanent wonen of tijdelijk verblijf)  Uitrustingsniveau i.f.v. wonen dient aanwezig te zijn 05/07/2011dienst ruimtelijke planning21

22 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor bos  Inrichting en beheer  Behouden en ontwikkelen van landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 05/07/2011dienst ruimtelijke planning22

23 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor bos  Inrichting en beheer Overdruk bestaande woonconstructies  Optimalisatie van bebouwing, max. 80m² (incl. bijgebouwen)  Maximaal volume is 400m³  In geval samenvoegen van twee percelen: woongelegenheid tot maximaal 500m³  Max. 2 bouwlagen (incl. dak) 05/07/2011dienst ruimtelijke planning23

24 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor bos  Inrichting en beheer Overdruk bestaande woonconstructies  Totale oppervlakte gebouwen en verhardingen max. 20% perceeloppervlakte  Inplanting gebouwen min. 10m vanaf voorste en achterste perceelgrens en 4m vanaf zijdelingse perceelgrenzen  Bijgebouwen maximaal aansluiten bij hoofdgebouw  Ontsluitingsweg met max. van 4m in kleinschalige materialen (eigen aan bos)  Minimum 50% van perceel streekeigen hoogstammig groen 05/07/2011dienst ruimtelijke planning24

25 Bestemmingsplan en voorschriften Zone voor horeca Zone voor bouwvrij agrarisch gebied Zone voor open oppervlaktewater 05/07/2011dienst ruimtelijke planning25

26 05/07/2011dienst ruimtelijke planning26 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

27 Verdere procedure van het RUP 05/07/2011dienst ruimtelijke planning27 Plenaire vergadering Voorlopige vaststelling provincieraad Openbaar onderzoek (60 dagen) PROCORO: behandeling bezwaren en adviezen Definitieve vaststelling provincieraad Goedkeuring minister

28 05/07/2011dienst ruimtelijke planning28 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

29 Planbaten  Wat is planbaten?  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 2.6.4): vanaf 1 september 2009 van toepassing  Een bestemmingswijziging van grond kan aanleiding geven tot een waardevermindering of een waardevermeerdering van deze grond  Bij een waardevermeerdering voorziet de huidige wetgeving dat er een belasting wordt geheven op de door de bestemmingswijziging gecreëerde meerwaarde  Deze belasting noemen we planbaten  Planbaten is van toepassing voor bestemmingswijziging van “recreatie” naar “wonen” 05/07/2011dienst ruimtelijke planning29

30 Planbaten  Hoe wordt planbaten berekend?  Percentage van de “vermoede meerwaarde”  Hoe groter het perceel, hoe groter het percentage op deze vermoede meerwaarde  Op welk tijdstip worden de planbaten geïnd?  Bij verkoop  Na verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning, incl. wijziging naar functie wonen  PRUP: register planbaten/planschade opgenomen 05/07/2011dienst ruimtelijke planning30

31 Planbaten 05/07/2011dienst ruimtelijke planning31 Voorbeeld berekening voor een perceel van 500m²  Meerwaarde van recreatie naar wonen = 83.73 euro  500 m² x 83,73 euro = 41865 euro  Dit ligt tussen 25.000 en 50.000 euro  Tot en met 25.000 euro leidt tot heffing van 375 euro  Overig bedrag:  41865 euro - 25.000 euro = 16865 euro  16865 euro x 3 % = 505,95 euro  Totaal planbaten: 505,95 euro + 375 euro = 880,95 euro

32 Planbaten 05/07/2011dienst ruimtelijke planning32 Gedeelte van de vermoede meerwaarde Percentage toepasselijk op het overeenstemmend gedeelte Totale bedrag van de heffing over het voorgaand gedeelte OppervlakteBerekende planbaten van 0,01 tot en met 12.500 EURO 1 t.h.0 10083,73 € van 12.500 tot en met 25.000 EURO 2 t.h.125 EUR 200209,92 € van 25.000 tot en met 50.000 EURO 3 t.h.375 EUR 300378,57 € van 50.000 tot en met 100.000 EURO 5 t.h.1.125 EUR 400629,76 € van 100.000 tot en met 150.000 EURO 8 t.h.3.625 EUR 500880,95 € van 150.000 tot en met 200.000 EURO 14 t.h.7.625 EUR 6001.136,90 € van 200.000 tot en met 250.000 EURO 18 t.h.14.625 EUR 7001.555,55 € van 250.000 tot en met 500.000 EURO 24 t.h.23.625 EUR 8001.974,20 € boven de 500.000 EURO 30 t.h.83.625 EUR 9002.392,85 € 10002.811,50 € 12003.663,08 € 14005.002,76 € 16006.342,44 € 18007.724,96 € 200010.069,40 € 250016.303,50 € 300023.910,60 € 400044.005,80 € 500064.101,00 € 600084.339,00 € 7000109.458,00 € 8000134.577,00 € 9000159.696,00 € 10000184.815,00 €

33 Register planbaten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Elk ruimtelijk uitvoeringsplan dient een register te bevatten, al dan niet grafisch, dat aangeeft voor welke percelen het RUP aanleiding kan geven tot planbaten of planschade. 05/07/2011dienst ruimtelijke planning33

34 Planschade  Wat is planschade?  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 2.6.1)  Indien een in werking getreden RUP een bouw- of verkavelingsverbod oplegt, kan dit mogelijk aanleiding geven tot een beperkte schadevergoeding: planschadevergoeding  Planschade is mogelijk van toepassing binnen de deelzone “bos” en de deelzone “bouwvrij agrarisch gebied”, indien aan alle decretale voorwaarden is voldaan en geen uitzonderingen gelden  Berekening: 80% van de waardevermindering 05/07/2011dienst ruimtelijke planning34

35 Register planschade Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Elk ruimtelijk uitvoeringsplan dient een register te bevatten, al dan niet grafisch, dat aangeeft voor welke percelen het RUP aanleiding kan geven tot planbaten of planschade. 05/07/2011dienst ruimtelijke planning35

36 05/07/2011dienst ruimtelijke planning36 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

37 Relatie met uitdovend woonrecht?  Wat is nu de relatie van dit RUP met het declaratief attest uitdovend woonrecht?  Plan A = PRUP Nonnebossen: permanente rechten  Plan B = declaratief attest woonrecht: uitdovend tot 2029  Met andere woorden: het declaratief attest is enkel van tel indien het RUP niet wordt goedgekeurd of in hoger beroep zou vernietigd worden. In dat geval kunnen nog rechten worden geput uit een eventueel verkregen declaratief attest. 05/07/2011dienst ruimtelijke planning37

38 05/07/2011dienst ruimtelijke planning38 Overzicht 1.Aanleiding tot opmaak RUP 2.Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan? 3.Situering en feitelijke toestand van het plangebied 4.Opzet RUP, bestemmingsplan en voorschriften 5.Verdere procedure van het RUP 6.Planbaten & planschade 7.Relatie met uitdovend woonrecht? 8.Consequenties van het RUP/onteigeningsplan

39 Consequenties van het RUP  Provinciaal beleidskader voor de weekendverblijven (2008): cluster Nonnebossen:  …onderzoek naar verbetering ontsluiting, brandveiligheid, e.d.  Resultaten van dit verdere onderzoek:  Heraanleg en opwaardering wegenis in de zone voor recreatief wonen is een noodzaak  Uitvoering is een opdracht voor de gemeente  Onteigeningsplan  Toegevoegd aan RUP om verwerving openbare wegenis mogelijk te maken: enkel toepassen indien noodzakelijk 05/07/2011dienst ruimtelijke planning39

40 Onteigeningsplan 05/07/2011dienst ruimtelijke planning40

41 Onteigeningsplan 05/07/2011dienst ruimtelijke planning41

42 05/07/2011dienst ruimtelijke planning42 Vragen over het RUP?


Download ppt "05/07/2011dienst ruimtelijke planning1 Toelichtingsvergadering aan de bewoners en eigenaars n.a.v. voorontwerp RUP Provinciaal RUP Nonnebossen (Zonnebeke)"

Verwante presentaties


Ads door Google