De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep 2014 Ondernemingsvriendelijke Gemeente Infosessie 22 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep 2014 Ondernemingsvriendelijke Gemeente Infosessie 22 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep 2014 Ondernemingsvriendelijke Gemeente Infosessie 22 april 2014

2 Programma • Actieplan OVG en algemene voorwaarden • Begunstigden en Partners van project • Prioritaire topics • Wat meer over Open Data • Wat meer over het mobiliteitsbeleid

3 Programma • Aandachtspunten voor opmaak en indienen projectvoorstel • Selectie: procedure en voorwaarden • Gesubsidieerd • Overlegtafels

4 Nieuw • Focus oproep • 1 miljoen • Mogelijkheid tot voorbespreking • Mogelijkheid consultatiefase blijft • Geen mogelijkheid tot herwerking

5 Waarom oproep ? Actieplan Ondernemingsvriendelijke Gemeente: –Sensibiliseren van gemeenten –Ondersteunen van gemeenten •Innovatieve ideeën stimuleren •Samenwerking stimuleren •Kennis- en ervaringsdeling stimuleren

6 Aandachtspunt •Geen wedstrijd voor meest ondernemingsvriendelijke gemeente •Wel zoektocht naar innovatief project met meerwaarde voor zoveel mogelijk gemeenten

7 Aandachtspunt • Geen oproep Mobiliteit • Wel oproep Stimuleren Ondernemerschap

8 Cruciaal •Betrokkenheid van lokale besturen •Wisselwerking met en betrokkenheid van ondernemersorganisaties •Inspelen op prioriteiten

9 Besteed in aanvraag nodige aandacht aan: •Samenwerking en afstemming overheid •tussen diensten gemeenten •tussen bestuursniveaus •Geen specifieke vragen die hiernaar polsen •Samenwerking gemeente/ondernemers

10 Let op de algemene voorwaarden Doel : •het beleid en de dienstverlening van gemeenten beter afstemmen op ondernemingen •zo het ondernemerschap en de economische ontwikkeling te stimuleren

11 Let op de algemene voorwaarden Aanpak: • Er worden concrete acties ondernomen en /of methodieken ontwikkeld. • Lokale besturen hebben een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van de methodiek of het verloop van de acties. • Output gericht op lokale besturen en hun rol in economisch beleid/dienstverlening naar ondernemingen.

12 Let op de algemene voorwaarden Multiplicatoreffect • Wat ontwikkeld wordt, moet toepasbaar zijn in andere lokale besturen • Schenk de nodige aandacht aan dit multiplicatoraspect –bij de uitvoering van het project –bij de ontwikkeling van een methodiek • Aandacht voor verspreiding resultaten

13 Geen individuele actie van individuele gemeente •Project waarbij één gemeente alleen begunstigde is = uitgesloten •Project dat focust op één gemeente = uitgesloten –Belangrijk struikelblok eerst oproep –Onderscheid met testcase, (p. 5 en 6 handleiding)

14 Focus op 1 gemeente of testcase ? •Bundelen ervaringen en kennis •Oog voor kostenefficiënte toepassing •Draagvlak bij gemeenten •Stuurgroep met andere gemeenten •Veel aandacht naar verspreiding en verdere implementeerbaarheid •Aandacht voor verspreiding ook weerspiegeld in kostenstructuur

15 Ook uitgesloten •Onderzoeksprojecten –> uitz. onderdeeltje van ontwikkeling methodiek die geïmplementeerd wordt –vraag naar onderzoek wel doorgeven aan AO (los van oproep) •Projecten voor organisatie van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten

16 Vlaams economisch beleid als kader •Niet tegen indruisen maar versterken •Afstemming tussen bestuursniveaus – streven naar geïntegreerde benadering van ondernemers •Let op instrumentarium en dienstverlening naar ondernemers

17 Begunstigde - Partner • Begunstigde: • Projectkosten gemaakt door begunstigde komen in aanmerking voor subsidie • Meerdere begunstigden per project mogelijk • Rechtspersoonlijkheid vereist • Aanduiden initiatiefnemer

18 Begunstigde - Partner • Partner: • Neemt actieve rol op •Kosten niet in aanmerking • Meerwaarde voor project wel invloed op beoordeling

19 Mogelijke begunstigden Mogelijke begunstigde voorwaardeBetrokkenheid gemeenten Betrokkenheid ondernemersorgani satie Een gemeenteNiet enige begunstigde (x)x Ondernemers- organisatie x Autonoom gemeentebedrijf Niet enige begunstigde (x)x Vereniging / SWV van gemeenten - Geen advies of overlegorgaan - Focus gemeenten xx Privaatrechtelijke entiteiten/ ondernemingen -Focus gemeenten -Exploitatiezetel xx

20 Wie kan begunstigde/partner zijn? Let ook op •Beoordelingscriteria •Bereid mee te werken aan overlegplatform Ondernemingsvriendelijke gemeente

21 Prioriteit Mobiliteit en bereikbaarheid als onderdeel van een ondernemingsvriendelijk gemeentelijk beleid Met o.a. aandacht voor mogelijkheden van Open Data op dat vlak

22 Open data Raf Buyle – V-ICT-OR

23 3 deelprioriteiten • Verzekeren goede bereikbaarheid - acties zonder grote investeringen • Communicatie voor betere mobiliteit • Overlegmodellen

24 Vlaams mobiliteitsbeleid • Er in kaderen • Niet tegen indruisen • Toelichting MOW

25 Project - Planning •Start binnen 6 maanden na beslissing •Duur maximum 3 jaar (36 maanden) •Enkel kosten gemaakt tijdens de subsidieperiode in aanmerking

26 Project - Subsidie •Max. 80% van het netto te financieren saldo (NFS) •NFS = reële projectuitgaven – reële projectinkomsten •Nooit meer dan 500.000 euro •Hou rekening met beoordelingscriteria

27 Voorbeeld NFS •Reële projectuitgaven = 100.000 •Reële projectinkomsten: –Sponsoring XYZ = 5.000 –Subsidie provincie = 10.000 –Deelnemersbijdragen = 5.000 •NFS= 80.000 •Subsidie: max. 80% van 80.000 = 64.000

28 Aanvaardbaarheid kosten •Lees zeer grondig de rubriek over de aanvaardbare kosten •Enkele principes: –Enkel kosten begunstigden –Let op bij uitbesteding •of wet overheidsopdrachten •of voldoende concurrentie raadplegen –Bewijsbaar dmv facturen/ loonstaten + betalingsbewijs (uitgezonderd overhead)

29 Aandachtspunten •Verschil begroting en effectieve uitgaven en inkomsten •Finaal uitbetaald bedrag nooit hoger dan subsidiebedrag in subsidiebesluit •Finaal uitbetaald subsidiepercentage nooit hoger dan percentage in subsidiebesluit

30 Aandachtspunten • Kwaliteitscharter • Eigendoms- en gebruikersrecht • Communicatieverplichtingen

31 Ik heb een idee •Wat is er vernieuwend aan mijn voorstel? •focus op het vernieuwende en werk uit • Voor hoeveel gemeenten kan dit een meerwaarde betekenen ? •Direct •Na afloop – denk aan kosten •Wat kan dit betekenen voor ondernemers, economie en werkgelegenheid?

32 Ik heb een idee •Kan en wil u begunstigde zijn? • Samenwerking met wie? • Wie neemt initiatief? • Uw idee t.o.v. andere initiatieven? • Bekijk uw idee vanuit beoordelingscriteria • Is een klankbordgroep nodig? • Kan of wil u geen begunstigde zijn? • Stimuleer anderen om uw idee te realiseren • Breng anderen samen • Word partner

33 NIEUW - voorbespreking • = aan te raden • ≠ jurering • ≠ garantie op subsidie • = vermijden van projecten met foute focus • = stimuleren contacten/samenwerking

34 Nieuw - voorbespreking • Tussen 19 en 22 mei op afspraak • Maak afspraak vóór 1 mei • Gebruik format • Dien format in vóór 14 mei

35 Ik heb voorstel en partners •Stel uw aanvraag op –gebruik specifiek aanvraagformulier!!! –initiatiefnemer ondertekent! •Dien ondertekende aanvraag tijdig in –voor 1 oktober 2014, 12uur (op papier + via mail) –of poststempel 1 oktober 2014 • Dien verklaringen betrokkenen tijdig in –verklaringen medebegunstigden/ partijen die minimaal betrokken moeten zijn voor 13 november 2014.

36 Ingediend, wat nu? • Ontvankelijkheidstoets • Inhoudelijke beoordeling •Mogelijk consultatiefase op 12 en 13 november •Nieuw: bijwerken voorstellen ≠ mogelijk •Wel mogelijk: slechts deel of opleggen specifieke voorwaarden

37 Selectiecriteria • Criteria: • Inspelen op doelstelling en prioriteiten: /30 • Kwaliteit: /20 • Hefboomeffect: /30 • Efficiënte inzet van middelen: /20 • Vereist : • 50% per criterium • + 60% totaal

38 Aanvullende criteria • Streven naar diversiteit en complementariteit • Geografische spreiding • Streven naar voldoende aanbod afgestemd op kleinere steden of niet- steden in totale aanbod projecten

39 Consultatiefase •Jury kan vragen voorstel toe te lichten •Doel: • Verduidelijken • Detecteren overlappingen • Afstemmen van projectvoorstellen • Eventueel op basis short list

40 Ingediend - wat nu? Reserveer 12 en 13 november voor eventuele consultatie  verwacht uitnodiging een week voordien

41 Ingediend – wat nu ? •AO stelt rangschikking op + voorstellen MB •Advies van Inspecteur van Financiën •Minister kent subsidie toe aan best gerangschikte •Vastlegging middelen per project •Meedelen beslissing aan de indieners

42 Gesubsidieerd - wat nu ? •Projectvoorstel uitvoeren •Rekening houden met eventuele bijkomende voorwaarden en communicatieverplichtingen •Kwaliteitscharter ondertekenen •Meewerken aan het overlegplatform •Jaarlijks werkingsverslag opstellen •Kennis en ervaring beschikbaar stellen voor kenniscentrum OVG

43 Overlegtafels Economie • Meer info: http://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/overlegtafels /Pages/overlegtafels.aspx

44


Download ppt "Oproep 2014 Ondernemingsvriendelijke Gemeente Infosessie 22 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google