De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep 2012 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 27 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep 2012 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 27 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep 2012 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 27 juni 2012

2 Welkom Machteld De Dobbeleer

3 Programma Actieplan OVG en algemene voorwaarden Begunstigden en Partners van project Focus op bedrijfshuisvesting Toelichting prioritaire topics

4 Programma Aandachtspunten voor opmaak en indienen projectvoorstel Selectie: procedure en voorwaarden Gesubsidieerd Lunch

5 Waarom oproep ? Actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente –Sensibiliseren van gemeenten –Ondersteunen van gemeenten Innovatieve ideeën stimuleren Samenwerking stimuleren Kennis – en ervaringsdeling stimuleren

6 Aandachtspunt Geen wedstrijd voor meest ondernemingsvriendelijke gemeente Wel zoektocht naar innovatief project dat met minste middelen grootste resultaat boekt in zoveel mogelijk gemeenten

7 Cruciaal Betrokkenheid van lokale besturen Wisselwerking met en betrokkenheid van ondernemersorganisaties

8 Let op de algemene voorwaarden Doel : het beleid en de dienstverlening van gemeenten beter afstemmen op ondernemingen zo het ondernemerschap en de economische ontwikkeling te stimuleren

9 Let op de algemene voorwaarden Aanpak Er worden concrete acties ondernomen en /of methodieken ontwikkeld. Lokale besturen hebben een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van de methodiek of het verloop van de acties. Output gericht op lokale besturen en hun rol in economisch beleid/ dienstverlening naar ondernemingen.

10 Let op de algemene voorwaarden Multiplicatoreffect Wat ontwikkeld wordt, moet ook toepasbaar zijn in andere lokale besturen Aan dit multiplicatoraspect moet de nodige aandacht geschonken worden –bij de uitvoering van het project –Bij de ontwikkeling van een methodiek Nodige aandacht aan verspreiding resultaten

11 Geen individuele actie van individuele gemeente Project waarbij één gemeente alleen begunstigde is = uitgesloten Project dat focust op één gemeente = uitgesloten – Belangrijk struikelblok eerst oproep –Onderscheid met testcase, (p 5 en 6 handleiding)

12 Focus op 1 gemeente of testcase ? Bundelen ervaringen en kennis Oog voor kostenefficiënte toepassing Draagvlak bij gemeenten Stuurgroep met andere gemeenten Veel aandacht naar verspreiding en verdere implementeerbaarheid Aandacht voor verspreiding ook weerspiegeld in kostenstructuur

13 Ook uitgesloten Onderzoeksprojecten –> uitz. onderdeeltje van ontwikkeling methodiek die geïmplementeerd wordt –vraag naar onderzoek wel doorgeven aan Agentschap – los van oproep Projecten voor organisatie van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten

14 Vlaams economisch beleid als kader Niet tegen indruisen maar versterken Afstemming tussen bestuursniveaus – streven naar geïntegreerde benadering van ondernemers – zie ook GIS-data Let op instrumentarium en dienstverlening naar ondernemers

15 Begunstigde - Partner Begunstigde: Projectkosten gemaakt door begunstigde komen in aanmerking voor subsidie Meerder begunstigden per project mogelijk Rechtspersoonlijkheid vereist Aanduiden initiatiefnemer

16 Begunstigde - Partner Partner Neemt actieve rol op Kosten niet in aanmerking Meerwaarde voor project wel invloed op beoordeling

17 Mogelijke begunstigden Mogelijke begunstigde voorwaardeBetrokkenheid gemeenten Betrokkenheid ondernemersorgani satie Een gemeenteNiet enige begunstigde (x)x Ondernemers- organisatie x Autonoom gemeentebedrijf Niet enige begunstigde (x)x Vereniging / SWV van gemeenten -Geen advies of overlegorgaan -focus gemeenten xx Privaatrechtelijke entiteiten/ ondernemingen -Focus gemeenten -exploitatiezetel xx

18 Wie kan begunstigde /partner zijn? Let ook op Beoordelingscriteria Bereid mee te werken aan overlegplatform Ondernemingsvriendelijke gemeente

19 Waarom focus op thema bedrijfshuisvesting binnen OVG? Vanuit bedrijfswereld: aangegeven dat dit cruciaal is voor “ondernemingsvriendelijkheid” van de gemeente Lokale besturen hebben op vandaag veel hefbomen zelf in handen zowel projectmatig/beleidsmatig als qua dienstverlening… al is dit thema nog onvoldoende ingeburgerd Vlaams ruimtelijk-economisch beleid ziet cruciale rol weggelegd voor lokale besturen

20 Waarom een oproepformule en geen regelgeving? 1.regelgevend kader is volop in ontwikkeling maar het beleidskader inzake bedrijfshuisvesting is veel ruimer dan het regelgevend kader Mijlpalen decreet ruimtelijke economie : procesnota ruimtelijke economie VR d.d. 17/12/2010 Streven naar een beleidskader voor het ruimtelijk-economisch beleid Visie op hoofdlijnen m.b.t. initiatieven en instrumenten voorontwerp van decreet ruimtelijke economie + 2 actieplannen VR d.d. 16/12/2011

21 Waarom een oproepformule en geen regelgeving? 4/5/2012: goedkeuring decreet VR Momenteel behandeling in Vlaams Parlement Consequenties decreet voor lokale besturen: monitoring beheer via recht van terugkoop en recht van wederovername Beleidskader betreft ook: aandacht voor economisch locatiebeleid, bedrijfshuisvestingsbeleid gericht op doelgroepen, dienstverlening aan ondernemingen, activeringsbeleid….

22 Waarom een oproepformule en geen regelgeving? 2.via oproep inspelen op beleidsontwikkelingen die nood hebben aan een procesmatige benadering, overleg, sensibilisering, communicatie… op vlak van dienstverlening: geïntegreerde benadering van de onderneming voor RO-knelpunten zicht op mogelijkheden bedrijfshuisvesting en daarop geënte informatieverstrekking beleid(s-intenties) inzake verweving en hoe omgaan met ‘hinderlijke’ inrichtingen?

23 Waarom een oproepformule en geen regelgeving? 3.Mogelijkheden vanuit regelgeving die experimenten/ervaringsuitwisseling vergen PPS voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen Mogelijkheden om beheer te introduceren Heffingen inzake leegstaande bedrijfspanden en onbenutte percelen? Aanpak verouderde bedrijventerreinen zonder opbrensten? Onderhoud bijkomend openbaar domein?

24 Waarom een oproepformule en geen regelgeving? 4.Nadruk op visie-ontwikkeling die gezamenlijk tot stand komt tussen lokale besturen en ondernemerswereld Over toeleiding van types activiteiten naar types vestigingsmogelijkheden Over onderbouwing van ruimteclaims en bedrijfshuisvestingsprojecten Over impact van stedenbouwkundige voorschriften… Over verduurzaming van bedrijventerreinen Meer mogelijkheden voor lokale bedrijventerreinen (Regeerakkoord)

25 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 1. Intercommunales : zetten projecten op die economische ruimte creëren: aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, heraanleg van verouderde bedrijventerreinen… Bieden ook ondersteuning op juridisch, organisatorische, ruimtelijke ondersteuning aan de gemeentes

26 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 2. Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen : Werken rond bedrijfsversterkende activiteiten of het aanleggen en versterken van de bedrijfsinfrastructuur Leggen in een aantal gevallen ook bedrijventerreinen aan Ze spelen een rol in het beheer en parkmanagement Ze hebben onteigeningsbevoegdheid

27 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 2. Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen : Ze spelen ook een belangrijke rol in de uitbouw van de bedrijvencentra. Ze hebben in een groot aantal centra een belangrijke participatie

28 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 3.RESOC: overleg tussen sociale partners, gemeentebesturen en provinciebestuur inzake sociaal-economische streekontwikkeling Dit moet resulteren in een streekpact inzake sociaal- economische ontwikkeling RESOC kan ook adviezen formuleren inzake thema’s van sociaal-economische streekontwikkeling

29 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 4. Provincie: Belangrijke gunnende en sturende rol inzake bedrijfshuisvesting: – Afbakening van kleinstedelijke gebieden en economische knooppunten –Afbakening van de regionale bedrijvenzones – Afbakening van kleinhandelszones ….

30 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 5. RWO: Eveneens belangrijke sturende rol inzake planning van economische infrastructuur Voorbereiden van herziening RSV Opmaak gewestelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten op gewestelijk niveau….

31 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 6. Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen Ondersteunt lokale besturen op het vlak van RO Speelt een belangrijke rol in het beleid rond leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

32 Actoren actief rond bedrijfshuisvesting 7.Agentschap Infrastructuur Hoort bij het departement mobiliteit en openbare werken: Soms betrokken bij de realisatie van ontsluiting van een bedrijventerrein Ontsluiting van een terrein is vaak een belangrijk knelpunt !

33 Prioriteiten van de oproep 1. Bedrijfshuisvestingsbeleid buiten bedrijventerreinen Niet elk bedrijf zit op een bedrijventerrein! Dit is ook niet noodzakelijk! Een aantal activiteiten kunnen perfect verweefbaar zijn met een woonfunctie,

34 Prioriteit - Bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Daarbij enkele moeilijkheden Vaak onduidelijkheid over vergunbaarheid van activiteiten: wat kan hier, wat kan niet Vaak onduidelijkheid over aanbod van ruimtes waar verwevenheid mogelijk is (cfr aanwezige bedrijvencentra) Vaak onduidelijkheid over vraag naar dergelijke ruimtes

35 Prioriteit - Bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Momenteel leven er dus heel wat vragen rond deze topic Een echt beleid is echter nog niet ontwikkeld, terwijl bedrijven en middenveld dit wel nodig achten Het reeds bestaand instrumentarium (PA, RUP) focust eerder op het oplossen van de zonevreemdheid van bedrijven.

36 Prioriteit - Bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Er wordt minder aandacht besteed aan het omgaan met mogelijke hinder (mobiliteitsdruk, lawaai…) terwijl dit toch belangrijke elementen zijn Er wordt momenteel ook een beleidskader opgesteld door VLM over vrijkomende rurale gebouwen. Projecten die hierrond werken kunnen enkel als dit beleidskader vaststaat.

37 Prioriteit - Bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

38 Prioriteiten van de oproep 2. Samenwerking tussen verschillende gemeenten voor de aanleg van een bedrijventerrein Vaak zijn lokale bedrijventerreinen zeer beperkt in omvang en netto verkoopbare oppervlakte Er kunnen schaalvoordelen verkregen worden als twee (of meer) gemeentes samenwerken om één groter terrein aan te leggen

39 Prioriteit - Samenwerking gemeenten voor de aanleg van een bedrijventerrein Het is in deze oproep niet de bedoeling dat de inrichting of aanleg van een bedrijventerrein als project wordt ingediend en gesubsidieerd wordt Hiervoor bestaan andere kanalen : Zo worden voor de aanleg van bedrijventerreinen subsidies toegekend (ook aan gemeenten): voornamelijk subsidies voor de infrastructuur (riolering, wegenis, groenaanleg….)

40 Prioriteit - Samenwerking gemeenten voor de aanleg van een bedrijventerrein Een nieuw besluit is in voorbereiding: Herinrichting of heraanleg van verouderde bedrijventerreinen of brownfields krijgt prioriteit. De voorafgaandelijke fase (voortraject) wordt ook gesteund: rol van lokale besturen zeer belangrijk (draagvlak!)

41 Prioriteit - Samenwerking gemeenten voor de aanleg van een bedrijventerrein Belangrijk hierbij is wel taakverdeling tussen de gemeenten over onderhoud, beheer, financiële inbreng. Voorbeeld: Het terrein Zaubeek wordt i.s.m. met drie gemeenten herontwikkeld (Waregem, Kruishoutem en Zulte)

42 Prioriteiten van de oproep 3. Samenwerkingsvormen van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Zij moeten betrokken worden bij de inrichting, uitgifte en het beheer van het terrein. Dit is niet altijd evident

43 Prioriteit – Samenwerking van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars Gemeenten zijn ook meestal verantwoordelijk voor het onderhoud van een bedrijventerrein na overdracht van het openbaar domein. Ook inzake de uitoefening van het terugkooprecht hebben zij vaak een rol te spelen. Zij doen dit in samenwerking met de ontwikkelaar

44 Prioriteit – Samenwerking van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars Vaak ontbreekt er een visie op het duurzaam onderhoud en aanpak van het beheer van het terrein, in het bijzonder voor oudere terreinen zonder duidelijke beheerder of ontwikkelaar!

45 Prioriteit – Samenwerking van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars De uitwerking van een handleiding inzake het beheer (cf vroegere handleiding) toegespitst op gemeenten kan erg nuttig zijn : deze moet dan concreet en praktisch toepasbaar zijn Ook een gezamenlijke aanpak van de uitgifte van een terrein of de verlening van bouwvergunningen op het bedrijventerrein is nuttig

46 Prioriteit – Samenwerking van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars Samenwerking met een private ontwikkelaar is niet altijd gemakkelijk: Hoe kan een gemeente bijvoorbeeld een visie ontwikkelen op het uitgiftebeleid? Gemeenten die reeds PPS-ervaringen hebben kunnen deze uitwisselen met gemeenten die dit nog niet hebben

47 Prioriteit – Samenwerking van gemeenten met publieke/of private ontwikkelaars In deze oproep is het niet de bedoeling om steun te vragen voor beheer van het terrein zelf Hiervoor kan wel steun aangevraagd worden: ook hier is een nieuw subsidiebesluit in voorbereiding

48 Prioriteiten van de oproep 4. Flankerende gemeentelijke maatregelen bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen gericht op kennisbedrijven of bedrijven in de creatieve economie Belangrijkste actor hier is universiteit of kennisinstelling Gemeente kan wel een rol spelen inzake aantrekkelijkheid voor / onthaal van nieuwe (buitenlandse) werknemers

49 Prioriteit - Flankerende gemeentelijke maatregelen m.b.t. ruimte voor kennisbedrijven of bedrijven creatieve industrie Welke mogelijkheden zijn er om als gemeente attractief te zijn voor (hoogopgeleide-buitenlandse) werknemers? Welke rol kunnen we spelen in het aantrekken van deze werknemers?

50 Prioriteit - Andere topics rond bedrijfshuisvesting Er kunnen ook andere elementen of topics aan bod komen De nood aan een project hierover moet goed onderbouwd worden Visievorming, beleid en dienstverlening van steden en gemeenten over het thema moeten natuurlijk wel centraal staan! Belangrijk blijft de gemeenschappelijke dienstverlening aan bedrijven of de communicatie met de bedrijven

51 Project -Planning Start binnen 6 maanden na beslissing –Ga uit van eind december 2012 –Indien later -> aanpassing mogelijk Duur maximum 3 jaar Enkel kosten gemaakt tijdens de subsidieperiode in aanmerking

52 Project Subsidie Max. 80% van het netto te financieren saldo (NTFS) NTFS = Reële projectuitgaven – reële projectinkomsten Nooit meer dan 500.000 euro Hou rekening met beoordelingscriteria

53 Voorbeeld NTFS Reële projectuitgaven= 100.000 Reële projectinkomsten: –Sponsoring XYZ = 5.000 –Subsidie provincie:=10.000 –Deelnemersbijdragen= 5.000 NTFS= 80.000 Subsidie: max. 80% van 80.000= 64.000

54 Aanvaardbaarheid kosten Lees zeer grondig de rubriek over de aanvaardbaarheid van de kosten Enkele principes: –Enkel kosten begunstigden – Let op bij uitbesteding Of wet overheidsopdrachten Of voldoende concurrentie raadplegen –Bewijsbaar aan hand facturen/ loonstaten + betalingsbewijs; uitgezonderd overhead

55 Aandachtspunten Verschil begroting en effectieve uitgaven en inkomsten Finaal uitbetaald bedrag kan nooit hoger zijn dan subsidiebedrag in subsidiebesluit Finaal uitbetaald subsidiepercentage kan nooit hoger zijn dan percentage vermeld in subsidiebesluit

56 Ik heb een idee Kan en wil u begunstigde zijn? – Samenwerking met wie? – Wie wordt initiatiefnemer ? –Hoe staat idee t.o.v. andere initiatieven? –Bekijk uw idee vanuit beoordelingscriteria. –Is een klankbordgroep nodig? Kan of wil u geen begunstigde zijn ? stimuleer anderen om uw idee te realiseren Breng anderen samen Word partner

57 Ik heb voorstel en partners Stel uw aanvraag op: –Gebruik specifiek aanvraagformulier !!! –Initiatiefnemer ondertekent ! Dien ondertekende aanvraag tijdig in –voor 20 september 2012, 12uur (papieren versie) –of poststempel 20/9/2012 Dien verklaringen andere betrokkenen tijdig in –Voor 20 november 2012 - –verklaringen medebegunstigden/ partijen die minimaal betrokken moeten zijn voor 20 november 2012.

58 Ingediend, wat nu? Het Agentschap Ondernemen beoordeelt uw aanvraag –Ontvankelijkheidsbeoordeling –Inhoudelijke beoordeling Mogelijk consultatiefase op 24 -25 oktober Eventueel bijgewerkte voorstellen 20 november 2012 Beoordeling eventueel bijgewerkte voorstellen

59 Selectiecriteria Criteria: Inspelen op doelstelling en prioriteiten: /30 Kwaliteit /30 Hefboomeffect /30 Efficiënte inzet van middelen/20 Vereist : 50% per criterium + 60% totaal

60 Aanvullende criteria Streven naar diversiteit en complementariteit Geografische spreiding Nieuw : Streven naar voldoende aanbod afgestemd op kleinere steden of niet steden in totale aanbod projecten

61 Consultatiefase Jury kan initiatiefnemers vragen voorstel toe te lichten + mogelijkheid geven beperkt bij te werken Doel: –Verduidelijken –Detecteren overlappingen –Afstemmen van projectvoorstellen Eventueel op basis short list

62 Ingediend - wat nu? Reserveer 24 en 25 oktober voor eventuele consultatie –Verwacht uitnodiging niet voor 18 oktober –Houd rekening met eventueel bijwerken tussen 25 oktober en 20 november. Mag u bijwerken? Dien in voor 20 november 12u.

63 Ingediend – wat nu ? Agentschap stelt rangschikking projecten op + voorstellen MB Advies van Inspecteur van Financiën Minister kent subsidie toe aan best gerangschikte Vastlegging middelen per project Meedelen beslissing aan de indieners Beslissing verwacht december 2012/ januari 2013

64 Gesubsidieerd - wat nu ? Voer uw projectvoorstel uit Houd rekening met eventuele bijkomende voorwaarden Werk mee aan het overlegplatform Stel jaarlijks werkingsverslag op Stel kennis en ervaring beschikbaar voor kenniscentrum Ondernemingsvriendelijke gemeente

65

66

67

68 LUNCH – zaal -1.9


Download ppt "Oproep 2012 ondernemingsvriendelijke gemeente Infosessie 27 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google