De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1

2 Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012

3 •Inleiding door Eric Nysmans •Toelichting over het Netwerk GGZ Kempen door Hans Verbiest •Voorstelling van de concrete veranderingen door Jeroen Dillen, netwerkcoördinator. •De positie van de huisarts, dr Inge Van Kerkhoven •De positie van de psychiater, dr Roel Van Roy •Vragen Inhoud

4 Eric Nysmans Leidend ambtenaar Welzijnszorg Kempen

5 •Vooral veel capaciteit intramuraal •Weinig ambulante zorg •GGZ in de Kempen GGZ in België

6 •Prevalentie van psychische problemen is hoog •GGZ niet altijd performant (vb. suïcidecijfers) •Te weinig continuïteit van zorg Veel noden, te weinig efficiëntie

7 •Te veel ziekenhuisopnames: ingrijpend voor betrokkene en hoge maatschappelijke kost •Het kan en moet anders •Hulp bieden op de meest aangewezen plaats Vermaatschappelijking van de GGZ

8 •Regionaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg •Intense dialoog met eerstelijnszorg en thuiszorg PSY107: opportuniteit volop aangegrepen

9 Hans Verbiest Voorzitter Netwerk GGZ Kempen

10 •Initiatief van federale en regionale overheden •Realisatie van regionale netwerken van organisaties die samen verantwoordelijk zijn voor het zorgaanbod in hun regio •Nieuwe zorgvormen realiseren door bedden af te bouwen •Projectcontext PSY107: wat is dat?

11 •PZ = Psychiatrisch ziekenhuis –OPZ GEEL •PAAZ = Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis –AZ TURNHOUT •CGG = Centrum Geestelijke Gezondheidszorg –CGG KEMPEN •IBW = Initiatief voor Beschut Wonen –BESCHUT WONEN KEMPEN •PVT = Psychiatrisch Verzorgingstehuis –PVT SALTO (OPZ GEEL, Geel) –PVT DE LIEREMAN (PC ST AMEDEUS, Oud-Turnhout) GGZ Kempen: wie is dat?

12 •Vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd •Gericht op zorg in de thuisomgeving •Gericht op flexibele interventiemogelijkheden •Integratie van intramurale en ambulante middelen in één strategie Model met vijf functies

13

14 •Projectperiode 2011-2014. Negen projecten. Doelgroep volwassenen. •Zorgvernieuwing door afbouw van bedden. •Zoeken en oefenen en dus ook fouten maken maar voortdurend bijsturen. •Project binnen bestaande realiteit en bestaande capaciteiten. => Een aantal structurele knelpunten blijven bestaan! Het project is een project

15 •Dagelijks beheer door coördinatiecomité: directies van betrokken instellingen, experten, nwc •Open werkgroepen rond deelprojecten met participatie van eerstelijnszorg, cliënten en familie •Ondersteuning door de overheid: vorming, ervaringsuitwisseling, buitenlandse stages, coaching door buitenlandse experten •Netwerkcoördinator Werking Netwerk GGZ Kempen

16 Jeroen Dillen Netwerkcoördinator GGZ Kempen

17 •Meer mensen sneller in de juiste zorg •Getrapte zorg: geen complexe interventies als er minder ingrijpende alternatieven zijn •Meer samenwerking binnen de GGZ •Meer samenwerking met de actoren rond de GGZ •Meer participatie van cliënten en familie GGZ Kempen: doelstellingen

18 •Nieuw systeem van aanmelding en doorverwijzing •F1: Nieuw aanmeldingsteam •F2a: Nieuw mobiel crisisteam •F2b: Nieuw mobiel team voor langdurige zorg •F3: Reorganisatie van het zorgaanbod rond arbeid, dagbesteding en vorming •F4: Intensifiëring van het residentiële zorgaanbod en meer afstemming op de overige zorgvormen •F5: Centrale aanmelding woonzorg, gemeenschappelijke strategie rond optimalisatie van het zorgaanbod GGZ Kempen: deelprojecten

19 •Aanmelden bij GGZ: enkel indien eerstelijnszorg niet volstaat •Hulpvraag screenen en alternatieven overwegen •Aanmelden op één centraal punt Aanmelding

20 •Huisarts •Privé psychiater •CAW De Kempen •Spoed AZ •Politie Vijf prioritaire verwijzers

21 •Hebben voldoende expertise om de hulpvraag te kunnen screenen in functie van al dan niet doorverwijzing naar GGZ •Zijn belangrijk in functie van continuïteit van zorg na interventie van GGZ (huisarts, CAW, psychiater) •Hebben specifieke opdracht die rechtstreekse aanmelding in GGZ noodzaakt (spoed, politie) •AMT is bereikbaar voor informatie en advies en coaching op casusniveau voor alle partners. Vijf prioritaire verwijzers

22 •Eerst contact nemen met prioritaire verwijzer, bij voorkeur huisarts of CAW •Specifieke opdracht voor politie en spoed •AMT is bereikbaar voor informatie en advies en coaching op casusniveau voor alle diensten. Bij voorkeur worden ook huisarts en CAW betrokken. Cliënten, familie, overige diensten

23 HuisartsSpoed AZCAW Politie Psychiater Aanmeldingsteam (AMT) Functie 1: Ambulante zorg Functie 2: Mobiele teams CKB-team LZ-team Functie 4: Gespecialiseerde residentiële zorg Functie 3: Psychosociale rehabilitatie Functie 5: Specifieke woonvormen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen) Cliënt Familie Eerstelijnszorg Aanbod buiten het netwerk

24 Videofragment CAW De Kempen Waarvoor kan je er terecht? Hoe werkt het onthaal?

25

26 •Onthaal en begeleiding bij welzijnsvragen •Centraal telefoonnummer 014 21 08 08 •Aanloopadres: Herentals •Gesprek op dienst: Herentals, Turnhout, Geel, Mol •Gratis en vertrouwelijk •Perspectief bieden. Bijkomende begeleiding mogelijk in CAW of andere dienst. CAW zorgaanbod

27 Videofragment Aanmelding Hoe werkt het Aanmeldingsteam?

28

29 •Nieuw netwerkteam met psychologen, maatschappelijk werker en administratieve kracht •Ondersteuning door psychiaters van Crisisteam CKB •Beschikbaar tijdens kantooruren via 014 57 91 00. Onthaal buiten kantooruren: team CKB •Aanmeldingen door prioritaire verwijzers •Info, advies en coaching voor alle partners F1 Aanmeldingsteam - werking

30 •Poortfunctie –Onthaal van nieuwe aanmeldingen –Screening van aanmeldingen –Gericht advies en doorverwijzing •Crisishulpverlening –Eerste dringende opvang van cliënten met suïcidedreiging –ELP: kortdurende begeleidingen –Samenwerking met Crisisteam CKB en opnameafdelingen •Coaching –Telefonische beschikbaarheid voor informatie en advies F1 Aanmeldingsteam - aanbod

31 •Nieuwe zorgvorm •Mensen zo veel mogelijk thuis begeleiden, ook als de psychische problemen heel ernstig of acuut zijn •Acute problemen: CKB-team •Langdurige zorg: LZ-team F2: Mobiele teams

32 Videofragment Crisis- en Kortdurende Behandeling Hoe werkt het CKB-team?

33

34 •Multidisciplinair mobiel team met verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en psychiaters. •Ook huisarts is toegevoegd aan dit team. •Inschakeling –Via Aanmeldingsteam: CKB als poort tot opname –Door een andere GGZ-dienst •Voorwaarden –Crisis, geen urgentie (levensbedreigend) –Veiligheid medewerkers –Draagkracht context F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening

35 •Doelstelling –Opnames vermijden –Opnames verkorten •Hoe? -Snelle tussenkomst, intensieve begeleiding -Nauwe samenwerking met andere hulpverleners -Beperkte behandelduur -Warme overdracht naar andere zorg •Werktijden -Interventies 8u-22u, 7/7 -Telefonische permanentie tijdens de nacht F2a: CKB = Crisis en Kortdurende Hulpverlening

36 Videofragment Mobiel team voor langdurige zorg. Hoe werkt het LZ-team?

37

38 •Multidisciplinair mobiel team. Ook huisarts. •Psychiatrische thuiszorg voor mensen met ernstige en langdurige problemen. •Inschakeling -Via Aanmeldingsteam -Door een andere GGZ dienst •Voorwaarden -Ernstige en langdurige problematiek -Andere hulpverlening is onvoldoende -Duidelijke meerwaarde voor zorg aan huis F2b: LZ = Langdurige Zorg

39 •Doelstellingen –Vergroten van zelfredzaamheid –Kwaliteitsvol leven ondanks beperkingen –Maximale sociale integratie –Uitbouw van steunend netwerk •Hoe? –Begeleiding aan huis door individueel casemanager –Coaching en zorgoverleg –Nauwe samenwerking met huisarts en thuiszorgdiensten •Werktijden -Tijdens kantooruren -Uitzonderlijk ‘s avonds en op zaterdag F2b: LZ = Langdurige Zorg

40 •Geheel van initiatieven gericht op de maatschappelijke integratie van mensen met (ernstige en langdurige) psychische problemen •Diverse domeinen: arbeid, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vorming en opleiding, … •Verzameling van categoraal en niet-categoraal aanbod F3: rehabilitatie

41 •Diverse initiatieven vanuit GGZ integreren in een regionale strategie –Problematiek dagactiviteitencentra –Ongelijke spreiding bestaand zorgaanbod •Waar mogelijk zorgaanbod uitbreiden –Aanvraag revalidatiecentrum via vzw Kader •Uitklaren van opdracht gespecialiseerde GGZ versus reguliere dienstverlening F3: rehabilitatie – doelstellingen netwerk

42 •Arbeid –Behoud van arbeid –(Re)integratie in arbeid –Arbeidstrajectbegeleiding –Nieuwe beleidsvisie op arbeid: W² •Zinvolle dagbesteding –Basaal aanbod in GGZ –Toegankelijkheid van niet-categoraal aanbod •Vorming en opleiding –Vroegdetectie –Samenwerking F3: rehabilitatie – prioritaire thema’s

43 •Minder behandeling in het ziekenhuis –Afbouw van behandelbedden in OPZ Geel –Samenwerking tussen OPZ/PAAZ en CKB in functie van opnamevoorkomend en opnameverkortend werken •Intensifiëring –Plannen voor uitbreiding PAAZ –Behandelen van meer complexe problematiek •Samenwerking binnen F4 –Taakverdeling –Problematiek opnamecapaciteit –Visie transmurale zorg F4: intensifiëring residentiële zorg

44 •Bestaand zorgaanbod –Beschut Wonen Kempen –PVT Salto –Pleegzorg OPZ Geel –PVT De Liereman •Doelstellingen –Procedures rond aanmelding en instroom afstemmen –Gedeelde strategie rond optimalisatie zorgaanbod F5: woonzorg

45 •Aanmelding -Via Aanmeldingsteam of via andere GGZ-dienst -Uniforme procedure. Woonzorgpartners zoeken samen naar passend aanbod -Bovenregionale opdracht PVT2 en Pleegzorg •Woonzorgaanbod reorganiseren -Continuum van woonvormen, van maximaal omkaderd met begeleiding 24/24 naar maximaal geïntegreerd met beperkte ondersteuning -Samenwerking GGZ en reguliere huisvestingsactoren F5: woonzorg - instroom

46 Dr. Inge Van Kerkhoven Huisarts

47 •Inleiding •GGZ door de huisarts •Reorganisatie van de GGZ •Taak van de huisarts in het Netwerk GGZ Kempen GGZ in de huisartsenpraktijk

48 •Psychisch ‘onwelbevinden’ bij ¼ Belgen •70% van alle psychische problemen komen bij HA •1/3 hiervan wordt doorverwezen •Rol van de huisarts: - Eerste laagdrempelige contact - Herkennen van mentale aandoening - Begeleiden en zo nodig doorverwijzen Inleiding

49 •3/100 consulten: diagnose mentale aandoening •Meest gestelde diagnoses: -Depressie -Acute stressreactie -Slaapstoornissen -Angst en nervositas GGZ door de huisarts

50 •Prevalentie van ernstige psychische aandoeningen (EPA) in een huisartsenpraktijk is 2% •Prevalentiecijfer is vertekend -30% geen zorg -20% enkel somatische zorg -50% in GGZ GGZ door de huisarts

51 Gevolgen van EPA •Afhankelijkheid van derden voor dagelijks functioneren, invaliditeit •Stigmatisering door omgeving en hulpverleners •Verslaving aan drugs en alcohol •Comorbiditeit voor ernstige lichamelijke aandoeningen GGZ door de huisarts

52 Hoe de lichamelijke en geestelijke gezondheid van doelgroep EPA verbeteren? •Educatie aan zorgverleners (bewustwording ongelijkheid, adequaat inschatten van risico’s, …) •Monitoring van risicofactoren •Minder stigmatisering en discriminatie •Integratie van leefstijladvies in behandelprogramma’s •Empowerment van de patiënt •Coördinatie lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, samenwerking tussen eerste en tweede lijn Reorganisatie van de GGZ

53 •4 uur in CKB-team, 4 uur in LZ-team •Geen patiëntencontacten, patiënt behoudt de eigen huisarts •Verantwoordelijkheid voor de psychiatrische behandeling ligt bij de psychiater Taak van HA in het Netwerk

54 •Feedback bij outcomemonitoring •Bewaakt HA-belangen in het team / coaching •Bewaakt communicatie met HA / aanspreekpunt •Contact: inge.vankerkhoven@ggzkempen.be Taak van HA in het Netwerk

55 •Mentale aandoeningen presenteren zich op zeer uiteenlopende wijze •HA in eerstelijn: rol in herkennen, begeleiden en coördineren van zorg •Nood aan betere en adequatere zorg •Multidisciplinaire samenwerking onontbeerlijk Besluit

56 Dr. Roel Van Roy / Dr. Liesbeth Jaspers Psychiater

57 •Drie psychiaters maken deel uit van het CKB-team en ondersteunen het Aanmeldingsteam: -Dr. Mieke Opgenhaffen -Dr. Roel Van Roy -Dr. Liesbeth Jaspers •Twee psychiaters maken deel uit van het LZ-team -Dr. Tom Geuens -Dr. Mieke Celen De psychiater in het Netwerk GGZ Kempen

58 •Diagnosestelling •Medicatie •Complexe casussen •Medico-legale problemen •Trainingsopdracht •Communicatie met andere artsen •Beleidsopdracht •Coaching en inschatting, maar taak van de ambulante hulpverleners blijft zoveel mogelijk behouden De psychiater in het netwerk: algemeen

59 •Van overheidswege geen psychiater voorzien in het aanmeldingsteam •Onze visie: poortfunctie van aanmeldingsteam is niet mogelijk zonder beroep te kunnen doen op psychiatrische expertise, vooral bij acute vragen •Dus: psychiaters in CKB zijn ook consulteerbaar voor medewerkers van het aanmeldingsteam De psychiater in AMT

60 •Psychiater wordt geraadpleegd bij acute hulpvragen en bij complexe casussen •Bij aanmelding door arts (huisarts, psychiater, spoedarts) is er mogelijkheid tot rechtstreeks overleg met psychiater •Cliënt in kortdurende behandeling kan door psychiater worden gezien voor inschatting Rol van de psychiater in AMT

61 •Briefing: -Beoordeling aanmeldingen en inclusies -Interventiestrategie in probleemsituaties •Patiëntenbespreking: -Doelstellingen en strategie bepalen -Traject na CKB •Consultaties -Crisisinschatting -Medicamenteuze behandeling •Overleg met betrokken hulpverleners Rol van de psychiater in CKB

62 •Vier dagen per week psychiater aanwezig -Briefings AMT + CKB -Twee consultatiemomenten -Beleid en communicatie •Bij afwezigheid van de AMT/CKB-psychiater: steeds mogelijkheid tot overleg met psychiater van wacht in OPZ Geel -Voor overleg bij dringende hulpvragen -Voor overleg in crisissituaties De concrete inzet van psychiatertijd

63 •Beoordeling van aanmeldingen, beslissing over inclusie •Medicatie •Advies in complexe casussen •Overleg met behandelend psychiater buiten het team Rol van de psychiater in LZ

64 Centraal aanmeldingsnummer: 014 57 91 00 Voor nieuwe aanmeldingen (door één van de vijf prioritaire verwijzers) Voor coaching op casusniveau Start nieuwe werking: 21 mei 2012

65 Projectwebsite www.ggzkempen.be Contact info@ggzkempen.beinfo@ggzkempen.be of T 014 57 93 51 Netwerkcoördinator Jeroen Dillen, gsm 0498 93 24 10 jeroen.dillen@ggzkempen.be Meer info

66 •Permanente opvolging en bijsturing •Blijvende participatie van projectpartners o.a. door terugkoppeling evaluatie naar werkgroepen •Groeiende participatie van cliënten en familie Planning

67 •F1: Samenwerking met zelfstandige psychologen •F2: Werking nieuwe teams evalueren op korte termijn, terugkoppeling naar de werkgroepen •F3: Eerst thema arbeid, nadien de andere thema’s. Overleg met lokale besturen is aangewezen. •F4: Verdere samenwerking zoeken. •F5: Samenwerking zoeken met huisvestingsactoren via Kempisch Woonplatform •… Planning

68 Vragen?


Download ppt "Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google