De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Beperking van residentiële capaciteit  Vermaatschappelijking: IBW, PVT, PZT, …  Vraaggestuurde gedifferentieerde GGZ  Gericht op de eigen leefwereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Beperking van residentiële capaciteit  Vermaatschappelijking: IBW, PVT, PZT, …  Vraaggestuurde gedifferentieerde GGZ  Gericht op de eigen leefwereld."— Transcript van de presentatie:

1

2  Beperking van residentiële capaciteit  Vermaatschappelijking: IBW, PVT, PZT, …  Vraaggestuurde gedifferentieerde GGZ  Gericht op de eigen leefwereld van de patiënt  Gedeelde visie Federale én Vlaamse overheid  21 mei 2010: “Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.” Sli de 2

3  Model met vijf functies Sli de 3

4  Alle actoren in een bepaalde gebied zijn samen verantwoordelijk voor alle hulpvragen in dit gebied  Functies realiseren door middelen te bundelen  Art.107: Herallocatie van BFM PZ  Projectoproep om voorstel in te dienen (31/10/2010) Sli de 4

5  Motivatie tot deelname  Missie  Visie  Taakverdeling netwerk  Cliënten en familie als partners in de zorg  Financiering en middelenallocatie  Besluit Sli de 5

6  Middelen en capaciteiten op vlak van GGZ in onze regio zijn schaars.  Bestaande zorgaanbod biedt geen adequaat antwoord op alle bestaande zorgvragen: er is gebrek aan continuïteit van zorg, lange wachtlijsten, inefficiënt gebruik van bestaande middelen  PSY 107 biedt kansen om zorgverlening te optimaliseren: 1.Verwijziging door huisartsen beter laten verlopen 2.Reïntegratie na ziekenhuisopname bespoedigen 3.Minder en kortere opnames door een betere begeleiding en ondersteuning van cliënten in de thuissituatie 4.Verhogen van levenskwaliteit van cliënten en familie  We hebben specifieke ervaring op vlak van vermaatschappelijking van de GGZ: gezinsverpleging, outreaching, PZT, therapeutische projecten, enzovoort. Sli de 6

7 We vormen een netwerk GGZ Kempen dat continu verbindingen maakt met de eerstelijns diensten en andere sectoren. We vertrekken vanuit een gemeenschappelijk waardenkader en visie, werken intensief samen en sturen onze zorg bij, uitgaande van de noden van de cliënt en recente wetenschappelijke inzichten. Op die manier werken we samen met de cliënt en zijn omgeving aan herstel. Sli de 7

8  Cliënt en familie centraal maar ook zij hebben verantwoordelijkheid.  Gedeelde visie op zorgaanbod en indicatiestelling. Samenwerken om lacunes in zorgaanbod aan te pakken.  Stepped care: minst ingrijpende zorg heeft de voorkeur. Opname enkel indien ambulante zorg niet volstaat. Met echter zorg voor de draagkracht van mantelzorg.  Initiatieven rond psychosociale rehabilitatie werken nauw samen en zoeken voortdurend naar nieuwe opportuniteiten en aansluiting bij reguliere initiatieven.  Residentiële zorg (PZ, PAAZ) is intensief en gespecialiseerd.  Woonvormen (IBW, PVT, GV) vormen een continuüm van gedifferentieerde zorgvormen.  Efficiënt beheer van gemeenschappelijke middelen.  Evidence based. Gedeelde methodiek. Eenvormige zorgcommunicatie. Samen werken aan competentieverhoging. Sli de 8

9  Screening en indicatiestelling  Crisisaanbod  Coaching en vorming van eerstelijnsdiensten Sli de 9

10 Screening en indicatiestelling - Screening binnen 14d – 4w - Advisering eerste lijn: uitbouw van F1 als laagdrempelig contactpunt voor elke beroepsbeoefenaar om een GGZ probleem te melden + advies - Kortdurende behandeling (invoeging eerstelijns psycholoog) - Verwijzing naar gespecialiseerde GGZ - Poortwachtfunctie? Sli de 10

11 Crisisaanbod - Dringende screening: binnen enkele dagen - Crisissituaties: binnen 24 u - Basispakket van zorg in functie van stabilisatie: op kantoor of in de thuissituatie (CKB team) - Samenwerking CKB team (F2) Sli de 11

12 Coaching en vorming - Eerstelijnstactoren ondersteunen en versterken zodat ze psychiatrische problemen sneller kunnen erkennen en er adequaat mee omgaan. Hoe F1 realiseren? - Gezamenlijke organisatie vanuit huidige GGZ partners - Samenwerking met eerstelijnsdiensten (vb. CAW) - Voorzien personeelscapaciteit 4,5 FTE - Af te stemmen met eerstelijns psychologische functie - Ontwikkelen in samenspraak met eerstelijnsdiensten! Sli de 12

13  Ambulante behandeling via raadpleging  Team voor crisisinterventie en kortdurende behandeling  LZA team Sli de 13

14 Ambulante behandeling via raadpleging  Behandelteam CGG: algemene volwassenenwerking  Behandelteam CGG: specifieke problematieken (forensisch team + verslaving)  Polikliniek OPZ Geel Sli de 14

15 CKB team: crisisinterventie en kortdurende behandeling  Indicatie: ernstige psychiatrische aandoening bij personen met een psychiatrische aandoening waarbij de crisis dermate ernstig is dat zonder tussenkomst van het ambulant team, hospitalisatie noodzakelijk is  Aanbod: screening en acute zorg in de thuissituatie indien nodig tot de crisis opklaart. Preventie van opname waar mogelijk.  Doorverwijzing vanuit F1/psychiaters in het netwerk.  24/24 en 7/7 beschikbaar  14 FTE (interdisciplinair): psychiater, 8 VPK, 2 MW, 2 psychologen, 1 FTE teamleider  Caseload 35 tot 40 patiënten.  Nauwe samenwerking met huisartsen! Sli de 15

16 LZA team: ambulante behandeling voor langdurig zorgafhankelijken  Richt zich naar langdurig zorgafhankelijke personen en hun netwerk  Methodiek: FACT  Individueel casemanager voor meeste cliënten  ACT/shared caseload voor cliënten met hoge zorgnood  Caseload van 200 – 220 cliënten (50.000 inwoners)  Opstart 1 team (10 FTE)  4 à 5 FACT-teams  Doorstart van twee equipes ◦ psychiatrische pleegzorg (gezinsverpleging) ◦ psychiatrische thuiszorg (PZT Psoikos) Sli de 16

17 Psychosociale rehabilitatie: diverse initiatieven rond sociale integratie en sociale inclusie van de doelgroep  Dagbesteding  Vrijetijdsaanbod  Sport  Vorming  Vrijwilligerswerk  …  Betreft huidig aanbod DAC OPZ, Twijgje, Kunsthuis, …  Doel is aanbod verder op mekaar afstemmen  Samenwerken met regulier aanbod waar mogelijk (vb. samenwerking lokale besturen, sociale huisvesting, etc) Sli de 17

18 Intensieve residentiële zorg  OPZ Geel: ◦ Dagkliniek ◦ Residentiële zorg (volwassenen 135 A + T bedden)  PAAZ: 30 A bedden  Op termijn zorg en behandeling intensifiëren  Bijkomend aanbod PAAZ Turnhout? Sli de 18

19 Gespecialiseerde woonvormen  Beschut Wonen Kempen VZW  Psychiatrische Pleegzorg OPZ Geel  Psychiatrisch Verzorgingstehuis  Doel: samen zorgen voor een continuum van gediversifieerde woonvormen zodat er een passend antwoord is op diverse vragen.  Op termijn: centrale aanmelding Sli de 19

20  Cliënten en familie staan centraal ◦ betrokkenheid, actieve rol en verantwoordelijkheid ◦ mantelzorgers ◦ Cliëntenvereniging: opstart klankbordgroep Sli de 20

21  Open boekhouding  Samenbrengen van middelen  Herallocatie 15 Tf bedden en 150 tf plaatsen  Financiële inzet van de verschillende partners Sli de 21

22  Coördinatiecomité actoren GGZ  Netwerkcoördinator  Werkgroepen rond concrete functies en thema’s  Klankbordgroep cliënten/families  Actieve participatie eerstelijnsactoren Sli de 22

23  Gedragenheid door artsen en zorgpartners om samen het ‘Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen’ uit te bouwen  Waarin cliënten en familie een actieve rol opnemen  Ter verbetering van hun levenskwaliteit  Grote uitdaging, veel mogelijkheden! Sli de 23


Download ppt " Beperking van residentiële capaciteit  Vermaatschappelijking: IBW, PVT, PZT, …  Vraaggestuurde gedifferentieerde GGZ  Gericht op de eigen leefwereld."

Verwante presentaties


Ads door Google